نتایج جستجو

17858

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1786

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

AYATOLLAHZADEH SHIRAZI FATEMAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE FOLLOWING TEXT WE HAVE A SHORT OBSERVATION IN CONTINUOUS IMAGE OF (A,B)- LINEAR connected spaceS, FOR NONZERO CARDINAL NUMBERS A,B. FOR EXAMPLE WE SEE THAT ONE TO ONE CONTINUOUS IMAGE OF AN (A,B) - LINEAR connected space IS (A,B)- LINEAR connected TOO.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسنده: 

HEMMATIAN PARISA | MADAHALI ROBABEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, OUR EFFORT IS STUDYING NONWANDERING FLOWS, PLANAR FLOWS, AND THEIR PROPERTIES. WE HAVE SHOWN THAT THE SET OF PERIODIC (NONCRITICAL) POINTS IS OPEN. WHEN SIS connected, SUCH A FLOW HAS A SIMPLE CHARACTERIZATION; NAMELY, IT IS NONWANDERING. WE HAVE GIVEN CONDITIONS ON SOME spaceS BY THEIR FLOWS THAT PROVES WHEN A space IS DISconnected.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

Ghaffari N. | Zakipour A. | Salimi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1300
 • دانلود: 

  1444
چکیده: 

Background and Objectives: In this paper, a novel approach for regulation of the output current in the grid-connected three-level flying capacitor inverter is presented by using the sliding mode (SM) method. In the proposed method, it is possible to control the active and reactive components of the inverter output current independently, and therefore it can be employed for grid connection of the renewable energy resources or for harmonic and reactive power compensation of the local loads. The designed controller uses an external loop to control the voltage of the inverter DC link and has a constant switching frequency. The stability of the proposed method has also been proved by using the Lyapunov stability theory. The simulation results show that in different operating conditions, the proposed controller has a stable and robust response. Methods: Grid-connected three-level flying capacitor inverter is modeled by using averaged state space technique. Considering nonlinearity of the obtained model, an equivalent SM controller is developed for output current control of the multilevel grid connected inverter. To improve robustness and stability of the system against uncertainty of model parameters, a nonlinear component is added to the equivalent controller. Results: The proposed controller enjoys very fast dynamic response, so it can be employed in wide ranges of application e. g. reactive compensation and harmonic mitigation modes. In active power filtering operation, it is able to eliminate harmonic components of the grid from 20. 61% to 1. 34% which is compatible with IEEE and IEC standards. Conclusion: The stability of the proposed method has also been proved by using the Lyapunov stability theory. The simulation results show that in different operating conditions, the proposed controller has a stable and robust response.

آمار یکساله:  

بازدید 1300

دانلود 1444 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROUDABRI T. | TORKZADEH L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  33283
 • دانلود: 

  32532
چکیده: 

In this paper, we use the left(right) stabilizers of a BCKalgebra (X, *, 0) and produce two basis for two different topologies. Then we show that the generated topological spaces by these basis are Bair, connected, locally connected and separable. Also we study the other properties of these topological spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 33283

دانلود 32532 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10323
 • دانلود: 

  10962
چکیده: 

The zero forcing number Z(G) of a graph G is the minimum cardinality of a set S with colored (black) vertices which forces the set V (G) to be colored (black) after some times. \color change rule": a white vertex is changed to a black vertex when it is the only white neighbor of a black vertex. In this case, we say that the black vertex forces the white vertex. We investigate here the concept of connected zero forcing set and connected zero forcing number. We discusses this subject for special graphs and some products of graphs. Also we introduce the connected propagation time. Graphs with extreme minimum connected propagation times and maximum propagation times |G| -1 and |G| -2 are characterized.

آمار یکساله:  

بازدید 10323

دانلود 10962 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسفندی اسفندیار

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مراکز شهری، حساسترین عنصر هر شهر به شمار آمده و هر تغییر و تحولی در این مراکز، در گذر زمان، بر شهر و مردمانش تاثیر بسیاری می گذارد. بخش مرکزی هر شهر، ماهیتی پیچیده دارد. این پیچیدگی ناشی از قرارگیری و تمرکز فعالیت های گوناگون در کنار هم و در فضایی نسبتا محدود است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 91
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

مقدمه: ایجاد فضای سیمان در زیر روکش های ریختگی برای همخوانی بهتر و نشست آسانتر روکش، پرهیز ناپذیر به نظر می رسد، اما اندازه این فضا می تواند بر گیر کراون های ساخته شده موثر باشد. بنابراین، در پژوهش کنونی، اثر فضای سیمان به روش die spacing برگیر بررسی شد.روش کار: برای بررسی اثر کاربرد die spacer بر گیر روکش های ریختگی پس از سیمان کردن، 50 عدد دای فلزی همانند برگزیده و به پنج گروه، ده تایی بخش شدند، که برای هر گروه، به ترتیب، صفر، 2، 4، 6 و 8 لایه die spacer استاندارد به کار برده شد. برای هر گروه، کراون ریختگی با آلیاژ بیس متال ساخته و با سیمان فسفات روی زیر فشار و زمانی همانند (5 کیلوگرم و 10 دقیقه) بر روی هر دای چسبانده شدند. پس از 48 ساعت قرارگیری نمونه ها در آب مقطر، میزان نیروی لازم برای جداسازی روکش هر دای به وسیله ی اینسترون اندازه گیری شد.یافته ها: از آنجام محاسبات آماری آشکار شد که با افزایش شمار لایه های die spacer میزان نیروی لازم برای گیر روکش ها افزایش می یابد (05/0>p).نتیجه گیری: از آنجا که میزان گیر با افزایش بیشتر از چهار لایه، در اندازه ی آشکار افزایش نداشت، ضخامت اپتیمم die spacer و یا فضای سیمان چهار لایه برابر 40 میکرون پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

PEYGHAN E. | SAMADI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE INTRODUCE AND STUDY THE NOTIONS OF SOFT connected TOPOLOGICAL spaceS AFTER A REVIEW OF PRELIMINARY DEFINITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: MINIATURIZED ELECTRONICS PAVES THE WAY TOWARD MOLECULAR TRANSMISSION CALCULATIONS. TRANSMISSION OF A MOLECULAR BRIDGE WAS FIRST STUDIED BY AVIRAM AND RATNER [1]. IN BETWEEN, BENZENE MOLECULE WITH NON-LOCAL P ORBITALS IS A SUITABLE CANDIDATE FOR MOLECULAR CIRCUITS. METHODS: GREEN'S FUNCTION DERIVED FROM HUKEL HAMILTONIAN AND THE FIRST ORDER PERTURBATION THEORY WAS APPLIED FOR LINKED BENZENE WHICH IS VALID TO ENERGY GAP BETWEEN THE HOMO AND LUMO LEVELS.RESULTS: USING HUKEL HAMILTONIAN, BENZENE MOLECULE connected TO ELECTRODES IN DIFFERENT PATHWAYS IS INVESTIGATED. THE RESULTS TELL US THAT MAXIMUM TRANSMISSION PATHWAY COMES FROM PARA CONNECTION INDEED.CONCLUSION: OUR RESULTS SUGGEST THAT FROM DIFFERENT SPATIAL SITES, PARA CONNECTION HAD THE MAXIMUM TRANSMISSION. IN ORTHO AND META PATHWAYS, HOWEVER, DUE TO SPATIAL SYMMETRY AND ELECTRON RICHNESS, TRANSMISSION IS REDUCED.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript