نتایج جستجو

9753

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

976

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

کیتوزان از مشتقات داستیله شده کیتین می باشد که در سخت پوستان، بند پایان، دیواره سلولی برخی از قارچها، پوست (پولک) ماهی و پوسته میگو یافت می شود. هدف از این پژوهش بررسی کارایی کیتوزان استخراجی از پوسته میگو به عنوان یک ماده تثبیت کننده و قوام دهنده و تاثیرات آن بر بافت سس مایونز در مقایسه با کیتوزان تجاری و کربوکسی متیل سلولز بوده است. در این تحقیق ابتدا کیتوزان به روش شیمیایی از پوسته میگو استخراج شد. درصد استحصال کیتوزان برحسب وزن مرطوب پوسته 17 درصد بود. میزان پروتیین و خاکستر و درجه داستیلاسیون کیتوزان تولیدی اندازه گیری شد و با کیتوزان تجاری مقایسه گردید. آنگاه تاثیر غلظتهای مختلف کیتوزان تولیدی بر خواص رئولوژیک سس مایونز بررسی و با کیتوزان تجاری و کربوکسی متیل سلولز مقایسه شد. ثبات امولسیون و ویسکوزیته نمونه های حاوی 0.1، 0.2 و 0.3 درصد از کیتوزان تولیدی تعیین شد. بالاترین ویسکوزیته سس مایونز در غلظت 0.3 درصد کیتوزان بدست آمد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که نمونه سس مایونز حاوی 0.2 درصد کیتوزان تولیدی از نظر ویسکوزیته، مشابه نمونه سس مایونز تجاری حاوی 0.2 درصد کربوکسی متیل سلولز می باشد.خواص حسی نمونه های سس تولیدی شامل رنگ، بو، عطر و طعم و بافت توسط گروه ارزیاب مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج موید این نکته بود که از نظر خواص حسی بین نمونه های حاوی غلظتهای مختلف کیتوزان تولیدی و نمونه های سس مایونز تجاری اختلاف معنی داری وجود ندارد. در نهایت این نتیجه گیری حاصل شد که در سس مایونز و سایر محصولات امولسیونی می توان از کیتوزان به عنوان یک ماده تثبیت کننده و قوام دهنده استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 476 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

شیوع بیماری های آلرژیک طی قرن اخیر افزایش یافته. ایمونوتراپی اختصاصی یکی از راه های موثر در شیفت پاسخ های TH2به سمت پاسخ های TH1می باشد که منجر به درمان بیماران آلرژیک می گردد..

