نتایج جستجو

4237

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

424

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (69)
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB فراورده درون سلولی برخی از میکروارگانیسم ها است که در شرایط سخت به عنوان منبع کربن و انرژی تولید می شود. تخمیر حالت جامد (SSF) روشی مناسب برای تولید فراورده های ثانویه می باشد و قابلیت استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان سوبسترا را دارد. در این پژوهش با به کارگیری فرایند SSF، تولید PHB با استفاده از میکروارگانیسم واترسیا یوتروفا و مخلوط سبوس و جوانه ذرت به عنوان سوبسترای ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفت. عامل های موثر بر تولید PHB مانند درصد ترکیب سوبسترا، دما و همچنین غنی سازی سوبسترا توسط ملاس به روش طراحی آزمایش «یک عامل در هر زمان» به منظور افزایش بهره وری تولید PHB در مقیاس ارلن مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه تولید PHB و بهره وری آن در دمای 28oC، رطوبت اولیه 70%، سوبسترای دارای 50% جوانه ذرت و بدون حضور ملاس به ترتیب برابر 3.26 g/kg و 0.06 g/kg/h به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 210 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1189
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: شیوع بیماری های مرتبط با رژیم غذایی پرچرب و کمبود کلسیم موجب افزایش تقاضای مصرف کنندگان و توصیه سازمان های علمی بین المللی به مصرف محصولات غذایی کم چرب و غنی شده با کلسیم شده است. هدف از این تحقیق تولید فراورده گوشتی کم چرب، غنی شده با کلسیم به عنوان محصول غذایی سالم و عملگرا می باشد.مواد و روش ها: در این بررسی جهت کاهش چربی و غنی سازی سوسیس از نوعی فیبر رژیمی سبوس ذرت با نام Z-Trim به ترتیب به مقادیر 1.2 و 1.7 درصد و گلوکونات کلسیم به مقدار 20 درصد مورد نیاز روزانه استفاده گردید. نمونه های تولیدی از نقطه نظر ویزگی های شیمیایی (مقادیر چربی، پروتئین، رطوبت، کلسیم، خاکستر و(pH ، فیزیکی (بافت و رنگ) و حسی تحت بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاکی از کاهش بترتیب 34 و 63 درصد چربی و افزایش 88.82 – 88.74 درصد کلسیم در تیمارها نسبت به نمونه شاهد بود. از لحاظ ویژگی های بافتی، تیمارهایی که در آنها فقط از Z-Trim استفاده شده نرمتر از نمونه شاهد بود، ولی کاربرد توام Z-Trim  و گلوکونات کلسیم منجر به تولید نمونه ای با بافتی مشابه نمونه شاهد گردید.نتیجه گیری: در این تحقیق فرمولاسیونی جدید جهت تولید فراورده گوشتی سلامتی بخش با درصد چربی کمتر و مقدار بیشتر فیبر رژیمی و کلسیم به عنوان یک محصول عملگرا معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1189

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر افزودن کنسانتره پروتیین جوانه گندم و کنسانتره پروتیین سبوس برنج (RBPC) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زنده مانی پروبیوتیک ها در ماست در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. جهت بهینه سازی فرمولاسیون و تعیین نوع و تعداد تیمارها با ترکیب کنسانتره پروتیین سبوس برنج (صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و کنسانتره پروتیین جوانه گندم (صفر، 5/0 و یک درصد) از نرم افزار Design Expert 10استفاده شد. نتایج نشان داد، با افزودن کنسانتره پروتیین جوانه گندم و کنسانتره پروتیین سبوس برنج به ماست پروبیوتیک pHافزایش، اما اسیدیته کاهش یافت (05/0 p). سفتی نمونه های ماست تحت تاثیر افزودن کنسانتره پروتیین جوانه گندم افزایش یافت. به طوری که بیشترین میزان سفتی در نمونه 1 (یک درصد کنسانتره پروتیین جوانه گندم و 5/0 درصد کنسانتره پروتیین سبوس برنج) و کمترین مقدار در نمونه 4 (5/0 درصد کنسانتره پروتیین سبوس برنج) مشاهده شد. بررسی آب اندازی نمونه های ماست نشان داد، افزودن کنسانتره پروتیین جوانه گندم موجب کاهش آب اندازی، اما افزودن کنسانتره پروتیین سبوس برنج اثر معنی دار بر میزان آب اندازی نداشت. به لحاظ ویژگی های حسی نیز مشخص شد، افزودن کنسانتره های پروتیینی موجب کاهش پذیرش کلی شده و تاثیر کنسانتره پروتیین سبوس برنج در کاهش پذیرش کلی در مقایسه با کنسانتره پروتیین جوانه گندم معنی دار بود (05/0 p). نتایج درصد افت باکتری های پروبیوتیک نیز نشان داد، افزودن کنسانتره پروتیین سبوس برنج و کنسانتره پروتیین جوانه گندم موجب کاهش درصدافت شده و از نظر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک تمامی نمونه ها پس از 21 روز نگهداری، حاوی بیش از 106 باکتری پروبیوتیک بود. در نهایت با توجه به پارامترهای مورد بررسی و بهینه سازی عددی با استفاده ازنرم افزار مشخص شد، استفاده از یک درصد کنسانتره پروتیین جوانه گندم موجب بهبود ویژگی های مورد نظر در ارتباط با ماست پروبیوتیک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 9 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  128
 • صفحات: 

  39-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

ذرت و فرآورده های جانبی آن از مهمترین محصولاتی هستند که در تغذیه دام و طیور برای تأمین انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) بر عملکرد و شاخص های ایمنی جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 گروه آزمایشی، 5 تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 14 تا 42 روزگی انجام شد. گروه های آزمایشی شامل پرندگان دریافت کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بود. در سنین 21 و 28 روزگی بالاترین وزن زنده در گروه دریافت کننده 10 درصد جرم ذرت مشاهده شد (0. 05>P). در سن42 روزگی، اثر سطح جرم ذرت بر وزن زنده، شاخص تولید و هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده معنی دار بود (0. 05>P). کمترین شاخص تولید در گروه دریافت کننده 20 درصد جرم ذرت مشاهده شد (0. 05>P). بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری در مقدار خوراک مصرفی و شاخص های ریخت شناختی روده از جمله طول پرز، ضخامت پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت مشاهده نشد. همچنین اثر سطوح مختلف جرم ذرت بر تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی (SRBC)، ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و شمارش تفریقی گلبول های سفید خون معنی دار نبود. بر اساس نتیجه به دست آمده درباره هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، می توان از جرم ذرت تا سطح 10 درصد جیره در دوره 15 تا 42 روزگی جوجه های گوشتی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DE MUNTER J.S. | HU F.B. | SPIEGELMAN D.

نشریه: 

PLOS MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  261-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4692
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4692

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY, THE THERMODYNAMIC COMPARISON PHASE EQUILIBRIUM OF THE SYSTEM SUPERCRITICAL EXTRACTION BORAGE, RAPESEED AND corn germ ARE PROVIDED BY SUPERCRITICAL CO2. A THERMODYNAMIC MODEL BASED ON THE PENG–ROBINSON EQUATION OF STATE WAS DEVELOPED IN ORDER TO REPRESENT THE BEHAVIOR OF THE SYSTEM. THE MODEL USES ONLY REGRESSION PARAMETERS CALCULATED FROM BINARY SYSTEM, THUS BEING PREDICTIVE WITH RESPECT TO THE MULTICOMPONENT MIXTURE. THE BINARY AND TERNARY SYSTEMS PROVIDE VALUABLE INFORMATION FOR SOLUBILITY AND SEPARATION EFFICIENCY OF LIPID COMPONENTS FROM MULTICOMPONENT SYSTEMS. THE OILS WERE SAPONIFICATED TO OBTAIN FFA ENRICHED OILS. IT WAS DEMONSTRATED THAT THE PROPOSED THERMODYNAMIC MODEL BASED ON PREOS, INCLUDING VAN DER WAALS MIXING RULES CORRECTED BY TWO TEMPERATURE INDEPENDENT BINARY INTERACTION PARAMETERS, IS CAPABLE OF PROVIDING A GOOD REPRESENTATION OF THE EXPERIMENTAL DATA. A GOOD REPRESENTATION OF THE PHASE EQUILIBRIUM DATA IS OBTAINED WITH THE PROPOSED THERMODYNAMIC MODEL.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1316
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

مقدمه: آرد جوانه ذرت بدون چربی غنی از مواد معدنی، پروتئین ها و برخی اسیدهای آمینه ضروری نظیر لیزین بوده و می تواند به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرد.مواد و روش ها: در این پژوهش اثرات افزودن مقادیر 10، 20 و 30 درصد آرد جوانه ذرت بدون چربی بر روی ویژگی های رئولوژیکی خمیر ماکارونی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مختلف به صورت صنعتی، به روش نیمه پیوسته تولید و سپس آزمون های رئولوژیکی شامل فارینوگراف و اکستنسوگراف و آزمون حسی مطابق روش های استاندارد بر روی تمامی نمونه ها انجام گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که با به کارگیری بیشتر آرد جوانه ذرت بدون چربی، مقدار جذب آب و زمان گسترش خمیر افزایش ولی مقاومت خمیر و کشش پذیری آن کاهش یافت. همچنین مقاومت به کشش خمیر افزایش، قابلیت کشش کاهش و مقدار ضریب (نسبت مقاومت به کشش بر قابلیت کشش) افزایش و انرژی (سطح زیر منحنی) کاهش یافت. در ارزیابی حسی نمونه های تولید شده از نظر رنگ، طعم، قابلیت جویدن و چسبندگی به دندان، توسط ارزیاب های آموزش دیده، دو نمونه ماکارونی دارای 10 و 20 درصد آرد جوانه ذرت بدون چربی متفاوت و مطلوب تر تشخیص داده شدند به همراه نمونه شاهد جهت انجام آزمون ترجیح در اختیار گروه مصرف کننده خانگی قرار داده شدند که در این میان نمونه ماکارونی دارای 10 درصد آرد جوانه ذرت بدون چربی به عنوان نمونه برگزیده انتخاب گردید.نتیجه گیری: نمونه ماکارونی دارای 10 درصد آرد جوانه ذرت بدون چربی به لحاظ دارا بودن خواص رئولوژیکی، پخت و ویژگی های حسی، کیفیت مطلوب تری نسبت به سایر نمونه ها داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1316

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جهانی نجمه | فرمانی جمشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

اکسیداسیون لیپیدهای نان طی فرایند پخت و نگه داری، ارزش تغذیه ای فرآورده را کاهش داده و باعث تشکیل طعم و بوی نامطلوب می شود. در این تحقیق پایداری اکسایشی روغن های سبوس برنج، ذرت، کانولا، آفتابگردان و سویا در شرایط پخت و نگه داری نان بروتشن بررسی شد. فرایند پخت نان باعث افزایش معنی دار (p<0.05) در میزان شاخص های اکسایشی از قبیل عدد پراکسید، آنیزیدین، توتوکس و تیوباربیتوریک اسید و درصد اسیدهای چرب آزاد شد. با این حال، نگه داری نان ها به مدت شش روز در دمای محیط تاثیری بر میزان این شاخص ها نداشت. به طور کلی مقدار این شاخص ها در نان حاوی روغن سبوس برنج کمتر از سایر نان ها بود، که این به معنی پایداری اکسایشی بیشتر آن در فرایند پخت و نگه داری نان می باشد. روغن های خالص نگه داری شده در شرایط شبیه سازی پخت و نگه داری، کیفیت اکسایشی مشابه با آن چه در نان ها مشاهده شد، داشتند. این موضوع به معنی عدم تاثیر ترکیبات موجود در نان بر پایداری اکسایشی روغن های آن می باشد. نان حاوی روغن سبوس برنج از نظر ارزیابی حسی نیز امتیاز بیشتری کسب کرد که البته در تطابق با وضعیت بهتر شاخص های اکسایشی آن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Keykhosravi H. | Abbaspour A. | Asghari H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

Application of organic fertilizers such as biochar is one of the most effective techniques to avoid immobilization of P chemical fertilizers in soils. In order to evaluate the effect of rice bran biochar (produced at 550º C) alone, biochar mixed with P, and that enriched with P on some chemical properties of soil and yield of corn plant, a field experiment was conducted based on a completely randomized design with 7 treatments and 3 replications. The treatments included a control, triple superphosphate (350 kg ha-1 TSP), biochar at 2 levels (2 and 4 t. ha-1), biochar enriched with TSP (2 and 4 t. ha-1 biochar enriched with, respectively, 350 and 700 kg TSP), and 2 ton ha-1 biochar mixed with 350 kg TSP. To determine the chemical properties of soil and yield of corn, soil sampling was done three times during the growing season while plants were sampled 120 days after sowing. The results revealed that pH value decrease and soluble and available phosphorus increased in almost all treatments including biochar. The biochar with TSP was the best treatment (soluble and available P increased by 190% and 105%, respectively, compared to the control). Grain yield was the lowest in the control (9. 1 t. ha-1) and the highest in 4 t. ha-1 biochar enriched with TSP (15. 9 t. ha-1). The treatment including 4 t. ha-1 biochar showed the highest P concentration in corn root (0. 47%) and grain (0. 79%). It is concluded that although TSP alone was able to increase available P in the soil, but its effects will decrease in longer times. Application of biochar mixed with TSP had the best effect on the P availability and its uptake by the plant. In general, for soils with low content of P and organic matter, treatment of 4 t. ha-1 biochar enriched with 700 kg TSP is recommended to obtain the highest grain yield. However, environmental issues caused by the overuse of phosphorus fertilizers and the costs imposed on farmers must be considered.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DELKHAH ZHILA | BEHBOUDI KEIVAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN VIEW OF PROBLEMS ASSOCIATED WITH WIDE SPREAD USE OF CHEMICAL PESTICIDES FOR CONTROL OF PLANT PATHOGENS, SUCH AS ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND HIGH ECONOMICAL COST USE OF EFFECTIVE BIOLOGICAL CONTROL AGENTS FOR CONTROL OF PLANT PATHOGENS IS SUITABLE ALTERNATIVE. …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript