نتایج جستجو

26289

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2629

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WANG Q.C. | MA Z.W.

نشریه: 

RURAL ECO ENVIRONMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی) بارور-2( و امکان جایگزینی آن با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کود زیستی (کاربرد بارور-2و عدم آن) در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (صفر، 50 و 100 درصد کود فسفره توصیه شده بر اساس آزمون خاک معادل 75 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد کاربرد هر دو سطح کود شیمیایی فسفره 50 و 100درصد کود فسفره افزایش معنا دار و مشابهی را در عملکرد دانه موجب شد و این صفت را در مقایسه با عدم مصرف کود فسفره به ترتیب به میزان 34 و 1/33 درصد افزایش داد. سطح 50 درصد کود فسفره از طریق افزایش تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه موجب افزایش عملکرد دانه عدس گردید کاربرد کود زیستی افزایش معنا داری را در عملکرد دانه عدس موجب شد. کاربرد کود زیستی فسفره بارور-2 عملکرد دانه عدس را در مقایسه با عدم مصرف کود زیستی به میزان 2/18 درصد افزایش داد. افزایش در عملکرد دانه تحت تاثیر کاربرد کود زیستی تنها ناشی از افزایش دانه در بوته بوده و وزن صد دانه عدس تحت تاثیر کاربرد کود زیستی قرار نگرفت. با توجه به نتایج این بررسی، می توان گفت کاربرد 50 درصد کود فسفره ی پیشنهادی همراه با کاربرد کود فسفره ی بارور-2 جهت افزایش مطلوب عملکرد دانه ی عدس در منطقه پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EANA G.R.E. | SRIDHAR M.K.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7655
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7655

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS STUDY, THE EFFECT OF DIFFERENT chemical fertilizerS APPLICATION RATES WAS EVALUATED ON NEPETA RACEMOSA, AS A HIGH VALUE MEDICINAL PLANT. THE EXPERIMENT WAS CONDUCTED IN 2012 IN ALBORZ RESEARCH STATION, RESEARCH INSTITUTE OF FORESTS AND RANGELANDS, KARAJ, IRAN. EXPERIMENT DESIGN WAS RANDOMIZE COMPLETE BLOCK WITH THREE REPLICATIONS…..

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

ISLAMI N. | TAIB S. | YUSOFF I. | ABDUL GHANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (32)
 • صفحات: 

  765-780
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27149
 • دانلود: 

  16226
چکیده: 

Geoelectrical resistivity, hydrogeochemical and soil properties analysis methods were used for chemical fertilizer monitoring in sandy soil at a palm oil plantation in Machang, Malaysia. The time lapse monitoring was done using these methods five times within a three-month period. The hydrogeochemical analysis was conducted over three auger holes to a depth of 1 m and sampled at 25 cm intervals. chemical fertilizer was applied to the 21 x 21 m2 area after the first data set measurement. The areas outside of this fertilized zone are considered a nonfertilized zone. The other four data sets were acquired at about equal time intervals, thus giving a four-post fertilization data set. The hydrogeochemical measurements indicate that the cations content are relatively similar for every time lapse measurement. However, relatively higher changes of anions content occur at the surface level to a depth of 1 m. The nitrate concentration above the limit for safe human consumption as it returns to the initial value about 100 days after fertilization. The geoelectrical model prior to fertilization showed similar resistivity values at near surface to a depth of about 75 cm with no significant occurrences of low resistivity values. Lower resistivity values were obtained during the second, third, fourth and fifth measurements within the chemically fertilized zone. In the last measurement, the resistivity values in the fertilized zone are almost similar to the nonfertilized zone. This indicates that the contaminant has dissolved into the surrounding environment within this time period.

