نتایج جستجو

294

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  105-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

ظرفیت تبادل کاتیونی (cec) یکی از خصوصیات مهم خاک است که اندازه گیری مستقیم آن مشکل، وقت گیر و پر هزینه است. علی رغم تحقیقات زیاد در مورد تخمینcec ، چگونگی بهبود تخمین ها با معرفی متغیرهای جدید مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. بر پایه بررسی انجام شده از منابع علمی داخلی و خارجی در هیچ تحقیقی از متغیر کمکی سطح ویژه برای تخمین cec استفاده نشده است. در این تحقیق 1662 نمونه خاک از نقاط مختلف استان گیلان جمع آوری گردید. رس، سیلت، شن، کربن آلی، pH و cec برای نمونه های فوق اندازه گیری شدند. منحنی دانه بندی (PSD) با استفاده از بافت خاک به روش مدل اسکاگز و همکاران شبیه سازی گردید. سپس سطح ویژه کل (TSS) و حاصل ضرب سطح ویژه جزء رس در کسر جرمی آن (SS1) از منحنی PSD محاسبه و برای تخمین cec به عنوان ورودی در شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شدند. همبستگی غیر خطی قوی و معنی داری بین cec با TSS و SS1 مشاهده شد. استفاده از TSS و SS1 در PTF ها موجب بهبود تخمین cec گردید. SS1 بیشترین تاثیر را در تخمین cec داشت. تقسیم داده ها به هشت گروه بطور معنی داری موجب بهبود عملکرد PTF ها شده و تاثیر TSS و SS1 بر تخمین cec را افزایش داد. استفاده از این توابع انتقالی روشی آسان و مقرون به صرفه بوده و می تواند گامی مهم در بهبود تخمین cec خاک محسوب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 31 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

BAZARGAN K. | MALAKOUTI M.J. | EFTEKHARI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10988
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Three topsoils were selected from the different farm areas of Karaj region having cec of 6.2, 13.6 and 18.8 cmol+/kg-1and with different textures (sand, clay loam and silty clay loam). Available potassium levels in the soils were 164, 256 and 328 mg/kg, respectively. The soils were used for a green house trial. Twenty pots were filled with 16 kg of each soil for eight potassium treatments plus one additional treatment (same three soils without K-fertilizer and without plants). The additional treatment received irrigation water similar to other pots. The experiment had a complete randomized design as factorial, plus one additional treatment, containing two factors of soils with various cec and potassium fertilizer rates, with three replications. Two corn seeds were planted in each pot. Plants were irrigated with distilled water during ten weeks growth. Subsequently, the corn plants were cut and analyzed for potassium and magnesium. Available potassium levels were measured in samples collected from each pot after harvesting. The statistical analysis of the data showed that there was a significant difference at 5% level on the potassium concentrations in the shoots but the dry weight yields of shoots and the total potassium content of shoots were not significantly affected by the treatments. Similarly, potassium treatments did not affect magnesium uptake by the corn plants significantly. A comparison between the soil available potassium levels before planting and after harvesting showed a decline of soil available potassium for the three soils, irrespective of the fertilizer treatments. Subtracting the sum of soil available potassium after harvest plus the amount of potassium measured in the shoots of corn from the sum of the initial soil available potassium plus the added fertilizer potassium, a term ΔK was defined and used to balance the changes in the available soil potassium levels. The outputs showed the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between the ΔK of different soils with various cec and the amount of added potassium to pots. Results showed a positive statistical significant relationship between the two factors at the 1% level. The behavior of soils having low and intermediate cec is similar but different from the soil with high cec. A negative ΔK indicated that non-exchangeable potassium had been released during the experiment, irrespective of the fertilizer treatments. However, increasing the rates of potassium application resulted in a declining trend in ΔK values towards zero. The lighter the soil texture with lower cec, the less potassium fertilizer was required to drive ΔK to zero.

آمار یکساله:  

بازدید 10988

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

اگرچه ظرفیت تبادل کاتیونی را می توان به روش مستقیم اندازه گیری نمود ولی این اندازه گیری، به ویژه در اریدی سول های ایران به دلیل مقادیر بالای کلسیم و گچ موجود در خاک، سخت و پرهزینه است. یکی از روش های جایگزین اندازه گیری مستقیم ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده از توابع انتقالی می باشد. تخمین پارامترهای دیریافت خاک با استفاده از اطلاعات موجود خاک، که به وسیله معادله های رگرسیونی صورت می گیرد، توابع انتقالی خاک نامیده می شود. جهت توسعه توابع انتقالی می توان از رگرسیون چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد. در این پژوهش به منظور تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی اقدام به نمونه برداری به تعداد 60 نمونه سطحی (30-0 سانتی متر) به صورت شبکه منظم و با فاصله 250 متر از خاک های آهکی و گچی دشت یزد - اردکان گردید. پارامترهای ورودی جهت تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در هر دو مدل یادشده، اجزاء بافت خاک و کربن آلی بودند. سپس نتایج پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی با سه تابع انتقالی تجربی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی با RMSE 1.04 و ضریب تبیین 0.97 دارای کارایی بالاتری نسبت به رگرسیون پایه دارد، که احتمالا به علت وجود روابط غیرخطی میان متغیرهای وابسته و پیش بینی شونده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GOLZARI S. | DORAISAMY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3040-3044
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALMEN A. | TINGBERG A. | MATHSON S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  875
 • صفحات: 

  1192-1199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5574
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5574

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3142
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

مقدمه: استفاده از اثرات ضد میکروبی گیاهان دارویی از گذشته های دور مورد نظر بوده است. تحقیقات اخیر نیز در این زمینه نشانگر اهمیت و کاربرد این گونه گیاهان است. در مورد سیاه دانه نیز گزارش هایی مبنی بر تاثیر ضد میکروبی وجود دارد.هدف: در این مطالعه تاثیر ضد میکروبی روغن دانه های سیاه دانه علیه دو گونه از باکتری های استافیلوکوکوس طلایی مورد آزمایش و سنجش قرار گرفته و پس از تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) آن، با برخی از آنتی بیوتیک های اختصاصی مقایسه شده است.روش بررسی: در این بررسی از سیاه دانه تحت شرایط فشار در سرما عصاره روغنی تهیه گردید، سپس دو سویه استاندارد باکتری استافیلوکوکوس طلایی (2572، 1112 ATCC) فعال و در محیط کشت تریپتی کیس سوی بروث، رقت استاندارد (MF 0.5) آماده شد. از عصاره روغنی سیاه دانه (رقت 0.5 ، 0.25 ، 0.06 ، 0.03 درصد) سوسپانسیون میکروبی تهیه و مدت 24 ساعت در 35 درجه سانتی گراد انکوباسیون شده و نتایج ثبت گردید. جهت سنجش حساسیت میکروارگانسیم ها از دیسک های حاوی 30 میکروگرم آنتی بیوتیک (ساخت شرکت دیفکو) و روش انتشار دیسک (کربی- بائر) استفاده و با تاثیر عصاره روغنی مقایسه شد.یافته ها: تاثیر عصاره روغنی سیاه دانه در رقت  16/1 برابر MIC باکتری استافیلوکوکوس طلایی (2572) و در رقت 10/1 معادل MIC سویه (1112) بود. میزان اثر عصاره خالص و رقت های 0.125 و 0.26 با حساسیت باکتری ها نسبت به دیسک های آنتی بیوتیک به کار رفته برابری داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه و برخی از بررسی های مشابه با سایر باکتری ها، به نظر می رسد عصاره روغنی سیاه دانه اثر ضداستافیلوکوکی مناسبی داشته و با تاثیر آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، سفوروکسیم، سفاکلور و سفاماندول در شرایط آزمایشگاهی قابل مقایسه است. با انجام بررسی های تجربی بیشتر می توان از تاثیر ضد میکروبی عصاره روغنی سیاه دانه در کنترل و درمان عفونت های باکتریایی استافیلوکوکوس استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 3142

دانلود 364 استناد 0 مرجع 13
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

سابقه و هدف: گیاهان از جمله برنج برای تأمین نیاز عناصر غذایی خود به مصرف کود احتیاج دارند تا تولید بیشتر در واحد سطح فراهم شود. برای این منظور شناسایی مقادیر عناصر پرمصرف در خاک و تهیه نقشه مناسب آن ها ضروری است. ظرفیت تبادل کاتیونی (cec ) خاک به عنوان شاخص مهمی از کیفیت حاصل خیزی و ظرفیت توقیف آلاینده های خاک و ویژگی های ازت، فسفر و پتاسیم به عنوان عناصر پرمصرف تغذیه گیاه محسوب می شود. این پژوهش با هدف برآورد و پهنه بندی خصوصیات مورد نظر انجام شد تا نتایج و نقشه های به دست آمده بتواند در مدیریت بهینه مصرف کودها و کنترل آلاینده های منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه با وسعت حدود 40000 هزار هکتار، جزء نواحی مرکزی استان گیلان می باشد. تعداد 247 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری برداشت شد. مقادیر ویژگی های cec، ازت کل، فسفر و پتاسیم نمونه های خاک مشخص و آماره های توصیفی آن ها تعیین شد. بررسی توزیع نرمال داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف صورت گرفت. داده هایی که دارای توزیع نرمال نبود، با تبدیل های مناسب، نرمال شدند. قبل از استفاده از روش درون یابی، آزمون روند و ناهمسانگردی انجام شد. نیم تغییرنما با روش کریجینگ معمولی محاسبه و نقشه ها ترسیم گردید. یافته ها و بحث: مقدار پتاسیم از 78 تا 5/269 با میانگین 03/192 میلی گرم بر کیلوگرم، فسفر از 3/2 تا 56 با میانگین 51/16 میلی گرم بر کیلوگرم، مقدار ازت کل از 02/0 تا 8/0 با میانگین 26/0 درصد و cec از 6/10 تا 1/47 با میانگین 72/26 سانتی مول بار بر کیلوگرم متغیر بود. مدل برازش شده بر نیم تغییرنمای ازت کل نمایی و ویژگی های فسفر، پتاسیم و cec کروی بود. ضریب تبیین (R2) مدل ها دارای ارزش زیاد و نسبت اثر قطعه ای به آستانه کمتر از 25 درصد است. این مشخصات نشان می دهد که نیم تغییرنمای ویژگی ها دارای ساختار مکانی قوی است. پس از تعیین نیم تغییرنمای تجربی ویژگی ها، نقشه برآورد مقادیر آن ها با استفاده از روش کریجینگ معمولی تهیه شد. مقادیر معیارهای ارزیابی R2، RMSE و MAE برای پتاسیم 79/0، 84/27 و 106/0، فسفر 73/0، 17/8 و 63/4، ازت کل 72/0، 059/0 و 025/0 و ظرفیت تبادل کاتیونی 76/0، 06/4 و 09/3 به دست آمد. دقت نقشه های تهیه شده با توجه به مقادیر R2، RMSE و MAE قابل قبول بود. با دقت در نقشه های پهنه بندی، پراکنش مکانی مقدار پتاسیم در نواحی شمال غرب، غرب و مرکزی منطقه مورد مطالعه خوب بوده و بیشتر در شمال شرق و جنوب دارای کمبود می باشد. مقادیر فسفر و ازت در نواحی مرکزی تا شمال مناسب بوده و در جنوب منطقه دارای کمبود هستند. با توجه به نقشه ازت و فسفر خاک، مصرف بیش از حد بهینه کودهای نیتراته و فسفره باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود. همچنین مصرف کودهای پتاسه در اراضی با مقادیر زیاد cec، باعث تثبیت آن می شود که دقت در نقشه cec و مصرف در موقع نیاز گیاه، این مشکل را مرتفع می سازد. بنابراین توجه دقیق به مقادیر این پارامترها در نقشه ها و حدود بحرانی و بهینه آن ها، می تواند، مصرف کودها را به طور قابل ملاحظه ای مدیریت بهینه کرده، از تحمیل هزینه های اضافی به کشاورز و آلودگی منابع آب زیرزمینی جلوگیری نماید. نتیجه گیری: بررسی عناصر اصلی ازت، فسفر، پتاسیم و cec در شناخت کیفیت حاصلخیزی خاک دارای اهمیت است. برای این منظور نقشه های پراکنش مکانی پارامترهای ذکر شده با تعیین نیم تغییرنمای تجربی با ساختار مکانی قوی، با استفاده از روش کریجینگ تهیه شد. معیارهای R2، RMSE و MAE نشان داد که دقت نقشه های پهنه بندی قابل قبول است. پراکنش مکانی مقدار پتاسیم در نواحی شمال غرب، غرب و مرکزی منطقه مورد مطالعه مناسب بوده و غالباً در شمال شرق و جنوب دارای کمبود می باشد. همچنین مقادیر فسفر و ازت در نواحی مرکزی تا شمال خوب بوده و در جنوب منطقه دارای کمبود هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  683-694
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SALEHZADEH H. | NEMATOLLAHI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF 4-METHYLESCULETIN–BORIC ACID COMPLEX IN AQUEOUS SOLUTION HAS BEEN STUDIED AT A GLASSY CARBON ELECTRODE USING CYCLIC VOLTAMMETRY AS A DIAGNOSTIC TECHNIQUE. THE RESULTS INDICATE THAT 4-METHYLESCULETIN-BORIC ACID COMPLEX IS INVOLVED IN THE cec MECHANISM. ON THE OTHER HAND THE ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF 4-METHYLESCULETIN WAS STUDIED IN THE PRESENCE OF GLUTATHIONE USING CYCLIC VOLTAMMETRY. THE RESULTS INDICATE A COMPLICATED CATALYTIC SYSTEM. IN THIS WORK WE COUPLE THESE TWO MECHANISMS FOR INTRODUCING cecC’ MECHANISM AS A NEW MECHANISM (SEE SCHEME). IN ADDITION, HOMOGENEOUS RATE CONSTANTS OF THE PRECEDING, THE FOLLOWING AND THE CATALYTIC REACTIONS WERE ESTIMATED BY COMPARING THE EXPERIMENTAL CYCLIC VOLTAMMOGRAMS WITH THE DIGITALLY SIMULATED RESULTS.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  405-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

رس های آلی کانی های رسی طبیعی هستند که با مواد پلیمری، اصلاح شده و برای اهداف خاصی استفاده می شوند. این تبادل باعث بازماندن دائم لایه های رس و ایجاد تخلخل بیشتر و افزایش سطح بین لایه ها جهت تبادل می شوند. این مطالعه به منظور بررسی راندمان جذب و رهاسازیِ نیترات توسط رس بنتونیت ایرانی (اراک) اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزا دی-سیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) در دو اندازه میکرو و نانومتر و در دو سطح سورفکتانت 100 و 200 درصد گنجایش تبادل کاتیونی، در سطوح 0، 3، 6، 9، 14، 20، 30 و 40 میلی مولار نیترات و رهاسازی در دو غلظت 6 و 20 میلی مولار نیترات در زمان های 15، 30، 45 دقیقه و 1، 2، 8 و 16 ساعت به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه ی کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات بنتونیت آلی قادر هستند در سطح سورفکتانت 200 درصد cec، محلول های آبی آلوده به نیترات در غلظت های 3، 6، 9، 14، 20، 30 و 40 میلی مولار را با راندمان به ترتیب، 96، 94، 91، 90، 84، 76 و 68 درصد، جذب و پالایش نمایند در حالی که این راندمان برای میکرو بنتونیت های آلی به ترتیب، 87، 92، 89، 86، 74، 80 و 68 درصد می-باشد. سطح سورفکتانت 200 درصد cec در هر دو ذره نانو و میکرو بنتونیت آلی، راندمان بسیار بهتری را نسبت به سطح سورفکتانت 100 درصد cec، دارا می باشد. نتایج نشان داد که سطح غلظت سورفکتانت دارای اختلاف معنی داری (01/0 p≤ ) در جذب و رهاسازی نیترات است در حالی که اندازه ذرات اختلاف معنی داری (01/0 p≤ ) نداشتند، اما نانو بنتونیت آلی در سطح سورفکتانت 200 درصد گنجایش تبادل کاتیونی و غلظت های اولیه کم نیترات دارای بالاترین راندمان جذب (96 درصد) و حداقل رهاسازی (7/3 درصد) می-باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
litScript