نتایج جستجو

35561

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3557

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سلیقه محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

شهر تهران در جنوب کوه های البرز، امروزه مواجه با سه نوع مخاطره آب و هوایی است، مخاطره آب و هوایی ناشی از جغرافیا، مخاطره آب و هوایی ناشی از پایداری هوا و مخاطره آب و هوایی ناشی از گرمایش جهانی. هدف از این پژوهش مطالعه این سه نوع مخاطره در شهر تهران است. روش کار در این پژوهش بررسی روند تغییرات عوامل سینوپتیکی است که تحت تاثیر گرمایش جهانی و توسعه شهری دچار تغییراتی شده اند.بدین منظور ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال جهت تغییرات پر ارتفاع جنب حاره ای در دو بازه زمانی 5 ساله، بازه اول از 1948 تا 1952 و بازه دوم از 2010 تا 2014، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بازه های زمانی نزدیک تغییراتی در ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 ژئوپتانسیل رخ داده است که باعث افزایش مخاطرات در شهر تهران شده است. بر اثر تغییرات آب وهوایی در دهه های اخیر، پایداری هوا و دوره تسلط آن بر نیوار شهر تهران افزایش یافته است. پایداری هوا در تهران به دو گروه پایداری های حرارتی و پایداری های برودتی تقسیم می شوند. عوامل انسان ساخت باعث تشکیل جزیره حرارتی، افزایش ارتفاع LCL شده و تراز تراکم هوا را به ارتفاع بالاتری انتقال داده است. تغییر میدان باد شهری، تشدید توربولانس های جوی، تشدید گرادیان های ترمودینامیک، فربه ای سیکلون های مهاجر، از اثرات جزیره حرارتی شهر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAKER A.C. | STARGER C.J. | MCCLANAHAN T.R.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  430
 • شماره: 

  7001
 • صفحات: 

  741-741
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6227
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6227

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROBERTS I. | STOTT R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18109
 • دانلود: 

  11447
کلیدواژه: 
چکیده: 

Links between climate policy and health policy must not be overlooked. In November 2010, representatives from countries around the world will meet in Cancún, Mexico, at the 2010 United Nations climate change Conference.1 Here they will attempt to draft a treaty aimed at stabilizing atmospheric greenhouse gas concentrations at a level that will prevent catastrophic climate change. What a pity the meeting had not been scheduled in Pakistan. Then the anger of those whose livelihoods have been destroyed by the biblical floods that have washed away the hopes of a nation would surely have focused the delegates’ minds. ...

آمار یکساله:  

بازدید 18109

دانلود 11447 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  9 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

زمینه و هدف: فرآیند تغییر اقلیم به ویژه تغییرات دما و بارش مهم ترین بحث مطرح در قلمرو علوم محیطی می باشد. این پدیده به دلیل ابعاد علمی و کاربردی آن از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. چرا که سیستم های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی و صنایع بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می نمایند. روش بررسی: در پژوهش حاضر از داده های خروجی پنج مدل گردش عمومی جو GFCM21، HADCM3، INCM3، IPCM4 و NCCCSM برای بررسی تغییرات چهار فراسنجه ی دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش وساعت آفتابی همدان در دوره ی 2065-2046 استفاده شد. برای این منظور با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی LARS-WG و لحاظ سه سناریوی A1B، A2 و B1، تغییرات ماهانه ی فراسنجه ها محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد به طور متوسط، بیش ترین افزایش دمای کمینه مربوط به مدل GFCM21 تحت سناریوی A1B، برابر 5/2 درجه سانتی گراد می باشد و کم ترین آن در مدل INCM3 تحت سناریوی B1 معادل 1 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بیش ترین و کم ترین افزایش دمای بیشینه به ترتیب به سناریوی A1B و B1 مدل GFCM21 با 4/2 و 4/1 درجه سانتی گراد افزایش تعلق داشت. بیش ترین افزایش بارش مربوط به سناریوی B1 مدل IPCM4 به مقدار 8/15 درصد و بیش ترین کاهش در مدل GFCM21 تحت سناریویA1B معادل 13 درصد بود. بیش ترین افزایش تابش خورشیدی در مدل HADCM3 تحت سناریوی A1B با 24 درصد و کم ترین مقدار آن در سناریوی A2 مدل NCCCSM به مقدار 17/3 درصد کاهش مشاهده گردید. بحث ونتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد دمای کمینه و بیشینه در دوره ی 2065-2046 افزایش می یابد. تغییرات بارش، هم به صورت افزایشی و هم به صورت کاهشی دیده شد. تغییرات ساعت آفتابی نیز بسیار کم و نامحسوس است.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMAS C.D. | CAMERON A. | GREEN R.E.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  427
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5395

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

V. K. Sivakumar Mannava

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14524
 • دانلود: 

  12679
چکیده: 

Over the last three decades, climate change has emerged as one of the most crucial issues for humankind, with serious implications for sustainable development. In recent decades, changes in climate have caused the impacts on natural and human systems on all continents and across the oceans. Human activities are estimated to have caused approximately 1. 0° C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0. 8° C to 1. 2° C. Global warming is likely to reach 1. 5° C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. climate change increases variability in the water cycle, inducing extreme weather events such as droughts and more erratic storms, reducing the predictability of water availability, affecting water quality and threatening sustainable development and biodiversity worldwide. Agriculture is the sector most vulnerable to climate change due to its high dependence on climate and weather. It is important to determine the impacts of climate change on water resources in order to develop possible adaptation strategies to improve water productivity. This paper discusses the observed climate change over the past few decades; the climate change-induced impacts, such as rising sea levels, changing rainfall patterns, increased droughts, and more erratic storms; the future climate change; the climate change impacts on water productivity; and the strategies to improve the water productivity such as improved policies, emphasis on sustainability, improving water resource management and use of appropriate models.

آمار یکساله:  

بازدید 14524

دانلود 12679 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

SHARIF M. | AJAMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THERE EXISTS A CONSENSUS ON climate changeS, WHICH ARE ASSOCIATED WITH INCREASE IN SURFACE TEMPERATURE, ICE MELTING, RISING OF THE SEA LEVEL AND INCREASE IN climate VARIABILITY, AND ITS IMPACTS ON HUMAN HEALTH. ONE OF THE MOST IMPORTANT CHALLENGES RAISED BY climate changeS ARE EMERGING AND RE-EMERGING DISEASES, PARTICULARLY IN DEVELOPING COUNTRIES...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GREGORY P.J. | INGRAM J.S.I. | BRKLACICH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  360
 • شماره: 

  1463
 • صفحات: 

  2139-2148
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3432
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3432

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DEVEREUX S. | EDWARDS J.

نشریه: 

IDS BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  22-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5320
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5320

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript