نتایج جستجو

10785

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1079

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAMADAN M.F. | JORG THOMAS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9804
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9804

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO INVETIGATION THE EFFECTS OF MYCORRHIZAL FUNGI, PHOSPHATIC BIOFERTILIZER AND MANURE APPLICATION ON CONCENTRATION OF P IN seed, LEAF TOTAL CHLOROPHYLL AND LEAF TOTAL CAROTENOID AND FLOWERING SHOOT YIELD OF coriander (coriander SATIVUM), AN EXPERIMENT WAS CONDUCTED AT KHORAMABAD IN 2013.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

از روشهای مدیریت صف فعال مانند RED، CHOKe، FRED، BRED برای جلوگیری از ازدحام، تامین سرویس های جداشده و عدالت بین کلاس های ترافیکی استفاده می شود. seed یک روش مبتنی بر کنترل نرخ است که تخصیص پهنای باند را بین جریآن های رقیب، حتی در ترافیک های غیرسازگار، عادلانه تضمین می کند. در این مقاله با استفاده از قابلیت های سیستم های فازی، مکانیسم جدید فازی با نامFuzzySFED  ارائه می شود که درآن احتمال از بین رفتن بسته با استفاده از مدل استنتاج فازی به دست می آید. کارایی الگوریتم پیشنهادیFuzzySFED  با الگوریتم مدیریت صفSFED  مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 48
نویسندگان: 

KUMAR K. | SINGH G.P. | SINGH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  127-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7189
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7189

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADI S. | DEHSHIRI A. | Assarah M. H. | SAFIKHANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10268
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

coriander seed (Coriandrum sativum L. ) has essential oil, lipid and protein, which may influenced by bad storage condition causes physical and physiological damage and ultimately decreasesits quality and deterioration. In order to study the best storage condition a factorial experiment in a completely randomized design was carried out and six levels of time storage (30, 60, 90, 120, 150 and 180 days), five level of seed moisture (5, 7, 9, 11 and 13%) and four level of temperature (10, 15, 20 and 25oc ) were studied. In another experiment the type of storing package on seed germination indices were studied. The results showed that the moisture content of 13% had severe harmful effects on seed germination at different temperatures compared to other humidity. In 5% moisture, an increase in temperature from 10 to 25 oc had no significant effect on germination indices especially seed germination percent and it was above 90 in all temperatures. The results of different seed packaging material showed that between aluminum, fabric, paper and cellophane, aluminum has less impact on the germination indices. The conclustion that can storage coriander seeds in the moisture content of 5% and aluminum packaging at temperature bellow 25 for long-term without a significant reduction in its maintenance.

آمار یکساله:  

بازدید 10268

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19802
 • دانلود: 

  11159
چکیده: 

In order to study the effect of vermicompost and nitrogen fixing bacteria on seed yield, yield components of seed and essential oil content of coriander (Coriandrum sativum), an experiment was conducted as factorial experiment in the base of randomized complete blocks design with eight treatments and three replications at research field of Agriculture Company of Ran in Firouzkuh of Iran in 2012. The factors were vermicompost in four levels (0, 3, 6 and 9 ton/ha) and nitrogen fixing bacteria (Nitroxin), mixture of Azotobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum in two levels (non-inoculated and inoculated seeds). Inoculation was carried out by dipping the coriander seeds in the cells suspension of 108 CFU/ml for 15 min. The vermicompost was prepared from animal manure by employing epigeic species of Eisenia foetida. In this study, traits of the umbel number per plant, umberella number per umbel, weight of 1000 seeds, biomass yield, seed yield and essential oil content were evaluated. Essential oil content was determined by distilling a sample of 100 g of coriander seeds from the each plot in Clevenger’s apparatus. Analysis of variance by using SAS software and mean comparisons by Duncan’s Multiple Range Test (at the 5% probability level) was done. Results showed that the highest umbel number per plant, seed yield and essential oil content were obtained after applying 6 ton/ha vermicompost. The maximum umberella per umbel and biomass yield were obtained after applying 3 and 9 ton/ha vermicompost respectively. Nitrogen fixing bacteria, also showed significant effects on biomass yield and seed yield. The maximum biomass yield and seed yield were obtained by using the inoculated seeds.

آمار یکساله:  

بازدید 19802

دانلود 11159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARSAEYAN NAYEREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74463
 • دانلود: 

  34828
چکیده: 

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of coriander seed powder (CSP) on the atherosclerotic and cardioprotective indices in type 2 diabetic patients.Materials and Methods: In this study, fifty type 2 diabetic patients consumed 2 capsules of the CSP /day for a period of 6weeks. Blood samples were collected from the patients before and after the course of CSP consumption after 12 h of fasting. The plasma glucose, total cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL-C, urea and creatinine were measured before and after the CSP consumption for 6 weeks. Atherosclerotic and cardioprotective indices were calculated.Results: The CSP consumption for 6 weeks in type 2 diabetic patients significantly reduced plasma glucose, total cholesterol, triglyceride, and LDL-C (p<0.001), but HDL-C was not significantly changed (p≥0.05).But there was no significant effect on urea and creatinine concentrations. Atherosclerotic index decreased while cardioprotective indices increased.Conclusion: Since the CSP consumption reduced several components of metabolic syndrome and decreased atherosclerotic and increased cardioprotective indices, the CSP may have cardiovascular protective effect in type 2 diabetic patients.

آمار یکساله:  

بازدید 74463

دانلود 34828 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه 9
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: مصرف کودهای دامی و زیستی در تولید گیاهان دارویی در نظام کشاورزی پایدار به منظور دستیابی به افزایش کیفیت محصول، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.هدف: مطالعه تاثیر کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) می باشد.روش بررسی: تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی کود گاوی (5، 10، 15 و 20 تن در هکتار) و کود زیستی نیتروژنه (تلقیح با ازتوباکترb1=، تلقیح با آزوسپیریلومb2=، تلقیح توأم با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم (b3=در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند در سال زراعی 1389 به اجرا درآمد. مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد (بدون دریافت کود) انجام گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیومس (10946.1 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد 20 تن کود دامی، بیشترین عملکرد دانه (1587.7 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (4.09 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 15 تن کود دامی و بیشترین میزان اسانس در دانه (0.277 درصد) با مصرف 10 تن کود دامی حاصل شد. همچنین بیشترین عملکرد بیومس (10082.3 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح توأم با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و عملکرد دانه (1517.8 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح با آزوسپیریلوم به دست آمد. اثرات متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین عامل ها بر میزان اسانس و عملکرد اسانس مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد وجود داشت به طوری که عملکرد دانه در تیمار شامل مصرف 20 تن کود دامی و تلقیح با آزوسپیریلوم و میزان اسانس در دانه در تیمار حاوی 10 تن کود دامی و تلقیح با ازتوباکتر، برتری محسوسی در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، بیشترین عملکرد دانه و عملکرد اسانس با کاربرد 15 تن کود دامی و بیشترین میزان اسانس در دانه با مصرف 10 تن کود دامی و نیز بیشترین عملکرد دانه در تلقیح با آزوسپیریلوم به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پیاپی 99)
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

پیشگیری و درمان دیابت با توجه به شیوه زندگی امروزه که با عدم تحرک، استرس و عادات غذایی نادرست همراه است، بسیار ضروریست. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر تعاملی مصرف مکمل تخم گشنیز و تمرین منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزایی قلبی-عروقی زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن بود. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 40 زن دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن با میانگین سن 6/4± 82/48 به صورت تصادفی در گروه های تمرین هوازی+ مکمل گشنیز، تمرین هوازی+ دارونما، مکمل گشنیز و دارونما قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته دویدن با شدت 60 تا 72 درصد ضربان قلب بیشینه بود. گروه های دریافت کننده مکمل، روزانه 500 میلی گرم پودر تخم گشنیز را 30 تا 60 دقیقه قبل از صرف وعده ناهار و شام مصرف می کردند. نمونه های خونی در مراحل پیش و پس آزمون جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی وابسته با سطح معنی داری (0. 05≥ P) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحلیل درون گروهی نشان داد که سطوح سرمی کلسترول و LDL-C در گروه های تمرین-مکمل کاهش معنی داری یافت و سطح تری گلیسیرید و HDL-C در هیچ یک از گروه ها تغییر معنی داری نداشت. همچنین تفاوت معنی دار بین گروهی در هیچ یک از متغیر ها مشاهده نشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد هشت هفته مصرف مکمل گشنیز و تمرین هوازی می تواند اثرهای مفیدی بر روی سطح کلسترول و LDL-C در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو داشته باشد، در نتیجه با تأثیری که بر چربی های خون می گذارد ممکن است باعث کاهش خطر بیماری های قلبی-عروقی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
litScript