نتایج جستجو

430

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

43

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PROPOSE: HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (Hcmv) IS A DNA VIRUS, APPROXIMATELY 200NM IN DIAMETER, BELONGING TO THE HERPES VIRUS FAMILY. THE IMMUNOCOPROMISED PATIENTS INCLUDING ORGAN TRANSPLANTATION RECIPIENTS, PATIENTS WITH AIDS, PATIENTS UNDER IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY AND IN THE DEVELOPING FETUS MAY RESULT IN EITHER LOCALIZED OR DISSEMINATED DISEASE. PATIENTS ARE AT RISK OF BOTH PRIMARY cmv INFECTION AND REACTIVATION OF LATENT INFECTION. cmv CAN BE TRANSMITTED THROUGH BLOOD AND ORGAN TRANSPLANTATION. METHODS & MATERIALS: IN THIS STUDY 62 RECIPIENT OF KIDNEY TRANSPLANT, 26 FEMALE (%41.9) AND 36 MALE (%58.1) BETWEEN 2-58 YEARS OLD (MEAN 34 _+15) WERE SELECTED. cmv ANTIBODIES WERE TESTED BY ELISA TECHNIQUE. cmv ANTIGEN WAS EVALUATED BY INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE (IF) TECHNIQUE. RESULTS: ALL OF PATIENTS (%100) WERE ANTI-cmv IGG POSITIVE, 10 PATIENTS (%16.1) WERE ANTI-cmv IGM POSITIVE AND 7 PATIENTS (%11.4) WERE BORDERLINE.23 PERSON (%37.1) OF RECIPIENTS WERE cmv AG POSITIVE. STATISTICAL ANALYSIS SHOWED ANY RELATION BETWEEN cmv ABS AND cmv AG. DISCUSSION & CONCLUSION: THERE IS NOT A GOOD CORRELATION BETWEEN ANTIBODIES AGAINST CYTOMEGALOVIRUS AND THE DETECTION OF ITS ANTIGEN IN PATIENTS WITH ACUTE INFECTIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

HENRICH W. | MECHIS J. | VOGEL M. | ENDERS G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  608-611
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2420
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2420

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری فریبا | دوستی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت هلیکوباکترپیلوری از عوامل اصلی ایجاد کننده سرطان معده در انسان است. ژن tagD هلیکوباکترپیلوری که کد کننده آنزیم تیول پروکسیداز است، نقش مهمی در کلونیزه شدن باکتری در جدار معده انسان ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است که ژن GPR83 در سرطان معده افزایش بیان دارند و هدف از این تحقیق بررسی میزان بیان ژن GPR83، در سلول های سرطانی آدنوکارسینومای معده (adenocarcinoma gastric cell line[S1] یا (AGS[M2] ترانسفکت شده با وکتور نوترکیب pFLAG-cmv-3-tagD به روش Real Time PCR[M3] است. مواد و روش ها: سلول های AGS به کمک محلول لیپوفکتامین و با پلاسمید حامل ژن کد کننده tagD هلیکوباکتر پیلوری یا پلاسمید خالی (کنترل)، ترانسفکت شدند. سپس استخراج RNA از سلول های کشت داده شده انجام شد و سنتز cDNA صورت پذیرفت و سپس بیان یوکاریوتی ژن tagD[M4] هلیکوباکترپیلوری در سلول های AGS با روش RT-PCR بررسی شد. میزان بیان ژن های GPR83، با روش Real Time PCR ارزیابی گردید. لازم به ذکر است که برای بررسی آپوپتوز از کیت انکسین استفاده شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون های آماری t-test Indepent بیان هر یک از ژن ها بررسی شد. یافته ها: یافته های به دست آمده از آنالیز بیان ژن نشان داد که بیان ژن GPR83 در سلول های AGS تیمار شده با tagD نسبت به سلول های کنترل افزایش بیان داشت اما این افزایش بیان از لحاظ آماری معنی دار نبود (P= 0. 0888). نتیجه گیری: به طور کلی، داده های به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که بیان ژن GPR83 در سلول های تحت تیمار با ژن tagD هلیکوباکترپیلوری[M5]، تغییر می یابد و به نظر می رسد که ژن GPR83 هلیکوباکترپیلوری در ایجاد این تغییر بیان نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  145-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سابقه و هدف: ویروس سایتومگال انسانی یک ویروس DNAدار با اندازه تقریبی200 نانومتر متعلق به خانواده هرپس ویروس ها می باشد. عفونت با cmv در بیماران دچار نقص ایمنی، دریافت کنندگان پیوند، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران تحت درمان با عوامل سرکوب کننده ایمنی و جنین در حال رشد می تواند منجربه بیماری لوکالیزه یا منتشر شود. بیماران درمعرض خطر هر دو عفونت اولیه و فعالیت مجدد عفونت نهفته می باشند. cmv ازطریق خون یا عضو پیوندی قابل انتقال است. با اندازه گیری آنتی بادی های (IgG، IgM) cmv وبررسی cmv Ag در خون بیماران، عفونت اولیه یا عود عفونت را می توان تشخیص داد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 62 بیمار دریافت کننده کلیه شامل 26 فرد مونث (9/41%) و 36 فرد مذکر (1/58%) در محدوده سنی 2 تا 58 سال (با میانگین سنی 15 ± 34) با نمونه گیری آسان انجام شد. جهت بررسی شیوع آنتی بادی ها و آنتی ژن ویروس از دو روش الیزا و ایمونوفلورسانس و از آزمون آماری مجذور کای (Chi-square) استفاده شد.یافته ها: نتایج ما نشان دادند که همه بیماران ازنظر cmv IgG مثبت و از نظر حضور cmv IgM، 10 نفر از آنان (1/16%) مثبت، 7 نفر (4/11%) مشکوک و مابقی منفی بودند. همچنین 23 نفر از دریافت کنندگان کلیه (1/37%) cmv Ag مثبت بودند. در بررسی آماری، همبستگی معنی داری بین آنتی بادی های ضد cmv وcmv آنتی ژنمیا مشاهده نگردید.نتیجه گیری: علی رغم حضور آنتی بادی های IgG و IgM ضد cmv، آنتی ژن ویروس در تعدادی از بیماران مشاهده می گردد و به نظر می رسد که ارتباط خوبی بین آنتی بادی ها و ردیابی آنتی ژن در عفونت حاد وجود ندارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  215
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1514-1522
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZONABLE R.R. | BROWN R.A. | WILSON J.

نشریه: 

TRANSPLANTATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  968-973
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7134
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7134

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  379-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19348
 • دانلود: 

  11678
چکیده: 

The oncogenic role of human cytomegalovirus (Hcmv) has been recently shown in different cancers like colorectal cancer (CRC). According to the recent immunotherapy approach to target the cmv-expressing tumor cells, we investigated the cmv peptidestimulated CD8+T cells functions in CRC patients compared to healthy individuals. All sixteen patients and seven controls were cmv seropositive. Blood samples were obtained from patients without chemotherapy and radiotherapy before surgery. Cytotoxic CD8+ T cells were generated using 14-day culture of PBMCs in the presences of cmv peptide epitopes and rhIL-2. In addition to the supernatant evaluations for TNF-α and IFN-γ , the functionality of CD8+ T cells was examined by detecting CD107a and intracellular IFN-γ using flow cytometry. cmv DNA was detected in tissues by Real Time PCR. cmv DNA was found in 31% of tumor tissues, while it was not seen in the adjacent non-tumor tissues. There was a close association between cmv in tumor tissue and tumor grade. Surface expression of CD107a and intracellular IFN-γ in cmv-stimulated CD8+T cells and the level of IFN-γ production in patient and control groups increased significantly after culture. The number of functions increased in patients (p<0. 05) and healthy individuals after culture. Followingstimulation, expressions of CD107a and intracellular IFN-γ were elevated in tumor cmv positive patients while the TNF-α secretion was decreased. In vitro stimulation of PBMC in the presence of cmv peptide epitopes and IL-2 can be an applicable method to generate cytotoxic CD8+ T cells in CRC patients for future T cell therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 19348

دانلود 11678 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  814-821
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4098
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4098

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  94-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

سابقه و هدف: درگیری دستگاه گوارش از علل morbidity و مرگ و میر در گیرنده های پیوند کلیه است. بین 1 و 6 ماه پس از پیوند بیمار مستعد به عفونتهای دستگاه گوارشی می گردد. پاتوژن ویروسی اصلی که در بیماران پیوندی دستگاه گوارش را گرفتار می کند cmv است. بروز بیماری فعال آن در بیماران سروپاژیتیو حدود 25% است. بیماری cmv همراه با اختلالات دستگاه گوارش باعث افزایش بارز در مرگ و میر گیرنده های پیوند می گردد.گزارش مورد: آقای ل.ن 58 ساله سه هفته پس از عمل پیوند کلیه بعلت ضعف و بیحالی و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان بستری گردید. بتدریج علایم بصورت حساسیت مختصر در ناحیه ربع تحتانی چپ ایجاد شد. در رادیوگرافی شکم هوای زیر دیافراگم جلب توجه می کرد. بیمار تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت و پرفوراسیون سیگمویید مشخص گردید. طبق جواب پاتولوژی از نمونه تکه برداری روده و نیز PCR از خون تشخیص cmv colitis محرز شد. بیمار تحت درمان با گان سیکلوویر و آنتی بیوتیک وسیع الطیف قرار گرفت ولی بدلیل Sepsis ناشی از انتشار عفونت 5 روز پس از لاپاراتومی فوت نمود.نتیجه گیری: بیماری cmv در گیرنده های پیوند کلیه می تواند مرگبار باشد. ممکن است علیرغم درگیری وسیع، علائم بالینی بسیار جزیی باشند. لذا در 6 ماه اول پیوند، شک بالینی زیاد به این بیماری درگیرنده های پیوند کلیه حائز اهیمت ویژه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
litScript