نتایج جستجو

3348

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

335

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HORTENSTEINER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4821
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4821

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (20)
 • صفحات: 

  355-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1478
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین رابطه عملکرد کمی و کیفی ریشه و غلظت کلروفیل برگ با به کار بردن تیمارهای متفاوت کود نیتروژن طی مراحل مختلف رشد چغندرقند در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کمال آباد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در سطح صفر، 120، 160، 200 و 240 کیلوگرم در هکتار به صورتپیش کاشت با 4 تکرار به کار برده شد. در برگ هایی که قرائت کلروفیل متر صورت گرفته بود غلظت نیتروژن کل برگ با روش کجلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر کلروفیل متر بیش از 50% تغییرات عملکرد را توجیه می کند و کود نیتروژن تاثیر معنی داری را بر شاخص کلروفیل گذاشت. کمترین عدد قرائت شده از کلروفیل متر مربوط به تیمار عدم مصرف نیتروژن در مرحله 15-12 برگی معادل 38 بود. مقادیر قرائت شده از کلروفیل متر با میزان نیتروژن مضره در ریشه ارتباط داشت به طوری که در بالاترین عدد قرائت شده توسط SPAD که معادل 44 بود، درصد قند به پایین ترین مقدار خود یعنی 15.9 رسید. در این آزمایش بالاترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار  N 160معادل 89.2 تن ریشه در هکتار بود و عدد قرائت شده از دستگاه در این سطح کودی در مرحله 15-12 برگی معادل 41.2 بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داده شد با بررسی رابطه عملکرد و اعداد قرائت شده از کلروفیل متر می توان از وضعیت عملکرد گیاه آگاه شد و کلروفیل متر با مطالعات بیشتر در آینده می تواند به عنوان یک روش ساده، سریع و غیرتخریبی در ارزیابی وضعیت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد و به زمان مناسب برداشت مزرعه کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1478

دانلود 458 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MAXWELL K. | JOHNSON G.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  345
 • صفحات: 

  659-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  5388
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5388

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در مقیاس جهانی پس از خشکی، نیتروژن مهم ترین عامل محدود کننده ی تولید گیاهان زراعی به شمار می رود و پس از نیتروژن فسفر مهم ترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. بین نیتروژن و فسفر حالت برهمکنش مثبت وجود دارد و جذب نیتروژن باعث می شود جذب فسفر توسط گیاه افزایش یابد. مطالعات بسیار کمی در زمینه بررسی وضعیت فلورسانس کلروفیل گیاه در شرایط تنش کمبود عناصر غذایی صورت پذیرفته است. کاهش دسترسی به نیتروژن عملکرد کوانتومی انتقال الکترون فتوسیستم 2 و حداکثر کارایی آن را کاهش می دهد، از طرفی عملکرد کوانتومی در نتیجه اثرات متقابل نیتروژن و فسفر افزایش می یابد. با توجه به این که اندازه گیری غلظت نیتروژن بوته ها با استفاده از روش هایی همچون اندازه گیری شاخص تغذیه نیتروژن بسیار پر هزینه، وقت گیر و مستلزم تجهیزات گران قیمت می باشد، اندازه گیری شاخص سبزینگی با استفاده از کلروفیل متر های دستی و قابل حمل باعث راحتی کار شده است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی بین غلظت نیتروژن، کلروفیل، شاخص سبزینگی و شاخص تغذیه نیتروژن و همچنین بررسی پارامترهای فلورسانس کلروفیل و میزان کلروفیل (a, b)تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی نیتروژن و فسفر در گیاه گندم انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط مزرعه در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان طی سال های زراعی 1394-1393 و 1395-1394 اجرا شد. عامل اول مقدار نیتروژن کودی (صفر، 163 و 326 کیلوگرم اوره در هکتار) و عامل دوم مقدار فسفر کودی (صفر، 98، 196، 294 و 392 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) بود. در این آزمایش صفاتی همچون شاخص سبزینگی، پارامترهای فلورسانس، میزان کلروفیل a, b، شاخص تغذیه نیتروژن، غلظت نیتروژن گیاه، پروتئین و عملکرد دانه در گندم اندازه گیری شد. بررسی نمودار پراکنش داده ها نشان داد صفات شاخص سبزینگی، شاخص تغذیه نیتروژن، حداکثر عملکرد کوانتومی، غلظت کلروفیل a و b و غلظت نیتروژن گیاه و پروتئین دانه از مدل رگرسیونی خطی ساده تبعیت کرد، به طوری که با افزایش سطوح فسفر در هر سطح از سطوح نیتروژن، از روند افزایشی برخوردار بود. همچنین غلظت نیتروژن و شاخص تغذیه نیتروژن تحت تأثیر اثر متقابل سال و نیتروژن قرار گرفت. پارامترهای فلورسانس کلروفیل شامل فلورسانس کمینه و فلورسانس بیشینه برخلاف سایر صفات با افزایش مقدار کود مصرفی از روند کاهشی برخوردار بودند که این روند کاهشی مربوط به افزایش عملکرد کوانتومی با افزایش مقدار کود بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین شاخص سبزینگی، شاخص تغذیه نیتروژن، غلظت نیتروژن و میزان کلروفیل a مشاهده شد. بیشترین میزان عملکرد دانه درترکیب کودی N326P294 و N326P392 هکتار بدست آمد که از لحاظ آماری در یک سطح معنی داری بود. نتایج این آزمایش نشان دهنده رابطه ی بسیار قوی بین شاخص سبزینگی، غلظت کلروفیل، شاخص تغذیه نیتروژن و مقدار نیتروژن در دسترس گیاه بود، به طوری که با افزایش مفدار کود فسفر در هر سطح از سطوح نیتروژن، عملکرد کوانتومی و عملکرد دانه در گیاه نیز افزایش یافت. لذا می توان از دستگاه کلروفیل متر برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودی گیاه جایگزین روش های پرهزینه و وقت گیر همچون شاخص تغذیه نیتروژن استفاده نمود و در مدیریت کودی علاوه بر نیتروژن، فسفر نیز باید مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDOLABADI H. | SARANG A. | ARDESTANI M. | MAHJOOBI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  273-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23240
 • دانلود: 

  17448
چکیده: 

In this study, eutrophication was investigated in Lake Ontario to identify the interactions among effective drivers. The complexity of such phenomenon was modeled using a system dynamics approach based on a consideration of constant and variable stoichiometric ratios. The system dynamics approach is a powerful tool for developing object-oriented models to simulate complex phenomena that involve feedback effects. Utilizing stoichiometric ratios is a method for converting the concentrations of state variables. During the physical segmentation of the model, Lake Ontario was divided into two layers, i.e., the epilimnion and hypolimnion, and differential equations were developed for each layer. The model structure included 16 state variables related to phytoplankton, herbivorous zooplankton, carnivorous zooplankton, ammonium, nitrate, dissolved phosphorus, and particulate and dissolved carbon in the epilimnion and hypolimnion during a time horizon of one year. The results of several tests to verify the model, close to 1 Nash-Sutcliff coefficient (0.98), the data correlation coefficient (0.98), and lower standard errors (0.96), have indicated well-suited model’s efficiency. The results revealed that there were significant differences in the concentrations of the state variables in constant and variable stoichiometry simulations. Consequently, the consideration of variable stoichiometric ratios in algae and nutrient concentration simulations may be applied in future modeling studies to enhance the accuracy of the results and reduce the likelihood of inefficient control policies.

آمار یکساله:  

بازدید 23240

دانلود 17448 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  481-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2416
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل آزمایشی تحت شرایط مزرعه با هفت رژیم مختلف آبیاری برروی سه رقم گندم نان در چهار تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی انجام شد. اندازه گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل برروی برگ های پرچم گیاهان حدود سه هفته بعد از گلدهی انجام گرفت. تغییرات فلورسانس متغیر (FV)، حداقل فلورسانس (F0)، نصف زمان افزایش F0 به FM (T1/2)، ظرفیت فتوشیمیایی فتوسیستم دوم نوری (FV/FM)، مورد ارزیابی قرار گرفت. محتوای آب نسبی (RWC) و محتوای کلروفیل برگ پرچم نیز اندازه گیری شد. اثر رژیم های مختلف آبیاری برروی FV, FV/FM و T1/2 در سطح %5 معنی دار بود. محتوای کلروفیل، RWC و عملکرد دانه (GY) در رژیم مختلف آبیاری و ارقام بسیار معنی دار بود. میانگین مقدار FV, T1/2, FM و FV/FM با کاهش محتوای آب خاک کاهش پیدا نمودند و مقدارF0 برای تمام تیمارها تقریبا ثابت بود. ارقام با عملکرد بالا FV, FV/FM FM, T1/2، محتوای کلروفیل و RWC بالا داشتند. FV وFV/FM  بیشترین همبستگی و F0 کمترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد. الگوی هماهنگ تغییر در پارامترهای فلورسانس حاکی از آن است که ارقام با عملکرد بالا ارقامی هستند که می توانند در طی پرشدن دانه از تنش خشکی اجتناب کنند. مشاهده همبستگی بین پارامترهای فلورسانس با محتوای آب نسبی این نتایج را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2416

دانلود 87 استناد 8 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عمرانی سپیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

اکوسیستم های تالاب های ساحلی به طور گسترده در مناطق خشک و در امتداد سواحل توزیع شده اند (Montoya, 2009) مانند تالاب بین المللی گمیشان، این تالاب ساحلی دریای خزر شامل بسیاری از مناطق وسیع کم عمق و شور که جاذب انواع زندگی پرنده و تنوع زیستی است (Jafari, 2009) و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از تالاب ها شاخص زیستی کلروفیل به عنوان ماده رنگی مهم فتوسنتز در فیتوپلانکتون ها و جلبک ها مطرح است و اغلب به عنوان برآوردگر زیست توده جلبکی استفاده می شود. (Gibson et al., 2000). سه نوع از مهم ترین ترکیبات کلروفیل در محیط زیست دریایی شامل (Chl-a) chlorophyll-a، (Chl-b) chlorophyll-b و (Chl-c) chlorophyll-c است.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABBASPOUR AGHDAM F. | JANFAZA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

chlorophyll IS A GREEN PIGMENT WHICH ALLOWS PLANTS TO ABSORB ENERGY FROM LIGHT AND USES ITS ENERGY TO SYNTHESISE CARBOHYDRATES FROM CO2 AND WATER. MICROALGAE IS A MICROORGANISMS WHICH CONTAIN HIGH AMOUNTS OF chlorophyll. USES chlorophyll IN DYES IS A NEW METHOD THAT APPLY chlorophyll AS PHOTORECEPTORS. MICROALGAL chlorophyll WAS EXTRACTED BY DMF, METHANOL, ACETONE AND ETHANOL. WE STUDIED THE EXTRACTS IN COMBINATION WITH WIDE GAP SEMICONDUCTOR TIO2 FOR THEIR SUITABILITY AS EFFICIENT LIGHT HARVESTER IN SOLAR CELL. A SOLAR CELL, BASED ON chlorophyll IMMOBILIZED ON NANOCRYSTALLINE TIO2 FILM WAS SUCCESSFULLY CONSTRUCTED. THE PHOTOCURRENT DENSITY–PHOTO VOLTAGE (J–V) CHARACTERISTICS OF DYESENSITIZED SOLAR CELL (DSSC), BASED ON chlorophyll ADSORBED ON NANOCRYSTALLINE TIO2 FILM ELECTRODE WERE MEASURED. THE RESULTS SHOW THAT THE chlorophyll EXTRACTED BY DMF DISPLAYS BETTER PHOTOELECTRIC PERFORMANCE COMPARED TO THE CHLOROPHYLS EXTRACTED BY METHANOL, ETHANOL AND ACETONE, GIVING A SHORTCIRCUIT PHOTOCURRENT DENSITY (JSC) OF 0.075 MA/CM2 AND THE OPEN-CIRCUIT PHOTOVOLTAGE (VOC) 0.45 V, UNDER AN ILLUMINATION INTENSITY OF 40 MW/CM2.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  746-758
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

کادمیوم که بوسیله فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی تولید می شود در گیاهان تنش ایجاد می نماید و فعالیت فیزیولوژیک گیاهان را تخت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق تاثیر کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm، Fo و Fm)، محتوی رنگدانه های کلروفیل (a و b) و پرولین داغداغان و اقاقیا بصورت محلول پاشی کادمیوم روی برگها مشابه ریزش های جوی حاوی گرد و غبار و فلزات سنگین بررسی شد. نهال ها دو بار در فواصل پنج روزه با غلظت های کادمیوم (صفر، 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. فلورسانس کلروفیل بعد از اولین محلول پاشی ده روز بصورت یک روز در میان اندازه گیری شد. در پایان ده روز نمونه برداری از برگ نهال ها جهت اندازه گیری کلروفیل و پرولین انجام شد. نتایج نشان داد که فلورسانس کلروفیل داغداغان و اقاقیا در غلظت های بالای کادمیوم (1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به میزان کمی تحت تاثیر قرار گرفت و Fv/Fm هر دو گونه کاهش یافت. کلروفیل a در اقاقیا در غلظت های 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر کادمیوم افزایش یافت و در داغداغان تفاوت معنی داری دیده نشد. محتوای کلروفیل b تحت تاثیر کادمیوم در هیچ یک از گونه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. پرولین داغداغان در غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و در اقاقیا تغییری دیده نشد. این نتایج نشان می دهد که کادمیوم، فتوسنتز این دو گونه را به میزان کمی تحت تاثیر قرار داد به طوری که فتوسیستم II و رنگدانه های کلروفیل آسیب جدی ندیدند. بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده سایر ابزارهای فیزیولوژیک برای نشان دادن تنش فلزات سنگین در گیاهان و انتخاب آنها برای کاشت در مناطق آلوده شهری مدنظر قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  571-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
litScript