نتایج جستجو

136715

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13672

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  28-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16701
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Previous researches demonstrated contrast response of apple and pear to systemic acquired resistance trigger by salicylic acid (SA) against fire blight disease. This research was conducted to understand how SA causes these responses, considering bi-lateral role of SA on catalase activity and (SAR= system acquired resistance activation. First, effect of SA were studied on catalase activity of extracted enzyme as well as in the host tissues of one and seven days pre-treated in vitro shootlets of MM111 (tolerant) and MM106 (moderately-susceptible) apples; and Harrow Sweet (tolerant) and Spadona (moderately -susceptible) pear cultivars. Salicylic acid had similar inhibitory effect on extracted catalase of both species, but increased this activity on pre-treated hosts at different rates in the tissues. Considering similar catalase behavior of two species to SA induction, subsequently, this response was evaluated in low (0.1 to 0.001 mgl-1) and high (50 to 50000 mgl-1) SA concentrations in pears and apples, respectively. By doing this the disease susceptibilities were inversed in comparison to the normal SA concentrations (1 to 50 mgl-1), in both host species. Also, catalase activity comparison in resembled concentrations of total protein extracts showed significantly higher activity in apples. The contrast responses of two hosts seemed to be derived from the balance between catalase inhibition and SAR activation by SA.

آمار یکساله:  

بازدید 16701

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی کیفیت پروتیین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روشهای بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتیین ها معرفی و بکار گرفته شده است. در بین روشهای موجود، نسبت خالص پروتیین (NPR) ، نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) بعنوان روشهای مناسب برای تعیین کیفیت پروتیینها پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پروتیین سویا بـا روشهای فوق روی یک نمونه محصول سویا در سال 1382 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق با طراحی تجربی روی تعداد 24 موش صحرایی نر در سن 21 روز، از نژاد wistar،  تحت 3 نوع رژیم غذایی در گروه های 8 تایی شامل: مورد (سویا)، مبنا (کازیین+ متیونین)،  هر یک حاوی 10 درصد پروتیین، و پایه (بدون پروتیین)انجام شد. طول دوره مطالعه برای NPR، 14 روز بود. بمنظور محاسبه NPR، مقدار پروتیین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای تعیین PER، 28 روز بود و مقدار پروتیین دریافتی و تغییر وزن حیوانات تعیین گردید. میزان NPR،  RNPR و PER گروه کازیین+متیونین با سویا از طریق آماره T test مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: شـاخص NPR بـرای پروتیین کـازیین+متیـونین 4.37±0.48، سویـا (P<0.01) 3.65±0.35 و شـاخص RNPR بـرابـر 83 بـود. شـاخص PER بـرای پروتییـن کـازیین+متیونین 3.04±0.24، سویـا (P<0.001) 2.28±0.35 و شاخص PER سویا نسبت به کازیین 75 درصد بود. نتیجه گیری: کیفیت پروتیین محصول سویا در مقایسه با کازیین پایین تر ولی در مجموع مناسب است. نتایج ارزیابی کیفی بیولوژیکی سویا به روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) با نتایج سایر مطالعات همسو می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1253
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

مقدمه: مصرف بی رویه وانکومایسین، به عنوان خط اول درمان عفونت های ناشی از این ارگانیسم، با افزایش ایجاد استافیلوکوک و انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین به یک معضل مهم بهداشتی تبدیل شده است. هدف این مطالعه تعیین حساسیت استافیلوکوک های طلایی جدا شده از نمونه های بالینی در خارج از بیمارستان با استفاده از روش E-Test در جهت تعیین روش درمانی مناسب اولیه و کاهش مصرف وانکومایسین بود. روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی و آینده نگر در طی سال 1385 انجام گردید، تعداد 60 نمونه استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه مورد بررسی قرار گرفت. (Minimal Inhibitory MIC Concentration) آنتی بیوتیک های مختلف بر روی ارگانیسم ها به روش E-Test مشخص گردید. کنترل کیفی به وسیله استافیلوکوک ATCC29213 انجام شد. یافته ها: تعداد بیماران مورد بررسی در این مطالعه 60 نفر، شامل 10 زن و50 مرد بود. نمونه های مورد بررسی 47% از خون، 30% از زخم پوستی، 11.7% از آبسه تخلیه شده و 8.3% نیز از مایع سینویال بوده اند. درصد حساسیت ارگانیسم ها بر اساس Break point مورد استفاده در CLSI M7A6 (موسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی) نسبت به کو- آموکسی کلاو 88.6%، آمیکاسین 81.8%، جنتامایسین 79.3%، سفالوتین 82.1%، سیپروفلوکساسین 75%، کلیندامایسین 75%، اگزاسیلین 76.7%، ریفامپین 90.5% و وانکومایسین 77.8% بود. بیشترین مقاومت به اگزاسیلین (P<0.01)، کلیندامایسین (P<0.01) و آمینوگلیکوزیدها (P<0.05) دیده شد و مقاومت قطعی به وانکومایسین فقط در یک نمونه وجود داشت.نتیجه گیری: استافیلوکوک طلایی که روند مقاومت در آن رو به افزایش است، از شایع ترین عوامل عفونت بیمارستانی بوده، همچنان در بیماری های اکتسابی از جامعه حساسیت قابل قبول به سفالوتین، اگزاسیلین و دیگر داروهای خط اول درمانی دارد و استفاده تجربی از وانکومایسین در این بیماران ضرورت ندارد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1253

دانلود 312 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تنفس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1323
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

سابقه و هدف: موارد زیادی از سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) در کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. در این مطالعه میزان بروز مقاومت دارویی در کودکان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق مشخص کردن اهمیت موضوع در منطقه است. هدف از این مطالعه نشان دادن الگوی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوز به چهار داروی ضد سل در کودکان مبتلا به سل ریوی بود. این بررسی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمان سل و بیماریهای ریوی که یک مرکز ارجاع بیماران مسلول می باشد، انجام گرفت. درمان بیماران بر اساس استراتژی DOTS طبق پروتکل WHO سال 1989 بود.مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع گذشته نگر بود. تمام موارد سل ریوی با کشت مثبت (از نظر مایکوباکتریوم توبرکلوز) که به درمانگاه اطفال این مرکز از دی 1378 لغایت مرداد 1383 مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرا گرفتند. تست حساسیت مایکوباکتریوم توبرکلوز به چهار داروی ضد سل یعنی ایزونیازید (INH)، ریفامپین (RMP)، استرپتومایسین (SM) و اتامبوتول (EMB) در محیط کشت لونشتاین – جانسون انجام گرفت. یافته ها: در میان 350 کودک (15-0 سال) با سل تایید شده، 7 نفر دارای مقاومت حداقل به یکی از داروهای ضد سل بودند. از این هفت نفر 6 بیمار پناهنده افغانی و 1 نفر ایرانی بود. در این گروه 7/85% به RMP، 4/71% به INH، 1/57% به SM و 6/28% به EMB مقاومت نشان دادند. همچنین 5/28% به تمام چهار داروی ضد سل (INH, SM, EMB, RMP)، 2/14% به سه داروی INH, RMP, SM، 5/28% به دو داروی INH, RMP ، 2/14% به RMP و 2/14% به SM مقاومت نشان دادند.در این مطالعه، 2% از کودکان مبتلا به سل دچار مقاومت دارویی بودند که از این میان، مقاومت اولیه در 1/57% و مقاومت ثانویه در 9/42% از بیمارانی که قبلا داروی ضد سل دریافت کرده بودند، مشاهده شد.نتیجه گیری و پیشنهادات: بر اساس شیوع 2% مقاومت دارویی در کودکان و همچنین مقاومت زیاد به RMP در این مطالعه، روش های تهاجمی تری باید مدنظر قرار بگیرد. به منظور پیشگیری از انتقال سل مقاوم به دارو (MDR-TB)، بررسی و کنترل در اجرای برنامه DOTS اکیدا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1323

دانلود 130 استناد 0 مرجع 4790
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16580
 • دانلود: 

  10398
چکیده: 

To evaluate the value of random urinary protein creatinine ratio in prediction of 24h proteinuria in hypertensive pregnancies. Method: Random urine samples and routine 24h urine collections were collected from hypertensive pregnant women (n=100). Reliability of random urinary protein–creatinine ratio was assessed by receiver operator characteristic (ROC) curve to detect significant proteinuria ( ³300mg/day) using 24h. Urine protein as a gold standard. Forty six patients (46%) had significant proteinuria. The random protein creatinine ratio was correlated to 24h urine protein excretion (r2=0.777, P<0.001) Area under ROC curve to predict proteinuria was 0.926 (95% CI: 0.854–0.995, P<0.001). A cut off value of 0.22mg/mg for protein creatinine ratio best predicted significant proteinuria with sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of 87%, 92.6%, 90.6% and 89.3% respectively. Random urinary protein creatinine ratio is a simple inexpensive and excellent alternative to 24h urine collection. It's helpful in diagnosis of preeclampsia and can be used as a pre admission test in PIH cases.