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

کیتوزان یک آنتی میکروب طبیعی بدست آمده از منابع حیوانی کاملا غیر سمی است. در این مطالعه خصوصیات ضد میکروبی کیتوزان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیای دریاچه ارومیه با کیتوزان مشابه تجاری که از پوسته خرچنگ شرکت A.T.P ویتنام تهیه شده بود، مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش به روش استاندارد لوله ای برای پی بردن به حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) کیتوزان آرتمیا و کیتوزان تجاری در غلظتهای (4، 2، 1، 0.5، 0.25، 0.125، 0.062) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان آرتمیا و غلظتهای (6.4، 3.2، 1.6، 0.8، 0.4، 0.2، 0.1) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان تجاری بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلاتیفی موریوم و اشریشیاکلی به انجام رسید. بر اساس نتایج بدست آمده MIC کیتوزان پوسته سیست آرتمیا برای باکتریهای مد نظر 500ppm و  MICکیتوزان تجاری 800ppm بدست آمد. در مرحله بعد هر چهار باکتری را به طور جداگانه در شرایط یکسان در حضور MIC کیتوزان آرتمیا (500ppm) قرار داده و به مدت 8 ساعت از نگهداری در گرمخانه 37 درجه هر 2 ساعت یکبار کشت سطحی داده شدند و بعد از 24 ساعت نگهداری تعداد کلنی ها شمارش و نمودار زمان مرگ باکتریها را برای بررسی روند و سرعت نابودی آنها در حضورMIC  کیتوزان آرتمیا رسم کردیم. بر اساس نتایج بدست آمده در این مدت از زمان نگهداری، سرعت نابودی استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از سایر باکتریها و سرعت نابودی سالمونلا تیفی موریوم از همه کمتر بود. همچنین با بررسی تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشریشیاکلی که در حضور MIC کیتوزان آرتمیا (500ppm) قرار گرفته بودند،مشخص شد که سرعت تاثیر کیتوزان آرتمیا بر نابودی باکتری گرم مثبت به مراتب بیشتر از باکتری گرم منفی است.در نهایت نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از قدرت بالای کیتوزان آرتمیا در مهار میکروارگانیسمهای مورد مطالعه در مقایسه با کیتوزان مشابه تجاری است.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 236 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در این پژوهش، توانایی جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب ترکیبی Pseudomonas putida @ chitosan درون ستون بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت خوراک ورودی از 50 تا mg/L 200 موجب افزایش ظرفیت جذب از 188/76 تا mg/g 429/28 می گردد. بدلیل استفاده حداکثری از اختلاف غلظت خوراک به عنوان نیروی محرکه ی جذب در ستون بستر ثابت، ظرفیت جذب زیستی جاذب درون ستون از مقدار آن در حالت ناپیوسته بیشتر شد. کاهش در دبی جریان ورودی از طریق افزایش زمان اقامت برای نفوذ یا برهم کنش بهتر و نیز دسترسی بیشتر به جایگاه های اتصال برای یون های اورانیم، موجب بهبود عملکرد ستون شد. افت ظرفیت جذب زیستی ناشی از افزایش دبی جریان ورودی ثابت کرد که نفوذ درون ذره ای، مرحله کنترل کننده جذب می باشد. با کاهش اندازه ذرات جاذب از 1/5 به mm 1، یک افزایش محسوس در ظرفیت جذب از 167/02 تا mg/g 296/87 بدست آمد. همچنین با آنالیزهای FTIR و تیتراسیون پتانسیومتری ثابت شد که 3+NH-تنها گروه عاملی فعال در فرآیند جذب درون کیتوزان است، در حالی که گروه های 3+NH-، 3NH-، COOH و-OH-در جاذب ترکیبی فعال هستند. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که جاذب زیستی ترکیبی حاضر می تواند برای جذب زیستی اورانیم (VI) از محلول های آبی در حالت پیوسته مناسب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: مصرف انسولین از طریق دهان بهترین و ساده ترین روش تجویز این هورمون می باشد. در این مطالعه ابتدا نانولیپوزوم های انسولین پوشش دار شده با ماده کیتوزان با فرمولاسیونی جدید تهیه شد و سپس کارایی آن جهت حمل و نگهداری این هورمون در شرایط in vitro مورد بررسی قرار گرفت.هدف: هدف از این مطالعه تهیه نانولیپوزوم های انسولین خوراکی با فرمولاسیونی جدید و بررسی کارایی آن در شرایط in vitro بوده است.مواد و روش ها: محلول نانولیپوزوم های حاوی انسولین با بار سطحی منفی به روش تبخیر فاز معکوس با استفاده از مواد نظیر لیستین، کلسترول، ستیل دی فسفات و بتاسیکلو دکسترین با فرمولاسیون های متفاوت تهیه گردید و سطح خارجی نانولیپوزوم ها با کیتوزان پوشش دار شد. سپس ضریب محصورکنندگی نانولیپوزوم های تهیه شده پس از تخریب غشاء نانولیپوزوم ها به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید و کارایی نانولیپوزوم های تهیه شده در جلوگیری از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: تحقیقات نشان داد که ضریب محصورشوندگی انسولین در نانولیپوزوم های تهیه شده با فرمولاسیون جدید به کار رفته به طور قابل توجه نسبت به سایر فرمولاسیون های دیگر بیشتر بوده و معادل 0.16±79 می باشد. در تمام شرایط مورد مطالعه بر خلاف عملکرد نانولیپوزوم های فاقد پوشش کیتوزان و نیز انسولین به فرم آزاد، نانولیپوزوم های پوشش دارشده با کیتوزان از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین جلوگیری نمودند.نتیجه گیری: با توجه به ضریب محصورشوندگی بالا و کارا بودن نانوکپسول های حاوی انسولین تهیه شده در شرایط آزمایشگاهی می توان از این فرمولاسیون جدید جهت تهیه انسولین خوراکی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

به منظور بهینه سازی شرایط بازیابی کیتوزان از پوسته میگو سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)، میزان توان مایکروویو در سطوح 300، 600 و 900 وات، زمان 7، 9 و 11 دقیقه و نسبت سدیم-هیدروکسید به سوبسترا 1: 15، 1: 20 و 1: 25 درصد، به عنوان متغیر های مستقل مورد آزمون قرار گرفتند. ظرفیت اتصال آب برای کیتوزان بهینه و مرکزی به ترتیب g/kg 600/35 و 600/32 و به صورت معنی داری بالاتر از کیتوزان تجاری با مقادیر 516/63 درصد بود (0/05>P)، همچنین ظرفیت اتصال چربی برای نمونه کیتوزان بهینه 500/34 و کیتوزان مرکزی 500/33 بود که به صورت معنی داری بالاتر از کیتوزان تجاری با میزان 462/45 درصد بود (0/05>P). در خصوص پارامترهای رنگ، پارامتر سفیدی (W) برای کیتوزان تجاری 77/99 بود که به صورت معنی داری بالاتر از کیتوزان های تولیدی بهینه و مرکزی (به ترتیب 69/96 و 70/99) بود (0/05>P). بر اساس داده های FT-IR باند های جذبی مربوط به گروه های NH و CH و باندهای اطراف 1680-1610، 1560-1515و 1385-1345 به آمیدI، II و III در کیتوزان های بازیافتی مشاهده گردید در حالی که ساختار کششی O-C در جذب 1085-1010 اتفاق افتاد و گروه OH در جذب 700– 670 مشاهده شد. میزان بلورینگی در کیتوزان بهینه (2/08) ثبت گردید که به صورت معنی داری کمتر از نمونه تجاری (64/21) و مرکزی (75/60) بود. پتانسیل زتا ذرات کیتوزان بهینه 56/8، مرکزی 4/48 و تجاری 11/60 میل ی ولت بود، (0/05>P). تصویر برداری SEM برای هر دو کیتوزان تجاری و تولیدی (بهینه و مرکزی) نشان دهنده ساختاری نا همگن، با شکل تقریباً کروی و صفحه ای، بدون خلل و فرج بوده و همچنین ساختارهای رشته ای بهم پیوسته (میکرو فیبر) و پودری نیز مشاهده گردید، همچنین اندازه ذرات برای کیتوزان بهینه، مرکزی و تجاری به ترتیب 1839، 3524 و 1441 نانومتر بود. نتیجه این که جدای از سایز ذرات، کیتوزان بازیافتی از پوسته میگو سفید هندی درجه داستیلاسیون بالا به همراه ویژگی های کیفی و ساختاری مطلوب نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  176
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: در این مطالعه اثر تجویز داخل صفاقی نانو ذرات روی اکسید) ZnO (و نانو کامپوزیت ZnO/chitosan بر هیستوپاتولوژی بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با تیواستامید مقایسه شد. مواد و روش ها: تعداد 28 سر موش صحرایی نر به گروه های کنترل منفی (موش های سالم)، کنترل مثبت (مسموم شده با تیواستامید)، مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو ذرات ZnO 5mg/kg و مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan 5mg/kg تقسیم شدند. تجویز نانوذرات به مدت چهار هفته انجام شد. نفروپاتی با سه تزریق تیواستامید mg/kg ip)50) در فواصل 24 ساعت القا شد. در پایان میزان BUN وکراتینین سرم سنجش شد. سپس رت ها آسان کشی شده و نمونه های کلیه برای بررسی هیستوپاتولوژیک تهیه شد. یافته ها: در موش های مسموم شده با تیو استامید افزایش معنی داری در BUN وکراتینین سرم نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0< P). BUN وکراتینین در گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو ذرات ZnO نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد (05/0< P). در موش های گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan سطح سرمی BUN وکراتینین تفاوت معنی داری با گروه کنترل مثبت نداشت. در بررسی های بافت شناسی در گروه کنترل مثبت و گروه های تحت تیمار، نکروز و فیبروز گلومرولی مشاهده شد. استنتاج: نتایج این بررسی نشان داد که نانوذراتZnO سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید را تشدید می کنند اما نانوکامپوزیت ZnO/chitosan اثری بر سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  366-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21968
 • دانلود: 

  23120
چکیده: 

This study presents the first ever data of extracting chitin from the Chiton shell, which was then converted to the soluble chitosan by soaking in the 45% NaOH solution. The obtained chitin and chitosan were characterized by the seven different methods. Antioxidant activity of the extracted chitosan was also evaluated using the two methods. The shell content was divided into calcium carbonate (90.5 %), protein (5.2%), and chitin (4.3 %). Due to the results of element analysis and 1H NMR, the final degree of de acetylation of chitosan was 90%. Surprisingly, a significant amount of Fe was accidentally found in the shell after demineralization, and removed from the solution through the filtering. Nonetheless, remained Fe in the extracted chitin and chitosan was 20 times higher than those previously reported from the shell of shrimps and crabs. Presence of this amount of Fe could describe why the produced chitosan was darker compared to the commercial chitosan. Antioxidant activity tests showed that the IC50 of the extracted chitosan was higher than one estimated for the commercial chitosan. Antioxidant activity of the extracted chitosan is even better than the commercial version and may be used in pharmaceutical industry as a source of antioxidant.

آمار یکساله:  

بازدید 21968

دانلود 23120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
litScript