نتایج جستجو

4053

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

406

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1578-1589
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

جهت مطالعه ارتباط بین نوع کانی های رسی و اشکال مختلف پتاسیم، سه واحد فیزیوگرافی دشت دامنه ای (PP)، دشت رسوبی رودخانه ای (RAP) و اراضی پست (LL) واقع در ترانسکتی در جنوب شرقی آذربایجان شرقی انتخاب گردید. نمونه ها از 9 خاکرخ جمع آوری و اشکال مختلف پتاسیم در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کانی های رسی موجود در واحدهای فیزیوگرافی تقریبا یکسان و عمدتا شامل ایلیت، اسمکتیت، کائولینیت و کلریت است ولی فراوانی نسبی آن ها متفاوت می باشد. میزان ایلیت و اسمکتیت در دشت دامنه ای حداکثر مقدار را دارا بود و اسمکتیت در اراضی پست نسبت به دشت رسوبی رودخانه ای مقادیر بیشتری نشان داد. شرایط مختلف ژئومرفولوژیکی و در نتیجه تفاوت در مقادیر کانی های رسی باعث تفاوت معنی داری در شکل های پتاسیم گردید، طوریکه دشت دامنه ای نسبت به بقیه واحدها مقادیر بیشتری از اشکال پتاسیم را داراست. رابطه مثبت و معنی داری بین پتاسیم تبادلی با ایلیت (P<0.001، r2=0.81) مشاهده شد که نشان می دهد این شکل پتاسیم مخصوصا از لبه ها و فضاهای بین لایه ای ایلیت آزاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  183-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1449
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

در این مقاله، کانسار گل سرشور در منطقه تفرش، استان مرکزی، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مواد بخشی از سازند تخریبی سرخ زیرین متعلق به الیگوسن است که برای رسیدن به آنها چاههایی تا ژرفای 30 متر حفر می شود. ستبرای لایه گلی در نقاط مختلف متفاوت بوده و از 1 سانتی متر تا 2 متر تغییر می کند. رنگ گل سبز زیتونی بوده، دارای لمس صابونی است و با جذب آب به حالت خمیری و ژله ای تبدیل می شود. از این خمیر و ژله به عنوان شامپو برای شستشوی سر وحتی بدن و نیز برای درمان برخی از بیماریهای جلدی مانند کهیر و جوش استفاده می شود. مطالعه دانه سنجی نشان می دهد که 92.3 درصد از نمونه گل سرشور کوچک تر از 2 میکرون است. تجزیه های شیمیایی، XRD و IR این بخش از نمونه بیانگر وجود حدود 91 درصد مخلوط لایه نامنظم ایلیت- اسمکتیت دو هشت وجهی با بار لایه ای بالا و 9 درصد کائولینیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1449

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

گستره مورد بررسی در استان خراسان جنوبی، حدود 90 کیلومتری جنوب غربی بیرجند قرار گرفته است. این منطقه در طول شرقی ”50 ’00 59o تا ’’20 ’06 59o و عرض شمالی ’’20 ’26 32o تا ’’32 ’29 32o قرار گرفته است. از نظر زمین ساخت در پهنه بلوک لوت قرار دارد. واحدهای آتشفشانی کم عمق ائوسن منطقه، به وسیله محلول های گرمابی شدیدا دگرسان شده اند و ذخیره معدنی خاک رس کائولینیتی شده را در گستره شیخ آباد تشکیل داده است. کانی های اصلی نهشته معدنی از کوارتز، کائولینیت و مونت موریونیت و کانی های فرعی مسکویت، آلبیت، اورتوکلاز و ژیپس تشکیل یافته اند. بررسی های شیمیایی نشان می دهد که ماده معدنی دارای اکسید سیلیسیم با میانگین 63.18 درصد و اکسید آلومینیوم با میانگین 22.06 درصد، که نسبت به ترکیب شیمیایی ایده آل کائولین SiO2:46.5%)، Al2O3: 39.5 %)، فاصله دارند. کائولین این منطقه دارای میانگین 0.53 درصد اکسید سدیم، 3.90 درصد اکسید پتاسیم و 0.88 درصد اکسیدآهن است. با توجه به ویژگی های صنعتی خاک رس کائولینیتی شده شیخ آباد که عبارتند از MOR خام با مقادیر 49 تا 56.1 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع، پرت گرمایی (LOI) پایین با میانگین 4.69 درصد، رنگ پخت سفید تا زرد روشن و صفر بودن میزان درصد جذب آب، حتی بدون فرآوری، برای صنایع کاشی سازی کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  94 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

پلایای میقان به فرم حوضه درون قاره ای بسته ای است که در مرکز آبخوان دشت اراک واقع شده است. این پلایا، دریاچه ای فصلی بوده و از نظر هیدروژئولوژیکی به عنوان سطح اساس فرسایش منطقه عمل می کند و محل مناسبی برای رسوبگذاری نهشته های آواری و شیمیایی است. برای بررسی رسوب شناسی و کانی شناسی رسوبات در سرتاسر پلایا، 94 نمونه رسوب برداشته شد. 19 نمونه به صورت سیستماتیک از رسوبات سطحی، در مسیرهایی از مرکز به سمت حاشیه حوضه و 31 نمونه از 7 گمانه حفر شده در پلایا اخذ شد و مورد مطالعات رسوب شناسی و کانی شناسی به وسیله اشعه ایکس (XRD) قرار گرفت. کانی های رسی موجود در پلایای میقان شامل کائولینیت، کلریت، ایلیت، ورمیکولیت و اسمکتیت است که از این میان کانی های ایلیت و کلریت دارای بیشترین فراوانی هستند. این کانی ها عموما دارای منشا آواری بوده و از طریق فرایند فرسایش مکانیکی ایجاد شده اند، بنابراین وجود آنها مبین ترکیب سنگ مادر است. بررسی توزیع نمونه های سطحی، بیانگر کاهش میزان کانی های رسی از حاشیه به سمت مرکز پلایا است؛ این امر با تغییرات دیگر کانی های آواری (کوارتز) موجود در پلایا هماهنگ است. همچنین درصد کانی های رسی همانند دیگر کانی های آواری در طول گمانه ها افزایش نشان می دهد، به طوری که بالا بودن سطح آب پلایا و اقلیم سرد و مرطوب تر گذشته (پلئستوسن انتهایی) را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  2046-2059
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

پلایا از جمله شکل های اراضی مهم در مناطق بیابانی می باشد و سطح زیادی را در این مناطق به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی ها، تغییر و تحول، میکرومورفولوژی و کانی شناسی خاک های حاشیه پلایای بجستان در شمال شرق ایران بود. برای این منظور پس از شناسایی زمین ریخت ها، در امتداد یک برش، 11 خاکرخ در سطوح ژئومورفیک مخروط افکنه حاشیه پلایا، اراضی حد واسط مخروط افکنه و کفه رسی و همچنین کفه رسی مطالعه شد. هدایت الکتریکی خاک ها از 0.9 در مخروط افکنه تا 36.7 دسی زیمنس بر متر در حاشیه کفه نمکی متغیر بود. بافت خاک در کفه رسی، لوم رسی با غالبیت سیلت بود. کانی های رسی خاک های مورد مطالعه به ترتیب فراوانی شامل اسمکتیت، ایلیت، کلریت و پالیگورسکیت بودند. بر خلاف پلایاهای دیگر در ایران، پالیگورسکیت فراوانی کمتری داشت. افق Btkb قرمز رنگ، متکامل ترین افق در کل منطقه در مخروط افکنه بود که در زیرلایه های سنگریزه دار آبرفتی مدفون شده است. تجمع رس به صورت پوشش ذرات شن در مقطع نازک مشاهده شد. افق Bk، حداکثر تکامل در کفه رسی بود. پوشش رسی، کربنات های ثانویه اغلب به شکل نودول همراه با فرم های عدسی شکل گچ، پدوفیچرهای غالب خاک را تشکیل می دهند. وجود افق Bk در خاک های رویی و افق Btkb در بین توالی لایه های رسوبی، نشان دهنده توالی فرآیندهای خاک سازی، فرسایش و رسوب است. افق Btkb نشان دهنده یک دوره گرم و مرطوب تر و افق Bk نشان دهنده یک دوره نسبتا مرطوب تر نسبت به زمان حاضر است. مورفولوژی خاک های مورد مطالعه، نشان دهنده مشابهت شرایط خاک سازی منطقه مورد مطالعه با شرق و مرکز ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عجمی محمد | خرمالی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

به منظور مطالعه رفتار کانی های رسی خاک در ارتباط با تغییر کاربری و تخریب اراضی، زمین های شیب دار حوزه آبخیز آق سو در شرق استان گلستان انتخاب گردید. کانی های غالب مواد مادری لسی را ایلیت و کلریت تشکیل می دهند. فراوانی کانی های رسی اصلی در خاک جنگلی و ناحیه جنگل تراشی شده زراعی مجاور آن به ترتیب به این  صورت می باشد: ایلیت > اسمکتیت > کائولینیت > کلریت > ورمی کولیت و ایلیت > کلریت > کائولینیت > اسمکتیت. منشا ایلیت، کلریت و کائولینیت خاک ها اغلب مادری است. جنگل تراشی و فرسایش خاک موجب شده تا به دلیل رخنمون شدن مواد مادری مقدار کانی های یاد شده در کاربری زراعی افزایش یابد. منشاء اسمکتیت در خاک های منطقه ارثی و نیز تبدیلی است. در نواحی با رطوبت قابل استفاده بیشتر که شرایط آبشویی جهت آزاد شدن K+ از ساختار ایلیت و کلریت مهیاست، این کانی ها می توانند به اسمکتیت تغییر یابند. پوشش طبیعی جنگل با فراهم آوردن رطوبت بیشتر موجب شده درصد اسمکتیت در کاربری جنگل به طور نسبی بیشتر از خاک زیر کشت مجاورش باشد. هدر رفت خاک، عدم استقرار پوشش گیاهی دائمی، آبشویی ضعیف تر و رطوبت کمتر خاک از دلایل عمده ناچیز بودن مقدار اسمکتیت در خاک های ناحیه جنگل تراشی شده به حساب می آید. ورمی کولیت در خاک های اسیدی ضعیف که شاخص اگروکلیماتولوژی، P/ET، (نسبت بارندگی متوسط سالیانه به تبخیر و تعرق متوسط سالیانه گیاه مرجع) منطقه از 4/0 بزرگ تر باشد، شکل گرفته و پایدار می ماند. اجرای طولانی مدت کشت و کار در ناحیه جنگل تراشی شده و فرسایش شدید خاک سطحی موجب شده تا مواد آهکی زیرین در سرتاسر نیم رخ خاک توزیع شده و به دلیل pH بالای خاک ورمی کولیت ناپایدار شود. افزایش میزان کانی هایی نظیر ایلیت، کلریت و کائولینیت، کاهش مقدار اسمکتیت و همچنین حضور نداشتن ورمی کولیت در اراضی تخریب شده منطقه که زمانی تحت شرایط اکوسیستم جنگلی بوده و دارای کانی شناسی مشابهی با خاک جنگل بوده است نشان می دهد که خاک سطحی به دنبال جنگل تراشی دچار تلفات شده و لند اسکیپ ناپایدار گردیده است. به طورکلی کانی های رسی و تحول آنها در کنار پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می تواند شاهد مناسبی برای تخریب اراضی به حساب آید.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1993-2004
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

رس ها از فعال ترین اجزای خاک ها هستند. نوع و فراوانی کانی های رسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک را تحت تاثیر قرار داده، در تعیین نوع کاربری اراضی موثر می باشد و می توانند بعنوان شواهدی از تغییرات اقلیم مورد استفاده قرار گیرند. در تحقیق حاضر کانی شناسی رس خاک های متشکله در رسوبات کواترنر شمال شرق اورمیه بررسی شد. ایلایت، اسمکتایت، کائولینایت، کلرایت، ورمی کولایت و ورمی کولایت با هیدروکسی بین لایه ای (HIV) کانی های رسی خاک های این منطقه بودند. منشا ایلایت، کلرایت و کائولینایت به توارث از مواد مادری نسبت داده شد. با توجه به حضور اسمکتایت در مواد مادری خاک ها، بخشی از اسمکتایت های این خاک ها از مواد مادری به ارث رسیده اند. با وجود این گمان می رود قسمت اعظم اسمکتایت ها در این خاک ها منشا پدوژنیک داشته، از تغییر شکل ایلایت و همچنین نوتشکیلی از محلول خاک بوجود آمده اند. ورمی کولایت ها نیز دارای منشا پدوژنیک بوده و در خلال تغییر شکل ایلایت به اسمکتایت تولید شده اند. کانی HIV به مقدار کم در افق های مدفون حضور داشت و با توجه به عدم حضور آن در مواد مادری، احتمالا در شرایط مرطوب تر گذشته بصورت پدوژنیک تشکیل شده است. تغییر شکل ایلایت به اسمکتایت در افق های زیرین نیازمند رطوبت بالایی است و با توجه به اقلیم نیمه خشک فعلی منطقه، رطوبت کافی جهت این فرآیند در اعماق زیاد خاکرخ ها و افق های مدفون مهیا نیست. لذا احتمالا تغییر شکل ایلایت به اسمکتایت در افق های مدفون و اعماق زیاد خاک ها در یک اقلیم مرطوب تر گذشته رخ داده است. لذا می توان نتیجه گرفت که اسمکتایت ها و HIV در این خاک ها شواهدی مبنی بر حاکم بودن اقلیم های مرطوب تر گذشته در این منطقه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  761-772
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

خاک های قدیمی به خصوص در مناطق خشک اطلاعات ارزشمندی از اقلیم گذشته حاکم بر منطقه در اختیار قرار می دهند. این خاک ها در ایران مرکزی معمولا به صورت مدفون یافت می شوند. در بررسی خاک های قدیمی، از مخروط آبرفتی گیودری جنوب شهرستان رفسنجان استفاده شد. رژیم های رطوبتی و گرمایی منطقه به ترتیب اریدیک و مزیک است. بر اساس معیارهای شناسایی خاک های دیرینه، تعداد چهار لایه خاک قدیمی در عمق های 15، 20، 45، و 50 متری از سطح زمین در دره حاصل از رودخانه گیودری مورد شناسایی قرار گرفتند. در پراش پرتو ایکس نمونه ها کانی های رسی پالیگورسکیت، ایلیت، اسمکتیت، کلریت و کائولینیت مشاهده شدند. در خاک قدیمی شماره 4 کانی رسی پالیگورسکیت دیده نشد که به شرایط مرطوب تر زمان تشکیل این خاک قدیمی و بنابراین عدم تشکیل و یا تغییر شکل این کانی به اسمکتیت نسبت داده می شود. رسانندگی الکتریکی 60 دسی زیمنس بر متر در خاک قدیمی 3 به همراه 5% گچ و نیز مقادیر زیاد کانی پالیگورسکیت در ریز نگاشت های میکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از وجود اقلیم خشک تر در زمان تشکیل این خاک در مقایسه با خاک های قدیمی دیگر است. نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر میزان سنگریزه بر درصد خلل و فرج خاک طی بررسی های ریز ریخت شناختی است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 26 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

خشک بوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
litScript