نتایج جستجو

30602

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3061

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  215-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر، الیاف طبیعی سهم قابل توجهی از صنعت پلاستیک را به خود اختصاص داده است، که منجر به ظهور چندسازه های چوب پلاستیک در صنعت ساختمان شده است. محصولاتی نظیر کف پوش، حصار، چارچوب پنجره و کاشی های سقف در حال معرفی به بازار هستند. علیرغم کاربرد وسیع، الیاف طبیعی دارای معایبی بوده که از جمله آن می توان به دمای مجاز پایین تر برای فرآورش و ناسازگاری بین الیاف طبیعی آب دوست و پلیمرهای آب گریز اشاره کرد. این مشکل را می توان با افزودن ماده سازگارکننده به ترکیب و اصلاح شیمیایی الیاف کاهش داد. از آنجایی که بیشتر کاربردهای چندسازه های چوب پلاستیک در مصارف خارج از ساختمان و در تماس با شرایط جوی و محیط های آبی است، از این رو توجه به ویژگی های جذب آب این مواد ضروری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر جذب آب و قابلیت ترشوندگی چندسازه حاصل از آرد چوب- پلی پروپیلن انجام شد.مواد و روش ها: ابتدا تیمارهای شیمیایی مختلف شامل مرسریزاسیون، استیلاسیون و بنزیلاسیون بر روی آرد چوب انجام شد. سپس آرد چوب تیمار شده به همراه پلی پروپیلن و ماده سازگارکننده در دستگاه مخلوط کن داخلی ترکیب شده و نمونه های آزمونی با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. درصد وزنی آرد چوب 60 درصد وزن کل چندسازه انتخاب شد. مقدار مالئیک انیدرید پیوند شده با پلی پروپیلن در تمام تیمارها phc 2 ثابت در نظر گرفته شد. نمونه ها به مدت 1000 ساعت در آب غوطه ور شدند تا میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت آن ها اندازه گیری شود. همچنین زاویه ترشوندگی نمونه های تیمار شده با استفاده از روش قطره چسبنده به منظور تعیین میزان آب گریزی آن ها اندازه گیری و با نمونه های بدون تیمار مقایسه شد. کارآمدی اصلاح شیمیایی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) تایید شد.یافته ها: نتایج نشان داد میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت در نمونه های تیمارشده کمتر از نمونه های تیمار نشده می باشد. دلیل این مساله آن است که انجام تیمار شیمیایی موجب چسبندگی بهتر در سطح اتصال آرد چوب و ماده زمینه پلیمری می شود، که در نتیجه آن فرایند انتشار رطوبت به داخل چندسازه به دلیل کاهش حفرات در ناحیه سطح مشترک آهسته تر می شود. همچنین با انجام تیمار شیمیایی، زاویه تماس قطره آب بر روی سطح نمونه ها افزایش می یابد. طیف FTIR نمونه های تیمارشده نشان داد که تغییر شدت پیک ها در باندهای جذبی cm-13400 و cm-1 1740 به دلیل واکنش گروه های هیدروکسیل و تشکیل گروه های استری است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که انجام تیمار شیمیایی آرد چوب موجب ثبات ابعاد و افزایش ویژگی آب گریزی در چندسازه حاصل از پلی پروپیلن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

چوب راش پس از اینکه خشک و آرد شد با عاملهای آلکیل دار و استیل دار کننده واکنش داد. چوب راش عمل آوری نشده در مجاورت سدیم هیدروکسید با بنزیل کلرید واکنش داد. در آزمایش دیگر، آرد چوب راش به وسیله اتیلن گلیکول به عنوان مایع خمیر کننده برای حذف لیگنین خمیر شد و چوب لیگنین زدایی شده با بنزوئیل کلرید در مجاورت سدیم هیدروکسید واکنش داد. چوب عمل آوری نشده و لیگنین زدایی شده پس از بنزوئیل دار شدن خاصیت جریان یابی گرمایی را طبق تجزیه و تحلیل مکانیک گرمایی نشان داد. دو محصول بنزوئیل دار شده با مخلوط استیک اسید و استیک انیدرید استیل دار شد. جریان یابی گرمایی محصولات استیل دار شده با تجزیه گرمایی مکانیکی اندازه گیری شد. برای شناسایی مشتقات از طیف سنجی FTIR و NMR استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 20 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

دوام طبیعی چندسازه های چوب پلاستیک با آرد چوب اصلاح شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح شیمیایی آرد چوب در 4 سطح بدون تیمار، مرسریزاسیون، بنزیلاسیون و استیلاسیون به عنوان متغیرهای پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند. فرآیند اختلاط مواد توسط دستگاه اکسترودر انجام شد و نمونه های آزمونی از طریق روش قالب گیری تزریقی ساخته شدند. نمونه های آزمونی به مدت های 8، 12 و 16 هفته در مجاورت قارچ رنگین کمان با دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75 درصد مطابق با استاندارد BS 838: 1961 قرار گرفتند. کاهش جرم چندسازه و همچنین کاهش جرم آرد چوب به عنوان معیارهای آزمون اندازه گیری شدند. جهت اطمینان از اصلاح شیمیایی آرد چوب و جهت اطلاع از میزان واکنش آرد چوب با مواد شیمیایی به ترتیب از آزمون های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و درصد تغییرات وزن (WPG) استفاده شد. خواص حرارتی چندسازه های چوب پلاستیک در سطوح مختلف پوسیدگی توسط آزمون TGA انجام شد. جهت مطالعه ریخت شناسی چندسازه های ساخته شده نیز از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، کاهش جرم چندسازه چوب پلاستیک و کاهش جرم آرد چوب کاهش یافته است. به طوری که بهترین مکانیسم اصلاح شیمیایی در کنترل پوسیدگی، تیمار استیلاسیون و بیشترین میزان درصد تغییرات وزن مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود. نتایج مربوط به خواص حرارتی چندسازه های چوب پلاستیک نشان داد که با افزایش پوسیدگی در خواص حرارتی افت شدیدی حاصل شد. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نیز انجام اصلاح شیمیایی آرد چوب را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپی حاکی از آن بود که با افزایش زمان پوسیدگی به میزان ترک و شکاف ها در چندسازه افزوده شد، اما در اثر اصلاح شیمیایی، به خصوص در تیمارهای استیلاسیون و بنزیلاسیون میزان این ترک ها کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اسمعیلی مقدم سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  175-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

سابقه و هدف: فرآورده های چندسازه چوب پلاسنتیک که به اختصار (WPC) نامیده می شوند گروه جدیدی از مواد مرکب هستند که در طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و بخش عمده ایی از صنعت قرار گرفته اند. با توجه به این که قسمت عمده ایی از ترکیب این چندسازه ها را آرد چوب تشکیل می دهد، می توان دریافت که این چندسازه ها همانند چوب دارای خاصیت جذب رطوبت باشند، بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت، ضریب انتشار رطوبت، نرخ واکشیدگی ضخامت و ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک انجام گردید.مواد و روش ها: برای این منظور ابتدا آرد چوب توسط اسید استیک، بنزیل کلرید و هیدروکسید سدیم به صورت جداگانه اصلاح شدند. به منظور اطمینان از انجام اصلاح شیمیایی آرد چوب، از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) استفاده گردید. آرد چوب (60 درصد وزن کل)، پلی پروپیلن و phc 4 ماده جفت کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد سپس نمونه های آزمونی با استفاده از دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت نمونه ها طی 1512 ساعت غوطه وری در آب مطابق با استاندارد ASTM D 7031-04 اندازه گیری شد. جهت مطالعه ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک از میکروسکوپ الکترونی پویشی استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، جذب آب و واکشیدگی ضخامت طولانی مدت، ضریب انتشار رطوبت و نرخ واکشیدگی ضخامت در چندسازه چوب پلاستیک کاهش یافت. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب پیک مربوط به گروه های هیدروکسیل کاهش پیدا کرده است و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که در اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب، فصل مشترک بین چوب و پلاستیک بهبود یافت. همچنین بیشترین درصد تغییرات وزن آرد چوب مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود.نتیجه گیری: به عنوان یک اصل می توان گفت که امروزه، اصلاح شیمیایی آرد چوب برای بهبود فصل مشترک بین دو فاز چوب و پلاستیک یک تفکر تحسین برانگیز به نظر می رسد. با استفاده از اصلاح شیمیایی آرد چوب می توان از یک طرف شعاع لوله های مویین نامنظم موجود در چندسازه چوب پلاستیک را کاهش داد و از سوی دیگر از میزان گروه های هیدروکسیل در دسترس برای ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول های آب کاست. این عوامل باعث می گردد تا خواص فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک بهبود یابد، به طوری که هم جذب آب و واکشیدگی ضخامت در این فرآورده ها کاهش می یابد و هم از سرعت آن ها کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  674-689
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی نانوکامپوزیت های هیبریدی پلی پروپیلن - نانو سیلیس انجام گردید. برای این منظور، آرد چوب با بنزیل کلرید و هیدروکسید سدیم، تیمار شیمیایی شدند. برای اطمینان از انجام اصلاح شیمیایی، آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) بر روی آرد چوب اصلاح شده و بدون تیمار انجام شد. آرد چوب با نسبت وزنی 60 درصد با پلی پروپیلن به همراه 4 درصد جفت کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد. همچنین نانو سیلیس با نسبت های وزنی 0، 1، 3 و 5 درصد به عنوان پر کننده استفاده شد. نمونه های آزمونی با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس آزمون های مکانیکی شامل مقاومت و مدول خمشی و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد (ASTM) انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی ریخت شناسی نانوکامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تیمار شیمیایی، مقاومت خمشی و مدول خمشی افزایش یافتند در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. به طوری که با افزایش نانو ذرات سیلیس تا 3 درصد مقاومت های مکانیکی افزایش یافتند اما افزودن مقادیر بیشتر نانو ذرات مقاومت های مکانیکی را کاهش داد. با افزایش نانو ذرات سیلیس تا 5 درصد جذب آب نانوکامپوزیت ها افزایش یافت اما واکشیدگی ضخامت کاهش یافت. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی حکایت از بهبود فصل مشترک بین پرکننده و ماتریس در اثر تیمار شیمیایی و پراکنش مناسب نانو ذرات سیلیس در سطح 3 درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 27 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  559-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DANYADI L. | DOMINKOVICS Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1893-1901
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  449-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی کامپوزیت چوب پلاستیک انجام گردید. تیمار شیمیایی آرد چوب در 7 سطح بدون تیمار، استیلاسیون، بنزیلاسیون، مرسریزاسیون، هیدروکسید منیزیم، هیدروکسید کلسیم و تیمار آب گرم به عنوان عامل متغیر در نظر گرفته شد. برای سنجیدن شدت واکنش آرد چوب با مواد شیمیایی، درصد تغیررات وزن (WPG) محاسبه گردید. پس از انجام تیمار شیمیایی، آرد چوب با نسبت وزنی 60 درصد با پلی پروپیلن به همراه phc 4 جفت کننده مالئیک انیدرید پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد و نمونه های آزمونی با استفاده از دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شدند. سپس آزمون های مکانیکی شامل خمش، کشش و ضربه و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد (ASTM) انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی ریخت شناسی کامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر تیمار شیمیایی آرد چوب، خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب پلاستیک افزایش یافتند در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. در اثر انجام تیمار شیمیایی آرد چوب وزن آرد چوب افزایش یافت و بیشترین درصد تغییرات وزن مربوط به تیمار بنزیلاسیون بود. همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی پویشی حاکی از بهبود در فصل مشترک بین الیاف و ماتریس پلیمری در اثر تیمار شیمیایی بود، به طوری که در نمونه های تیمار شده بیرون زدگی الیاف از داخل ماتریس مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه آرد چوب-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه های چند سازه (با نسبت آرد چوب به پلی پروپیلن 50 /50) با سطح مقطع mm2 10×70 با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسوگرد، در حضور و عدم حضور سازگار کننده ساخته شدند. سپس نمونه ها به مدت یک هفته در مواد مختلف شیمیایی شامل اسید کلریدریک (10 درصد)، هیدروکسید سدیم (10 درصد) و هیپوکلریت سدیم (2 درصد) قرار داده شده و پس از خشک شدن، تغییر وزن و مقاومت های مکانیکی (مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه بدون فاق) آنها اندازه گیری شدند. ضمنا جهت مقایسه، خواص مکانیکی مواد غوطه ور نشده در محلول های شیمیایی نیز به عنوان شاهد اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان دادند که غوطه وری در هیدروکسید سدیم باعث افزایش وزن خشک نمونه ها می شود ولی محلول های اسید کلریدریک و هیپوکلریت سدیم، وزن خشک چند سازه را کاهش می دهند. محلول های شیمیایی باعث کاهش شدید و قابل ملاحظه خواص مکانیکی مورد مطالعه شدند. استفاده از سازگارکننده نتوانست از کاهش شدید خواص مکانیکی مورد مطالعه جلوگیری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورعباسی سارا | کرد بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر میزان ماده کف زای شیمیایی و آرد چوب بر ویژگیهای مکانیکی، چگالی و ریخت شناسی چندسازه سبک شده هیبریدی پلی اتیلن سنگین/ اتیلن وینیل استات/ آرد چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، چندسازه ها با استفاده از فرآیند اختلاط در یک مخلوط کن داخلی تهیه و سپس به روش تک مرحله ای (Batch) فوم شدند. سپس خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول خمشی و کششی و چگالی اندازه گیری شدند. ریخت شناسی نمونه ها نیز با عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش میزان آرد چوب، مقاومت خمشی، مدول خمشی و کششی و چگالی افزایش یافت. در حالی که با افزایش میزان ماده کف زای شیمیایی و EVA، خواص مکانیکی و چگالی چندسازه های فوم شده کاهش یافت. همچنین آرد چوب به عنوان عامل هسته گذار عمل کرده و منجر به کاهش اندازه سلولی و افزایش چگالی سلولی گشت. از طرفی، EVA با افزایش گرانروی مذاب ماتریس پلیمری، نقش مهمی را در فرآیند فوم شدن ایفا نمود. به گونه ای که نمونه های دارای میزان EVA بیشتر، دارای بیشترین میزان چگالی سلولی و کمترین اندازه سلولی گشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
litScript