آمار یکساله:  

بازدید 27149

دانلود 16226 استناد 0 مرجع 4440
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

به منظور بررسی میزان ماده خشک رزماری (Rosmarinus officinalis L. ) و علف های هرز تحت تاثیر منابع کودی مختلف، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل رقابت گیاه زراعی و علف های هرز (در دو سطح وجود و نبود علف های هرز) به عنوان عامل اصلی و منابع کودی شامل: کود دامی، ورمی کمپوست، کود دامی + ورمی کمپوست، کود شیمیایی NPK (N 46%, P2O5 46%, K2O 50%)، نانو کود NPK و شاهد (عدم مصرف کود) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که رقابت با علف های هرز باعث شد که گیاه رزماری حداکثر تجمع ماده خشک خود را به لایه های بالاتر (40-20 سانتی متر) منتقل نماید؛ در حالی که در شرایط حذف رقابت با علف های هرز، گیاه رزماری از توانایی و یکنواختی بالاتری در حفظ ماده خشک در دو لایه ابتدایی کانوپی در مقایسه با شرایط حضور علف های هرز برخوردار بود. در این خصوص تیمار ورمی کمپوست با میانگین 51/49 گرم بیشترین ماده خشک تک بوته را داشت. بررسی های انجام شده روی تراکم و زیست توده ی علف های هرز نشان داد که کاربرد کود ورمی کمپوست به تنهایی (تیمار 2) تراکم و زیست توده علف هرز را کاهش دهد؛ در حالی که تیمار کود شیمیایی بیشترین تراکم و زیست توده علف های هرز را داشت. نتایج نشان داد، کاربرد کودهای آلی نظیر ورمی کمپوست ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیز نداشتن عواقب سوء زیست محیطی، توانایی بالایی در مهار رشد علف های هرز داشته و موجب کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

به  منظور بررسی تاثیر کود زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد، آزمایشی به  صورت کرت  های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 93-92 انجام شد. عامل اصلی شامل سه رقم اردکان، اصفهان و توده بومی سیستان و عامل فرعی شامل انواع کود: 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده، 75 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 50 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 25 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو و 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو بود. نتایج نشان داد مصرف 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده سبب افزایش معنی  دار ارتفاع بوته، تعداد کپسول در متر  مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده شد. بیشترین تعداد کپسول در متر  مربع (2256 عدد) از توده بومی سیستان با کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به  دست آمد. تعداد کپسول در متر  مربع، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده، شاخص برداشت، کلروفیل برگ و درصد پروتئین دانه در توده بومی سیستان در مقایسه با سایر ارقام افزایش معنی  داری نشان داد. بیشترین عملکرد دانه (07/1428 کیلوگرم در هکتار) از توده بومی سیستان حاصل و بالاترین درصد روغن (7/41 درصد) از رقم اصفهان به  دست آمد. با توجه به نتایج می  توان گفت کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، فسفات آمونیم و اوره می  تواند در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات رشدی کنجد موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASADI KANGARSHAHI A. | MAHMOUDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7052
 • صفحات: 

  531-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2787
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2787

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

با توجه به اهمیت اثر حذف یارانه کودشیمیایی بر هزینه تولید گندم، این مطالعه با هدف ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان) صورت گرفت. برای این منظور توابع عرضه و تقاضای نان با استفاده از داده های دوره  1353 85برآورد و آثار رفاهی این سیاست بر مصرف کنندگان در نتیجه تغییر قیمت مشخص گردید. یافته ها نشان داد که به دلیل عدم حساسیت مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت نان، افزایش هزینه تولید گندم، از راه افزایش قیمت محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود؛ به گونه ای که با حذف کامل یارانه کودشیمیایی، رفاه مصرف کنندگان به میزان 661.8 میلیارد ریال و مخارج دولت به میزان 3927.6 میلیارد ریال کاهش می یابد که مجموع آن ها حاکی از افزایش رفاه به میزان 3265.8 میلیارد ریال برای جامعه است. همچنین نتایج نشان می دهد که با حذف کامل یارانه کودشیمیایی، قیمت خرده فروشی نان به میزان 6.72 درصد افزایش مییابد. بر اساس یافته های مطالعه، کاهش تدریجی یارانه کودشیمیایی و پرداخت هدفمند یارانه به مصرف کنندگان نان پیشنهاد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 52 استناد 4 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2730
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF ORGANIC MANURE, PHOSPHATE BIO-fertilizer AND chemical fertilizer ON THE ROOT AND SHOOT GROWTH OF ISABGOL, A FIELD EXPERIMENT WAS CARRIED OUT IN 2011-2012 GROWING SEASON AT RESEARCH FARM OF FACULTY OF AGRICULTURE,...

آمار یکساله:  

بازدید 2730

دانلود 0
litScript