نتایج جستجو

5020

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

502

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  369-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش-بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CRETU R.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5968
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5968

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DENIS D.K. | MCCONNELL J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8512
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8512

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHUNG K. | ELDER J. | KIM J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12733
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12733

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

CADBURY S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4558
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4558

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  155-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم های دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیرعامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 108 استناد 0 مرجع 8
strs
نویسندگان: 

رضایی فرزین | افشار مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  27-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  796
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

در این پژوهش رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری شامل، تعداد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، درصد مالکیت بلوکی، درصد مالکیت نهادی و تمرکزمالکان با هزینه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه بندی شرکتها مبتنی بر نظام راهبری از روش "تاپسیس "(TOPSIS) استفاده شد. نمونه تحقیق شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383-1389  می باشد که از طریق غربالگری انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) با چیدمان داده ای تابلویی صورت پذیرفت. همچنین برای بیان تفاوت معناداری هزینه سهام عادی شرکتهای دارای رتبه بالا / پایین از نظر نظام راهبری از روش "من - ویتنی" استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین درصد مالکیت بلوکی، درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکان با هزینه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رتبه کلی شرکت از نظر نظام راهبری و هزینه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 796

دانلود 261 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

YU FRANK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  50-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  19391
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19391

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GOMPERS P. | ISHII J.L. | METRICK A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  118
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4355
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4355

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GAEMI M.H. | SHAHRIYARI M.

نشریه: 

ADVANCES IN ACCOUNTING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5343
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5343

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript