نتایج جستجو

2299

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

LOGHMAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A(R, S) -FULLERENE graph IS A PLANAR 3 REGULAR graph WITH ONLY CR AND CS FACES, WHERE CN DENOTES A CYCLE OF LENGTH N. IN THIS PAPER THE (3, 6) -FULLERENE cayley graphS CONSTRUCTED FROM FINITE GROUPS ARE CLASSIFIED. A CHARACTERIZATION OF (4, 6) -FULLERENE cayley graphS IS ALSO PRESENTED.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

ADIGA CHANDRASHEKAR | RAKSHITH B.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9078
 • دانلود: 

  3993
چکیده: 

In this paper we introduce mixed unitary cayley graph Mn (n > 1) and compute its eigenvalues. We also compute the energy of Mn for some n.

آمار یکساله:  

بازدید 9078

دانلود 3993 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDGHI SHABAN | Lee Dae Won | SHOBE NABI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11015
 • دانلود: 

  14824
چکیده: 

Let G(V, E) be a graph. The common neighborhood graph (congraph) of G is a graph with vertex set V, in which two vertices are adjacent if and only if they have a common neighbor in G. In this paper, we obtain characteristics of congraphs under graph operations; graph union, graph cartesian product, graph tensor product, and graph join, and relations between cayley graphs and its congraphs.

آمار یکساله:  

بازدید 11015

دانلود 14824 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HEIDARI D. | DAVVAZ B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14728
 • دانلود: 

  7566
چکیده: 

In this paper, we introduce a suitable generalization of cayley graphs that is de ned over polygroups (GCP-graph) and give some examples and properties. Then, we mention a generalization of NEPS that contains some known graph operations and apply to GCP-graphs. Finally, we prove that the product of GCP-graphs is again a GCP-graph.

آمار یکساله:  

بازدید 14728

دانلود 7566 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در این مقاله ابتدا انتهای گراف های موضعاً متناهی را به عنوان رده هم ارزی مسیرهای نامتناهی در گراف معرفی می کنیم. سپس انتهای گروه های متناهی تولید شده را بازگو می کنیم که با استفاده از گراف کیلی تعریف می شود. ثابت شده است که تعداد انتهاهای گروه ها به گراف کیلی وابسته نیست و برابر با صفر، یک، دو و یا نامتناهی است. برای هر یک از این اعداد نتایجی در ساختار گروه ها به دست آمده است که شناخته شده ترین آن ها قضیه ای موسوم به قضیه استالینگز است و ساختار گروه هایی با بیش از یک انتها را به عنوان حاصلضرب آزاد ملقمه ای یا توسیع HNN ارائه می دهد. به طور خاص تر ثابت شده است که گروهی با دقیقا دو انتها یک گروه مجازی Z است. بعد از آن انتهای بدیهی گراف ها را معرفی می کنیم و نشان می دهیم که انتهای بدیهی دقیقا وابسته به نوع خاصی از مسیر نامتناهی است. در پایان ثابت می کنیم وجود انتهای بدیهی برای گراف کیلی یک گروه معادل آن است که گروه آزاد باشد و این نتیجه می دهد که گراف کیلی یک گروه یک انتهای بدیهی دارد اگر و تنها اگر تمام انتهاهای آن بدیهی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AREZOOMAND MAJID | TAERI BIJAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16068
 • دانلود: 

  6082
چکیده: 

A graph is called integral if all eigenvalues of its adjacency matrix are integers. Given a subset S of a nite group G, the bi-cayley graph BCay(G; S) is a graph with vertex set G f1; 2g and edge set ff(x; 1); (sx; 2)g j s 2 S; x 2 Gg. In this paper, we classify all nite groups admitting a connected cubic integral bi-cayley graph.

آمار یکساله:  

بازدید 16068

دانلود 6082 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NAGHIPOUR A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16180
 • دانلود: 

  10074
چکیده: 

LetR be a finite commutative ring. Let Z (R) and J (R) be the set of all zero-divisor elements and the Jacobson radical of R, respec-tively. The zero-divisor cayley graph of R, denoted by Z CAY (R), is the graph obtained by setting all the elements of Z (R) to be the vertices and defining distinct verticesx and y to be adjacent if and only if x Îy 2 Z (R).The induced subgraph of Z CAY (R) on the vertex set Z (R)\ J (R) is de-noted byZ CAY* (R). In this paper, the basic properties of Z CAY (R) and ZCAY* (R) are investigated and some characterization results regarding connectedness, girth and planarity of Z CAY (R) and Z CAY* (R) are given. Finally, we study the clique number of Z CAY (R).

آمار یکساله:  

بازدید 16180

دانلود 10074 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AALAEIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14174
 • دانلود: 

  10713
چکیده: 

We call a cayley graph G= Cay (G, S) normal for G, if the right regular representation R (G) of G is normal in the full automorphism group of Aut (G). In this paper, a classification of all non-normal cayley graphs of finite abelian group with valency 6 was presented.

آمار یکساله:  

بازدید 14174

دانلود 10713 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAFAKISH REZA | MEHRY SHAHRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE UNITARY cayley graph ON N VERTICES, XN, HAS VERTEX SET ZN, AND TWO VERTICES AAND B ARE CONNECTED BY AN EDGE IF AND ONLY IF THEY DIFFER BY A MULTIPLICATIVE UNIT MODULO N, I.E. GCD (AB, N) =1. A K-REGULAR graph X IS RAMANUJAN IF AND ONLY IF (FORMULA) WHERE L(X) IS THE SECOND LARGEST ABSOLUTE VALUE OF THE EIGENVALUES OF THE ADJACENCY MATRIX OF X. WE OBTAIN A COMPLETE CHARACTERIZATION OF THE CASES IN WHICH THE COMPLEMENTS OF UNITARY cayley graph XN IS A RAMANUJAN graph.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

Jalali Rad Maryam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15639
 • دانلود: 

  4255
چکیده: 

Set X = fM11; M12; M22; M23; M24; Zn; T4n; SD8n; Sz(q); G2(q); V8ng, where M11, M12, M22, M23, M24 are Mathieu groups and Zn, T4n, SD8n, Sz(q), G2(q) and V8n denote the cyclic, dicyclic, semi-dihedral, Suzuki, Ree and a group of order 8n presented by V8n = ha; b j a2n = b4 = e; aba = b􀀀 1; ab􀀀 1a = bi; respectively. In this paper, we compute all eigenvalues of Cay(G; T), where G 2 X and T is minimal, second minimal, maximal or second maximal normal subset of G n feg with respect to its size. In the case that S is a minimal normal subset of G n feg, the summation of the absolute value of eigenvalues, energy of the cayley graph, is evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 15639

دانلود 4255 استناد 0 مرجع 0
litScript