نتایج جستجو

572

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

58

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SADIQ BUTT M. | TAHIR NADEEM M. | KHAN M.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  68-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3951
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3951

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

به منظور بررسی کارایی ارقام مختلف غلات در جذب و مصرف فسفر (فسفر کارایی ارقام) در سال 1385 آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در خاکی با فسفر قابل دسترس پایین (Polsen£5mg/kg) و فسفر کل 1260mg/kg در موسسه تحقیقات خاک و آب اجرا گردید. در این آزمایش 17 رقم غلات شامل 8 رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) 3 رقم گندم دوروم (Triticum durum L.)، 3 رقم جو (Hordeum vulgare L.)، 1 رقم چاودار (Secale cereale L.)، 1 رقم جو دو سر(Avena sativa L.)  و 1 رقم تریتیکاله (Triticosecale L.)، در دو سطح فسفر (0 و 84mg/kg) در سه تکرار با هم مقایسه شدند. ارقام از لحاظ تعداد پنجه، غلظت فسفر در اندام هوایی، فسفر کل گیاه و وزن خشک اندام هوایی در سطح %1 تفاوت معنی دار نشان دادند. از شاخص عملکرد نسبی اندام هوایی بعنوان شاخص کارایی فسفر استفاده گردید که به طور میانگین 0.71 به دست آمد و از 0.42 تا 0.97 به ترتیب مربوط به لاین جو (M-80-16) و رقم گندم نان (آزادی) تغییر کرد. میانگین غلظت و جذب کل فسفر در اندام هوایی به ترتیب 0.19 درصد و 13.24mg/pot در شرایط بدون مصرف فسفر و 0.47 درصد و46mg/pot  در حالت مصرف فسفر بدست آمد. در شرایط کمبود فسفر بالاترین میزان جذب فسفر 20.15mg/pot مربوط به رقم یا واروس و کمترین آن  5.85mg/potمربوط به لاین جو (M-80-16) بود. جو دوسر بازای واحد فسفر جذب شده بالاترین عملکرد را تولید کرد لذا از لحاظ کارایی مصرف فسفر در داخل گیاه برترین رقم بود. اما از لحاظ میزان نسبی کل جذب فسفر ارقام آزادی و یاواروس به ترتیب با 0.45 و 0.43 در صدر بودند. شاخص کارایی با میزان کل فسفر جذب شده همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد (r=0.66**) ولی با غلظت فسفر در گیاه همبستگی معنی داری نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 328 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

NASIM G. | BAJWA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4193
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4193

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

آب در ایران یک منبع کمیاب می باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه ای در استان های کشور در سال 1395 پرداخته است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می گیرد. استان های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده اند که عمده صادرات استان گلستان به استان های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان های آذربایجان غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می باشد به استان های مذکور می باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMAD I. | AKHTAR M.J. | ZAHIR Z.A. | MITTER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15583
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Cadmium (Cd) is one of the toxic metals that adversely affect plant growth. Organic amendments may not only enhance nutrient status of soil, but they may also form complexes with Cd and reduce its availability to plants. This experiment was conducted to determine whether organic amendments (compost and biogas slurry) could stabilize/extract Cd and alleviate the adverse effects of Cd on the growth of two cereals, wheat and maize. Organic amendments along with four varying levels of Cd (0, 5, 20, 50 mg kg-1 soil) were prepared with soil. Effect of these amendments on tolerance indices, root/shoot dry biomass, tissue Cd concentration, Cd uptake and translocation were studied. Biogas slurry caused maximum increase in tolerance indices of wheat and maize (100-112 and 117-133%, respectively, as compared to control), whereas compost caused significant increase in their dry biomass. Negative correlation between root dry biomass of wheat (r=-0.37) and maize (r=-0.53) to Cd revealed its suppressive effects. Dry biomass of plant correlated with organic amendments in wheat (r=0.83-0.98), whereas weak correlation was observed in maize (r=0.30-0.40). Compost significantly reduced Cd uptake in wheat and maize; however, it increased Cd translocation in plants. Based on the results of this study, root was the major sink of Cd when soil was amended with or without organic amendments. Biogas slurry removed 97% Cd from artificially polluted water after 13 h at pH 6. The additions of compost in soil and biogas slurry in wastewater are recommended to stabilize/extract Cd.

آمار یکساله:  

بازدید 15583

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  673-683
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مطالعه واکنش های فیزیولوژیک گونه های مختلف غلات به تنش کم آبی می تواند به شناسایی مکانیسم های مؤثر در مقاومت به خشکی کمک کند. آزمایشی با هدف ارزیابی شرایط کم آبیاری بر کلروفیل a، b و کل، پرولین، قندهای محلول، آنزیم کاتالاز و عملکرد دانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعی 1393 انجام شد. عامل اول گونه های غلات شامل گندم نان رقم کوهدشت، گندم دوروم رقم سیمره، جو شش ردیفه رقم صحرا، جو دو ردیفه رقم خرم، جو لخت لاین 17، تریتیکاله رقم جوانیلو و عامل دوم تیمارهای مختلف آبیاری در سه سطح شرایط کم آبیاری شامل (شاهد)، تنش خشکی متوسط (5 روز قطع آبیاری)، تنش خشکی شدید (10 روز قطع آبیاری) بودند. در این آزمایش تنش خشکی در مرحله گلدهی گیاهان اعمال شد. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف آبیاری ازلحاظ کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل، پرولین، قندهای محلول و آنزیم کاتالاز اختلاف معنی داری وجود داشت (P <0. 01). بیش ترین میزان کلروفیل a در تنش متوسط و تنش شدید مربوط به گندم دوروم و گندم کوهدشت به ترتیب 0. 33 و 0. 21 میلی گرم بر گرم بود. هم چنین بیش ترین میزان کلروفیل b و کل در تنش متوسط و شدید از گندم کوهدشت به دست آمد. بر اساس نتایج، بیش ترین و کم ترین میزان تجمع پرولین در تنش متوسط و تنش شدید به ترتیب مربوط به گندم کوهدشت (98. 34، 15. 83) و جو لخت (103. 90 و 16. 50 میلی گرم بر گرم) بود. در این مطالعه، بیش ترین مقدار قند محلول در تنش شدید مربوط به گندم دوروم با 190. 870 میلی گرم برگرم به ثبت رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MAESTRI E. | KLUEVA N. | PERROTTA C.

نشریه: 

PLANT MOLECULAR BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  667-681
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4599
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4599

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

سابقه و هدف: غلات صبحانه به طور قابل ملاحظه ای به دریافت انرژی روزانه و مواد تغذیه ای کودکان کمک می کنند. همچنین تمایل مصرف کنندگان به غذاهای با رنگ طبیعی از قبیل غلات صبحانه در حال رشد است. این پژوهش با هدف بررسی استفاده از پودر کدوحلوایی در تولید غلات صبحانه فراسودمند و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی محصول تهیه شده انجام شد. مواد و روش ها: در این تحقیق تاثیر جایگزین کردن آرد ذرت با پودر کدوحلوایی در شش سطح 0، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد بر ویژگی های حسی و خواص فیزیکوشیمیایی غلات صبحانه بررسی شد. خصوصیات محصول تهیه شده شامل چربی، فیبر، رطوبت، پروتئین، خاکستر، بتاکاروتن، پلی فنل و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن پودر کدوحلوایی اثر معنی داری در تغییر چربی و پروتئین ندارد (p>0.05). نتایج آزمون های رطوبت، خاکستر، پلی فنل، بتاکاروتن و رنگ اختلاف معنی داری نسبت به نمونه شاهد نشان داد (p<0.05). با افزایش درصد جایگزینی پودر کدوحلوایی، مقدار فیبر و بتاکاروتن غلات صبحانه به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج پردازش تصویر نشان داد که با افزودن پودر کدوحلوایی رنگ نمونه ها زردتر و قرمزتر می شود. بر اساس نتایج ارزیابی حسی غلات صبحانه حاوی 15 درصد پودر کدوحلوایی به عنوان نمونه برتر شناخته شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمون های فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی، نمونه حاوی 15 درصد پودر کدوحلوایی بهترین تیمار شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسدی هرمز | قطبی ویدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

