نتایج جستجو

19717

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1972

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CINNAMOMUM VERUM, CALLED "TRUE cinnamon" IS A SMALL EVERGREEN TREE BELONGING TO THE FAMILY LAURACEAE. AMONG OTHER SPECIES, ITS INNER bark IS USED TO MAKE cinnamon. CINNAMOMUM VERUM barkS IS CALLED CORTEX CINNAMOMI FOR THEIR MEDICINAL cinnamon

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  907-920
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

قرن هاست که اسانس دارچین برای محافظت از مواد غذایی در مقابل عفونت های میکروبیولوژیکی کاربرد دارد و در 10 سال اخیر این اسانس در بسته بندی های مواد غذایی به عنوان عامل ضدمیکروبی گنجانده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس دارچین علیه پاتوژن های Botrytis cinerea، Aspergillus niger و Penicillium digitatum جدا شده از میوه های توت فرنگی، گوجه فرنگی و پرتقال در محیط داخل و بیرون آزمایشگاه است. اسانس گیاه با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج، شناسایی و ترکیبات آن با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی و کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. مهم ترین ترکیب موجود در اسانس دارچین سینامآلدهید (51/89 درصد) بود. حداقل غلظت بازدارندگی از رشد اسانس دارچین روی قارچ های B. cinerea، A. niger و P. digitatum در غلظت 200 میکرو لیتر در لیتر و حداقل غلظت قارچ کشی در غلظت 400 میکرو لیتر در لیتر برای هر سه قارچ بود. فعالیت ضدقارچی این اسانس روی دو قارچ B. cinerea و A. niger بیشتر از قارچ P. digitatum بود و با افزایش غلظت این خاصیت بهبود پیدا کرد. در بررسی های خارج از آزمایشگاه، قارچ های موجود در مجاورت غلظت 600 میکرو لیتر در لیتر از اسانس روی میوه های توت فرنگی، گوجه فرنگی و پرتقال به ترتیب 53/11، 30/7 و 10/10 درصد رشد کردند. این نتایج نشان داد که اسانس دارچین دارای پتانسیل خوبی به عنوان یک عامل ضد قارچی طبیعی برای کنترل بیماری های پس از برداشت میوه جات و سبزیجات می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYTOTHERAPY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1034-1038
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2538
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2538

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VAZIRIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  9093
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9093

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1681
 • دانلود: 

  481
چکیده: 

ترکیب شیمیایی اسانس پوست دارچین (Cinnamomum zeylanicum Nees) مورد استفاده در صنایع غذایی با استفاده از دستگاه GC–MS ارزیابی شد و 21 ترکیب شناسایی شدند. سینامالدهید با 60.41 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود و پس از آن لینالول (6.46 درصد)، ارتومتوکسی سینامیک آلدهید (3.63 درصد)، بتا کاریوفیلن (3.5 درصد)، 8- 1 سینئول (3.32)، اوجنول (3.19 درصد) و ترکیبات دیگر قرار داشتند. فعالیت آنتی باکتریایی (حداقل غلظت بازداری و کشندگی) اسانس پوست دارچین در مقابل 5 باکتری بیماری زا و فسادزا در مواد غذایی شامل Listeria monocytogenes، Escherichia coli، Pseudomonas fluorescens،Lactobacillus plantarum  و Lactobacillus sakei ارزیابی شدند. حداقل غلظت بازداری اسانس دارچین در مقابل250 mg/ml L. sakei  و برای سایر باکتری ها برابر500 mg/ml  مشاهده شد. حداقل غلظت کشندگی برای L. sakei و Ps. fluorescens برابر mg/ml 1000 و برای سایر باکتری ها بالاتر از mg/ml 1500 بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1681

دانلود 481 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی در پی 53)
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

مقدمه و هدف: دارچین گیاهی با نام علمی سیناموموم زینالیکوم و متعلق به خانواده برگ بوها است. این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها افزایش میل جنسی می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر عصاره دارچین بر فیزیولوژی تولید مثل جنس نر در موش آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: این یک مطالعه تجربی است که در سال 1387 در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان بر روی 48 سر موش انجام گرفت. اثر عصاره دارچین بر سیستم تولید مثل موش های نر کوچک آزمایشگاهی گونه بالب سی بررسی شد. ابتدا نمونه ها به صورت تصادفی در 6 گروه (چهار گروه تیمار و دو گروه کنترل وپلاسبو) تقسیم و هر گروه شامل هشت نمونه بودند. کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره الکلی دارچین در دوزهای مختلف (50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز به گروههای تیمار تزریق شد. از نرمال سالین و اتانل نیز جهت تزریق به گروه پلاسبو (دوزهای صفر) استفاده گردید. کلیه آزمایش های هورمونی نیز با روش ایمونورادیومتری انجام گرفت. مهم ترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت، شامل؛ تغییر وزن بیضه ها، تغییرات بافتی احتمالی در ساختار بیضه ها، تغییر در تعداد سلول های جنسی و تغییر در سطح هورمون های تستوسترون، LH و FSH خون در مقایسه با گروههای شاهد بودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد غلظت هورمون LH و FSH با افزایش دوز تزریقی افزایش یافته و بیشترین افزایش در دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم بود. سطح سرمی تستوسترون نیز در دوزهای 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش داشت. در افزایش وزن بیضه ها و تغییرات بافتی آنها تفاوت محسوسی مشاهده نشد و تنها افزایش در میزان اسپرماتوزوئیدها و اسپرماتوسیت های اولیه در دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده گردید.نتیجه گیری:یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت عصاره دارچین در دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم بر سیستم تولید مثلی و محور هیپوفیز ـ گناد موش های نر به دلیل افزایش معنی دار در تعداد سلول های جنسی و میزان هورمون FSH می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 66 استناد 1 مرجع 13
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21508
 • دانلود: 

  7611
چکیده: 

Objective(s): Among herbal oils, cinnamon bark oil has several advantages such as anti-inflammatory and antimicrobial activity. It is already reported that particle size of oil droplets affects their properties such as their antibacterial activity. In this study, we investigated inhibitory activity of cinnamon oil products including bulk, microemulsion (ME) and nanoemulsion (NE).Methods: ME and NE were prepared by low energy methods. Physicochemical characterization of cinnamon oil ME (COME) and NE (CONE) were investigated.Bulk, ME and NE of cinnamon oil were evaluated for antibacterial inhibitory activity againstEscherichia coli and Staphylococcus aureus by microdilution method.Results: Average particle size of COME and CONE was found to be 2040 nm and 30.4 nm, respectively. Results showed that both CONE and COME had increased inhibitory activity (p<0.05) against bacterial infection compared with ablank control group, of which COME had highest antibacterial effects.Conclusions: Our findings suggested COME and CONE as potential green antibacterial agents

آمار یکساله:  

بازدید 21508

دانلود 7611 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پی در پی 33)
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه استفاده از فرآورده های گیاهی به عنوان جانشین یا مکمل داروهای شیمیایی مطرح است. یکی از گیاهان ارزشمند که از دیرباز در درمان بیماری های مختلف کاربرد داشته؛ دارچین(Cinnamomum zeylanicum)  می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی تهیه شده از پوست ساقه دارچین بر میزان هورمون های مؤثر بر سیستم هورمونی تولیدمثل موش های سوری نر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 48 سر موش سوری نر ضمن دسترسی به آب و غذای یکسان در 6 گروه تقسیم بندی شدند. چهار گروه از نمونه ها گروه های تیماری بودند که در مدت 20 روز غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی پوست ساقه دارچین (50mg/kg، 100،200  و 400) را به روش درون صفاقی یک روز در میان دریافت کردند. به یک گروه به عنوان گروه پلاسبو تنها نرمال سالین تزریق شد و از گروه کنترل نیز به عنوان شاهد استفاده گردید. تمام آزمایش های تشخیص هورمونی برای تعیین سطح سرمی هورمون های FSH،LH  و تستوسترون با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت.یافته ها: با افزایش دوز تزریقی عصاره، غلظت دو هورمون LH و FSH افزایش یافت و بیشترین افزایش در دوزهای400mg/kg  و 200 بود. سطح سرمی تستوسترون نیز در گروه های تیماری که دوزهای 100mg/kg و 50 عصاره را دریافت کرده بودند؛ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده اثر عصاره هیدروالکلی پوست ساقه دارچین بر افزایش هورمون های محور هیپوفیز - بیضه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 163 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5 (پی در پی 62)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

سابقه و هدف: اثرات مفید ورزش های منظم در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های مزمن شناخته شده است. با توجه به اینکه این اثرات مفید با خستگی و درماندگی از بین می رود، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ضد اکسایشی عصاره متانولی دارچین در حالت های استرس اکسایشی تولید شده در جریان یک وهله فعایت هوازی درمانده ساز در موش های صحرایی نر انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 18 سر موش صحرایی نر در محدوده وزنی 300-200 گرم که به صورت تصادفی در سه گروه شش تایی، گروه ورزش درمانده ساز (اجرای یک جلسه ورزش درمانده ساز)، گروه کنترل (بدون دریافت مکمل و بدون اجرای ورزش درمانده ساز)، گروه مکمل (دریافت عصاره متانولی پوسته دارچین در هر روز به مدت 10 هفته با غلظت200mg/kg + یک جلسه ورزش درمانده ساز) قرار گرفتند، انجام شد. در پایان دوره تیمار بلافاصله بعد از خستگی مفرط حیوانات در جریان یک جلسه دویدن بر روی نوارگردان، خونگیری از حیوانات انجام شد و پس از تهیه نمونه های خونی، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) موجود در گلبول قرمز با کیتهای آزمایشگاهی طبق روشPaglia  و غلظت سرمی مالون دی آلدهید (MDA) به روش TBARS، ظرفیت آنتی اکسیدان تام (TAC) به روش FRAP و تیول تام سرم به روش رنگ سنجی Hu اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: ورزش درمانده ساز منجر به افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (91.95±18.58) نسبت به حالت پایه (62.01±12.7) شد (0.05>p). کاهش غلظت سرمی مالون دی آلدهید در گروه های مکمل (1.20±0.24) و کنترل (1.25±0.17) نسبت به گروه ورزش درمانده ساز (2.09±0.26) معنی دار بود (0.01>p). غلظت سرمی گروه های تیول در گروه ورزش درمانده ساز (0.054±0.002) نسبت به گروه کنترل (0.14±0.03) (0.05>p) و مکمل (0.18±0.04) (0.01>p) به طور معنی داری افزایش یافت. ظرفیت آنتی اکسیدان تام در گروه مکمل (0.55±0.08) نسبت به گروه ورزش درمانده ساز (0.31±0.05) به طور معنی داری زیادتر بود (0.01>p).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مکمل سازی عصاره دارچین قبل از یک جلسه ورزش درمانده ساز می تواند موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش ظرفیت ضد اکسایشی در موش های صحرایی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 216 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYTOTHERAPY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1983-1991
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript