نتایج جستجو

30379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3038

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

از انواع سازه های اندازه گیری جریان در کانال های باز سرریزهای استوانه ای بوده که شکل مقطع کانال و هزینه های اقتصادی تعیین کننده طول تاج آن ها است. این پژوهش آزمایشگاهی تاثیر فشردگی تاج سرریزهای استوانه ای را بر خصوصیات جریان از جمله ضریب دبی بررسی می نماید. آزمایش ها روی فلومی با ابعاد 7500´300´460 میلی متر، با استفاده از مدل های سرریز استوانه ای با قطر 75£P£160 میلی متر، درصدهای فشردگی (طول تاج سرریز به عرض کانال) تاج سرریز 0.2£b/B£1 و ترکیبات مختلف دبی و عمق جریان برای جریان آزاد انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش عمق آب بالادست به ارتفاع سرریز (H/P) ضریب دبی تمام سریزها افزایش یافته ولی با کاهش نسبت b/B شیب تغییرات ضریب دبی در مقابل H/P کاهش می یابد. همچنین برای هر قطر و H ثابت، با افزایش b/B ضریب دبی افزایش می یابد. ضریب فشردگی جریان روی تاج چنین سرریزهایی با به کارگیری تئوری سرریزها و همچنین داده های آزمایشگاهی به دست آمده که در محدوده 1.2£H/P£2.4 از 0.71 تا 0.98 تغییر می کند. نتایج نشان می دهد با افزایش H/P ضریب فشردگی تمامی سرریزها کم می شود. از طرفی برای هر H/P ثابت، با کاهش نسبت b/B، ضریب فشردگی جریان روی تاج سرریز کوچک تر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOSOUGHI H. | HOSSEINI GHONCHEH S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17462
 • دانلود: 

  14222
چکیده: 

In a fuzzy metric space (X, M,*), where * is a continuous t-norm, a locally fuzzy contraction mapping is defined. It is proved that any locally fuzzy contraction mapping is a global fuzzy contractive. Also, if f satisfies the locally fuzzy contractivity condition then it satisfies the global fuzzy contractivity condition.

آمار یکساله:  

بازدید 17462

دانلود 14222 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

مقدمه و اهداف امروزه ارتعاش کل بدن (WBV) بعنوان یک مدالیتی جدید ورزشی در بهبود عملکرد عصبی عضلانی بسیار مورد توجه محققین است ولی تاکنون اثرات اعمال فوری آن به صورت غیر مستقیم، همراه با اعمال مقادیر مختلف بار خارجی بر حداکثر میزان قدرت انقباض ایزومتریک (MVC) و فعالیت الکترومیوگرافی (EMG) عضلات اندام فوقانی مشخص نشده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات آن یارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات در اندام فوقانی، در قدرت های مختلف انقباض می باشد.مواد و روش ها عضله دو سر بازویی سمت غالب 15 نفر مرد جوان سالم بطورتصادفی در دو وضعیت بدون ارتعاش کل بدن و با ارتعاش کل بدن با فرکانس 50 هرتز و آمپلی تود پائین (4 میلی متر) به مدت 60 ثانیه (در دو مرحله 30 ثانیه ای و 20 ثانیه استراحت در بین دو مرحله) در 3 حالت بدون اعمال بار خارجی، با اعمال بار خارجی 10درصد MVC اولیه و 20درصد MVC اولیه در زاویه 90 درجه فلکشن آرنج و سوپینیشن ساعد، تحت انقباض ایزومتریک قرار گرفت و در حین انجام تمرینات و بلافاصله پس از تمرینات نیز فعالیت الکترومایوگرام آن در حین انجام MVC ثبت گردید. پس از ثبت پارمترهای میزان MVC، RMS، و FMED محاسبه و ثبت شدند.یافته ها: کاربرد WBV بدون اعمال بار خارجی باعث افزایش معنی دار میزان MVC عضله دو سر بازویی نسبت به حالت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی (P=0.006). شد، درحالیکه کاربرد ارتعاش درحالت های اعمال بارخارجی 10درصد MVC و 20درصد MVC، با وجود افزایش در میزان MVC، دارای اختلاف معنی داری نسبت به حالت های مشابه بدون ارتعاش، نبودند. ازطرفی، کاربرد ارتعاش بدون اعمال بار خارجی سبب افزایش معنی دار میزان RMS عضله دو سربازویی گردید (P=0.001). این وضعیت در حالت کاربرد ارتعاش با اعمال بار خارجی 20 درصد MVC نیز صادق بوده است (p=0.032). میزان D FMED نیز، هم در حالت با ارتعاش و هم در حالت بدون ارتعاش و با اعمال بار خارجی 20 درصد MVC، نسبت به حالت بدون ارتعاش، با بار خارجی 10درصد MVC دارای اختلاف معنی داری بود و این میزان معنی داری در حالت با ارتعاش با P=0.011 ودر حالت بدون ارتعاش با P=0.016 مشهود بوده است. همچنین D FMED در حالت با ارتعاش و با بار خارجی 20درصد MVC نسبت به حالت با ارتعاش و با بار خارجی 10 درصد MVC معنی دار بود (P=0.023).نتیجه گیری بنظر می رسد که اعمال یک جلسه WBV باعث افزایش آنی MVC و EMG عضله دوسر بازویی میگردد و اعمال بارهای خارجی 10 درصد و 20 درصد MVC همراه با ارتعاش، اگرچه در این مطالعه باعث افزایش معنی دار نبوده است اما سبب افزایش بیشتر MVC و EMG عضله می شود و اثر بار خارجی 20 درصد MVC در این افزایش بارزتر از 10 درصد MVC است.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE CONSIDER APPROXIMATE PROXIMITY PAIR FOR A SINGLE MAP. WE APPLY APPROXIMATE FIXED POINT FOR A MAP AND DISCUSS THE EXISTENCE OF APPROXIMATE PROXIMITY PAIR. APPROXIMATION THEORY, WHICH MAINLY CONSISTS OF THEORY OF NEAREST POINTS (BEST APPROXIMATION) AND THEORY OF FARTHEST POINTS (WORST APPROXIMATION), IS AN OLD AND RICH BRANCH OF ANALYSIS. THE THEORY IS AS OLD AS MATHEMATICS ITSELF. THE ANCIENT GREEKS APPROXIMATED THE AREA OF A CLOSED CURVE BY THE AREA OF A POLYGON. STARTING IN 1853, RUSSIAN MATHEMATICIAN P.L. CHEBYSHEV MADE SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS IN THE THEORY OF BEST APPROXIMATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

ALI J. | IMDAD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  269-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4711
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4711

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HODGES P. | PENGEL L.

نشریه: 

MUSCLE AND NERVE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  682-692
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9569
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9569

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MORADI SIROUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  203-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12956
 • دانلود: 

  9534
چکیده: 

Endpoint results are presented for multi{valued cyclic contraction mappings on complete metric spaces (X; d). Our results extend previous results given by Nadler (1969), Da er{Kaneko (1995), Harandi (2010), Moradi and Kojasteh (2012) and Karapinar (2011).

آمار یکساله:  

بازدید 12956

دانلود 9534 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HADDADI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15549
 • دانلود: 

  7009
چکیده: 

In this paper we introduce geometric contraction map and give a new condition for the existence and uniqueness of best proximity point of geometric contractions. We also consider the convergence of iterates to proximity points in metric spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 15549

دانلود 7009 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ENGRAV L.H. | GARNER W.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  593-597
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3715
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3715

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE ESCHENMOSER SULFIDE contraction IS A COMMON METHOD FOR THE SYNTHESIS OF ENAMINONES. TYPICALLY, THIOAMIDE AND A-HALOCARBONYL COMPOUNDS ARE COUPLED IN THESE KINDS OF REACTIONS [1]. THE ESCHENMOSER COUPLING REACTION COMMONLY REQUIRES A BASE AND A LONG REACTION TIME [2]...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript