نتایج جستجو

1505

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

CAVALIERE A. | DE JOANNON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  329-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3611
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3611

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش پودر سرامیک مغناطیسی سخت هگزافریت استرانسیم (SrO.6Fe2O3) با استفاده از مواد اولیه نیترات آهن،نیترات استرانسیم، اسید سیتریک، تری متیل آمین و سرفکتانت ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید و به روش نوین "Surfactant-assisted sol-gel auto-combustion" سنتز گردید و مواردی همچون میزان تجزیه مواد آلی به اکسیدهای فلزی پس از احتراق خود پیشرونده ژل، دمای واکنش تشکیل فاز هگزافریت استرانسیم، دمای بهینه کلسیناسیون، توزیع اندازه ذرات، مورفولوژی ذرات و اندازه دانه های پودر هگزافریت استرانسیم، بترتیب با استفاده از آنا لیزهای، DTA/TGA،FTIR TEM  و  SEM،LPSA،XRD  مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل، پودر هگزافریت استرانسیم با مواد اولیه و روش مذکور در دمای کلسیناسیون800oC  با دانه هایی در ابعاد20-50nm  تولید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17130
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

One of the major goals for manufacturers of turbocharged spark ignited (SI) engines is to increase the knock resistance at high loads. In order to move out of knocking combustion, timing of the spark ignition is retarded, thus limiting the maximum pressure and temperature in the combustion chamber. This is an effective method to eliminate the knock. The negative effect of retarding spark timing is increasing the exhaust gas temperature. In order to reduce the exhaust gas temperature, rich mixtures are normally used. As a result, the fuel consumption increases. The cooled EGR can be used to solve this problem. Using the cooled EGR decreases the pressure and the temperature in the unburned zone. There are a number of different possible architectures, each with its specific characteristics. Main objectives of this study were to quantify the increase the knock resistance and to decrease the enrichment in order to the target stoichiometric operation over the full operating range. All the simulations were carried out in the GT-POWER Software on the EF7-TC engine.

آمار یکساله:  

بازدید 17130

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  31 (ویژه مهندسی مکانیک)
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از یک برنامه ی رایانه ای، میدان جریان و احتراق ناشی از مخلوط سوخت و هوا که سرعت چرخشی دارند از طریق حل معادلات جریان، انرژی و اجزا محاسبه شده اند. برای مدل سازی تنش های آشفته از فرضیه بوزینسک توسعه داده شده در جریان چرخشی استفاد شده است. جریان مغشوش توسط مدل RNG κ-ε مدل سازی شده و احتراق توسط دو مدل معروف آرنیوس دو مولکولی و شکست گردابه (EBU) شبیه سازی شده است. هر دو نرخ واکنش به دست آمده از این دو مدل با یکدیگر مقایسه می شوند و کوچک ترین آنها – از نظر قدر مطلق – به عنوان نرخ کنترل موثر در محاسبات استفاده می شود. روش عددی به کار رفته در این تحقیق حجم محدود است. نتایج حاصله از شبیه سازی عددی اتاق احتراق با نتایج تجربی موجود برای توزیع سرعت و توزیع درجه حرارت مقایسه شده است. این مقایسه نشانگر تطبیق قابل قبولی بین نتایج عددی و تجربی است. در این تحقیق با متغیر قرار دادن خواص سیال نتایج بهتری به دست آمد. نتایج نشان می دهند که وجود دو عامل چرخش و احتراق، هر دو باعث کوتاه تر شدن ناحیه بازگشتی جریان می شوند. نتایج به دست آمده از مدل κ-ε استاندارد نیز طول ناحیه ی بازگشت کوتاه تری را، نسبت به آنچه از مدل RNG κ-ε به دست می آید، پیش بینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARUNA S.T. | MUKASYAN A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5108
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5108

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PATIL K.C. | ARUNA S.T. | MIMANI TANU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  507-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  10598
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10598

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
strs
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

موتورهای احتراق دماپایین ازجمله موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن، با سوخت اتانول، با تولید اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر و دارای بازده بالاست. در این مقاله، یک موتور دیزل تک سیلندر، هواخنک، پاشش مستقیم، چهارزمانه یانمار به موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول تبدیل شده است و با استفاده از 30 نقطه عملکردی در دور موتور 1350 دور بر دقیقه، در چهار سطح نسبت هم ارزی و دمای هوای ورودی مختلف، ارتباط تغییرات پارامترهای احتراقی، آلودگی و صدای احتراق یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به پایین بودن دمای شعله آدیاباتیک، دمای اگزوز به ندرت از 260 درجه سانتی گراد بالاتر می رود و در صورت استفاده از مبدل کاتالیکی در این موتورها دمای اگزوز از دمای فعال شدن مبدل کاتالیکی کمتر بوده و لذا، این مبدل ها با بازده کمتری عملیات پالایش دود را انجام می دهند. در هر چهار سطح نسبت هم ارزی، با افزایش دمای هوای ورودی سطح صدای احتراق افزایش می یابد و سطح صدا به محدوده احتراق صدادار dB90 نزدیک می شود و باعث تولید صدای احتراق بیشتر می شود. در صورت به تاخیرافتادن احتراق، میزان دمای شعله آدیاباتیک کاهش می یابد و هرچه دمای شعله آدیاباتیک کمتر باشد هیدروکربن نسوخته ای بیشتری تولید می شود و موتور به سمت ناحیه احتراق ناقص و خاموش شدن می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38) ویژه مکانیک
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

در مقاله حاضر یک مدل شبه بعدی احتراق ارایه شده که در آن برای پیشگویی فرآیند احتراق و آلایندگی موتورهای دو گانه سوز (دیزل- گاز) پاشش مستقیم از مدل سینتیک شیمیایی مفصل برای سوخت گازی استفاده شده است. مکانیسم سینتیکی شامل 325 واکنش و 53 گونه شیمیائی می باشد (GRI3). انرژی آزاد شده توسط سوخت آتش زای دیزلی به صورت توابع ویب در نظر گرفته شده است. مقادیر پیش‍گویی شده برای فشار سیلندر در این مدل برای موتور دوگانه سوز (گاز طبیعی - گازوییل) با مقادیر تجربی مقایسه شده و توافق خوبی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 199 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Shreekala n. | SRIDHARA S.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1013-1021
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14376
 • دانلود: 

  17637
چکیده: 

Numerical analysis plays vital role in designing gas turbine combustors for improving its performance. It requires deep understanding of turbulent and multiphase reactive flow physics inside the combustor. Hence present work focusses on numerical investigation of turbulent flow and reactive interaction between liquid spray of aviation kerosene droplets and air for the experimentally investigated combustor configuration. The present analysis results agree well with the experimental test results. Mixture fraction based Probability Density Function flamelet combustion model is used to solve transport equations by generating the flamelet library for Jet-A fuel. The analysis provides good insight into the multiphase combustion process and the flow phenomena occurring inside the combustor. Further, combustion performance characteristics at different design point operations are investigated in the present work keeping the air fuel ratio constant. Results show rise in peak velocity by 2. 5 times and pressure loss factor by 6 for design point operating at higher flow rates in comparison with the baseline design operating point.

آمار یکساله:  

بازدید 14376

دانلود 17637 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه مهندسی مکانیک)
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

در این مقاله نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی در رابطه با سرعت سوزش ابر ذرات آلومینیم در مخلوط گازی اکسیژن/ نیتروژن ارایه می گردد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان اسکیدایزر موجود در مخلوط اکسیژن/ نیتروژن بر سرعت انتشار شعله و سرعت سوزش ابر ذرات آلومینیم به قطر 18 میکرون می پردازد. برای انجام آزمایشات از دستگاه موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران استفاده شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش درصد اکسیژن در مخلوط اکسیژن/ نیتروژن از 21 درصد به 25 درصد، سرعت سوزش ذرات آلومینیم افزایش می یابد اما با افزایش غلظت ذرات، از روند افزایش سرعت کاسته می شود. همچنین افزایش درصد اکسیژن در مخلوط اکسیژن/ نیتروژن از 21 درصد به 25 درصد، حد رقیق اشتعال پذیری را از 95 گرم بر مترمکعب در 21 درصد اکسیژن به 94 گرم بر متر مکعب در 25 درصد اکسیژن کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
litScript