نتایج جستجو

21389

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHEPHARD R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  187
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  167-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7066

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SOCIETY SCIENCE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  237
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  1123-1129
تعامل: 
 • استنادات: 

  333
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  10193
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 10193 استناد 333 مرجع 0
نویسندگان: 

درخشان محمد | درخشان رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  709-713
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

مقدمه بسیاری از مطالعات و بررسی ها نشان داده اند که ویروس ها می توانند پس از ورود به سلول میزبان با میتوکندری تعامل کرده و عملکرد آن را مختل گردانند به ویژه اینکه برخی تحقیقات مشخص کرده اند که این اثرات می تواند تغییراتی در ساختمان میتوکندری و همچنین تغییراتی در مسیر تولید انرژی سلولی در زنجیره انتقال الکترون ایجاد نماید که این امرگاها باعث کاهش شدید انرژی سلولی در انتهای فرایند انتقال الکترون خواهد شد. علاوه بر این، اکنون داده های جدید نشان می دهد که تعدادی از ویروس ها ممکن است روی مسیر میتوکندریایی آپوپتوز نفوذ ودر نتیجه باعث اثر در زنجیره تنفس در میتوکندری شوند. چنین اثراتی میتواند پیآمدهای بالینی بویژه در زمینه عفونتهای پایدار ایجاد کرده که در نهایت می تواند به عنوان علت احتمالی برای سندرم ضعف مزمن (CFS) در نظر گرفته شود. بنابراین بعنوان یک فرضیه می توان نتیجه گیری کرد که شاید عفونت های ویروسی یکی از اتیولوژی های احتمالی اصلی برای این سندروم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 23)
 • صفحات: 

  5-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

تاکنون مطالعه جامعی درباره گرانولوم پری اپیکال و کیست رادیکولر در ایران از نظر علایم کلینیکی (درد، تورم و فیستول)، متغیرهای زمینه ای و محل ضایعه انجام نشده است؛ در این مطالعه موارد فوق از پرونده های موجود در بایگانی بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران استخراج گردید تا بدین ترتیب اطلاعات نسبتا کاملی از روشهای درمانی به کار برده شده و انتخاب مناسب ترین روش در اختیار قرار دهد.در بررسی 324 مورد از این ضایعات %59.3 کیست رادیکولر و %45.7 گرانولوم بود؛ بیشترین درصد وقوع این ضایعات در گروه سنی میانسال 25-24) سالگی( دیده شد و بیشترین محل وقوع در قسمت قدام فک بالا گزارش شد.در کل 74 نمونه دارای فیستول بودند که در %47.3 از این موارد قبلا درمان کانال ریشه انجام شده بود و در بقیه نمونه ها، این درمان انجام نشده بود؛ نکته قابل توجه این که تنها در %24 از بیماران، قبل از جراحی، درمان ریشه انجام شده بود.در ضایعات با اندازه های کوچکتر درصد گرانولوم و در ضایعات با اندازه های بزرگتر میزان کیست بیشتر بود. از 324 مورد 232 نمونه یکی از علایم درد، فیستول و یا تورم )درد %16، تورم %35.8، فیستول (%22.8 را داشتند و تنها 92 نمونه هیچ گونه علامتی نشان ندادند.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 141 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26
نویسندگان: 

TAILLEFER S.S. | KIRMAYER L.J. | ROBBINS J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-337
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4602
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4602

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASADI H. | KHALILI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  68-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11411
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: chronic fatigue Syndrome is a common disease that is increasingly growing incidence in recent decades and for which there is no effective treatment. The aim of this study is to review the benefits of dietary interventions in reducing the symptoms of this syndrome.Methods: In order to search articles, the words chronic fatigue Syndrome, Fibromyalgia, Diet and Food in data bases include PubMed, Science direct, Scopus between the years 2009 and 2014 were used. The articles that were directly related to the topic of this review were selected.Results: Dietary interventions are often safer and less expensive in compared with standard drug therapy.Moreover, these interventions can also be controlled by patients themselves. The prevalence of food allergies and food intolerances in patients who suffer from chronic fatigue Syndrome are higher than the general population, therefore, most of the restrictions are applied on dairy products and cereals. Since there is not a homogeneous pattern of food avidness hence dietary restrictions should be based on food allergies and food intolerances.Significant reduction in pain and stiffness scores was to shown by using the phytonutrient rich Medical Food compared with the control groups having a vegetarian diet is effective for improving the symptoms of this syndrome.Some data suggested that nutritional deficiencies are involved in causing the disease Such as inadequate intakes of magnesium, selenium, zinc, iodine, iron, melatonin, vitamins and branched chains amino acids. Consequently, nutritional supplementation is necessary, although another study using a broad-spectrum nutritional supplement for the treatment of symptoms associated with the disease did not support the benefits of supplementation.Conclusion: further research are needed in order to find potential benefits for patients who suffer from chronic fatigue Syndrome. Due to the dominant situation of oxidative stress and lower antioxidant capacity in these patients having low levels of certain nutrients such as magnesium and selenium, it seems a series of interventions which will get dietary antioxidants increases are effective in reducing the symptoms of this syndrome.

آمار یکساله:  

بازدید 11411

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAETZ M. | BOWEN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  383-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAILLEFER S.S. | KIRMAYER L.J. | ROBBINS J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1097-1106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5127
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5127

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  129-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی، اضطراب و افسردگی کارکنان دارای سندرم خستگی مزمن دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) در سال 1394 شامل می شد. بدین منظور 200 نفر از کارکنان براساس جدول کوهن و همکاران، که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند به شیوه تصادفی ساده، انتخاب شدند و به پرسشنامه های علائم دوپال (جیسون و همکاران) و کیفیت زندگی (وار و شربن) پاسخ دادند، سپس 28 نفر که تشخیص سندرم خستگی مزمن را دریافت نمودند به طور تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 14 نفر). آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله و 1 ماه بعد، در مرحله پیگیری به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های خستگی(چالدر)، اضطراب و افسردگی بیمارستانی (زیگموند و اسنیث) پاسخ دادند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند اما بر گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید. یافته ها حاکی از کاهش میانگین خستگی، اضطراب وافسردگی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل، در مراحل پس آزمون و پیگیری بود(05/0p≤ ). بنابر یافته های پژوهش، می توان برای کاهش خستگی، اضطراب و افسردگی در کارکنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن، از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سود جست.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 448 استناد 490 مرجع 0
litScript