نتایج جستجو

62200

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6220

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عزیزی بهنام | سیفی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  115-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری های واگیردار با اثری که بر سلامت جسمی و روانی و همچنین شاخص های اقتصادی در جوامع دارند بسیار حایز اهمیت هستند. شناخت نحوه شیوع و پویایی انتشار ویروس در جامعه جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع حیاتی است. روش کار: رویکرد پویایی شناسی سیستم (System Dynamics) یک روش مناسب و علمی برای مدلسازی و مطالعه رفتار شیوع این نوع همه گیری هاست. مطالعات زیادی در مورد بیماری های واگیردار در ادبیات همه گیری شناسی وجود دارد اما در مورد ویروس کرونا، سابقه بررسی و مدل سازی رفتار شیوع آن در ایران چندان به چشم نمی خورد. در این مطالعه، علاوه بر بررسی شرایط ایران به طور خاص، یک مدل جدید SEIR (Susceptible, Exposed, Infectious, or Recovered) شامل جداسازی جمعیت مستعد، شناسایی و قرنطینه افراد آلوده و نقش اطلاع رسانی در شیوع بیماری ارایه شده است. یافته ها: یکی از مهم ترین دستاوردهای این مطالعه آن است که شرایط اصلی مهار شیوع بیماری بر حسب میزان تست و قرنطینه و نرخ تماس در اثر رعایت نکات بهداشتی بدست می آید که درصورت رسیدن به آن شرایط و البته حفظ آن، دیگر نباید نگران بروز موج های بعدی شیوع بیماری بود. نتیجه گیری: همچنین جداسازی جمعیت مستعد در مهار بیماری یک ابزار کمکی جهت رسیدن به شرایط مذکور محسوب شده و به تنهایی ناکافی است.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2915
 • دانلود: 

  23804
چکیده: 

Background & Aims: The outbreak of coronary heart disease in December 2019 in Johann, China, has infected the entire world (4). Corona is also widespread in Iran and endangers the physical and mental health of individuals (5). Recent studies have shown that negative emotions (such as anxiety, depression, and anger) increase during a pandemic, while positive emotions such as happiness and life satisfaction decrease (7). Also, the results of Hagh gadam et al. (2016) research in Iran showed that during the pandemic of this virus, many psychological problems such as anxiety and depression in people with increased and mental health of people have been affected by this disease (8). As mentioned, people's anxiety has increased in this critical period and along with this anxiety, death anxiety has also increased in people (9). Death anxiety is a complex concept that includes the fear of death for oneself and others (10). Anxiety about death is defined as an unusual and great fear of death with a feeling of dread of death or apprehension when thinking about the process of dying or what happens after death (14). Levels of death anxiety in individuals can vary due to individual differences and many social factors (15). Given the prevalence of the coronavirus, another important issue that has been addressed is the quality of life of people in the community. Quality of life is recognized as a component of health and is used to evaluate health care plans and anticipate needs related to social and health care (16-17). One of the factors that can be effective in predicting death anxiety is emotional cognitive regulation strategy. The concept of emotional cognitive regulation refers to the methodology of managing emotionally motivated information (21) and the cognitive part of coping, and emotion regulation through thoughts and cognitions has an inevitable relationship with human life. After experiencing stressful events, people are helped to manage their emotions (22). In a study, they stated that people with social anxiety disorder have less self-efficacy in using cognitive reassessment (27). Also, in another study by Qasempour et al. (2012) there is a significant correlation between cognitive emotion regulation strategies and death anxiety (28). Cognitive emotion regulation strategies also affect quality of life. A study showed that there is a positive and significant relationship between cognitive emotion regulation strategies and quality of life and quality of life can be predicted using cognitive emotion regulation strategies (29). In another study, Rostami et al. (2016) adaptive strategies for emotional regulation have a positive effect on quality of life (30). There is also a positive relationship between coping strategies with emotion and quality of life (31). identify people prone to psychological disorders at different levels of society in order to maintain the health of these people with appropriate psychological strategies. Therefore, the aim of this study was to investigate the Predicting death anxiety and quality of life based on cognitive emotion regulation strategies in the COVID-19 epidemic. Methods: The research design was correlational. The statistical population included all ordinary people in the city of Babylon. The research sample was 200 ordinary people in Babol who were selected based on the call and by available sampling method. Measurement tools included Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P), Templer Death Anxiety Questionnaire and WHO Quality of Life Questionnaire. Data analysis was performed using Pearson torque correlation and multiple regression analysis. Results: The results of regression analysis showed that positive strategies of cognitive emotion regulation, ie acceptance, positive refocus, refocus on planning, positive reassessment and taking a total view (β,=-0. 113) can significantly predict death anxiety. Negative cognitive emotion regulation strategies, namely self-blame, rumination, blaming others, and catastrophe combined (β,= 0. 104) are significantly able to predict death anxiety, and positive cognitive emotion regulation strategies as a whole (β,= 0. 164) Are able to significantly predict the quality of life and also negative cognitive emotion regulation strategies as a whole (β,= 0. 281) are able to predict the quality of life. Conclusion: The results showed that there is a significant negative relationship between positive strategies of emotional cognitive regulation and death anxiety, but there is a significant positive relationship between negative strategies and death anxiety. Here we can refer to the research (39-39). Findings of this study show that positive emotional cognitive regulation strategies are negative and negative emotional cognitive regulation strategies are positively for predicting and explaining anxiety disorders. In fact, people who use negative emotional cognitive regulation strategies are more prone to emotional problems than others. Anxiety is death, and people who use positive emotional cognition are less vulnerable to emotional problems such as anxiety than others. Explaining the effect of cognitive emotion regulation strategies on emotion and anxiety (including death anxiety) Since cognition, emotion, emotion and behavior are completely interacting with each other, cognitive emotion regulation by controlling attention and cognitive consequences of emotion changes cognitive memory function, Decision-making and awareness) and then emotion regulation (28). Explaining this finding, it can be said that positive strategies that are adapted strategies to deal with stressful events improve self-esteem, social competence, etc., in contrast to negative strategies that are not compromised strategies to deal with stressful events cause stress, depression, Other psychological injuries, etc. (41). Another important point is that the use of negative strategies is associated with the lack of proper management of emotions in the face of everyday life events and causes symptoms or developmental disorders such as depression and anxiety. In other words, bias in the interpretation of social environment events leads to erroneous hypotheses about oneself and the social environment, which leads to a negative evaluation of social situations (9). Also, positive strategies have a positive relationship with quality-of-life indicators and negative strategies have a significant negative relationship with quality-of-life indicators, which is consistent with the research of Ramesh et al. (2018) and Craciun (2013) (42, 43). In fact, those with adaptive cognitive emotion regulation strategies are more skilled and turn stressful events into an opportunity to learn rather than see it as a threat to their safety. Eventually, they develop fewer physiological and emotional disorders. Naturally, their lives will be of a better and higher quality (20). In other words, cognitive emotion regulation strategies, which are an important part of life skills, have a more significant role in improving the quality of life (44). In fact, these strategies are a necessity for life (45) which leads to an increase in quality of life (46). If people learn to manage their emotions and negative emotions and experiences properly, use adaptive strategies in regulating their emotions, they will be able to have a good and effective relationship with others, have progress, social support and consequently a higher quality of life. (47). This study, like other studies, had some limitations, including the fact that in this study, due to the conditions in the community, it was not possible to access the samples in person and the questionnaires were collected online, which may lead to more bias. Also, due to the online nature of the questionnaire, people who were not able to use cyberspace were not included in the research, which limited the generalizability of the results. It seems that cognitive emotion regulation strategies can predict death anxiety and quality of life in the COVID-19 epidemic.

آمار یکساله:  

بازدید 2915

دانلود 23804 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

هدف: مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده، واردکننده زیان و جامعه، هدف ها و کارکردهای خاصی دارد. این مقاله با شناسایی مرزهای مسئولیت مدنی در قالب پرداخت خسارت، رفع تجاوز به حقوقِ خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده، به تحلیل مبانی موجود پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های مطالعه تطبیقی و با استفاده از منابع مکتوب، شفاهی، اسناد و متون قانونی، مباحث تشریح شده و با تحلیل اطلاعات و انسجام آن ها یافته ها ارائه می شود. چارچوب نظری: شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت است از: 1. ضرر واردشده به خواهان؛ 2. تقصیر واردکننده زیان (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؛ 3. رابطه سببیت. نظریه جبران خسارت برای زیان، در پرتو قواعدی همچون قاعده تحذیر، قاعده غرور و. . . شکل گرفته است که برای رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت به کار برده شده است. یافته ها: تنها راهِ پاسخ گویی و خروج از مشکلات حاکم بر مسئولیت مدنی، تمسک جستن است به نظام تلفیقی بازدارنده که به عنوان راهبردی مؤثر برای مکلف ساختن عامل زیان در پیشگیری و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان معرفی شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش تقصیر ناشی از سوءمدیریت رسانه ها در ارتباط با بیماری کووید 19 به بحث و بررسی گذاشته شده است و با وجود قواعدی فقهی، همچون احسان و اهم و. . . باید عامل ایجادکننده زیان، درصدد جبران خسارت وارده برآید که یکی از آن ها، اعاده وضع سابق (جبران عینی) است و این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1477
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

سایتوکاین ها موادی هستند که در سلول های مختلفی به ویژه لنفوسیت های T تولید و ترشح می شوند و در روند پاسخ ایمنی دخالت دارند. با توجه به اینکه بیماری بروسلوز ناشی از باکتری های درون سلولی است، ایمنی سلولی در این بیماری نقش مهمی در پاسخ های ایمنی به هنگام عفونت ناشی از این باکتریها برعهده دارد و بررسی تغییرات سایتوکاین ها در این بیماری اطلاعات مفیدی در ارتباط با فعالیت سیستم ایمنی سلولی به دست می دهد.روش کاراین مطالعه مورد شاهدی در سال های 85- 87 در دو مرکز، بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. 40 بیمار مبتلا به کمردرد آرتریت بروسلائی و 40 فرد طبیعی در این مطالعه شرکت داده شدند. تشخیص بیماری با توجه به سابقه بیماری، معاینات بالینی و آزمونهای سرولوژی انجام پذیرفت. پس از استخراج اطلاعات مورد نظر ارزیابی های آماری با آزمون آماری کولموگرف اسمیرنت و کورسکال والیس و آزمون تی انجام شد.نتایجمیزان سایتوکاین ‎های انترفرون گاما، اینترلوکین 2، اینترلوکین 4، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در سرم بیماران به روش الیزا سنجیده شد (سطح معنی داری (p<0.05 آزمون کولموگرف اسمیرنف حاکی از طبیعی بودن توزیع متغیرهای میزان IL-2 و IL-10 می باشد. بقیه متغیرها شامل، IL4 وانترفرون گاما و TNF آلفا در سرم بیماران غیر طبیعی بودند. آزمون آماری t حاکی از تفاوت معنی دار در میزان IL-10 در دو گروه می باشد (p<0.002).سطحIL-2 ، IL-4 و TNF-α در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p>0.1) اما آزمون آماری کورسکال والیس حاکی از تفاوت معنی دار انترفرون گاما در گروه بیماران و شاهد است (p<0.05).نتیجه گیریاین نتایج حاکی از آن است که انترفرون گاما و اینترلوکین 10 در سرم بیماران مبتلا به آرتریت و کمردرد بروسلائی نقش تایید  کننده ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1477

دانلود 315 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  40-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

این پژوهش به بررسی میان متن و تصویر درسه رمان گرافیک می پردازد: پرسپولیس (جلد اول) مرجان ساتراپی، خواهم می ماند اثر لویس تروندم و هوبرت شوییار، بی نظمی بزرگ، آلزایمر، مادرم و من اثر سارا لویت. رمان گرافیک در حقیقت نوعی کمیک استریپ پیشرفته است که ادبی تر نوشته می شود و داستان پیچیده تری دارد و مخاطب آن بزرگسالان می باشد. ما در این مقاله با بررسی ساختار، شکل و دو زبان به کار گرفته شده، زبان کلامی و زبان تصویری سعی داریم به بررسی تصویر بپردازیم که به معنای متن کمک می کند. در واقع هدف از این جستار رابطه متن و تصویر است که معنا را برای خواننده روشن می سازد. فرض ما برآن است که روایت ابتدا از طریق تصاویر پدید می آید. بدین منظور از روش نشانه شناسی تصویر سود جسته ایم که بیشتر بر مبنای آرای نظری رولان بارت می باشد. از خلال این جستار تفاوتهایی که میان این سه اثر و اهداف اصلی و اساسی هر کدام از این رمانها مشخص می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  104
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی اثرات 12 هفته فعالیت شدید و منظم ورزشی، توام با مصرف کربوهیدرات بر برخی از فاکتورهای سیستم ایمنی در دانشجویان غیر ورزشکار می باشد.روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی، مداخله ای و دوسو کور بوده که 39 دانشجوی مرد غیر ورزشکار، خوابگاهی، با یک سبک زندگی یکسان بدون سابقه مصرف دارو، مکمل های غذائی، سیگار، الکل و بیماری های عفونی به طور تصادفی انتخاب شده و به سه گروه تمرین و گلوکز (TG) با میانگین سنی 23±2.1 سال، وزن 73 ±8.2 کیلوگرم، قد 179.7±4.7 سانتی متر و شاخص توده بدنی 22±2.5 و گروه تمرین(T)  با میانگین سنی 23.5 ± سال 1.8، وزن 71.7± کیلوگرم 7.8، 176.4±6 و 3 سانتی متر و شاخص توده بدنی 1.9±22 و گروه کنترل(C)  با 23.7 ± 1.1 سال، 72.4±6.6 کیلوگرم، 174.8±3.5 سانتی متر و شاخص توده بدنی 2±22 I تقسیم شدند. گروهTG  و T طبق برنامه تمرینی طراحی شده 12 هفته تمرینات را انجام دادند. گروه TG در اواسط هر جلسه تمرینی پس از انجام دوهای استقامتی، محلول 5% گلوکز منوهیدرات را به میزان 2cc به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و گروهT  حدودا 150 الی 200 میلی لیتر آب مصرف می نمودند. نمونه های خونی جهت تعیین مقادیر متغیرها در سه مرحله قبل از تمرین، بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرینی و 48 ساعت پس از اتمام دوره تمرینی صبح ناشتا گرفته شد. جهت بررسی تغییرات درون گروهی از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (One-Way ANOVA) با توجه به روش اصلاحی گرین هاووس - گیزر (Green house GeisserGG) و سطح معنی داری p£0.05 و آلفا 5 درصد استفاده شد.یافته ها: در ابتدا قبل از برنامه تمرینی اختلاف معنی داری در مقادیر متغیرهای مورد مطالعه در گروه های تجربیTG)  و (T و کنترل (C) دیده نشد. مقادیر کورتیزول در گروه های TG) و (T بلافاصله پس از تمرین نسبت به قبل افزایش معنی داری یافت، اما در گروه(TG)  کورتیزول کمتر نسبت به گروه(T)  افزایش یافت. مقادیر 48 ساعت پس از تمرین نسبت به مقادیر قبل و بلافاصله پس از تمرین کاهش معنی داری یافت. میزان قندخون گروه های TGو T بلافاصله پس از تمرین در مقایسه با مقادیر قبل و 48 ساعت پس از تمرین تفاوت معنی دار نیافت، اما کاهش معنی دار قندخون در گروه TG نسبت به گروه T در مقادیر بلافاصله پس از تمرین و کاهش معنی دار قندخون در گروه TG نسبت به گروه T در مقادیر 48 ساعت پس از تمرین مشاهده شد. مقادیر لنفوسیت ها در گروه TG بلافاصله پس از تمرین تفاوت معنی داری نیافت. اما پس از 48 ساعت مقادیر لنفوسیت ها در گروه TG نسبت به قبل و بلافاصله پس از تمرین افزایش معنی دار یافت. میزان WBC در گروه TG، بلافاصله پس از تمرین افزایش معنی دار یافت، اما پس از 48 ساعت نسبت به قبل از تمرین کاهش معنی دار یافت. مقادیر CD4 در گروه TG بلافاصله پس از تمرین نسبت به قبل افزایش معنی دار را نشان داد. مقادیر CD3 در گروه TG بلافاصله و پس از 48 ساعت در مقایسه با قبل از تمرین افزایش معنی دار یافت، همچنین مقادیر پس از 48 ساعت در مقایسه با بلافاصله پس از تمرین افزایش معنی دار را نشان داد. در مقایسه مقادیر بلافاصله پس از ورزش با 48 ساعت پس از تمرین CD3 گروه TG نسبت به دو گروه T وC  افزایش معنی داری یافته بود. مقادیر منوسیت ها، CD8 و نسبت CD4 به CD8، تفاوت معنی دار نیافت.نتیجه گیری: احتمالا فعالیت شدید و منظم ورزشی توام با مصرف کربوهیدرات سبب افزایش سطوح بعضی از سلول های ایمنی بدن و به دنبال آن افزایش دفاع سلولی در برابر بروز بیماری های ناشی از انجام تمرینات ورزشی شدید، می شود. توصیه عملی برای افرادی که مبادرت به انجام تمرینات ورزشی می کنند، این است که از مصرف کربوهیدرات ها در حین ورزش دریغ نکنند، به طوری که کربوهیدرات ها از عوامل محافظت در مقابل افزایش خطر عفونت در دوره بازگشت به حالت اولیه (Recovery time) و بعد از تمرینات سنگین می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 560 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  745-775
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های محیط زیستی به شمار می روند که از طریق مناطق ساحلی و رودخانه ها وارد دریا می شوند و از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع می یابند. پرندگان در مقایسه با سایر مهره داران نسبت به آلودگی های محیط زیست حساسیت بیشتری دارند. هدف از این مطالعه، اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در بافت عضله، کلیه و کبد باکلان بزرگ و بررسی تاثیر دو فاکتور سن و جنس در روند تجمع این فلزات در بافت های مختلف است. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین غلظت در هر سه اندام متعلق به فلز سرب و کمترین غلظت، متعلق به فلز نیکل است. همچنین، بیشترین تجمع فلزات سنگین در بافت کلیه و کمترین تجمع فلزات در بافت عضله است. نتایج بررسی دو فاکتور سن و جنس در روند تجمع فلزات سمی در اندام های باکلان نشان داد که فاکتور سن در روند تجمع فلزات کادمیوم و نیکل و فاکتور جنس در روند تجمع فلزات نیکل و سرب در اندام های باکلان بزرگ تاثیر گذار است. به نظر می رسد آلودگی فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در ذخیره گاه زیست کره حرا برای باکلان بزرگ در حدی نیست که سبب تغییرات رفتاری یا کاهش تولید مثل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87935
 • دانلود: 

  30120
چکیده: 

Background: Pulmonary complications of radiation to breast are inevitable, while its incidence and severity are not clear. One of the methods to assess pulmonary complications is spirometry. The influence of radiotherapy on pulmonary function test and the factors affecting it have been assessed in this study.Methods: Breast cancer patients with stage II and III (based on TNM staging), underwent six courses of chemotherapy, and the total mastectomy was included in this study. Smokers, chronic pulmonary patients, cardiac patients, and those who suffered from anatomic chest malformations were excluded. Sample size was 75 and data collection was conducted by the spirometer device. The total tumor dose varied between 4800 to 5040 cGy with fraction of 180 or 200 cGy. Spirometry was performed before and 3 months after radiotherapy; the patients were examined at the same time by a specialist for respiratory complications. The measured parameters were FEV 1(Forced Expiratory Volume in 1 second) and FVC (Forced Vital capacity) which were normalized by age and sex.Results: The average age of the patients was 45.6±7.92 .Average length and widths of tangential fields were determined 18.2±1.8 and 6.7±1.37 respectively. Average central lung distance was measured 2 ±1.07 cm. The mean of FEV1% prior to and following radiotherapy was measured 74.9 ±15.59 and 78.86±12.55 respectively (p=0.09).The mean of FVC% before and after radiation treatment was measured 72.17±14.26 and 74.6±11.36 (p=0.07). No abnormal signs were observed in the patients after radiotherapy.Conclusion: It seems that three months is a short period for appearance of pulmonary changes after radiotherapy with cobalt machine. Moreover, minimizing CLD through planning might lower the probability of pneumonitis due to radiation.

آمار یکساله:  

بازدید 87935

دانلود 30120 استناد 0 مرجع 5292
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127453
 • دانلود: 

  53524
چکیده: 

Background: Imatinib is used in chronic myelogenous leukemia (CML), gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and a number of other malignancies.  The major aim of this study was to investigate the effects of Imatinib on male fertility in Wistar rats. Materials and Methods: Three groups of rats were gavaged with 6, 9, and 12 mg/kg Imatinib dissolved in dH2O for 30 consecutive days. On days 7, 14 and 30, blood samples were collected and LH, FSH, and testosterone levels were measured by the ELISA method. The numbers of sperm located in the epididymis were counted by staining with aqueous Eosin Y. Other sections of the testes were stained with H & E, investigated histologically, and the results were statistically analyzed. Results: On day 7 of the experiment, testosterone concentrations in the experimental groups were decreased (p £ 0.01), LH and FSH increased significantly, and the number of sperm in both the epididymis and sertoli cells decreased (p £ 0.01). There was an increase in tunica albuginea thickness (p  £ 0.05) but the diameter of the seminiferous tubules showed a significant decrease (p £ 0.01). There was also a decrease in the number of Leydig cells, spermatogonia, stem cells, primary spermatocyte and spermatid.  In the second and third samples (14 and 30 days after treatment), the testosterone levels, numbers of spermatogenic cells, Sertoli and Leydig cells showed an increase when compared to the first sample. Conclusion: These findings suggest that a dose dependent administration of Imatinib has a profound effect on spermatogenesis.

آمار یکساله:  

بازدید 127453

دانلود 53524 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  299-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه: علایم جسمانی، ادراک استرس و خودکارآمدی در بین دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی علایم جسمانی، ادراک استرس و خودکارآمدی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد. روش ها: نمونه آماری، شامل 200 نفر دانشجو (100 نفر سیگاری و 100 نفر غیرسیگاری) بود که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و چک لیست علایم جسمانی و مقیاس های ادراک استرس و خودکارآمدی را تکمیل کردند. یافته ها: در میان دانشجویان سیگاری، بیشترین میزان علایم جسمانی شامل سرفه های مزمن (0/20%)، بیماری های تنفسی (0/17%)، مشکلات ریوی (0/17%)، سردردهای حاد (0/9%)، سرگیجه و تهوع (0/9%)، خستگی و ناتوانی بدنی (0/8%)، سردردهای مزمن (0/6%) و بیماری های قلبی عروقی (0/6%) بوده است. نتایج آزمون تی نشان داد که میانگین ادراک استرس منفی در دانشجویان سیگاری، به طور معنادار بیشتر از دانشجویان غیرسیگاری بود. میانگین ادراک استرس مثبت و خودکارآمدی در دانشجویان غیرسیگاری، به طور معنادار بیشتر از دانشجویان سیگاری بود. نتیجه گیری: نتایج از وجود علایم جسمانی در میان دانشجویان سیگاری و استرس ادراک شده مثبت و خودکارآمدی بالاتر در دانشجویان غیرسیگاری حمایت می کند. بنابراین آموزش راهبردهای مقابله با استرس به دانشجویان و توجه مراکز مشاوره دانشجویی به تقویت خودکارآمدی در میان دانشجویان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
litScript