نتایج جستجو

4237

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

424

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

دردست داشتن اطلاعات مربوط به شدت خاک ورزی و پوشش بقایای گیاهی در سطح خاک در اعمال سیاست گذاری های مربوط به ترویج کشاورزی، طراحی و تولید ابزار خاک ورزی و ارتقای روش های مدیریتی و نظارتی سودمند است. روش های مرسوم برای تخمین درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاکورزی مانند روش توزین بقایا، خط مورب و مقایسه تصاویر، خسته کننده و وقت گیر بوده و در سطح وسیع قابل استفاده نیستند. این تحقیق به منظور بررسی و یافتن یک روش دقیق و سریع برای پایش مدیریت بقایا و شدت خاکورزی انجام شد. در این مطالعه فن آوری تصاویر ماهواره ای به عنوان یک راهکار سریع و آسان برای تخمین درصد پوشش بقایا در سطح خاک و پایشگر خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی مورد استفاده قرار گرفت. از این رو توانایی داده های تصویر چند طیفی سنجنده WorldView 2 با استفاده از تعداد یازده شاخص طیفی و آنالیز جداسازی طیفی خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور در 90 موقعیت از مزارع آزمایشی پلات هایی در نظر گرفته شده و در هر پلات چند عکس توسط یک دوربین عکاسی دیجیتالی از سطح مزرعه برداشت شد. درصد پوشش بقایای سطح خاک در هر عکس با روش پردازش تصویر اندازه گیری و متوسط داده ها ی همه تصاویر به عنوان داده زمینی در آن پلات ثبت شد. داده های نظیر ماهواره ای از تصویر سنجنده WorldView 2 استخراج شده و همبستگی درصد پوشش بقایا در زمین، که با استفاده از پردازش عکس های دیجیتالی به دست آمده بود با داده های تصاویر ماهواره ای بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد پوشش بقایا در سطح خاک با شاخص هایIPVI ، RVI1،RVI2 و GNDVI همبستگی مناسبی دارند (R2 = 0.74 0.81). درصد پوشش بقایا در سطح خاک که با آنالیز جداسازی طیفی خطی تخمین زده شده بود، با داده های به دست آمده از عکس های زمینی همبستگی مناسبی داشت (R2 = 0.75). دو شاخص طیفی IPVI و RVI1 که دارای بالاترین همبستگی با درصد پوشش بقایا در سطح خاک بودند برای پیش بینی شدت خاکورزی در مزارع مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که دقت طبقه بندی شدت خاکورزی به کمک این دو شاخص در شرایط مختلف 100 – 78 درصد و بنابراین بسیار نزدیک به اندازه گیری ها و مشاهدات زمینی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کرمی علی داد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (پیاپی 126)
 • صفحات: 

  61-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر خصوصیات فیزیکی خاک در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب ارزیابی شد. تحقیق در مزرعه ای که سامانه های بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و مرسوم، سالیان متمادی در جوار هم اعمال شده بود انجام شد. اثرات سامانه ها با آمار توصیفی و زمین آمار بررسی شد. نمونه برداری بصورت تصادفی و با توزیع یکنواخت انجام و ویژگی های بافت، EC، pH اندازه گیری شد. نفوذ آب به خاک با مدل های کوستیاکوف و فیلیپ بررسی شد. عملکرد گندم در 2 متر مربع در سایت های آزمایشی اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Excel و GS+ تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد: عملکرد گندم از 1850 تا 8150 کیلوگرم در هکتار متغیّر بود. میانگین عملکرد گندم در کم خاک ورزی، بی خاک ورزی و مرسوم به ترتیب 6137، 4425 و 3589 کیلوگرم در هکتار و در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشت. بین ویژگی های خاک و ضرایب مدل های نفوذ همبستگی معنی داری وجود داشت. بهترین مدل نیم تغییرنما برای pH، EC، درصد شن، سیلت و رس و ضریب A مدل فیلیپ مدل کروی و برای ضریب a و b مدل کوستیاکوف و نفوذ تجمعی در 150 دقیقه مدل نمایی و برای ضریب S مدل فیلیپ، مدل گوسی بود. بهترین میان یاب برای pH، EC، درصد شن، درصد رس، ضریب a و S روش کریجینگ و برای درصد سیلت، ضریب b و A و نفوذ تجمعی در 150 دقیقه روش IDW بود. ضریب a و S نشان داد که خاک ورزی مرسوم با تهدید شرایط فیزیکی خاک حرکت آب در خاک را کاهش داده است. بهترین تیمار روش کم خاک ورزی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12362
 • دانلود: 

  3770
چکیده: 

In Iran, conventional tillage practice has resulted in soil erosion and loss of soil organic matter which has been further aggravated by the practice of crop residue removal and burning. conservation Agriculture (CA) can be regarded as a means to enhancing productivity, reducing poverty, and mitigating the consequences of climate change in rural households. In this study, the theory of planned behavior (TPB) used to understand the factors affecting conservation agriculture acceptance, data collected through a questionnaire, consisting of 260 farmers from Zarghan area, in period 2014-2015. The results of TPB model showed that about 78% variation in farmers' intention is explained by attitude, subjective norms and perceived behavioral control, and farmers' attitude is found to be the stronger predictor of intention. Moreover, high education level and off-farm income had the most significant and positive effects on the farmers' attitude towards adopting the conservation agriculture methods. The findings of this study could help to improve the understanding of farmers' adoption dynamics related to CA, and of how farmers may approach this and other new technologies.

آمار یکساله:  

بازدید 12362

دانلود 3770 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر برنامه ریزی آبیاری و خصوصیات کمی و کیفی کلزای بهاره رقم RGS003، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بافت sandy-clay-loam در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی انجام گردید. تیمارهای خاک ورزی بصورت T1: خاک ورزی مرسوم، T2: کم خاک ورزی و T3: بی خاک ورزی بوده و تیمارهای آبیاری بصورت: آبیاری پس از 25 (I1)، (I2) 50 و 75 (I3) درصد تخلیه رطوبتی در عمق توسعه ریشه بودند. مقدار آب مصرفی بر اساس میزان تخلیه رطوبتی در ناحیه توسعه ریشه محاسبه و اعمال گردید. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای خاک ورزی و آبیاری از نظر عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند، ولی اثر متقابل تیمارها معنی دار نبود. به دلیل انجام یکساله این آزمایش تاثیرات خاک ورزی حفاظتی به طور کامل نمایان نشده و در نتیجه تیمار T1I2 با عملکرد دانه و روغن به ترتیب 1012 و 392 کیلوگرم در هکتار، آب مصرفی معادل 7620 مترمکعب در هکتار، قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOORKA IJAZ RASOOL | SHAHID SHABIR A. | ROUF SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17245
 • دانلود: 

  6085
چکیده: 

Principal component analysis is a valid method used for data compression and information extraction in a given set of experiments. It is a well-known classical data analysis technique. There are a number of algorithms for solving the problems, some scaling better than others. Wheat ranks as the staple food of most of the nations as well as an agent of poverty reduction, food security and world peace. Due to limited sowing time and conventional cropping pattern the wheat yield suffers. Efficient tillage methods maintain soil health and crops response. The present investigations were carried out to study the effects of different tillage systems on yield and yield contributing traits, using Randomized Complete Block Design. Two tillage systems i.e. conservation tillage and conventional tillage were used. Three principal components were sufficient to explain the variations. The traits plant height, number of leaves, number of tillers, peduncle length, spike length, number of spikelets per spike, number of grains per spike, grain weight per spike and grain yield were affected significantly under conservation tillage as well as conventional tillage systems. The graphic representation showed that yield contributing traits behaved best in conservation tillage practice. The present study revealed that conservation tillage method produced optimum yield for wheat production.

آمار یکساله:  

بازدید 17245

دانلود 6085 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

اختلاف بین بازتاب طیفی می تواند مبنای آشکارسازی میزان بقایای گیاهی و رشد محصول به روش سنجش از دور در روش های خاک ورزی حفاظتی باشد. به منظور ارزیابی نقش بقایای گیاهی در روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم، این تحقیق به مدت دو سال زراعی (1392-1390) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل یک تیمار خاک ورزی مرسوم و چهار تیمار خاک ورزی حفاظتی در چهار تکرار اجرا شد. ارزیابی بقایا و پارامترهای رشد محصول گندم به روش استفاده از امواج نزدیک فروسرخ توسط دستگاه طیف سنج زمینی با دامنه طول موج طیفی کامل 2500-350 نانومتر و دستگاه تصویر بردار گرمایی دستی با محدوده طیفی 14000- 8000 نانومتر انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر دمای سطح خاک، دمای کانوپی و شاخص های منتج از طیف سنجی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. روش کاشت مستقیم موجب کاهش دمای سطح به میزان 2.5-5.7 و دمای کانوپی گندم در اواخر مرحله دانه بستن به میزان 7-3 درجه سانتی گراد نسبت به تیمارهای دیگر شد. در این تحقیق رابطه منفی معنی دار بین دمای کانوپی و عملکرد گندم وجود داشت. با توجه به همبستگی قوی بین درصد پوشش بقایا با شاخص جذب سلولز، اقدام به طبقه بندی روش های خاک ورزی شد. در تیمار خاک ورزی مرسوم پوشش گیاهی کمتر از 6% با مقادیر شاخص جذب سلولز منفی، تیمار خاک ورزی کاهش یافته دارای پوشش گیاهی بین 20-10 درصد و شاخص جذب سلولز بین 4-2 و تیمار حداقل خاک ورزی دارای پوشش گیاهی بین 42-30 درصد با مقادیر شاخص جذب سلولز بین 5.7-4 بود. تیمار بی خاک ورزی (کاشت مستقیم) دارای پوشش گیاهی بین 75-60 درصد و شاخص جذب سلولز بین 5.7-8 بود. نتایج نشان داد که تصویربرداری گرمایی می تواند به عنوان روشی برای تمایز روش های مختلف خاک ورزی و ارزیابی تنش آبی گیاه مورد استفاده قرار گیرد. شاخص جذب سلولز که با استفاده از خاصیت جذب مواد سلولزی (بقایا گیاهی) در 2100 نانومتر محاسبه شد، به عنوان روشی برای برآورد پوشش بقایا به روش سنجش از دور در مناطق دیم قابل استفاده است و این امر در صورت وجود حسگرهای مربوطه در ماهواره های تحقیقاتی امکان پذیر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بهرامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر روی محیط زیست و به و یژه سلامت انسان ها اثر گذاشته و آلودگی منابع آب، خاک و غذا را به دنبال دارد. این مسئله موجب شده است تا صاحب نظران توسعه پایدار، مصرف انرژی در کشاورزی را به عنوان یکی از چالش های مهم تهدید کننده محیط زیست مورد توجه قرار دهند. مصرف انرژی در تولید محصولات زراعی و باغی رابطه مستقیمی با سیستم های خاکورزی کشاورزی دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نقش سیستم های کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی بود که؛ سیستم کشاورزی حفاظتی کم خاکورزی در خصوص تولید گندم آبی در استان همدان بررسی شد. 370 نفر از کشاورزان عضو تعاونی های تولید کشاورزی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی، طی یک سال زراعی جمع آوری و با استفاده از نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مجموع انرژی های ورودی در فرایند تولید گندم در سیستم کم خاکورزی حفاظتی حدود(GJ/h32) و انرژی های خروجی(MJ/h114860) بود. انرژی سوخت با 45% عمدتا گازوئیل با 42% و بعد از آن انرژی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی با 33% عمدتا کود نیتروژن با30%، بیشترین سهم از انرژهای ورودی را به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم کشاورزی حفاظتی کم خاکورزی گام مهمی در جهت استفاده بهینه از مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی است. بر اساس نتایج، در صورت به کار گیری صحیح و دقیق سیستم کم خاکورزی حفاظتی، می توان گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی برداشت. بعلاوه، گسترش سیستم های کشاورزی حفاظتی در کنار بهره گیری از سناریوهایی همچون؛ اهرم های مالیاتی و نظارتی، می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش اثرات زیست محیطی در کشاورزی شده و در نتیجه اهداف کشاورزی پایدار محقق شود.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

این تحقیق در تناوب گندم-پنبه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب به مدت چهار سال اجرا و از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار (بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم) و چهار تکرار استفاده شد. در این تحقیق، روش های مختلف خاک ورزی از نظر اقتصادی با هم مقایسه شدند. با برآورد هزینه ها و درآمدهای تیمارهای مختلف و با استفاده از روش ارزش کنونی خالص تغییرات بازده برنامه ای، سودمندترین تیمار انتخاب شد. در تصمیم گیری برای انتخاب شیوة خاک ورزی مناسب، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد گندم و پنبه در تیمارهای مختلف خاک ورزی در اکثر سال هایی که تحقیق ادامه داشته است، اختلاف معنی داری با هم ندارند. روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی، در مقایسه با خاک ورزی مرسوم، هزینه های تولید را به ترتیب 5 و 10 درصد کاهش داده اند. روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی، در مقایسه با خاک ورزی مرسوم، مصرف سوخت را به ترتیب به میزان 60 و 77 درصد کاهش داده اند. در روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ظرفیت مزرعه ای مؤثر افزایش چشم گیری دارد، به طوری که زمان عملیات تهیة زمین در مقایسه با خاک ورزی مرسوم به ترتیب 62 و 74 درصد کاهش یافت. ارزش فعلی بازده برنامه ای در روش خاک ورزی مرسوم (53662 هزار ریال) نسبت به ارزش فعلی بازده برنامه ای در روش های کم خاک ورزی (46379 هزار ریال) و بی خاک ورزی (38149 هزار ریال) بیش ترین مقدار است. با لحاظ کردن مجموعه ای از عوامل در تصمیم گیری، اولاً عملکرد در واحد سطح (312/0)، هزینة تولید (221/0) و مصرف آب (219/0) بیشترین وزن را در تصمیم گیری کشاورزان در انتخاب شیوة خاک ورزی دارند و ثانیاً سیستم های خاک ورزی حفاظتی در اولویت بالاتری قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  325-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

خاک ورزی یک عمل زمان بر و هزینه بر می باشد که با استفاده از برنامه عملیات زراعی می توان به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت، انرژی و زمان صرفه جویی نمود. افزایش هزینه ی سوخت کشاورزی باعث شده که در مصرف آن صرفه جویی شود تا هزینه تولید محصول کاهش یابد. با توجه به مزایای خاک ورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاک ورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاک ورزی بر عملکرد انواع خاک ورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی اسپلیت پلات (کرت های خرد شده) بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاک ورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتی متر) و فاکتور فرعی سرعت خاک ورزی (در چهار سطح 6، 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 8، 10، 12 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و در چهار تکرار با استفاده از خاک ورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان که بیش تر در آذربایجان شرقی رواج یافته، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستان آباد و هشترود، با نوع بافت خاک ماسه لومی، خوب دانه بندی شده انجام گرفت. در شهرستان بستان آباد و هشترود، اثر فاکتورها به تنهایی و اثر متقابل سرعت و عمق خاک ورزی بر مصرف سوخت در سطح احتمال یک درصد (p≤0.01) معنی دار شد. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت خاک ورزی، به دلیل انجام سریع عملیات خاک ورزی واحد سطح، مصرف سوخت در واحد سطح کاهش پیدا کرده و هم چنین با افزایش عمق خاک ورزی، به دلیل افزایش مقاومت کششی و استفاده از توان تراکتور بیشتر برای غلبه بر این مقاومت، مصرف سوخت افزایش پیدا نمود. لذا با توجه به بررسی های انجام گرفته مناسب ترین سرعت خاک ورزی، 10 کیلومتر بر ساعت با توجه به میزان مصرف سوخت پیشنهاد می گردد. هم چنین با افزایش عمق خاک ورزی، مصرف سوخت افزایش می یابد لذا توصیه می گردد که با حداقل عمق مورد نیاز خاک ورزی صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  939-949
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

اثر روش های بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاکورزی مرسوم بر بعضی خصوصیات خاک و ماشین در تناوب چغندر قند-جو-ذرت-گندم در اقلیم سرد استان خراسان رضوی بررسی گردید. این پروژه بصورت طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل روش های خاک ورزی در سه سطح شامل خاک ورزی مرسوم، کم خاک و رزی و بی خاک ورزی در کرت های اصلی و مقدار بقایای گیاهی در سه سطح شامل: بدون بقایا، حفظ 30 درصد بقایا و 60 درصد بقایا در کرتهای فرعی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان انجام عملیات، کاهش توان مکانیکی مصرفی در عملیات تهیه زمین و کاشت و کاهش میزان برگردانده شدن بقایای گیاهی به خاک شدند. روش خاک ورزی مرسوم نسبت به کم خاک ورزی و بی خاک ورزی باعث کاهش معنی دار قطر کلوخه شد. روش های خاک ورزی و درصد بقایا در این تحقیق تاثیر معنی داری بر مقاومت به نفوذ خاک نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
litScript