نتایج جستجو

2955

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

296

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پورحسن بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

در این مقاله خوشه های کهکشانی به صورت سیستم های بس ذره ای در نظر گرفته می شوند و اثر انرژی تاریک با چگالی متغیر روی ترمودینامیک و مکانیک آماری آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. ما کمیت های ترمودینامیکی مثل انرژی آزاد هلمهولتز، انتروپی و گرمای ویژه را در آنسامبل کانونیک به دست آورده و درستی قانون دوم ترمودینامیک را مورد تحقیق قرار می دهیم. همچنین ما تابع توزیع را در آنسامبل کانونی بزرگ به دست آورده و تحول زمانی سیستم را با استفاده از رسم نمودار مورد مطالعه قرار می دهیم. ما نتایج خود را بامشاهدات و شبیه سازی های بس ذره ای مقایسه کرده و نشان می دهیم مدل ما با قانون توانی پیبل در توافق است.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOSLEH MOEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OVER THE LAST DECADE, WE HAVE WITNESSED ENORMOUS PROGRESS IN THE ABILITY TO UNDERSTAND THE FORMATION AND EVOLUTION OF GALAXIES. HOWEVER, THERE ARE MANY OPEN QUESTIONS STILL REMAINING ON ALL ASPECTS OF THE galaxy FORMATION AND EVOLUTION. …

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

CLERCQ DIRK DE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  90-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6914
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6914

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

در این مقاله، تصاویری که به کمک دوربین نجومی UFTI متصل به تلسکوپ UKIRT واقع در رصدخانه موناکی در هاوایی از نواحی مرکزی کهکشان M33 گرفته شده، تحلیل شده اند. این کار بخشی از پروژه بزرگ تری است که از سال 2003 آغاز شده و هدف آن بررسی ستاره های غول سرخ و ناحیه مجانبی غول ها در کهکشان M33 است. قدر در فیلتر K برای 18509 ستاره به کمک برازش تابع نقطه پخش محاسبه شده است. فهرست نهایی ستاره ها، پس از کالیبراسیون قدر ستاره ها به کمک ستاره های استاندارد به دست آمده است. با تطبیق فهرست ستاره ها با فهرست های قبلی از نواحی مرکزی کهکشان M33 نمودار قدر- رنگ رسم شده است. نمودار قدر- رنگ، ستاره های شاخه غول های قرمز و شاخه مجانبی غول ها و ستاره های کربنی را در هسته کهکشان M33 نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESKANDARI M.R. | BAHADORAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  A3
 • صفحات: 

  255-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13441
 • دانلود: 

  10823
چکیده: 

The independent model used by Meyer and Schramm (here after M& S) for determining the age of elements (chemical evolution) is extended. Using new and extended definitions and including parameters ignored by M&S, the galactic evolution equations are solved to determine the total duration of nucleosynthesis, T. To be able to calculate the tv/T (mean age time for formation of elements to total duration of nucleosynthesis ratio), one event age, max Dilmax , and r (i, j) are determined using approximation relating r¢(i, j) to the former value r(i, j). For Th/U pair, constraint on tv/T becomes 0.43£tv T£0.61 and the age of the galaxy is obtained as 12.5 Gyr £ TGal £ 23.0 Gyr, reducing the variation considerably compared to M& S formalism (8.7 Gyr £ TGal £ 28.1 Gyr). The range of constraints for the age of the universe is shorter than the M& S and our modifications on the model have reduced the interval for galaxy age 83% and close to being concordant with other available methods.

آمار یکساله:  

بازدید 13441

دانلود 10823 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HASHEMPOUR SADEGHIAN ARMINDOKHT | NEZAMABADI POUR HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TEXT MINING IS A FIELD THAT IS CONSIDERED AS AN EXTENSION OF DATA MINING IN GENERAL, ALSO KNOWN AS KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES. IN THE CONTEXT OF TEXT MINING, DOCUMENT clustering IS AN UNSUPERVISED LEARNING METHOD FOR AUTOMATICALLY SEGREGATING SIMILAR DOCUMENTS OF A CORPUS INTO THE SAME GROUP, CALLED CLUSTER, AND DISSIMILAR DOCUMENTS TO DIFFERENT GROUPS. WHILE HUNDREDS OF clustering ALGORITHMS EXIST, IT IS DIFFICULT TO FIND A SINGLE clustering ALGORITHM THAT CAN HANDLE ALL TYPES OF CLUSTER SHAPES AND SIZES, OR EVEN DECIDE WHICH ALGORITHM WOULD BE THE BEST ONE FOR A PARTICULAR DATA SET. EACH ALGORITHM HAS ITS OWN APPROACH FOR ESTIMATING THE NUMBER OF CLUSTERS, IMPOSING A STRUCTURE ON THE DATA, AND VALIDATING THE RESULTING CLUSTERS. THE IDEA OF COMBINING DIFFERENT clustering EMERGED AS AN APPROACH TO OVERCOME THE WEAKNESS OF SINGLE ALGORITHMS AND FURTHER IMPROVE THEIR PERFORMANCES. ON THE OTHER HAND, INSPIRED BY THE GRAVITATIONAL LAW, DIFFERENT clustering ALGORITHMS HAVE BEEN INTRODUCED THAT EACH ONE ATTEMPTED TO CLUSTER COMPLEX DATASETS. GRAVITATIONAL ENSEMBLE clustering (GEC) IS AN ENSEMBLE METHOD THAT EMPLOYS BOTH THE CONCEPTS OF GRAVITATIONAL clustering AND ENSEMBLE clustering TO REACH A BETTER clustering RESULT. THIS PAPER REPRESENTS AN APPLICATION OF GEC TO THE PROBLEM OF DOCUMENT clustering. THE PROPOSED METHOD USES A MODIFICATION OF THE ORIGINAL GEC ALGORITHM. THIS MODIFICATION TRIES TO PRODUCE A MORE VARIED clustering ENSEMBLE USING NEW PARAMETER SETTING. COMPUTATIONAL EXPERIMENTS WERE CONDUCTED TO TEST THE PERFORMANCE OF THE GEC APPROACH USING DOCUMENT DATASETS. PROMISING RESULTS OF THE PRESENTED METHOD WERE OBTAINED IN COMPARISON WITH COMPETING ALGORITHMS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

باغرام شانت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

توزیع باریون ها در ساختارهای بزرگ مقیاس یکی از سوالات مهم کیهان شناسی است. این توزیع، اطلاعات ارزشمندی درباره تشکیل و تحول کهکشان ها را در اختیار می گذارد. از طرف دیگر مسئله باریون گمشده در مدل استاندارد هنوز محل بحث است. یکی از مهم ترین ساختارهای کیهانی برای بررسی میزان باریون ها و توزیع آنها، خوشه کهکشانی است. در این مقاله پیشنهاد شده است که با استفاده از اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی در خوشه های کهکشانی که در کهکشان مرکزی آن ابرنواختر نوع یک وجود داشته باشد می توان نمایه عمق نوری خوشه کهکشانی را محاسبه کرد. برای به دست آوردن این نمایه سرعت توده خوشه کهکشانی با استفاده از ابرنواختر نوع یک محاسبه می شود. این اثر را برای خوشه های کهکشانی در انتقال به سرخ های Z<0. 15 با قدرت تفکیک فواصل100 کیلوپارسکی که معادل قدرت تفکیک رصدی 1 درجه قوسی در تابش زمینه کیهان است را می توان به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ERGUN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  599-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16248
 • دانلود: 

  11791
چکیده: 

Kaolin-based film as Surround WPÒ was applied to ‘galaxy’ apple trees to evaluate its effects on postharvest fruit quality. Following harvest, the Surround WPÒ on the fruit skin was either wiped off, or left unwiped, then, the fruits from these treatments along with fruits from non-Surround WPÒ-treated trees as the control were stored at 6oC for 100 days. Surround WPÒ film application reduced weight loss ratios during the period of storage while unaffecting firmness loss, sunburn index, starch conversion, and pH values. After 70 days of cold storage, fruits treated with Surround WPÒ film showed less diminution in soluble solids and titratable acidity. A taste panel identified minor quality differences between fruits coated with and without the film. Fruits coated with the film had the highest appearance rating, but also exhibited the lowest smoothness rating due to film residue. This study indicates that Surround WPÒ may be safely used for ‘galaxy’ apples before harvest for retaining postharvest quality during cold storage.

آمار یکساله:  

بازدید 16248

دانلود 11791 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9322
 • دانلود: 

  7949
چکیده: 

We have conducted an optical long-term monitoring survey of the majority of dwarf galaxies in the Local Group, with the Isaac Newton Tel escope (INT), to identify the long period variable (LPV) stars. LPV stars vary on timescales of months to years, and reach the largest amplitudes of their brightness variations at optical wavelengths, due to the changing temperature. They trace stellar populations as young as 30 Myr to as old as 10 Gyr whose identification is one of the best ways to reconstruct the star formation history. The system of galactic satellites of the large Andromeda spiral galaxy (M31) forms one of the key targets of our monitoring survey. In this first paper in the series, we present the first results from the survey in the form of a census of LPV stars in Andromeda I (And I) dwarf galaxy. Photometry was obtained for 10585 stars in a 0. 07 square degree field, of which 116 stars were found to be variable, most of which are Asymptotic Giant Branch (AGB) stars. Our data were matched to mid-infrared photometry from the Spitzer Space Telescope, and to optical catalogues of variable stars from the Hubble Space Telescope.

آمار یکساله:  

بازدید 9322

دانلود 7949 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1156
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با در نظر گرفتن طیف انرژی پرتوهای کیهانی مشاهده شده در زمین و با استفاده از یک مدل انتقالی (انتشاری) این ذرات در کهکشان، حداقل کل انرژی لازم جهت تولید چنین ذراتی از انفجاری در مرکز کهکشان مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعه با فرض معادله ای برای زمان فرار ذرات از کهکشان و نیز رابطه ای مفروض برای ضریب پخش آنها صورت می گیرد. محاسبات نشان می دهد که ناحیه مرکزی یعنی با انرژی ترین قسمت کهکشان، نمی تواند منشا همه ذرات کیهانی در گستره وسیع انرژی آنها باشد. اما مرکز کهکشان حداقل انرژی لازم در گسترده انرژی 1015 تا 1018 الکترون ولت را دارد. طیف انرژی برای این گستره انرژی برای این گستره انرژی به صورت BE-2/9 cm s-1 sr-1 eV-1 پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1156

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript