نتایج جستجو

336

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

34

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

الاسعد احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  270-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

اهداف نانوذرات (ذرات با قطر 10 تا 500 نانومتر) در حال حاضر در صنعت آرایشی و بهداشتی همچنین برای دارو رسانی، تصویربرداری تشخیصی و مهندسی بافت استفاده می شوند. از آنجا که این نانوذرات در صنعت و دارورسانی استفاده می شود، امکان استفاده از آن ها توسط مادران باردار نیز وجود دارد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثرات ناهنجاری زایی و سیتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی در سطح جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جنینی است. مواد و روش ها در این مطالعه نانوذرات سولفید روی سنتز شدند. سپس ترکیب حاصل در غلظت های 5، 10، 15، 30 و 40 میلی گرم در میلی لیتر / تخم مرغ، در سه تکرار و در روز سوم انکوباسیون جنین مرغ، درون کیسه هوا تزریق شد. سپس تخم مرغ های تیمارشده و شاهد، در روز 19 انکوباسیون، باز و جنین ها توزین شدند. سپس میزان مرگ و میر آن ها ثبت شد. سلول های فیبروبلاستی از جنین شاهد جداسازی، کشت و تیمار و تغییرات مورفولوژیک و درصد بقای سلول ها ثبت شدند. یافته ها نتایج نشان داد میزان درصد بقای جنین ها بستگی به غلظت نانوذارت دارد؛ به طوری که در بالاترین غلظت تنها 36/32 درصد از جنین ها زنده ماندند و میزان(LD50) دز کشنده در 50 درصد جمعیت برابر با 32/47 میلی گرم بر میلی لیتر / تخم مرغ برآورد شد. از نظر شکل ظاهری، ناهنجاری از نوع پاچنگکی و از نظر ناهنجاری های اسکلتی، حذف مهره های دمی مشاهده شد. نتایج بررسی سایتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی بر سلول های فیبروبلاستی جنین نشانگر کسر زنده مانی 88/45، 68/75 و 49/32درصد بود و میزان IC50 آن برابر با 1460 میکرومولار محاسبه شد. نتیجه گیری یافته های حاصل نشان داد در غلظت های پایین، نانوذرات سولفید روی، اثرات سمی قابل توجهی بر جنین و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

REPRODUCTIVE TOXICOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  97-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4238
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4238

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PAOLINI R. | FAUSTINI F. | SACCARDO F.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10906
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10906

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POURMIRZA A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22484
 • دانلود: 

  21881
چکیده: 

Toxic effects of malathion and endosulfan to fertile chicken eggs were determined. Injection of 1.25, 2.5, 5.0 and 10.0 mg/egg of malathion into yolk sac of fertile eggs prior to incubation caused mortality of 10.0, 30.0, 83.33 and 93.33% respectively. Similar trend was observed with injection of endosulfan doses. Malathion and endosulfan at 1.25 mg/egg caused no pronounced LD50 increase in mortality as compared to control groups. The LD50 values for these insecticides proved malathion to be more toxic than endosulfan. The hypothesis that the dose response of viable embryo fitted a linear regression line was statistically acceptable. Combination of malathion and endosulfan increased the mortality rate as compared with either one alone. With either compound, an increased dose generally resulted in a decrease in embryonic body weight.

آمار یکساله:  

بازدید 22484

دانلود 21881 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه و هدف: آب مروارید یک بیماری چشمی بسیار مهمی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موجب کوری می گردد. به منظور بررسی عوامل پیش برنده و جلوگیری کننده از آب مروارید، ابتدا نیاز به یک مدل تجربی می باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که ایجاد آب مروارید با استفاده از بعضی گلوکوکورتیکوئیدها مثل دگزامتازون (DEX) می تواند مدل بسیار خوبی از آب مروارید را ارایه دهد. مطالعه حاضر با هدف ایجاد یک مدل تجربی مناسب از آب مروارید انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی از 120 عدد تخم مرغ نطفه دار در طی سه دوره متوالی (40 تخم مرغ در هر دوره) استفاده شد. در هر دوره 40 عدد تخم مرغ به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند. گذاشتن تخم مرغ ها در داخل انکوباتور، روز اول جنینی جوجه ها محسوب گردید. دمای انکوباتور 5/37 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی آن 68% بود. گروه اول به عنوان شاهد، نرمال سالین (حلال داروی DEX) و گروه های دوم، سوم و چهارم تجربی به ترتیب 01/0، 02/0، و 04/0 میکرومول دگزامتازون را در روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم جنینی دریافت نمودند. 48 ساعت بعد از تزریق دارو به داخل تخم مرغ ها، جنین ها از داخل تخم مرغ ها تخلیه شدند و عدسی آنها استخراج گردید و با استفاده از استریو میکروسکوپ SZX، مورد بررسی ماکروسکوپی قرار گرفتند تا نوع آب مروارید و درجه (5 درجه تعریف شده) آن مشخص گردد؛ سپس عدسی ها با استفاده از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلن و ائوزین (H&E) مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون فیشر در سطح معنی داری 05/ P<0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که استفاده از داروی دگزامتازون به میزان 0.02mm در روزهای 15 و 16 دوره جنینی می تواند منجر به تولید آب مروارید در 95% از عدسی ها گردد؛ همچنین استفاده از این دارو به میزان 0.04mm در روزهای 15 و 16 جنینی می تواند به ترتیب موجب بروز آب مروارید در 100% و 95% از عدسی ها گردد. بین مقادیر مصرفی فوق با گروه شاهد اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود داشت (P<0.001) ولی بین میزان فراوانی آب مروارید در بین گروه های تجربی اختلاف معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: تزریق 0.04mm داروی دگزامتازون می تواند به عنوان مناسب ترین مقدار به منظور ایجاد آب مروارید در روز 15 دوره جنینی مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAZI S.R. | ASASI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12816
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

An 18 days old chick with 2 extra legs was referred and was examined after being euthanised. Necropsy revealed duplication of the ileal part of small intestine, caeca, rectum and cloaea. This chick had a normal cloaca, but the proximal parts of the relevant caeca were artistic. The extracaeca, colon and rectum were normal, but the posterior end of this rectum was attached to the atretic eloaca, close to the right side of the normal cloaca. The supernumerary limbs were rather small and showed severe malformation. Two extra legs shared with a single femur, tibia and fibula and showed a pygomelus situation. The femoral, tibial and fibular phocomelia was present in the left extra leg.

آمار یکساله:  

بازدید 12816

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بعد از عرصه اولین کمباین ها به جامعه کشاورزی، همه ساله تغییراتی در اندام های داخلی آنها، جهت افزایش راندمان و عملکرد مزرعه ای ماشین بعمل امده است. یکی از ابداعات در این مورد عرضه دماغه (هد) خوشه چین است. در کمباین هایی که از این نوع دماغه استفاده کرده اند، سرعت پیشروی می تواند تا 10 کیلومتر بر ساعت افزایش یابد. در این مطالعه دستگاهی معرفی می شود که در آن برای انتقال محصول به کوبنده، به جای استفاده از زنجیر نقاله تغذیه، از عمل پرتابی انگشتی های خوشه چین و هم چنین نیروی باد ناشی از دوران گردنده خوشه چین استفاده شده است. عوامل متعددی بر میزان نیروهای یاد شده و به تبع ان انتقال مواد موثرند که در این طرح چهار عامل گشادگی دهانه ورودی دماغه (زاویه دهان ورودی)، سرعت دورانی گردنده خوشه چین، نوع انگشتی و سطح خروجی کانال انتقال مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اتمام ساخت دستگاه، هر کدام از عوامل یاد شده در 3 سطح و 4 تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند. آزمایشات در محل کارگاه ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. جهت تغذیه محصول به دماغه (کمباین) از یک قاب به ابعاد 1×2 متر استفاده شد. محصول چیده شده از مزرعه در محل آزمایشگاه بر روی این قاب چیده می شد و با شروع آزمایش قاب به طرف دماغه حرکت می نمود تا محصول واقع بر روی آن توسط گردنده خوشه چین چیده شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر هر چهار عامل بر میزان انتقال و ریزش محصول در سطح احتمالا 1% معنی دار بود در خصوص اثرات متقابل در ریزش نیز اثر متقابل نوع انگشتی با نوع کانال معنی دار شد. همه آثار متقابل ذکر شده از نوع تغییر در مقدار بودند و میزان تاثیر آنها در انتخاب ترکیب بهینه اندامها (دهانه ورودی، نوع انگشتی، سرعت دورانی گردنده و کانال) قابل چشم پوشی بود. پس از بررسی های بعمل آمده، سطح دوم انگشتی (مثلثی با زاویه راس 53 درجه) همراه با سطح سوم سرعت دورانی گردنده (75 رادیان بر ثانیه)، سطح سوم کانال (نسبت 20/0 برای سطح خروجی به سطح ورودی) و سطح سوم زاویه دهانه ورودی (32 درجه نسبت به تصویر محور گردنده در جهت عقربه های ساعت) بعنوان ترکیب مناسب دستگاه حاضر جهت برداشت نخود به روش خوشه چینی پیشنهاد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 7)
 • صفحات: 

  12-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: دگزامتازون و هیدروکورتیزون از خانواده هورمونهای گلوکوکورتیکوئیدی بوده و در محدوده وسیعی کاربرد دارند. این دو دارو اثرات زیستی مشابهی داشته ولی بدلیل کنتیک متفاوت آنها، میزان ناهنجاری زایی آن هم ارز قدرت اثر فارماکولوژیک آن نمی باشد. در این مطالعه اثر این داروها با تزریق به داخل مایع آمنیوتیک جنین مرغ سه روزه در ابتدای شروع اندامزایی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: پس از 20 روز از انکوباسیون، جنینها از داخل تخم خارج گردیدند و اثرات ناهنجاریزایی شامل سمیت رویانی، جنینی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: دگزامتازون با مقدار مصرف 4×10-4 mg و هیدروکورتیزون با دوز 2×10-1 mg باعث ایجاد ناهنجاری در جنین مرغ گردیدند. هر دو دارو در پارامترهای مورد بررسی و اسکلت جنین ها تغییرات چشمگیری ایجاد نمودند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در دوزهای مشابه دگزامتازون در ایجاد ناهنجاری، نسبت به هیدروکورتیزون، 500 بار قویتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript