نتایج جستجو

61

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  416-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

به منظور مدیریت کرم ساقه خوار برنج (chilo suppressalis Walker) روی برنج هیبرید (دیلم) آزمایشی با 6 تیمارشامل زودکاشت، دیرکاشت، رهاسازی زنبورتریکوگراما (Trichogramma brassicae Bezdenko)، سمپاشی با سم گرانول دیازینون 10 درصد، تلفیق رهاسازی زنبورتریکوگراما با سمپاشی گرانول دیازینون و شاهد در مزرعه تحقیقاتی در رشت انجام شد. در این بررسی صفات مورد آزمایش عبارت بودند از: تعداد لارو زنده در مراحل رویشی و زایشی، جوانه های مرکزی خشک شده در مرحله رویشی، خوشه های سفید شده در مرحله زایشی و عملکرد تیمارها بودند. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین آلودگی جوانه های مرکزی خشک شده در مرحله رویشی مربوط به تیمار شاهد (1.78 درصد) و زودکاشت (0.77 درصد) مشاهده شد. بیشترین آلودگی خوشه های سفید شده در تیمار شاهد (3.32 درصد) و دیرکاشت (2.49 درصد) مشاهده گردید. بیشترین میانگین تعداد لارو آفت ساقه خوار در مرحله رویشی برنج در تیمار شاهد (5.54) و زودکاشت (3.22) و کمترین تعداد مربوط به تیمار سمپاشی (1.07) بود. بیشترین میانگین تعداد لارو در مرحله زایشی گیاه برنج مربوط به تیمار شاهد و دیرکاشت و کمترین تعداد لارو در تیمار تلفیق دو روش رهاسازی زنبورتریکوگراما و سمپاشی بوده است. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار تلفیق رهاسازی زنبورتریکوگراما و سمپاشی با سم دیازینون گرانول با میانگین7512.50  کیلوگرم بدست آمد. کمترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد و دیرکاشت با 4368.80 و4580.90  کیلوگرم بوده است. میانگین خسارت زودکاشت در حد قابل توجهی کمتر از دیرکاشت بود. این تحقیق نشان داد که مناسب ترین روش برای کنترل این آفت بکارگیری تلفیقی ازروش های، مدیریت زمان (زودکاشت)، استفاده از زنبورتریکوگراما به همراه سمپاشی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

با توجه به اهمیت شناسایی دقیق آفات کلیدی و گیاهان میزبان آن ها در یک منطقه به منظور کنترل موفقیت آمیز آفات، فون ساقه خوارهای جنسchilo Zincken, 1817(Lepidoptera: Pyralidae)  و گیاهان میزبان آن ها در مازندران مورد بررسی قرار گرفت. چهار گونه ساقه خوار شامل C. partellus Swinhoe، C. phragmitellus Hubner، C. suppressalis Walker و C. sacchariphagus indicus (Kapur) جمع آوری شدند که گونه اخیر برای فون ایران گزارش جدیدی می باشد. بر اساس بررسی های انجام شده در رابطه با شناسایی گیاهان میزبان کرم ساقه خوار برنج (chilo suppressalis Walker) به عنوان یکی از آفات کلیدی برنج در شمال ایران، هفده گونه گیاهی از هفت خانواده Amarantaceae، Compositae، Cruciferae، Cyperaceae، Poaceae،Sparganiaceae  و Typhaceae به عنوان میزبان های لاروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج از مناطق مختلف مازندران جمع آوری و شناسایی شدند که در این میان دو گیاه ترب وحشی (Raphanus raphanistram) و گندیل (Eleusine indica) برای اولین بار در ایران به عنوان میزبان های C. suppressalis معرفی می شوند. نمونه برداری ها نشان داد که بیشترین تعداد میزبان های جمع آوری شده در خانواده  Poaceaeقرار دارند. هم چنین لاروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج به ترتیب گیاهان توق (Xanthium pensylvanicum)، تاج خروس و اشکنه (Amaranthus albus و Amaranthus retroflexus) و قیاق (Sorghum halopensae) را بیشتر از سایر میزبان ها جهت زمستان گذرانی ترجیح دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 33 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

Noormohammad Poor Amiri Morteza | ALINIA FARAMARZ | IMANI SOHRAB | SHAYANMEHR MASOUMEH | AHADIYAT ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (74)
 • صفحات: 

  137-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14072
 • دانلود: 

  7655
چکیده: 

The inclination of rice growers towards double cropping system has raised new concerns about changes in pest biological parameters and the excessive release of pesticides in the environment. In this study, some biological traits of the overwintering larvae of chilo suppressalis (Walker) was compared between single and double cropping rice fields in the northern Iran during 2016 and 2017. Under the same geographical locality, a significantly higher density of the overwintering larvae was observed in double cropping fields during November-March of both years, while larval mortality was lower in double cropping fields. The larvae collected from double cropping fields had significantly wider head capsules and tended to be heavier than those from single cropping ones. Additionally, both male and female pupae collected from double cropping fields had significantly higher body mass than those from single cropping fields. A significant increase in the number of days required for pupation of the overwintering larvae was observed under double cropping system. However, the adult moths emerged from these pupae were significantly higher fecund than those reared from single cropping fields. Results of this study highlight significant changes in some biological traits of C. suppressalis under double cropping system. At least, some of these changes are expected to affect the level of crop damage in the next growing season and thereby, demand higher rates of pesticides for satisfactory management of the pest. Therefore, further studies are needed to explore the pest status and management of C. suppressalis under double cropping system.

آمار یکساله:  

بازدید 14072

دانلود 7655 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

آب، عنصر اصلی در تولید محصولات کشاورزی می باشد. بهره وری مطلوب از آب در کشوری مانند ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، بسیار حایز اهمیت است. بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری روی کرم ساقه خوار برنج (chilo suppressalis Walker, Lep.: Crambidae)  به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان آور برنج، گامی مهم در جهت استفاده بهینه از آب شیرین در چارچوب مدیریت محصولات زراعی محسوب می گردد. به همین منظور ویژگی های مختلفی شامل تعداد پنجه، آلودگی غلاف برگ، خشکیدگی جوانه مرکزی و خوشه های سفید شده در برنج رقم فجر مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها طی فصول بهار و تابستان 1382 و 1383 در شرایط کم آبیاری و در قالب دو سیستم کشت نشایی و خشکه کاری با هفت تیمار شامل رژیم های مختلف آبیاری و در سه تکرار با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات برنج آمل انجام شد. بعد از آماده سازی زمین، در اوایل خرداد ماه، نشاهای رقم فجر به تعداد چهار عدد در هر کپه با فواصل 30×30 سانتی متر در کرت های آزمایشی به ابعاد 5×3 متر مربع کشت شدند. نمونه برداری ها در سه مرحله زمانی شامل سه و هشت هفته بعد از نشاکاری و ده روز پیش از رسیدن محصول و به صورت تصادفی انجام گردیدند. در این بررسی از هر کرت پنج بوته کامل انتخاب و سپس بوته های آلوده و سالم شمارش گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، رژیم های مختلف آبیاری در هر دو سیستم کشت نشایی و خشکه کاری بر ویژگی های مورد بررسی در این تحقیق اثر معنی دار نشان ندادند. به این ترتیب اعمال تغییر در مقدار آب مصرفی در مزارع برنج، تاثیر معنی دار در میزان خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه خوار برنج نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 35 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  325-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

برنج از مهمترین محصولات غذایی در دنیا است. در میان ارقام و لاین های مختلف برنج، برنج هیبرید پتانسیل افزایش محصول را تا 30 درصد نسبت به ارقام بومی دارد. این رقم امروزه در دنیا نقش مهمی در مبارزه با گرسنگی ایفا می کند. برای جلوگیری از خسارت کرم ساقه خوار نواری، توسعه استراتژی مدیریت آفات ضروری است. در راستای رسیدن به این هدف، بکارگیری روش های کنترل (بیولوژیکی، بیولوژیکی - مکانیکی و شیمیایی) و اثر دو تاریخ کاشت بر آلودگی این آفت در برنج هیبرید (دیلم) در طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی، در مرحله رویشی درصد جوانه های مرکزی مرده و در مرحله زایشی درصد خوشه های سفید شده تعیین شد و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن صورت پذیرفت. کمترین میزان آلودگی در مرحله رویشی (درصد جوانه های مرکزی مرده) با اعمال روش مکانیکی - بیولوژیکی و در مرحله زایشی (درصد خوشه های سفید شده) در تیمارهای شیمیایی و بیولوژیکی - مکانیکی مشاهده شد. همچنین مقایسه دو تاریخ کاشت بر میزان آلودگی برنج دیلم به ساقه خوار نواری نشان داد که زود کاشتی در مازندران می تواند عامل موثری در پایین آوردن خسارت این آفت در برنج دیلم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  296-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کرم ساقه خوار برنج (chilo suppressalis Walker) از آفات کلیدی گیاه برنج در شمال ایران می باشد. با توجه به اهمیت آگاهی از تغییرات جمعیت در مدیریت آفات، بررسی تغییرات جمعیت این آفت در مزارع برنج بخش مرکزی استان مازندران (ایستگاه تحقیقاتی برنج آمل) طی سال های 1384 و 1385 انجام شد. اولین شب پره های نر و ماده در فصل زراعی 1384 به ترتیب در بیستم و سی ام اردیبهشت و در سال 1385 به ترتیب در دهم و بیستم اردیبهشت در طبیعت مشاهده شدند. اولین دستجات تخم و لاروهای آفت به ترتیب در دهم و بیستم خرداد 1384 جمع آوری گردیدند. این آفت دارای سه نسل در بخش مرکزی مازندران بود که اوج تراکم حشرات کامل نسل اول آن در سال زراعی 1384 در بیستم خرداد، نسل دوم در سی ام تیر و نسل سوم در اوایل شهریور و در سال زراعی 1385 به ترتیب پانزدهم خرداد، سی ام تیر و بیست و پنجم مرداد مشاهده گردیدند. بر اساس نتایج پژوهش در سال زراعی 1384، تراکم جمعیت شب پره های نر و ماده در نسل های اول و سوم تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند اما بیشترین تراکم جمعیت شب پره های نر و ماده متعلق به نسل دوم بود، در حالی که در سال زراعی 1385 پروانه های نسل اول تراکم بالاتری نسبت به نسل های دوم و سوم داشتند. بیشترین تعداد دستجات تخم شمارش شده در سال زراعی 1384 مربوط به نسل اول 6 ±22 دسته تخم و برای نسل های دوم و سوم به ترتیب 4±14 و 3±11 عدد شمارش گردید. نتایج بررسی ها در سال زراعی 1384 نشان داد که طول دوره رشد و نمو نسل اول حدود 40 روز و برای نسل های دوم و سوم به ترتیب 20 و 25 روز و این ارقام در سال زراعی 1385 به ترتیب 40، 30 و 20 روز بود. بررسی تعداد شب پره های نر و ماده شکار شده از اردیبهشت تا شهریور 1384 نشان داد که اگرچه در ابتدای ظهور نسل های اول و دوم، تعداد نرها نسبت به تعداد ماده ها بیشتر بود، اما به تدریج تعداد ماده ها افزایش یافته و در نهایت نسبت جنسی در تمام نسل ها به نفع ماده ها بود. در این پژوهش، تاثیر شرایط آب و هوایی روی تغییرات جمعیت مراحل مختلف زیستی کرم ساقه خوار برنج نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بررسی تاثیر کشت دوم روی انبوهی جمعیت کرم ساقه خوار برنج chilo suppressalis طی سال های 1378 در موسسه تحقیقات برنج آمل انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار و در دو آزمایش جداگانه بود. در آ‍زمایش اول که تاثیر کشت محصولات دوم روی جمعیت لاروهای نسل زمستان گذران مورد مطالعه قرار گرفت، عوامل مورد مطالعه شامل محصولات کشت دوم (سیب زمینی، کلزا، شبدر، کلم و شاهد) و مراحل مختلف نمونه برداری از لاروهای زمستان گذران بودند. در آزمایش دوم، بررسی تاثیر کشت گیاهان فوق روی میزان آلودگی بوته های برنج در فصل زراعی، عوامل مورد بررسی شامل محصولات کشت دوم و ارقام برنج فجر و طارم محلی در نظر گرفته شدند. به منظور نمونه برداری، از هر کرت پنج نقطه به طور تصادفی انتخاب و لاروهای زنده و مرده و پنجه های آلوده و سالم شمارش شدند. مقایسه میانگین نتایج اثر سال روی فراوانی لاروهای زنده و مرده نشان داد که بیشترین تعداد لاروها مربوط به سال 1379 و کمترین آن مربوط به سال 1378 بود. اثر مراحل مختلف نمونه برداری روی لاروهای فوق نشان داد که بیشترین لاروهای زنده مربوط به مرحله اول یعنی بعد از برداشت برنج و کمترین آن مربوط به مرحله ی آخر بود. همچنین بیشترین لاروهای زنده مربوط به کرت شاهد و کمترین آن مربوط به کرت سیب زمینی بود. نتایج حاصل از تاثیر کشت دوم روی آلودگی بوته های برنج به خسارت کرم ساقه خوار نشان داد که رقم طارم محلی در مقایسه با رقم فجر دارای بیشترین میزان جوانه مرکزی خشک شده و خوشه های سفید شده بود. براساس نتایج این پژوهش، کشت محصولات دوم در شالیزارها موجب کاهش جمعیت لاروهای زمستان گذران و میزان آلودگی بوته های برنج در نسل اول و در نتیجه کاهش مصرف حشره کش ها در شالیزارها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMOOUGHLI TABARI M. | GHAHARI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (SPECIAL ISSUE IN PLANT PROTECTION)
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9484
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to study the possibility of the cultural control of chilo suppresssalis Walker by means of crop rotation, two series of experiments were conducted at Amol research station during 200 I - 2003. Experimental design was RCBD based of factorial for both experiments. In the first experiment, the treatments were pea, faba, lettuce, garlic, and fallow control which population density and dynamics of overwintering larvae were studied on the crops. For density measurement of overwintering larvae, 5 samples (0.5 x 0.5 m2) of each 50 m2 plots were randomly taken and the alive and dead larvae in rice stems were counted. The second experiment was studying the infestation of two rice varieties including, Tarom and Fajr to the larvae after harvesting the alternative crops. to do this, each 50 m2 plot was divided to 2 parts and then the two rice varieties including, Tarom and Fajr were cultivated in the same plots. The results of the first experiment indicated that among a sampling steps. the number of larvae was maximum and minimum in the first and last steps, respectively. Also, the results of the second experiment indicated that Tarom variety had the higher amount of dead hearts and white heads than the Fajr. Results of studies on the rice infestation based on leaf sheath infestation, dead hearts, and white heads indicated that Tarom had the highest amount of dead hearts and white heads compared to Fajr. The effect of year on the dead larvae was not significant. Study of the effect of different sampling steps on the live and dead larvae indicated that the steps 3, 4, 5 and the last step had the highest and the lowest number, respectively. The results indicated that there was not significant differences between the varieties on the base of leaf sheath infestation, dead hearts, and white heads in 2002 and 2003. The results of this research indicated that, cultural control with cultivating of alternative crops has efficient role in control of C. suppressalis.

آمار یکساله:  

بازدید 9484

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

استفاده از ارقام مقاوم یکی از رایج ترین روش های مدیریت آفات می باشد. در این تحقیق مکانیزم های مقاومت (آنتی زنوز، آنتی بیوز و تحمل) در 10 ژنوتیپ برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نسبت به کرم ساقه خوار نواری chilo suppressalis (walker) در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. دستجات تخم پروانه کرم ساقه خوار روی برگ برای مقاومت آنتی زنوز، میانگین وزن لارو و درصد بقای لارو برای مقاومت آنتی بیوز مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین درصد سفید شدن خوشه برای برآورد تحمل به کرم ساقه خوار نواری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دستجات تخم، درصد بقای لارو، مرگ جوانه مرکزی و سفید شدن خوشه در لاین 3 ((سنگ طارم × دیلمانی) (F8 و بیشترین میانگین وزن لارو در لاین x IRRI-2)) 5 نوک سیاه) (F8 بوده است. بنابراین لاین 3 ((سنگ طارم × دیلمانی) (F8 با بالاترین درصد مرگ جوانه مرکزی (`X=92.33) و بالاترین درصد سفید شدن خوشه (`X=89.17) عنوان حساسترین و لاین 4 ((فجر× نوک سیاه (F8 (با پایین ترین درصد مرگ جوانه مرکزی (`X=1.66) و پایین ترین درصد سفید شدن خوشه (`X=30.38) به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ ها نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج شناسایی شدند. همبستگی صفات نشان داد که ارتفاع بوته و کلروفیل برگ در مقاومت آنتی زنوزی، قطر ساقه و تعداد پنجه در مقاومت آنتی بیوزی و قطر ساقه در تحمل گیاه موثر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور ارزیابی خسارت کرم ساقه خوار برنج (‏chilo suppressalis Walker‏)، آزمایشی با دو عامل ‏‏(سه رقم برنج و پنج روش سم پاشی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل انجام ‏شد. داده برداری برای بوته ها ی دارای جوانه مرکزی خشک شده و خوشه های سفید شده و میزان عملکرد ‏انجام شد. برای این منظور از هر کرت تعداد پنج بوته کامل به صورت تصادفی انتخاب و ارزیابی شد. اثر ‏واریته و تعداد دفعات سمپاشی بر متغیرهای مختلف (به غیر از عملکرد) معنی دار بود (P£0.01). درصد ‏جوانه مرکزی خشک شده و خوشه های سفید شده در سال اول بیشتر از سایر سال ها بود. درصد جوانه ‏مرکزی خشک شده و خوشه های سفید شده و کاهش عملکرد در رقم طارم محلی نسبت به سایر ارقام ‏بیشتر بود (P£0.05). در طی سه سال آزمایش میانگین درصد جوانه مرکزی خشک شده و خوشه های ‏سفید شده به ترتیب 1.34 و 2.49 و کاهش عملکرد نسبت به شاهد 12.20 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. ‏ضرایب همبستگی درصد جوانه مرکزی خشک شده با عملکرد -0.37 و بین خوشه های سفید شده با ‏عملکرد -0.35 بود (P£0.01). رقم طارم محلی نسبت به ارقام خزر و نعمت از نظر خسارت های ناشی ‏از کرم ساقه خوار برنج حساس تر بود. ‏

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 87 استناد 3 مرجع 2
litScript