نتایج جستجو

34950

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3495

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

با توجه به اهمیت روی و مس در خاک های آهکی و ضدیت این عناصر با یکدیگر، بررسی تاثیر آنها بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه و ارتباط شکل های مختلف شیمیایی آنها با پاسخ های گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با اعمال سطوح مختلف روی و مس، تاثیر آنها بر رشد و جذب این عناصر توسط برنج و شکل های مختلف شیمیایی آنها در خاک بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کاربرد روی با افزایش رشد گیاه و غلظت و جذب کل روی ولی کاهش غلظت مس در گیاه همراه بود. کاربرد مس نیز هر چند تاثیر معنی داری بر رشد گیاه نداشت ولی سبب افزایش غلظت و جذب کل مس و کاهش غلظت روی در گیاه شد. هم چنین نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش در شکل های کربناته، جذبی و تبادلی روی و نیز افزایش در شکل تبادلی مس در اثر کاربرد روی است. شکل کربناته روی حداکثر تاثیر را بر غلظت و جذب کل این عنصر در گیاه داشت. کاربرد مس نیز با افزایش شکل کربناته و آلی این عنصر در خاک همراه بود و حداکثر هم بستگی بین شکل آلی این عنصر و غلظت و جذب کل آن در گیاه دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  255-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

روی از مهمترین عناصر کم نیاز برای گیاهان می باشد که قابلیت دسترسی آن در خاک های آهکی کم است. قابلیت دسترسی روی برای گیاه به توزیع نسبی شکل های مختلف شیمیایی آن در خاک بستگی دارد که تابعی از ویژگی های خاک می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی توزیع شکل های شیمیایی روی در دو نوع خاک زیر کشت درختان بادام و انار با استفاده از روش عصاره گیری دنباله ای انجام گردید. نتایج نشان داد مقدار روی قابل استخراج با DTPA در خاک زیر کشت بادام نسبت به انار در خاک سطحی-زیر سایه انداز 10/12% و در خاک سطحی-خارج از سایه انداز 91/9% می باشد، خاک عمقی-زیر سایه انداز 20/19% و در خاک عمقی-خارج از سایه انداز 67/21 % بیشتر گردید. مقدار روی قابل استفاده در خاک سطحی-زیر سایه انداز نسبت به خارج از سایه انداز درختان انار 71/9% و در خاک عمقی-زیر سایه انداز نسبت به خارج از سایه انداز درختان انار 18/10% بیشتر گردید. نتایج نشان داد بیشترین درصد شکل شیمیایی روی در روش عصاره گیری دنباله ای مربوط به شکل کل و سپس اکسیدهای آهن بی شکل بوده که قابل دسترس برای درختان نیست. به طور کلی ترتیب شکل های شیمیایی روی به لحاظ کمیت به ترتیب زیر بود: محلول + تبادلی

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

در دهه های اخیر چالش ناشی از آلودگی خاک با فلزات سنگین تبدیل به یکی از خطرات جدی در کشورهای جهان از جمله ایران شده است. تثبیت فلزات سنگین با استفاده از جاذب ها در احیای خاک های آلوده به فلزات سنگین یکی از روش های کم هزینه و سریع می باشد. به منظور بررسی تأثیر دیاتومیت بر شکل های شیمیایی کادمیم در خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 3 سطح دیاتومیت (0، 2 و 5 درصد وزنی) و4 زمان خوابانیدن (1، 2، 4 و 8 هفته) در دو خاک آلوده و در 3 تکرار انجام شد. توزیع کادمیم در زمان های مذکور با روش عصاره گیری متوالی تعیین و برای ارزیابی وضعیت تحرک پذیری آن در خاک های مورد مطالعه، از دو شاخص تفکیک کاهش یافته (IR) و تحرک (MF) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد، کاربرد دیاتومیت موجب کاهش معنی دار (P ≤ 0. 01) کادمیم در بخش های تبادلی و کربناتی و افزایش معنی دار آن در بخش های پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز، آلی و باقیمانده نسبت به خاک شاهد گردید. با افزایش 5 درصد دیاتومیت به خاک ها و زمان 8 هفته انکوباسیون، مقدار IR ( 71-42 درصد) و pH (8-5 درصد) افزایش، اما مقدار MF (33-30 درصد) و بخش قابل عصاره گیر با DTPA کادمیم (33-28 درصد) کاهش یافت که بیانگر کاهش تحرک کادمیم با افزایش درصد دیاتومیت است. با توجه به نتایج می توان از دیاتومیت به عنوان یک ماده کاربردی ارزان برای حذف فلزات سنگین از جمله کادمیم از منابع خاک های آلوده استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ALLAHBAKHSH A. | SHARIF F. | MAZINANI S. | KALAEE M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (15)
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65461
 • دانلود: 

  38121
چکیده: 

In this study, an efficient and facile technique for preparing graphene oxide in suspension and powder forms was presented based on a modification on Hummers' method followed by an additional ultrasonic process. The method involved the provision of graphene oxide from graphite by reaction of potassium permanganate and sulfuric acid with stabilizing the medium complex. Furthermore, this study evaluated the functionality of graphene oxide in powder form in comparison with suspension using Fourier transform infrared spectroscopy. In addition, prepared graphene oxide powder was characterized using X-ray diffraction method for investigating the exfoliation of graphite to graphene nanosheets. Moreover, transmission electron microscopy and atomic force microscopy techniques were employed to demonstrate the structure of resulting graphene oxide in suspension form. The presence of graphene oxide nanosheets including an average thickness of about 2-4 nm was proved via microscopy observation of the prepared nanosheets.

آمار یکساله:  

بازدید 65461

دانلود 38121 استناد 0 مرجع 2664
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

به منظور بررسی شکلهای مختلف شیمیایی روی (Zn) باقیمانده ناشی از کاربرد کود سولفات روی، 40 نمونه خاک از عمق 0-30 سانتی متری از اراضی شرق مازندران تهیه و از بین آنها تعداد 20 نمونه خاک که از نظر خصوصیات فیزیکو شیمیایی، بخصوص از نظر روی و فسفر قابل استفاده متفاوت بوده اند، انتخاب گردید. در یک آزمایش، اثر روی بر شکل های مختلف شیمیایی به صورت فاکتوریل (20×2) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار شامل دو سطح روی (0 و 10 میکروگرم در گرم به صورت ZnSO4.7H2O) و در 20 خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای جداسازی شکل های مختلف شیمیایی روی در بخش های تبادلی، جذب سطحی شده، آلی، کربناتی و سولفید یا تتمه به ترتیب از عصاره گیرهای 0.5M KNO3، XH2O، 0.5M NaOH، 0.05M Na2EDTA و4M HNO3  استفاده شد. غلظت روی با استفاده از دستگاه جذب اتمی وICP-AES  اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت روی عصاره گیری شده با عصاره گیر  KNO3(تبادلی)، بسیار ناچیز بود. مقدار روی کل خاک (روی بومی) از 49.3 تا 84 میکروگرم در گرم خاک (با میانگین 63.4 میکروگرم در گرم) متغییر بود. شکلهای مختلف شیمیایی روی بومی در خاک های مورد مطالعه به ترتیب زیر تعیین گردید: تبادلی> جذبی> آلی>کربناتی>>> تتمه بخش عمده روی کاربردی به شکلهای شیمیایی تتمه و کربناتی تبدیل گردیده به نحوی که 40.4 و 30.9 درصد از روی کاربردی به ترتیب وارد بخش تتمه و کربناتی گردید. مقدار تبدیل روی اضافه شده به شکلهای شیمیایی در خاک های مختلف در سطح 10 میکروگرم روی در گرم خاک به صورت زیر بوده است: تبادلی>جذبی>آلی>کربناتی>تتمه.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی زی توده غیرزنده سیانوباکتری اسپیرولینا (Arthrospira platensis) به عنوان یک ماده آلی و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها به ترتیب شامل دو زمان خواباندن (یک و دو ماه در دمای 25 درجه سلسیوس)، سه سطح سرب از منبع نیترات سرب (شاهد، 200، و 400 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، سه سطح سیانوباکتری اسپیرولینا (0، 500 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود. نتایج نشان داد با افزایش سطوح سرب، غلظت سرب در تمامی شکل های شیمیایی (تبادلی، کربناتی، آلی، متصل به اکسیدهای آهن بی شکل، متصل به اکسیدهای منگنز و باقیمانده) افزایش معنی داری یافت. کاربرد سطوح مختلف سیانوباکتری می تواند اثرات متفاوتی بر شکل های شیمیایی سرب در طول زمان از خود بجای گذارد اما به طور کلی کاربرد سیانوباکتری سبب افزایش 31% و 43% در شکل های محلول تر ( به ترتیب کربناتی و تبادلی) نسبت به شاهد شد و فراهمی سرب در خاک را افزایش داد، لذا انتخاب این سیانوباکتری به عنوان اصلاح کننده بایستی با احتیاط بیشتری صورت گیرد و آزمایش های بیشتری در خاک های مختلف و در زمان های متفاوت خواباندن انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شاکری سیروس | صفاری محبوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تعیین و شناخت توزیع نسبی هر یک از شکل های شیمیایی عناصر و ارتباط آن ها با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی های رسی خاک می تواند محققان را جهت دستیابی به مدیریت حاصلخیزی خاک کمک نماید. تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناخت شکل های شیمیایی دو عنصر روی و مس در تعدادی از خاک های سطحی و زیرسطحی استان کهگیلویه و بویراحمد و ارتباط آن ها با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی های ر سی ثانویه انجام شد. بر این اساس، نمونه­ برداری از خاک های سطحی و زیرسطحی در واحدهای فیزیوگرافی مختلف استان انجام و شکل های شیمیایی روی و مس آن ها با روش عصاره گیری دنباله ای تعیین و ارتباط آن ها با ویژگی های مختلف خاک بررسی شد. نتایج نشان داد، در حالی که مقدار شکل های شیمیایی تبادلی و جذب سطحی شده عناصر مس و روی بسیار کم و قابل چشم پوشی بود، شکل های باقی مانده، کربناتی و آلی به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر از شکل های شیمیایی این عناصر را به خود اختصاص داد. تحرک پایین روی و تحرک متوسط مس در بیشتر خاک های مورد مطالعه نشان از رفتار متفاوت این دو عنصر در خاک های آهکی منطقه داشت. بررسی همبستگی شکل های شیمیایی این عناصر با ویژگی های خاک نشان از وجود همبستگی موثر کربن آلی با شکل های شیمیایی روی، و همبستگی موثر رس، سیلت، ظرفیت تبادل کاتیونی و کربنات کلسیم با شکل های شیمیایی مس داشت. همبستگی مقادیر کمی کانی های رسی با شکل های شیمیایی این عناصر نشان داد مقدار شکل های مختلف روی و مس با کانی های سیلیکاتی 2: 1 (به ویژه ورمی کولیت) ارتباط مستقیم دارد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دولتی بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سابقه و هدف: تامین عناصر غذایی کم مصرف در بهبود فرایندهای بیولوژیکی گیاهان ضروری است. مقادیر کل عناصر در خاک شاخص مناسبی از قابلیت استفاده برای گیاهان نمی باشد و اغلب بصورت شکل های غیرقابل جذب حضور دارند. مواد هومیکی می تواند شکل های شیمیایی عناصر در خاک را تغییر دهد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر لئوناردیت در تغییر شکل های شیمیایی منگنز در خاک های زراعی انجام شد. مواد و روشها تعداد 20 نمونه خاک زراعی از عمق 30-0 سانتیمتری از مزارع شهرستان ارومیه برداشت شد. برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی به روش های استاندارد، منگنز قابل استفاده به روش DTPA و کانی شناسی رس (20) اندازه گیری شدند (21). طیف FT-IR لئوناردیت جهت تعیین گروههای عاملی بررسی شد. بررسی های آزمایشگاهی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار نمونه خاک متفاوت انتخاب شده و با استفاده از MnSO4. H2O با غلظت 200 میلی گرم در کیلوگرم منگنز تیمار شد و به مدت دو ماه در رطوبت ظرفیت مزرعه ای نگهداری شدند. بعد از انکوباسیون سطوح مختلفی از لئوناردیت (0، 2 و 4 درصد) اضافه شد. منگنز قابل استفاده و شکلهای شیمیایی آن پس از گذشت 20، 90 و 120 روز با استفاده از روش DTPA و عصاره گیری متوالی (32) اندازه گیری شد. یافته ها نتایج نشان داد که کمیت و کیفیت کانی های رس متفاوت بود و کانی غالب خاک های مورد مطالعه ایلیت بود. نتایج نشان داد که لئوناردیت دارای گروه های عاملی مختلف بوده و تاثیر معنی دار در افزایش میزان منگنز قابل استفاده گیاه داشت (P<0. 001).

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

Proper plant nutrition is one of the most important factors in improvement of crop quality and quantity. Potassium is one of the essential macronutrients for plant growth. Understanding the different forms of potassium is important in evaluation the situation of this element in soil fertility and plant nutrition. Incorrect understanding of the potassium dynamics in soil off leads to improper management of soil fertility. Soil potassium exists in four forms: soluble, exchangeable, non-exchangeable and structural that their availability for plant are different. Soluble and exchangeable forms are widely used for determination of the potassium availability for plants. In addition to the exchangeable potassium, non-exchangeable potassium plays an important role in plant nutrition. This study was done to evaluate the different chemical forms of potassium and effect of pistachio seedlings planting on changes of their forms in some calcareous soils of Rafsanjan. For determination of the chemical forms of their form's potassium in 20 calcareous soils samples of Rafsanjan before and after planting, 1 M NH4OAc, boiling 1 M HNO3 and distilled water were sample used. Results indicated that there was no significant difference between the soluble potassium before and after the planting. However, amount of exchangeable potassium increased from 239 mg kg-1 soil before planting to 270 mg kg-1 soil after planting and non-exchangeable potassium decreased from 683 mg kg-1 soil before planting to 570 mg -1 kg soil after planting. Multiple regression equations indicated that the different forms of potassium in soils were correlated with the physical and chemical properties of the soil such as clay content.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
litScript