نتایج جستجو

61068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6107

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CIRCULATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  120
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  908-922
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2992

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  267-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1241
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1241

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAYWARD R.M.

نشریه: 

heart RHYTHM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  338-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4765
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4765

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  228
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 228 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOCHEMICAL GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3974
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3974

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOTAVALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  31-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15151
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: MDCT with ECG-synchronized images can successfully evaluate cardiac morphology and those types of congenital heart dies-ease mainly involving great vessels. Although echo-cardiograph is the initial diagnostic modality for pa-tents with suspected congenital heart disease, it can be of limited value to delineate great artery and in-tracardiac anomalies, pulmonary veins, and coronary arteries in some patients. Patients & Methods: All MDCT evaluations were pre-ceded by consultation with our pediatric cardiology colleagues. Most of the studies were performed to answer specific anatomic questions raised by an in-conclusive echocardiography or angiographic evaluation. All studies were performed on an MDCT unit (Siemens, soma tom sensation 10). In infants and small children, the sedation time for CT ranged be-teen 2 and 10 minutes. In all patients studied, MDCT was performed using a 0.75- to 5-mm slice thickness with 50% reconstruction overlap and a pith of 1. CT angiographic studies were performed with nonionic contrast with iodine concentrations of 240-300mg/ml administered at a dose of 2-4ml/kg and 50ml saline. The tracking device was placed on the specific anatomic part of greatest clinical interest. For all patients, multiple reconstructions were performed with MPR, MIP and VRT in different planes. Three-dimensional reconstructions were created for all pa-tents and reviewed with the referring cardiologist. Prospective or retrospective ECG-gating was per-formed in older patients when coronary artery anomalies were suspected. Conclusion: This abstract presents the MDCT appear-acne of many of the difficult congenital cardiac lesion seen in clinical practice. Multidetector technology provides important complementary information for the referring cardiologist. These technologic advances have produced diagnostic images with increased speed, markedly decreased sedation time, and ease of peripheral venous access.

آمار یکساله:  

بازدید 15151

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اینکه یکسری تظاهرات و عوارض ناشی از بیماری و یا درمانهای صورت گرفته در مبتلایان به CHD می تواند در دهان ایجاد شود که گاها خود بیمار از وجود و یا ارتباط آن با بیماری زمینه ای اطلاعی ندارد و با عنایت به اینکه این مساله می تواند در روند درمانی بعضی از ضایعات که نیاز به درمان دارند تاثیر گذارده و یا حتی مخاطراتی را هم در رابطه با بیماری زمینه ای ایجاد نماید لذا این تحقیق با هدف بررسی حفره دهان مبتلایان به CHD صورت گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی تعداد 42 بیمار مبتلا به CHD مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بطور تصادفی و در مدت یکسال و با استفاده از پرسشنامه تنظیمی و معاینه مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند، و نتایج کلی بصورت توصیفی گزارش گردید.یافته ها: از نظر تظاهرات دهانی آنچه که می تواند در ارتباط با بیماریهای قلبی آنها باشد بترتیب سیانوزه بودن مخاط دهان در 17 مورد (40.5%) و رنگ پریدگی در 6 مورد (14.4%) مشاهده شد، شکاف کام در دو مورد (4.7%) و شکاف لب هم در دو مورد (4.7%) مشاهده گردید که اگرچه این دو عارضه نمی تواند ارتباط مستقیمی با بیماری زمینه ای داشته باشد اما از جهت اینکه این عوارض می توانند گاهی همراه با CHD باشند اهمیت دارد.نتیجه گیری: تظاهرات دهانی مشاهده شده به ترتیب شیوع عبارتند بودند از سیانوز، رنگ پریگی مخاط و شکاف های دهانی.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

Background: congenital heart disease (CHD) is the most common congenital disorder in neonates. Many factors are associated with the occurrence of the CHD, including genetic factors, teratogenic exposure and several other unrecognized factors. Objectives: This study aims to investigate the role of several potential factors associated with the occurrence of CHD. Methods: This study was conducted as a cross-sectional case-control study, in Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran, Iran. A total of 1338 known cases of CHD, diagnosed by echocardiography or angiography and 1201 healthy children as the controls were included in this study. Factors that could have an association with CHD were investigated by a questionnaire from all participants. Results: Maternal age above 30 years (P-value < 0. 001), positive parents’,consanguinity (P-value < 0. 001) and previous maternal history of abortion (P-value < 0. 001) was signifi, cantly higher among patients with CHD,furthermore, positive history of CHD among siblings of the known cases of CHD was higher than healthy ones (P-value < 0. 001). The mean birth weight in case and control group were 3 (+ 0. 648) and 2. 9 (+ 0. 707) kilograms, respectively. The maternal age in 983 (73. 4%) cases and 960 (79. 93%) controls was below the 30 years, the maternal age for other participants was above the 30 years (P-value < 0. 001). Conclusions: All factors except the history of stillbirth, maternal underlying disease and drug use during pregnancy in the case group were signifi, cantly diff, erent with the control group. It seems that the causes of CHD in Iran are most commonly related to the hereditary genetic factors, and the increased maternal age, drug use, and underlying diseases in the mother are a matter of less importance.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOORI NOOR MOHAMMAD | RAJAE SHAHROKH | BORYRI AHEREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11355
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background and Objectives: congenital heart disease (CHD) is one of the causes of malnutrition and growth retardation. Here we studied growth disturbance in different type of CHD. Materials and Methods: In this case-control study, 400 children with CHD (from 3 months to 16 years old age) were selected. Patients were divided into four groups: 1.acyanotic without pulmonary hypertension (PHT), 2. acyanotic with PHT, 3.cyanotic without PHT, 4.cyanotic with PHT. Body weight (Wt), height (Ht) and head circumference (HC) of these patients were measured and compared with those of matched control group. Results: The mean Wt, Ht and HC of the patients in group one was not significantly different from that of the controls (P>0.05). In group two, the mean Wt was significantly lower than control group (P=0.01). In group three and four, there were significant differences between the mean Wt and Ht compared with that of the control group (P<0.05). There was significant difference between the pulmonary pressure of patients in group 2 and 4 (P=0.0001).Conclusion: The findings of this study showed that children with congenital heart disease are susceptible to growth disorders and this is more significant in cyanotic patients. Growth disorders are more common and severe in cyanotic patients with pulmonary hypertension.

آمار یکساله:  

بازدید 11355

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  270-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18922
 • دانلود: 

  6809
چکیده: 

Introduction: Patients with cyanotic heart disease may have an acceptable quality of life. However, they are invariably prone to several complications. The aim of this study is search about hematologic abnormalities in cyanotic congenital heart disease patients.Materials and Methods: In this cross-sectional study, every cyanotic congenital heart disease patients who was referred to the adult congenital heart disease clinic was selected and asked of any possible hyperviscosity symptoms, gingival bleeding, epistaxis, hemoptysis, hypermenorrhagia, and gouty arthritis irrespective of their age, gender and primary diagnosis in a six-month period.In this regard, 02 saturation was obtained via pulse oximetry, an abdominal ultrasound was done in order to discover any gallstones and laboratory tests including CBC, coagulation parameters (bleeding time (BT), clotting time (CT), prothrombin time (PT), international ratio (INR), Ferritin, blood urea nitrogen (BUN) and creatinine (Cr) were provided as well.Results: A total of 69 patients were enrolled in the present study. The mean age of the patients was 22.44±5.72. Twenty two (34.4%) of them were female and 45 (65.6%) were male. In our research, 23% of the patients had serum levels of uric acid more than or equal to 8 mg/dl.59%of patients presented with depleted iron storage. Mean hemoglobin (Hg), level was (16.9±2.5 mg/dl), mean hematocrit (HCT) level was (55.47±9 mg/dl), mean Ferritin level was (32.5±0.4).Our collected data also revealed that plasma creatinine concentration was normal (0.9±0.2 mg/dl). Furthermore, thrombocytopenia of less than 160000 was found in 30% of the patients. Hyperviscosity symptoms also found in 1.3% of patients.Conclusion: Our patients had less hyperuricemia, there is no correlation between hyperviscosity symptoms and haematocrit level and an inverse correlation between the Ferritin level and hyperviscosity symptoms were seen.

آمار یکساله:  

بازدید 18922

دانلود 6809 استناد 0 مرجع 0
litScript