بمنظور بررسی اقتصادی کشت مخلوط یونجه رقم همدانی با گیاهان پوششی غلات یکساله جو، یولاف و تریتیکاله و مقایسه آن با کشت خالص آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال زراعی 1386 و 1387 در مزرعه چهار صد هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج اجرا شد. از تکنیک بودجه بندی جزیی برای بررسی های اقتصادی استفاده شد. نتایج نشان داد که مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 150 کیلو گرم بذر یولاف در هکتار از نظر اقتصادی برترین مخلوط بود. سود خالص کاربرد این مخلوط انتخابی 4285.2 میلیون ریال در هکتار برآورد شد که از سایر تیمارها بیشتر بود. نقطه سر به سر هزینه تیمار برتر انتخابی (مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 150 کیلو گرم بذر یولاف در هکتار) نسبت به کاربرد تیمار در اولویت دوم و سوم بیانگر آن است که اگر میانگین هزینه تیمار در اولویت اول نسبت به تیمار در اولویت دوم (تیمار مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 200 کیلوگرم بذر تریتیکاله در هکتار) و تیمار در اولویت سوم (تیمار مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 200 کیلوگرم بذر یولاف در هکتار) بترتیب 2.8 و 5.1 درصد افزایش یابد، هنوز تیمار مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 150 کیلوگرم بذر یولاف در هکتار بعنوان تیمار انتخابی می باشد. نقطه سر به سر درآمد ناخالص تیمار برتر انتخابی مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 150 کیلوگرم بذر یولاف در هکتار نسبت به کاربرد تیمار مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 200 کیلوگرم بذر تریتیکاله در هکتار و تیمار مخلوط 20 کیلوگرم بذر یونجه و 200 کیلوگرم بذر یولاف در هکتار بترتیب 23959.2 و 23492.7 هزار ریال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

سابقه و هدف: به کارگیری پسماندهایی مانند دانه های صیفی جات موجب ورود مجدد این منابع ارزشمند به چرخه ی غذایی، ارتقاء ارزش تغذیه ای و تولید فراورده فراسودمند در صنعت غذا می گردد. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و سرعت چرخش مارپیچ بر ویژگی های فیزیکوشیمیای و حسی غلات صبحانه اکسترود شده بر پایه ی بلغور ذرت و آرد گندم غنی شده با دانه خربزه و به دست آوردن شرایط بهینه مناسب می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش سطح پاسخ جهت بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون شامل؛ آرد دانه خربزه (10-20 درصد)، میزان رطوبت (12-20 درصد) و سرعت مارپیچ (180-120 دوربردقیقه) بر پاسخ های نسبت انبساط، دانسیته توده ای، سختی بافت، شاخص جذب آب، شاخص حلالیت در آب و پذیرش حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: افزایش دانه خربزه به مخلوط بلغور ذرت و آرد گندم باعث افزایش دانسیته ی توده ای و سختی بافت و نیز کاهش نسبت انبساط و شاخص جذب آب در فراورده گردید. شرایط بهینه فرایند اکسترون با استفاده از روش سطح پاسخ، 1/10 درصد دانه خربزه، 18 درصد رطوبت خوراک و سرعت چرخش مارپیچ 39/172 دور بر دقیقه تخمین زده شد. نتیجه گیری: استفاده از آرد کامل دانه خربزه در فرمولاسیون غلات صبحانه، می تواند به عنوان یک ماده غذایی کاربردی با مواد مغذی و مزایای سلامتی برخودار باشد. محصول نهایی از ویژگی های حسی مطلوب و پذیرش مناسب مصرف کننده برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
litScript