نتایج جستجو

37246

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3725

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر توسعه یک الگوی چند منطقه ای برای شبیه سازی عملکرد موتورهای دیزل پاشش مستقیم است. هندسه بندی مناطق الهام گرفته از شکل مخروطی فواره بوده است. برای محاسبه زاویه مخروطی فواره از معادله سایبرز استفاده شده است. برای محاسبه طول منطقه مایع نیز از معادله هیگینز استفاده شده است. برای محاسبه مقدار جرم ورودی به داخل محفظه احتراق از فشار تجربی پشت افشانه استفاده شده است. مقدار جرم ورودی به هر منطقه از افشانه از معادله ارائه شده در مرکز تحقیقات موتور سندیا به دست آمده است. در این الگو از سازوکار سینتیک شیمیایی برای شبیه سازی عملکرد موتور دیزل استفاده شده است. بنابراین برای محاسبه نرخ نفوذ ذرات سوخت و هوا در داخل یکدیگر از قانون فیک بهره گرفته شده است. از زیر الگوهای کمکین برای شبیه سازی شیمی احتراق استفاده شده است. از سازوکار سینتیک شیمیایی ارائه شده در دانشگاه چالمرز برای شبیه سازی شیمی احتراق سوخت دیزل استفاده شده است. این سازوکار دارای 76 گونه و 327 واکنش است. و در آن از 6 واکنش برای شبیه سازی تولید دوده و از 14 واکنش برای شبیه سازی تولید اکسیدهای نیتروژن استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی نشان می دهد که الگو دارای قابلیت مطلوبی در پیش بینی آلاینده ها و عملکرد موتور است. بیشینه خطای الگو در پیش بینی دوده %20 و در پیش بینی اکسیدهای نیتروژن %15 برآورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAY K.S. | RAHMAN N.A. | BIN ABAS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18366
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

A study was undertaken in order to understand the kinetics and mechanism of the chemical oxidation of N, N-diethyl-m-toluamide, an insect repellent, by sulfate radical. In this experiment, sulfate radical was generated using peroxymonosulfate with iron (II) and cobalt (II) as activator. The second-order rate constant for the reaction of the sulfate radical with N, N-diethyl-m-toluamide was found to be (1.9±0.1) × 109 M-1 s-1 at pH 7 and a temperature of 25oC. Experiments for the chemical oxidation of N, N-diethyl-m-toluamide in river water and secondary wastewater revealed that the percentage of the removal of N, N-diethyl-m-toluamide was slightly influenced by the water matrices. However, the selected oxidation systems are not effective for the removal of N, N-diethyl-m-toluamide in seawater. Transformation by-products of N, N-diethyl-m-toluamide generated using peroxymonosulfate/iron (II) sulfate, peroxymonosulfate/iron (II) chloride, peroxymonosulfate/cobalt (II) sulfate and peroxymonosulfate/cobalt (II) chloride systems were identified. The results indicated that there are slight differences in the distributions of the transformation by-products detected depending on the activator. The common transformation by-products detected in all selected oxidation systems are N, N-diethylbenzamide, N-ethyl-m-toluamide, N, N-dimethyl-m-toluamide, N-ethyl-N-acetyl-m-toluamide, 2-(diethylamino)-1-m-tolylethanone, monohydroxylated N-ethyl-m-toluamide, and dihydroxylated N, N-diethyl-m-toluamide. Monohydroxylated N, N-diethyl-m-toluamide were detected only when the peroxymonosulfate/iron (II) system was applied. For the peroxymonosulfate/cobalt (II) systems, additional isomers of monohydroxylated N-ethyl-m-toluamide were detected. Peroxymonosulfate/cobalt (II) also transformed 2-(diethylamino)-1-m-tolylethanone into N-ethyl-N-(2-oxo-2-m-tolylethyl) acetamide and monohydroxylated 2-(ethyl(vinyl)amino)-1-m-tolylethanone as transformation by-products.

آمار یکساله:  

بازدید 18366

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHAYESTEH NAM H. | SALARI A.A. | NIKMARAM F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE chemical REACTION OF CEMENT WITH WATER IS CALLED HYDRATION OF THE CEMENT. IMMEDIATELY AFTER MIXING CEMENT WITH WATER TO FORM A PASTE, HOLES LOCATED BETWEEN THE CEMENT PARTICLES THAT CONNECTED WITH EACH OTHER, ARE FILLED BY WATER. IN THIS PROCESS, THREE DIFFERENT LEVELS OR mechanism HAS BEEN SUGGESTED AND THESE ARE KNOWN AS NUCLEATION AND GROWTH, PHASE BOUNDARY INTERACTION AND DIFFUSION PROCESS.THE REACTION STAGES HAVE BEEN EXPLAINED BY kinetics TERMS. ALSO MODELS WITH DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR EACH PHASE ARE PRESENTED WHICH SHOWS THE RATE OF HYDRATION IS PROPORTIONAL TO TIME.THE DEVELOPMENT OF THE kinetics MODEL WILL BE TAKES PLACE ACCORDING TO THE PATTERN, NG-I-D [1-4].

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

ARMANMEHR M. | MOHAJER F. | KHADEMLOO E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE HOMOGENEOUS GAS-PHASE THERMAL DECOMPOSITION OF 2-METHYLPROPANOIC ANHYDRIDE HAS BEEN STUDIED OVER THE TEMPERATURE RANGE OF 200-400OC. THE REACTION OBEY FIRST-ORDER kinetics, IS UNAFFECTED BY CHAIN INHIBITORS AND GIVE 2-METHYLPROPANOIC ACID AND DIMETHYL KETENE AS SOL PRODUCTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

EZZATI ROHOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17526
 • دانلود: 

  28795
چکیده: 

In this work, kinetics and thermodynamics of esterification reaction were studied. This research investigated the esterificationreaction between methanol and acidified oil catalyzed by sulfonated cation exchange resin and proposed a new rate equation forconsideration of kinetics of this reaction according to the Langmuir-Hinshelwood mechanism. Thermodynamics and kineticsparameters were calculated according to this equation. The results of this study showed that this new equation was a reasonableequation for kinetics study of the esterification reaction. Also, kinetics parameters were calculated for this reaction. Activationenergy and Arrhenius pre-exponential factor were equal to 75. 2477 􀝇 􀝆 /􀝉 􀝋 􀝈 and 8. 9994 􀵈 10􀬵 􀬷 􀜮 􀝅 􀝐 /􀝉 􀝋 􀝈 . 􀝄 respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 17526

دانلود 28795 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

در این تحقیق، منحنی های DTA و TGA پودر هیدراید تیتانیم در هوا با سرعت گرما دهی 5، 10، 20، 25 و 30 درجه بر دقیقه رسم شد و الگوهای XRD پودر در حین گرمایش پودر با سرعت گرما دهی 10oC/min در دماهای مختلف تهیه شد. نتایج نشان داد که خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم طی هفت مرحله رخ می دهد و با افزایش سرعت گرما دهی مکانیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم تقریبا ثابت است. با محاسبه انرژی اکتیواسیون این مراحل با استفاده از معادله کسینجر، مشخص شد که مکانیزم در دماهای مختلف تغییر می کند. بر طبق منحنی DTA با سرعت گرما دهی 10oC/min، در دماهای کمتر از 460oC تحت کنترل نفوذ داخلی، در دماهای بین 650oC - 460oC مکانیزم تحت کنترل فرایند فیزیکوشیمیایی و در دماهای بالاتر از 650oC تحت کنترل واکنش شیمیایی است. با افزایش سرعت گرما دهی، مکانیزم در دمای بالاتر تغییر می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PIROUZPANAH V. | KHOUSHBAKHTI SARAI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21309
 • دانلود: 

  14563
چکیده: 

This work is carried out to investigate combustion characteristics of a dual fuel (diesel-gas) engine at part loads, using a quasi-dimensional multi zone combustion model (MZCM) for the combustion of diesel fuel and a single zone model with detailed chemical kinetics for the combustion of natural gas fuel. chemical kinetic mechanisms consist of 184 reactions with 50 species. This combustion model is able to establish the development of the combustion process with time and the associated important operating parameters, such as pressure, temperature and heat release rate (H.R.R). The dual-fuel engines, inevitably suffer from lower thermal efficiency, higher carbon monoxide and unburned hydrocarbon at part local conditions. Therefore this paper is an attempt to investigate the combustion phenomena at part loads and using methods such as injection timing advance, increasing pilot fuel quantity, and intake air throttling to improve the mentioned problems. It was found that the advancing of diesel injection timing gave little improvement in combustion parameters but other proposed methods promoted better combustion. Predicted values show good agreement with corresponding experimental values over a whole range of engine operating conditions. Implications will be discussed in details.

آمار یکساله:  

بازدید 21309

دانلود 14563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LU C.H. | CHENG L.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1403-1403
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5978
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5978

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAGHI ZADEH M.T. | MAFAKHERI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  333-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30043
 • دانلود: 

  11414
چکیده: 

A new potassium persulfate redox system has been investigated for the graft polymerization of vinyl monomers. In this study potassium persulfate system was used for initiation the polymerization. Graft polymerization of acrylonitrile (AN) onto starch (Sta) was carried out in aqueous solution using potassium persulfate (I) redox system. It was found that the percentage of grafting and rate of grafting were all dependent to some extent, on the concentration of the I, AN, Sta and Sta/ water as well as reaction time and temperature. The kinetics of the graft polymerization of AN onto Sta in aqueous solution was studied by Kjeldahl method (quantity and qualitative determination nitrogen content), and the kinetics of AN homopolymerization in the same system was studied by bromometry titration (residue monomer determination). The following rate expression (rate of graft polymerization and rate of homopolymerization) Rg=k·[AN]1.185·[I]0.499·[Sta]0.497 and Rh=k·[AN]1.359·[I]0.436 were obtained and a suitable mechanism was suggested. The graft copolymer was investigated with an infrared spectroscope. The overall activation energy was found to be 56.95 kJ/mol within the temperature range of 40-65°C.

آمار یکساله:  

بازدید 30043

دانلود 11414 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  140
 • صفحات: 

  115-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

سابقه و هدف: ملاس یک ترکیب رنگی، سمی و تجزیه ناپذیر است که در فاضلاب صنایع تخمیری وجود دارد. در این تحقیق راندمان و سینتیک حذف رنگ و معدنی سازی ملاس پساب کارخانه خمیرمایه توسط کاتالیست نانوکامپوزیتی کربنی در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری و منفرد بررسی شده است.مواد و روش ها: پساب رنگی خروجی از سیستم تصفیه بیولوژیکی، لجن فعال کارخانه تولید خمیرمایه از ملاس در راکتور استوانه ای جریان نیمه پیوسته ازن زنی کاتالیزوری (COP) شد و تاثیر پارامترهای pH اولیه (4-10) زمان ماند (5-60 دقیقه)، بر راندمان حذف رنگ و معدنی سازی مورد بررسی قرار گرفتند؛ پس از تعیین سینتیک فرایندها، اثر جذب سطحی و استفاده مجدد کاتالیست محاسبه شد و راندمان آن با فرایند ازن زنی منفرد (SOP) و کاتالیست کربنی گرانوله مقایسه گردید.یافته ها: راندمان حذف رنگ ملاس موجود در پساب (4521ADMI) و سینتیک آن در فرایند COP در شرایط بهینه، پس از 60 دقیقه زمان واکنش با غلظت کاتالیست 2g/L، به ترتیب معادل 95 درصد و 0.045min-1 بود، که این مقادیر در SOP به ترتیب معادل 71 درصد و 0.018min-1 و هم چنین کاتالیست کربنی گرانوله 86 درصد و 0.028min-1 بوده است. این در حالی است که راندمان معدنی سازی در فرایند COP معادل 74 درصد تعیین گردید که در آن مقدار TOC اولیه از 510mg/L  با سینتیک حذف 0.021min-1 به 132mg/L کاهش یافت.استنتاج: کاتالیست نانو کامپوزیتی دارای بالاترین راندمان تجزیه رنگ و حذف مواد آلی در فرایندCOP می باشد و می توان آن را براحتی توسط آهن ربا بازیافت کرده و بارها مورد استفاده مجدد قرار داد. عمده ترین مکانیسم حذف رنگ اکسیداسیون شیمیایی بوده و سهم اندکی به واسطه جذب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 470 استناد 0 مرجع 0
litScript