آمار یکساله:  

بازدید 16580

دانلود 10398 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CANCERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2748-2748
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASLANGUL E. | MASSIAS L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  3615-3621
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7131
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7131

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1251-1260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13610
 • دانلود: 

  14203
چکیده: 

Objective(s): Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the major health hazards and became of greater public health concern since the emergence of community-acquired MRSA. This work aimed to study the prevalence of mecA, femA, femB, lukS-PV, lukF-PV (PVL), intI, and intII genes among community-acquired (CA) hospital-acquired (HA) MRSA to increase vigilance in the diagnosis and management of suspected infections. Materials and Methods: S. aureus isolates recovered from clinical samples were classified into community or hospital-acquired and tested for their antibiotic susceptibility against 19 antibiotics. All isolates were screened for mecA, femA, femB, lukS-PV, lukF-PV, intI, and intII genes. Statistical correlations were carried out. Results: Out of 338 S. aureus isolates, only 105 were MRSA and classified as 77 CA-MRSA and 28 HAMRSA. mecA and femA genes were present in all HA-MRSA and CA-MRSA isolates. femB was found in all HA-MRSA and 93. 5% of CA-MRSA isolates. PVL genes were detected in 28. 6% HA-MRSA isolates and 92. 2% CA-MRSA. intI gene was recovered from 60. 7% HA-MRSA isolates and 37. 7% CA-MRSA isolates while the intII gene recovered from only 10. 7% HA-MRSA isolates and 6. 5% CA-MRSA. Conclusion: The high prevalence of MRSA colonizing the groin, axilla, and nose may play a significant role in endogenous infection, re-infection, and also acts as a route for MRSA transmission. mecA and femA genes could be used as a sole and fast step for identification of MRSA, while PVL genes cannot be used as a sole stable marker for CA-MRSA identification.

آمار یکساله:  

بازدید 13610

دانلود 14203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  453-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 148 استناد 0 مرجع 958
نویسندگان: 

موحدی فریده | حیاتی فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  59-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

زمینه: دفع پروتیین در ادرار مهم ترین عامل تشخیص و اداره بیماران مبتلا به پره اکلامپسی است. استفاده از روشی که بتواند در اسرع وقت میزان پروتیین ادرار را نشان دهد، در تسریع روند درمان موثر است.هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان پروتیین ادرار 24 ساعته از طریق تعیین نسبت پروتیین به کراتی نین یک نمونه تصادفی ادرار در زنان باردار مشکوک به پره اکلامپسی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از مرداد 1382 تا اردیبهشت 1383 بر روی 50 خانم باردار با سن حاملگی 20 هفته یا بیش تر که با فشار خون مساوی یا بالاتر از 90/140  به درمانگاه پره ناتال بیمارستان کوثر قزوین مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از بستری بیمار در بخش حاملگی های پر خطر، ابتدا ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتیین جمع آوری و سپس یک نمونه تصادفی ادرار جهت تعیین نسبت پروتیین به کراتی نین گرفته شد. ضریب همبستگی بین دفع پروتیین در ادرار 24 ساعته و نسبت پروتیین به کراتی نین تعیین شد.یافته ها: از 50 زن باردار، 12 نفر بیش تر از 300 میلی گرم و 38 نفر کم تر از 300 میلی گرم دفع پروتیین در ادرار 24 ساعته داشتند. نسبت پروتیین به کراتی نین مساوی یا کم تر از 0.25 با دفع پروتیین کم تر از 300 میلی گرم و نسبت پروتیین به کراتی نین بیش تر از 0.25 با دفع پروتیین بیش تر از 300 میلی گرم در ادرار 24 ساعته تطابق داشت (ضریب همبستگی 0.99 و p<0.001).حساسیت، ویژگی و ارزش پیش گویی کننده مثبت و منفی این نسبت در پیش بینی مقدار دفع پروتیین در ادرار 24 ساعته، %98 و دقت آن %96 بود.نتیجه گیری: نسبت پروتیین به کراتی نین نمونه تصادفی ادرار می تواند دفع پروتیین قابل توجه در ادرار (بیش تر از 300 میلی گرم در 24 ساعت) را پیش بینی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
litScript