نتایج جستجو

14989

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1499

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (17)
 • صفحات: 

  21-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

به منظور بررسی و تعیین تاثیر کودهای بیولوژیک بر رشد و نمو لوبیا قرمز تحقیقی سال 1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم لوبیا قرمز به نام های گلی با رشد نامحدود و تیپ رشدی رونده، صیاد با رشد نامحدود و تیپ رشدی نیمه رونده و درخشان با رشد محدود و تیپ رشدی ایستاده و دو سطح کاربرد مایکوریزا شامل سطح صفر یا بدون مصرف و مصرف سویه Glomus intraradices و سه سطح باکتری ریزوبیوم شامل سطح صفر، مصرف سویهRb133  و سویه Rb116 بودند. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل مایکوریزا، ریزوبیوم و ارقام بر عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب با میزان 2665 و 6333 کیلوگرم در هکتار از تیمار تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم سویه Rb133 و رقم گلی به دست آمد. کمترین عملکرد دانه نیز از تیمار مصرف مایکوریزا و عدم مصرف ریزوبیوم و رقم درخشان با 1172 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه لوبیا در شرایط تیماری توام مایکوریزا و ریزوبیوم نسبت به عدم مصرف این عوامل و یا مصرف آنها برتری نسبی نشان داد پیشنهاد می شود این نوع کودهای بیولوژیک در زراعت لوبیا مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 252 استناد 1 مرجع 11
نویسندگان: 

سقایی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پی آیند 54) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در بررسی اخیر ابتدا حضور باکتری Bacillus subtilis به عنوان یک باکتری کمک کننده تشکیل میکوریز در ریزوسفر گیاه پسته بررسی شد و سپس میانکنش Bacillus subtilis و قارچهای میکوریزی آربوسکولار بر روی رشد گیاه پسته و تغذیه معدنی آن در یک آزمایش گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. تلقیح میکروبی گیاه پسته در این آزمایش شامل قارچهای (VAM) و یک ریزوباکتری (Bacillus subtilis) بود. این ریزوباکتری ایجاد همزیستی بین گیاه پسته و قارچهای VAM را تحریک نموده به طوریکه در حضور باکتری مذکور درصد آغشتگی ریشه به VAM به طور معنی داری افزایش یافت. تلقیح توام باکتری و قارچهای VAM بر رشد گیاه پسته و جذب عناصر نیتروژن و فسفر نیز توسط گیاه اثر تحریک کنندگی داشت. وزن خشک اندام هوایی با تلقیح توام باکتری و قارچ نسبت به گیاهانی که تنها قارچ در اختیار داشتند 13% افزایش نشان داد. این نتایج نشان می دهد که میانکنش مثبتی بین این باکتری و قارچهای VAM در ریزوسفر گیاه پسته وجود دارد. لذا با توجه به اثر این باکتری در افزایش رشد و بهبود تغذیه معدنی گیاه پسته در طی همزیستی با VAM بهره گیری از آن توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GULL M. | HAFEE F.Y. | SALEEM M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  623-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  209-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANANDHAM R. | SRIDAR R.

نشریه: 

MICROBIOLOGICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  162
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3904
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3904

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ARGAW A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  213-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  24102
 • دانلود: 

  15454
چکیده: 

An experiment was conducted at Assossa Agricultural Research Center (AARC) station during 2008 cropping season in order to study the effects of co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum (TAL-378 and TAL-379) and phosphate-solubilizing bacteria (PSB) (Pseudomonas spp.), and conventional farmers’ fertilizer level (combined and individual application of 46N kg ha-1 and 46 P2O5 kg ha-1) on nodulation, seed yield and yield components of soybean (Glycine max L. (Merr.)). Analyses of variance indicated that most of the parameters measured were significantly (P³0.05) affected by the treatments. Accordingly, dual inoculation with TAL-378 and PSB significantly increased plant height at harvest, number of nodules per plant, nodule volume per plant, nodule fresh weight per plant, and shoot height at late flowering and early pod setting compared to the other treatments. Similarly, co-inoculation with TAL-378 and PSB, and dual fertilization of nitrogen (N) and phosphorus (P) fertilizers significantly increased number of pods per plant, number of seeds per pod per plant and seed yield ha-1 compared to the other treatments. Analysis of plant tissue also indicated that dual inoculation of TAL-379 and PSB yielded the highest total N whereas the lowest was recorded for the negative control. Likewise, dual inoculation with TAL-378 and PSB and the positive control gave the highest plant P compared to all other treatments. The data revealed that, there was no significant difference (P³0.05) in days required for emergence, flower bearing and maturity, number of seeds per pod, 300 seeds weight and root length among the investigated treatments. Thus, the dual inoculation of TAL-378 and PSB is recommended to achieve maximum seed yield of soybean in Assossa area.

آمار یکساله:  

بازدید 24102

دانلود 15454 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1184
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح سویا و ازتوباکتر کروکوکوم بر ویژگی های گیاهان سویای حاصل از بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در دو بخش آزمایشگاه و گلخانه انجام شد. آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل رقم (منوکین، ویلیامز و لاین اس.آر.اف´  تی3 )، بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط)، 150 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس آ) و تلقیح بذر (عدم تلقیح، مایه تلقیح سویا، تلقیح توام مایه تلقیح سویا و ازتوباکتر کروکوکوم) بود. در آزمایش گلخانه ای آبیاری گیاهان با محلول غذایی بدون نیتروژن انجام شد. نتایج آزمایش گلخانه ای مشخص کرد که گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش متوسط در تمام ارقام به ترتیب 16، 23 و 18 درصد از وزن خشک بخش هوایی، ریشه و گیاه بیشتری نسبت به گیاهان حاصل از بذرهای شرایط آبیاری مطلوب داشتند. همچنین گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش خشکی از تعداد و وزن خشک گره ریشه بیشتری برخوردار بودند و افزودن ازتوباکتر کروکوکوم به مایه تلقیح سویا تعداد و وزن تر گره ریشه را نسبت به تلقیح با مایه تلقیح سویا افزایش داد. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که گیاهچه حاصل از بذرهای شرایط مختلف رطوبتی در تلقیح با باکتری وزن خشک گیاهچه و ارتفاع بیشتری نسبت به شاهد داشت. گیاه حاصل از بذر شرایط تنش متوسط رقم ویلیامز تلقیح شده با مایه تلقیح سویا 46 درصد وزن خشک گیاه بیشتری نسبت به عدم تلقیح داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1184

دانلود 393 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1032
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظـور تعیین اثــرات تلقیح توام بذر ارقام لـوبیا قرمـز با سویه های مختلف باکتــری Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli و باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد و تعیین بهترین تلفیق باکتری- رقم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بهار و تابستان سال های زراعی 1385 و 1386 در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد انجام شد. فاکتورهای آزمایشی تلقیح توام بذر با دو سویه باکتری ریزوبیوم و دو سویه باکتری افزاینده رشد شامل Rb-133، Rb-136،Azospirillum+ Rb-133 ، Rb-136+Azospirillum ، Rb-133+Pseudomonas ، Pseudomonas + Rb-136 ویک تیمار بدون تلقیح و بدون کود (شاهد) و یک تیمار کودی (46 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) در کرت های اصلی و سه رقم لوبیا قرمز به نام های اختر، گلی و صیاد در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج وجود اختلاف معنی دار بین کرت های اصلی در خصوص صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد دانه را نشان داد. ارقام تلقیح شده توام با باکتری پسودوموناس بیشترین و تیمارهای شاهد (بدون تلقیح و بدون کوددهی) کمترین میزان عملکرد را داشتند. اثرات متقابل بین ارقام و عوامل تغذیه، بر عملکرد دانه در سال اول معنی دار نبود، اما در سال دوم و نیز در تجزیه مرکب دو ساله، اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار تلقیح بذر رقم اختر با سویه باکتری ریزوبیوم Rb-133 و  Pseudomonasو در ارقام گلی و صیاد شاهد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1032

دانلود 212 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ارجمندفر ا. | خرمعلی امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 20 استناد 455 مرجع 2664
litScript