نتایج جستجو

99876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9988

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  449-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی کامپوزیت چوب پلاستیک انجام گردید. تیمار شیمیایی آرد چوب در 7 سطح بدون تیمار، استیلاسیون، بنزیلاسیون، مرسریزاسیون، هیدروکسید منیزیم، هیدروکسید کلسیم و تیمار آب گرم به عنوان عامل متغیر در نظر گرفته شد. برای سنجیدن شدت واکنش آرد چوب با مواد شیمیایی، درصد تغیررات وزن (WPG) محاسبه گردید. پس از انجام تیمار شیمیایی، آرد چوب با نسبت وزنی 60 درصد با پلی پروپیلن به همراه phc 4 جفت کننده مالئیک انیدرید پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد و نمونه های آزمونی با استفاده از دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس آزمون های مکانیکی شامل خمش، کشش و ضربه و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد (ASTM) انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی ریخت شناسی کامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر تیمار شیمیایی آرد چوب، خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب پلاستیک افزایش یافتند در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. در اثر انجام تیمار شیمیایی آرد چوب وزن آرد چوب افزایش یافت و بیشترین درصد تغییرات وزن مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود. همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی پویشی حاکی از بهبود در فصل مشترک بین الیاف و ماتریس پلیمری در اثر تیمار شیمیایی بود، به طوری که در نمونه های تیمار شده بیرون زدگی الیاف از داخل ماتریس مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  215-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر، الیاف طبیعی سهم قابل توجهی از صنعت پلاستیک را به خود اختصاص داده است، که منجر به ظهور چندسازه های چوب پلاستیک در صنعت ساختمان شده است. محصولاتی نظیر کف پوش، حصار، چارچوب پنجره و کاشی های سقف در حال معرفی به بازار هستند. علیرغم کاربرد وسیع، الیاف طبیعی دارای معایبی بوده که از جمله آن می توان به دمای مجاز پایین تر برای فرآورش و ناسازگاری بین الیاف طبیعی آب دوست و پلیمرهای آب گریز اشاره کرد. این مشکل را می توان با افزودن ماده سازگارکننده به ترکیب و اصلاح شیمیایی الیاف کاهش داد. از آنجایی که بیشتر کاربردهای چندسازه های چوب پلاستیک در مصارف خارج از ساختمان و در تماس با شرایط جوی و محیط های آبی است، از این رو توجه به ویژگی های جذب آب این مواد ضروری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر جذب آب و قابلیت ترشوندگی چندسازه حاصل از آرد چوب- پلی پروپیلن انجام شد.مواد و روش ها: ابتدا تیمارهای شیمیایی مختلف شامل مرسریزاسیون، استیلاسیون و بنزیلاسیون بر روی آرد چوب انجام شد. سپس آرد چوب تیمار شده به همراه پلی پروپیلن و ماده سازگارکننده در دستگاه مخلوط کن داخلی ترکیب شده و نمونه های آزمونی با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. درصد وزنی آرد چوب 60 درصد وزن کل چندسازه انتخاب شد. مقدار مالئیک انیدرید پیوند شده با پلی پروپیلن در تمام تیمارها phc 2 ثابت در نظر گرفته شد. نمونه ها به مدت 1000 ساعت در آب غوطه ور شدند تا میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت آن ها اندازه گیری شود. همچنین زاویه ترشوندگی نمونه های تیمار شده با استفاده از روش قطره چسبنده به منظور تعیین میزان آب گریزی آن ها اندازه گیری و با نمونه های بدون تیمار مقایسه شد. کارآمدی اصلاح شیمیایی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) تایید شد.یافته ها: نتایج نشان داد میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت در نمونه های تیمارشده کمتر از نمونه های تیمار نشده می باشد. دلیل این مساله آن است که انجام تیمار شیمیایی موجب چسبندگی بهتر در سطح اتصال آرد چوب و ماده زمینه پلیمری می شود، که در نتیجه آن فرایند انتشار رطوبت به داخل چندسازه به دلیل کاهش حفرات در ناحیه سطح مشترک آهسته تر می شود. همچنین با انجام تیمار شیمیایی، زاویه تماس قطره آب بر روی سطح نمونه ها افزایش می یابد. طیف FTIR نمونه های تیمارشده نشان داد که تغییر شدت پیک ها در باندهای جذبی cm-13400 و cm-1 1740 به دلیل واکنش گروه های هیدروکسیل و تشکیل گروه های استری است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که انجام تیمار شیمیایی آرد چوب موجب ثبات ابعاد و افزایش ویژگی آب گریزی در چندسازه حاصل از پلی پروپیلن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه آرد چوب-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه های چند سازه (با نسبت آرد چوب به پلی پروپیلن 50 /50) با سطح مقطع mm2 10×70 با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسوگرد، در حضور و عدم حضور سازگار کننده ساخته شدند. سپس نمونه ها به مدت یک هفته در مواد مختلف شیمیایی شامل اسید کلریدریک (10 درصد)، هیدروکسید سدیم (10 درصد) و هیپوکلریت سدیم (2 درصد) قرار داده شده و پس از خشک شدن، تغییر وزن و مقاومت های مکانیکی (مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه بدون فاق) آنها اندازه گیری شدند. ضمنا جهت مقایسه، خواص مکانیکی مواد غوطه ور نشده در محلول های شیمیایی نیز به عنوان شاهد اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان دادند که غوطه وری در هیدروکسید سدیم باعث افزایش وزن خشک نمونه ها می شود ولی محلول های اسید کلریدریک و هیپوکلریت سدیم، وزن خشک چند سازه را کاهش می دهند. محلول های شیمیایی باعث کاهش شدید و قابل ملاحظه خواص مکانیکی مورد مطالعه شدند. استفاده از سازگارکننده نتوانست از کاهش شدید خواص مکانیکی مورد مطالعه جلوگیری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورعباسی سارا | کرد بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی، چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/ آرد چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، چندسازه ها با استفاده از فرآیند اختلاط در یک مخلوط کن داخلی تهیه و سپس به روش تک مرحله ای (Batch) فوم شدند. سپس خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول خمشی و کششی و چگالی اندازه گیری شدند. ریخت شناسی نمونه ها نیز با عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش میزان آرد چوب، مقاومت خمشی، مدول خمشی و کششی و چگالی افزایش یافت. در حالی که با افزایش میزان ماده کف زای شیمیایی و EVA، خواص مکانیکی و چگالی چندسازه های فوم شده کاهش یافت. همچنین آرد چوب به عنوان عامل هسته گذار عمل کرده و منجر به کاهش اندازه سلولی و افزایش چگالی سلولی گشت. از طرفی، EVA با افزایش گرانروی مذاب ماتریس پلیمری، نقش مهمی را در فرآیند فوم شدن ایفا نمود. به گونه ای که نمونه های دارای میزان EVA بیشتر، دارای بیشترین میزان چگالی سلولی و کمترین اندازه سلولی گشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMI ESMAEIL | FARSI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10 (124)
 • صفحات: 

  811-818
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  33156
 • دانلود: 

  28693
چکیده: 

Interfacial strength between polymeric matrix and lignocellulosic reinforcement has direct effects on the properties of wood plastic composites (WPCs). There are two approaches to improve the interfacial adhesion between two phases in WPC: modification of the polymeric matrix or modification of the lignocelluloses fibres. This work focuses on the chemical modifications of natural fibres such as lignocellulosic, enhanced by silane, alkali, benzoyl chloride and acid acrylic. The chemically treated fibres were then compounded with polypropylene at 190°C and 40 wt%, in an internal mixer equipped with cam rotor, for all samples. Changes in the chemical structure of chemically treated fibres were tracked by Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopy. The intensity of O-H bond at 3400 cm-1 and formation of ester bond at 1740 cm-1 were indications of changes in the chemical structure of the fibres. The interfacial adhesion was evaluated using adhesion factor which was obtained from dynamic mechanical thermal analysis data. The results showed that the minimum adhesion factor is related to silane treatment which provides the best interaction between polymer and fibres. The tan d peak was shifted to higher temperature for filled samples in comparison to neat polypropylene and the amount of shift was related to the method of chemical treatment. Different morphologies were observed in samples due to different chemical modifications of fibers and among them, silane treatment method of the fibers provides the best wetting action by polymeric matrix. Tensile properties and impact resistance of the samples were determined to evaluate the effect of interfacial adhesion on the performance of the composites.

آمار یکساله:  

بازدید 33156

دانلود 28693 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

دوام طبیعی چندسازه های چوب پلاستیک با آرد چوب اصلاح شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح شیمیایی آرد چوب در 4 سطح بدون تیمار، مرسریزاسیون، بنزیلاسیون و استیلاسیون به عنوان متغیرهای پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. فرآیند اختلاط مواد توسط دستگاه اکسترودر انجام شد و نمونه های آزمونی از طریق روش قالب گیری تزریقی ساخته شدند. نمونه های آزمونی به مدت های 8، 12 و 16 هفته در مجاورت قارچ رنگین کمان با دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75 درصد مطابق با استاندارد BS 838: 1961 قرار گرفتند. کاهش جرم چندسازه و همچنین کاهش جرم آرد چوب به عنوان معیارهای آزمون اندازه گیری شدند. جهت اطمینان از اصلاح شیمیایی آرد چوب و جهت اطلاع از میزان واکنش آرد چوب با مواد شیمیایی به ترتیب از آزمون های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و درصد تغییرات وزن (WPG) استفاده شد. خواص حرارتی چندسازه های چوب پلاستیک در سطوح مختلف پوسیدگی توسط آزمون TGA انجام شد. جهت مطالعه ریخت شناسی چندسازه های ساخته شده نیز از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، کاهش جرم چندسازه چوب پلاستیک و کاهش جرم آرد چوب کاهش یافته است. به طوری که بهترین مکانیسم اصلاح شیمیایی در کنترل پوسیدگی، تیمار استیلاسیون و بیشترین میزان درصد تغییرات وزن مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود. نتایج مربوط به خواص حرارتی چندسازه های چوب پلاستیک نشان داد که با افزایش پوسیدگی در خواص حرارتی افت شدیدی حاصل شد. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نیز انجام اصلاح شیمیایی آرد چوب را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپی حاکی از آن بود که با افزایش زمان پوسیدگی به میزان ترک و شکاف ها در چندسازه افزوده شد، اما در اثر اصلاح شیمیایی، به خصوص در تیمارهای استیلاسیون و بنزیلاسیون میزان این ترک ها کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسمعیلی مقدم سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  175-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

سابقه و هدف: فرآورده های چندسازه چوب پلاسنتیک که به اختصار (WPC) نامیده می شوند گروه جدیدی از مواد مرکب هستند که در طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و بخش عمده ایی از صنعت قرار گرفته اند. با توجه به این که قسمت عمده ایی از ترکیب این چندسازه ها را آرد چوب تشکیل می دهد، می توان دریافت که این چندسازه ها همانند چوب دارای خاصیت جذب رطوبت باشند، بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت، ضریب انتشار رطوبت، نرخ واکشیدگی ضخامت و ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک انجام گردید.مواد و روش ها: برای این منظور ابتدا آرد چوب توسط اسید استیک، بنزیل کلرید و هیدروکسید سدیم به صورت جداگانه اصلاح شدند. به منظور اطمینان از انجام اصلاح شیمیایی آرد چوب، از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) استفاده گردید. آرد چوب (60 درصد وزن کل)، پلی پروپیلن و phc 4 ماده جفت کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد سپس نمونه های آزمونی با استفاده از دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت نمونه ها طی 1512 ساعت غوطه وری در آب مطابق با استاندارد ASTM D 7031-04 اندازه گیری شد. جهت مطالعه ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک از میکروسکوپ الکترونی پویشی استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت، ضریب انتشار رطوبت و نرخ واکشیدگی ضخامت در چندسازه چوب پلاستیک کاهش یافت. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب پیک مربوط به گروه های هیدروکسیل کاهش پیدا کرده است و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، فصل مشترک بین چوب و پلاستیک بهبود یافت. همچنین بیشترین درصد تغییرات وزن آرد چوب مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود.نتیجه گیری: به عنوان یک اصل می توان گفت که امروزه، اصلاح شیمیایی آرد چوب برای بهبود فصل مشترک بین دو فاز چوب و پلاستیک یک تفکر تحسین برانگیز به نظر می رسد. با استفاده از اصلاح شیمیایی آرد چوب می توان از یک طرف شعاع لوله های مویین نامنظم موجود در چندسازه چوب پلاستیک را کاهش داد و از سوی دیگر از میزان گروه های هیدروکسیل در دسترس برای ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول های آب کاست. این عوامل باعث می گردد تا خواص فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک بهبود یابد، به طوری که هم جذب آب و واکشیدگی ضخامت در این فرآورده ها کاهش می یابد و هم از سرعت آن ها کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  682-698
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این مطالعه چوب صنوبر تحت تاثیر بخار آب داغ، تیمار و تغییرات شیمیایی ایجاد شده در ترکیبات اصلی آن بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش مقدار همی سلولزها در اثر بخار آب داغ، سریع و به مقدار زیاد اتفاق می افتد. تخریب همی سلولزها، حذف گروه های استیل و تولید اسیدهای آلی با افزایش شدت تیمار زیاد می شود. افزایش این اسیدها همزمان با افزایش شدت تیمار، تخریب همی سلولزها و نیز بخشی از مناطق آمورف سلولز را تسریع کرده و می تواند باعث کاهش مقاومت های چوب تیمار شده شود. همچنین تعدادی از واحدهایی از لیگنین که وزن مولکولی پایین دارند تخریب می شوند. مقادیر مواد استخراجی، مواد قابل حل در آب داغ و مواد قابل حل در محلول گرم هیدروکسید سدیم یک درصد، با افزایش شدت تیمار زیاد می شود. همچنین نتایج طیف سنجی FT-IR تغییرات ساختاری در پلیمرهای آروماتیک و گسست گروه های استیل همی سلولزها و تولید اسیدهای آلی را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  486-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نانو سیلیس و تیمار آهکی آرد چوب و بررسی تاثیرات متقابل آن ها بر خواص نانوکامپوزیت-های چوب پلاستیک انجام شد. برای این منظور ابتدا آرد چوب توسط هیدروکسید کلسیم تیمار شد و سپس با نسبت وزنی 60 به 40 با پلی پروپیلن به همراه phc 4 سازگارکننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد. نانو سیلیس نیز با نسبت های وزنی صفر، 1، 3 و phc 5 مورد استفاده قرار گرفت. نانوکامپوزیت های چوب پلاستیک به روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. به منظور تغییرات آرد چوب پس از تیمار شیمیایی، از طیف سنجی مادون قرمز و جهت مطالعه ریخت شناسی نانوکامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی و پراش اشعه ایکس استفاده شد. آزمون های مکانیکی شامل خمش (D790 ASTM) و کشش (D638 ASTM) و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت (ASTM D7031-11) بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج نشان داد که در اثر تیمار هیدروکسید کلسیم، مقاومت های خمشی و کششی کاهش یافت اما مدول های خمشی و کششی افزایش یافتند. همچنین با افزایش نانو سیلیس تا محدوده مشخصی، خواص مکانیکی بهبود یافتند. افزایش نانو سیلیس در نمونه های بدون تیمار باعث افزایش جذب آب و در نمونه های تیمار شده باعث کاهش جذب آب شد. با افزایش نانو سیلیس، واکشیدگی ضخامت در نمونه ها کاهش یافت. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که پس از تیمار آهکی هیچ تغییری در باند جذبی مربوط به گروه های هیدروکسیل رخ نداده است. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی نیز نشان داد که بلورهای سوزنی شکل هیدروکسید کلسیم پس از افزودن نانو سیلیس باعث تشکیل کریستال سیلیکات کلسیم شده اند. همچنین نتایج پراش اشعه ایکس تشکیل کریستال سیلیکات کلسیم را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
litScript