نتایج جستجو

23221

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2323

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  519-526
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

به منظور بررسی اثر محیط بر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، پنج ژنوتیپ توتون ویرجینیا در سال 1386 پنج رقم توتون در یک طرح نیمه دی آلل با یکدیگر تلاقی داده شدند. در سال 1387، 10 جمعیت F1 به همراه 5 لاین والدینی، در دو آزمایش جداگانه (تنش خشکی و بدون تنش) و در دو منطقه (مرکز تحقیقات توتون تیرتاش و رشت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. صفات طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، ارتفاع ساقه و عملکرد برگ خشک مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه دی آلل در تمام محیط ها برای تمامی صفات حاکی از معنی دار شدن اثر متقابلGCA. E  است که ضرورت محاسبه جداگانه اثرات GCA را در هر محیط بیان می کند. اثر متقابل  SCA. Eبه جز شاخص سطح برگ برای بقیه صفات معنی دار بود که نشان دهنده ناپایداری هیبریدهای خاص در تمام محیط هاست. اثرات متقابل معنی دار نشان می دهد که مقدار تفاوت میان اثرات GCA و SCA ژنوتیپ ها با محیط تغییر می یابد. به طور کلی، نسبت GCA به SCA برای تمام صفات مورد بررسی به جز طول برگ در تمام محیط ها معنی دار بود که بیانگر نقش چشمگیر اثرات افزایشی در توارث این صفات است. ارقام NC89 و K394 بهترین ترکیب شونده عمومی و NC89. K394 ، VE1´Coker254 و Coker347´Coker254 بهترین ترکیبات خصوصی برای صفت عملکرد برگ خشک در تمام محیط ها بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAURTE B.J. | PINTO R.M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5326
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5326

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

به منظور تهیه هیبریدهای جدید و ارزیابی ترکیب پذیری برخی از اینبرد لاین های آفتابگردان، تعداد 60 دورگ آفتابگردان حاصل از تلاقی 30 اینبرد لاین با 2 لاین نر عقیم به عنوان تستر به همراه هیبریدهای آذرگل، SHF81-85،SHF81-90  و CMS1052.1*14 به عنوان شاهد در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای مورد بررسی برای کلیه صفات به استثنای پایان گلدهی و درصد روغن دانه دارای اختلاف معنی دار بودند. هیبریدهای B86-353.1AF81-196،B86-284.1AF81-196  و B86-345.1AF81-196 به ترتیب با 5583، 5331 و 5235 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. تجزیه واریانس ترکیب پذیری به روش طرح تلاقیII کامستاک و رابینسون نشان داد که ترکیب پذیری عمومی اینبرد لاین ها و تسترها برای عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اینبرد لاین های B86-353،B86-284  و B86-345 از نظر عملکرد دانه دارای بیشترین ترکیب پذیری عمومی مثبت و اینبرد لاین هایB86-373.2  و B86-382.2 برای صفت تعداد روز تا رسیدگی دارای بیشترین ترکیب پذیری منفی بودند. ترکیب پذیری خصوصی نیز برای برخی صفات مهم زراعی مثل عملکرد دانه، قطر طبق، ارتفاع بوته و تعداد روز تا رسیدگی معنی دار بود. بیشترین ترکیب پذیری خصوصی برای عملکرد دانه متعلق به دورگ های B86-300.2AF81-112 و B86-346.2AF81-112 و بیشترین ترکیب پذیری خصوصی منفی برای تعداد روز تا رسیدگی متعلق به دورگ B86-287.1AF81-196 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZHOU H. | ZUHU D. | JUN L. | ZHANG M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5740
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5740

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGKHAM N. | JOGLOY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8126
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8126

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  552
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه، ارزیابی کمی هتروزیس مشاهده شده 11 صفت در 15 هیبرید F1 حاصل از یک طرح تلاقی نیمه دی آلل با شش قرم برنج مختلف (سه رقم بومی ایرانی دم سفید، هاشمی و بینام و سه رقم اصلاح شده درفک، کادوس و (IR30 انجام شد. پانزده هیبرید F1 و والدینشان در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 2006 ارزیابی شدند. صفات مورد مطالعه شامل دوره رشد رویشی، دوره رشد زایشی، سطح برگ پرچم، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه پر در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول دانه قهوه ای و عرض دانه قهوه ای بود. معنی دار بودن قابلیت ترکیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) برای تمامی صفات مورد مطالعه نشان داد که هر دو نوع اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن ها کنترل وراثت صفات را بر عهده دارند. برآورد هتروزیس استاندارد نسبت به واریته شاهد درفک نشان داد که هتروزیس معنی داری برای همه صفات مطالعه شده در 15 هیبرید حاصل وجود داشت. از نظر عملکرد دانه، تلاقی درفک × دم سفید دارای بالاترین مقدار هتروزیس بود. این هیبرید ارزش های خوبی برای بسیاری از صفات مانند دوره رشد رویشی، دوره رشد زایشی و وزن هزار دانه داشت و به عنوان بهترین ترکیب امید بخش برای توسعه ارقام هیبرید با عملکرد بالا در برنج توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 552 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

میزان ترکیب پذیری عمومی در 30 رقم یونجه توسط آزمون نتاج پلی کراس مورد ارزیابی قرار گرفت. بذر خانواده های ناتنی در گلدانهای انفرادی کشت شدند. در سن یک ماهگی صفات طول و عرض برگ لپه ای، ارتفاع، طول و عرض اولین برگ و طول اولین میانگره در 20 گیاهچه اندازه گیری شدند. پس از انتقال گیاهچه ها به مزرعه وزن تر، وزن خشک، تعداد ساقه و ارتفاع بوته در9 گیاه بصورت انفرادی در هر یک از چهارچین اندازه گیری شد. همچنین صفات روزهای تا 50% گلدهی، درصد پوشش سبز، نسبت وزن تر و خشک برگ به وزن تر و خشک بوته و اندازه برگ ( 3 برگچه ) بر حسب واحدهای آزمایشی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تجزیه علیت برای عملکرد گیاه بالغ نشان داد که موثرترین صفات در تشکیل عملکردتر و خشک یونجه به ترتیب عبارت از ارتفاع و تعداد ساقه است. بر اساس تجزیه واریاس چند متغیره، بیت 30 خانواده ناتنی از نظر مجموع صفات اندازه گیری شده در مرحله گیاهچه ای و گیاه بالغ اختلاف معنی دار وجود داشت که حاکی از وجود تنوع چشمگیر برای این صفات در بین خانواده ها است.برآورد واریانس افزایشی برای اکثر صفات معنی دار بود و میزان وراثت پذیری براساس میانگین ها خانواده هابیش از مقدار آن بر اساس تک بوته بود. با محاسبه ترکیب پذیری عمومی برای خانواده های ناتنی برای عملکرد و صفات وابسته، خانواده های برتر مشخص شدند که عملیات اصلاحی با اکثر والدین برتر برای تولید واریته های سنتتیک ادامه می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

به منظور تهیه دورگ های جدید و ارزیابی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از اینبرد لاین ها و لاین های بازگردان باروری آفتابگردان، چهار اینبرد لاین و شش لاین بازگردان باروری آفتابگردان برای دورگ گیری در سال 1383 انتخاب شدند. تعداد 24 دورگ F1 حاصل در سال 1384 به همراه دورگ آذرگل به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی برای کلیه صفات به استثنای عملکرد دانه دارای اختلاف معنی دار بودند. دورگ های AHa107F81-240×RHa107F81-127/2، آذرگل و AHa107F81-30×RHa107F81-127/2 به ترتیب با 4471، 4274 و 4131 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. تجزیه واریانس ترکیب پذیری به روش طرح تلاقیII  کامستاک و رابینسون نشان داد که ترکیب پذیری عمومی اینبرد لاین ها و لاین های بازگردان باروری برای صفت عملکرد دانه  معنی دار نبود. با این حال از بین لاین های بازگردان باروری، RHa107F81-127/2 و از بین اینبرد لاین ها،AHa107F81-120  دارای بیشترین ترکیب پذیری عمومی بودند. نتایج نشان داد برای اکثر صفات نقش والد پدری یا لاین های بازگردان باروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از بین مواد آزمایشی حاضر لاین بازگردان باروریRHa107F81-127/2  ظرفیت لازم برای استفاده در برنامه های اصلاحی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 36 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  331-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

بررسی ترکیب¬ پذیری عمومی و خصوصی لاین ها تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود به منظور استفاده والدین در ایجاد واریته¬ های هیبرید جدید ضروری است. افزون بر این، نوع وراثت صفات می تواند در تصمیم ¬گیری برای تعیین روش¬های اصلاحی مناسب و پیش بینی میزان پیشبرد ژنتیکی ناشی از گزینش کمک کند. در این پژوهش که در دو سال زراعی 93-94 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی انجام گردید به¬ منظور بررسی ترکیب¬ پذیری عمومی و خصوصی در آفتابگردان، پنج لاین نرعقیم و چهار تستر بازگرداننده باروری به صورت لاین در تستر در سال 1392 تلاقی داده شدند. هیبریدهای حاصل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار برای آبیاری مطلوب و سه تکرار برای تنش بررسی شدند. نتایج ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ساده در شرایط مطلوب برای کلیه صفات معنی¬دار و در شرایط محدود نیز برای کلیه صفات به جز وزن هزار دانه، رطوبت نسبی، عملکرد دانه، عملکرد روغن معنی¬ دار گردید. درصورتی که ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ مرکب برای ﺻﻔﺎﺕ مختلف ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ مطلوب ﻭ محدود ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ که میانگین مربعات به جز صفت رطوبت نسبی در شرایط محدود برای صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه،، پرولین، آنزیم کاتالاز، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، کلروفیل a، کلروفیل b، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود. ﻧﺘـﺎﯾﺞ به دست آمده از ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ مرکب داده¬ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻌﻨﯽ¬دار ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ¬ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺮای ﻻﯾـﻦ¬ﻫـﺎ و تسترها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ¬پذیری خصوصی (لاین × تستر) برای اکثر صفات ﺑود. بر اساس ارزﯾﺎﺑﯽ ترکیب پذیری ها لاین AGK30 و AGK44، ﺗﺴﺘﺮ RGHK25 و RGHK50 و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ RGHK56×AGK44 به ترتیب مناسب ترین ﻻﯾﻦ، تستر و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

معرفی و عرضه لاین ها و هیبریدهای جدید کرم ابریشم مستلزم آزمون های تکمیلی به ویژه برآورد قابلیت های ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین ها و تخمین میزان هتروزیس هیبریدها می باشد. برآورد این پارامترهای ژنتیکی در چهار لاین خالص کرم ابریشم از گروه ژاپنی به نام های Xihang3, Xihang2, Xihang1 و 101433 و سه لاین خالص از گروه چینی تحت عنوان Koming1 ، Koming2 و Y، که اخیرا پس از اتمام برنامه های اصلاح نژادی جداسازی شده اند، مورد بررسی قرار گرفت. صفات اقتصادی این لاین ها و همچنین هیبریدهای حاصل از آنها رکوردگیری و مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. اثر قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاین های ژاپنی برای کلیه صفات معنی دار بود (P<0.01). ترکیب پذیری عمومی لاین های چینی برای صفات تولیدی بسیار معنی دار بود (P<0.0001) ولی برای خصوصیات مقاومت معنی دار نبود. در گروه لاین های ژاپنی ترکیب پذیری عمومی صفات تعداد لارو زنده، تعداد شفیره زنده و درصد ماندگاری شفیره در لاین 101433 (به ترتیب 14.84، 34.55 و 10.65) بالاتر از سایرین بود. بالاترین ترکیب پذیری عمومی صفات فوق در لاین های چینی متعلق به لاین Komingl به ترتیب (5.86، 9 و 2.82) بود. ترکیب پذیری خصوصی برای کلیه صفات تولیدی و صفت تعداد لارو زنده معنی دار بود (P<0.05). ترکیب پذیری خصوصی صفات مقاومت در هیبرید Xihangl ´ Komingl بالاتر از سایر هیبریدها بود. لاین های چینی دارای مقاومت زیاد و تنوع ژنتیکی پایین برای صفات مقاومت بوده، ولی لاین های ژاپنی مقاومت کمتری نشان داده و دارای تنوع ژنتیکی زیادی هستند. بالا بودن واریانس ژنتیکی غیرافزایشی صفات پیله نشان دهنده تاثیر بالای هتروتیک روی صفات فوق می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
litScript