نتایج جستجو

4967

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

497

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (مسلسل 31)
 • صفحات: 

  209-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1225
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

مقدمه: با توجه به برخی محدودیت های استفاده از میزان LDL سرم به عنوان شاخص ارزیابی کننده شانس خطر بروز بیماری های کرونر، اخیرا نشان داده شده که آپولیپوپروتئین B بر این شاخص ارجح است. Non-HDL-Cholestrol که از تفاضل کلسترول تام و HDL سرم به دست می آید، در برگیرنده ذرات لیپوپروتئینی آتروژنیک از جمله آپولیپوپروتئین B است و می تواند به عنوان یک شاخص برآورد آپولیپوپروتئین B برای ارزیابی شانس خطر بروز بیماری های کرونر قلبی مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که در این زمینه در گروه سنی کودکان و نوجوانان ایرانی اطلاعاتی در دسترس نیست، این مطالعه برای تهیه اطلاعات مبتنی بر جامعه مربوط به توزیع و ارتباط این شاخص با سایر شاخص ها در کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. مواد و روش ها: جامعه مورد مطالعه شامل 4298 کودک و نوجوان 19-3 ساله، متشکل از 2019 پسر (47%) و 2279 دختر (53%) بود که در مرحله اول مطالعه قند و لیپید تهران شرکت داشتند. شاخص های آنتروپومتریک و آزمایشگاهی کودکان در این مرحله ثبت شده بود تا در طی این مطالعه مورد آنالیز قرار گیرد.یافته ها: در بررسی نتایج دیده شد که Non-HDL-C در دختران بیش از پسران در گروه سنی مشابه بود و این اختلاف با افزایش سن کاهش می یافت به طوری که درگروه سنی 4-3 سال، این اختلاف بیش از همه محسوس بود. نمایه توده بدن و دور کمر هر دو با Non-H-C ارتباط مستقیم داشتند. Non-HDL-C و LDL-C هر دو با یکدیگر و نیز با کلسترول تام قویا ارتباط مستقیم داشتند Non-HDL-C.r2=0.81, p<0.001)) و LDL-C هر دو با تری گلیسرید نیز ارتباط مستقیم داشتند ولی در مقایسه با کلسترول تام این ارتباط ضعیف تر بود. Non-HDL-C یک ارتباط معکوس ضعیف معنی دار با HDL-C نشان می داد (r2=0.01, p<0.01). هم چنین دیده شد که Non-HDL-C بهتر از LDL-C با نمایه توده بدن و معیارهای چاقی مرتبط است.نتیجه گیری: این مطالعه برای نخستین بار مقادیر Non-HDL-C و معادل آن را با سطوح LDL-C درکودکان و نوجوانان محاسبه و گزارش نموده است که می تواند جهت تعیین شانس خطر بروز بیماری های قلبی- عروقی مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که بیماری های قلبی- عروقی از سنین کودکی آغاز می شوند بهتر است از این شاخص در کودکان به ویژه کسانی که در خانواده سابقه بیماری قلبی- عروقی دارند، برای پیشگویی بهتر شانس خطر ابتلا به بیماری در آینده استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1225

دانلود 131 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BARTER P. | GOTTO A.M. | LAROSA J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  357
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1301-1310
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2764
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2764

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38-37
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2666
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کلسترول و بخصوص کلسترول LDL بزرگترین نقش را در ایجاد بیماریهای قلبی - عروقی بعهده دارد. از مهمترین عوامل محیطی موثر روی این بیماریها تغذیه فرد می باشد.جهت اطلاع از میزان کلسترول سرم و ارتباط آن با میزان کلسترول و چربیهای دریافتی مطالعه ای از نوع Cross Sectional روی 628 نفر زن و مرد 65-35 ساله ساکن مناطق بیستگانه شهر تهران انجام شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در  59.6درصد موارد کلسترول تام و در 59 درصد موارد کلسترول LDL بترتیب کمتر از 200 و 130 میلی گرم در دسی لیتر می باشد که برای سلامتی بسیار مناسب تشخیص داده شده است. برعکس میزان کلسترول HDL در 63.6 درصد زنان و 81.9 درصد مردان زیر 40 میلی گرم در دسی لیتر است و این امر باعث می شود تا نسبت بین کلسترول LDL به کلسترول HDL که یکی از عوامل مهم خطر بیماریهای عروق محسوب می شود بالا رود.بررسی وضع تغذیه این افراد نشان داد که بیش از 50 درصد جمعیت بیشتر از 75 گرم چربی در روز مصرف می کند که دو سوم آن از نوع اشباع است. مقدار کلسترول دریافتی در 90 درصد جمعیت در محدوده مقدار توصیه شده که 300 گرم است می باشد.از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین چربیهای دریافتی و کلتسرول سرم مشاهده نگردید. از این مطالعه نتیجه گرفته شد که هیپرکلسترولمی در کمتر از 10 درصد جمعیت مشاهده میشود ولی کمبود کلسترول HDL بسیار قابل توجه بوده و باید بعنوان یک عامل خطر مهم در جمعیت ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2666

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SESAME OIL IS ONE OF THE VEGETABLE OILS THAT HAS BEEN USED IN TRADITIONAL MEDICINE FOR AGES. REGARDING TO NUTRITIONAL PROPERTIES OF SESAME OIL AND MANY STUDIES THAT SUGGESTED SESAME OIL INDUCES BENEFICIAL CHANGES IN RISK FACTORS RELATED TO CARDIOVASCULAR DISEASE.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

SHOBAB L.A. | HSIUNG G.R. | FELDMAN H.H.

نشریه: 

LANCENT NEURAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  841-852
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4490
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4490

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VON ECKARDSTEIN A. | NOFER J. | ASSMANN G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7853
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7853

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22161
 • دانلود: 

  25228
چکیده: 

Background: Abnormal cholesterol homeostasis is associated with the pathogenesis of neurodegenerative disease and cognitive impairment. Objectives: Our objective was to evaluate changes in the expression of proteins related to cognition and cholesterol homeostasis in the hippocampi of rats as well as behavioral modifications following the administration of a cholesterol-rich diet. Methods: In this experimental study, lasting 16 weeks, 20 male Wistar rats (aged 8 weeks) were randomly divided into two groups. One group was fed with a normal diet (ND; n = 10) and the second with a high cholesterol diet (HD; n = 10). The expression of the cognition-related proteins N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) and beta-secretase 1 (BACE1) and cholesterol 24-hydroxylase (CYP46A1), the key cholesterol hemostasis protein, were determined by an immunoblotting assay in the hippocampus homogenate. The Morris water maze (MWM) test was used to examine cognitive performance. Plasma lipidic parameters, including total cholesterol (TC), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and triglycerides (TG), as well as brain TC were measured by colorimetric assay. Results: After a high cholesterol diet had been administered for a period of 16 weeks, a significant increase in TC, LDL-C and TG was observed in the HD group in comparison with the ND group (P < 0. 05). Neither the mean of brain wet weight nor brain TC showed significant change in the HD versus the ND group (P = 0. 114, P = 0. 84, respectively). Despite this fixity, differences in the expression of BACE1 and CYP46A1 were significant (P < 0. 05) between the two groups, with high levels of BACE1 and CYP46A1 in the HD group compared with the ND group. These biochemical changes were associated with a significant decrease in the time traveled on a platform quadrant in the HD versus the ND group (P < 0. 05) during a spatial memory probe test administered at the same time. Conclusions: The findings show that irregularities in cognitive performance as a result of a high cholesterol diet can be partially mediated by distortion in brain cholesterol homeostasis and processing of the amyloid precursor protein (APP).

آمار یکساله:  

بازدید 22161

دانلود 25228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PUGLILLI L. | TANZI R.E. | KOVACS D.M.

نشریه: 

NATURE NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript