نتایج جستجو

2322

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CARPENA X.

نشریه: 

EMBO REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1156-1162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3303
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3303

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در این مطالعه نانوذره های کاتالاز با روش حلال زدایی تهیه شدند. فاکتورهای موثر بر فرایند سنتز مانند اتانول (عامل حلال زدا)، گلوتارآلدهید (عامل اتصال دهنده عرضی)، سرعت چرخش و زمان سنتز بهینه شدند. ویژگی های نانوذره های به دست آمده شامل اندازه ذره ها، ریخت شناسی سطح و تغییرهای ساختاری آن ها با استفاده از روش های مریی-فرابنفش (UV-Visible)، پراکندگی نور دینامیکی (DLS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) تعیین شدند. هم چنین، پارامترهای سینتیکی نانوذره ها براساس معادله میکاییلس-منتن تعیین شدند. نتیجه های به دست آمده از بهینه سازی شرایط سنتز نانوذره ها نشان داد که نانوذره های به دست آمده از برهم کنش 1 میلی لیتر کاتالاز 1میلی گرم/ میلی لیتر، 4 میلی لیتر اتانول و گلوتار آلدهید 12/0میلی گرم بر میلی لیتر در محیط بافر فسفات 50 میلی مولار و 0/7 pH، تا 70٪ فعالیت آنزیمی باقی می ماند. در این شرایط شعاع متوسط نانوذره های سنتز شده 8/53 نانومتر می باشد. بررسی طیف های فرابنفش-مریی و فروسرخ نشان داد که تغییرهای ساختاری نانوذره ها در سطح ساختار سوم و دوم صورت می پذیرد. بررسی پارامترهای سینتیکی آنزیم طبیعی و نانوذره آنزیمی نشان داد که در مقایسه با آنزیم کاتالاز، ضمن افزایش Km مقدار Vmax برای نانوذره سنتز شده ثابت می ماند. پایداری فیزیکی نانوذره های کاتالاز نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتیحه ها نشان داد که پس از 72 ساعت نگهداری نمونه ها در دمای 4 درجه سلسیوس، نانوذره کاتالاز تنها 20 درصد از فعالیت خود را از دست می دهد در صورتی که کاتالاز طبیعی در همان شرایط 55 درصد از فعالیت خود را از دست می دهد که دلالت دارد بر این که نانوذره های کاتالاز پایدارتر از مولکول های کاتالاز هستند. بنابراین نانوذره های کاتالاز توان بالقوه زیادی در تولید آنزیم های پایدار برای کاربردهای گوناگون دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  48-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3567
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3567

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

catalase (CAT) IS AN IMPORTANT ENZYME OF OXIDOREDUCTASE FAMILY WHICH CATALYSIS H2O2 DEGRADATION. FOR IMPROVEMENT OF IT’SBIOCATALYTIC EFFICIENCY COULD USE DESIRABLE IMMOBILIZATION STRATEGY. IN THE RECENT YEARS NANOMATERIALS HAVE BEEN EMPLOYED FOR THIS PURPOSE. MULTI WALLED CARBON NANOTUBES (MWCNTS) ARE ONE OF THE MOST COMMON NANOSTRUCTURES THAT HAS BEEN WIDELY USED REGARDS TO ENZYME IMMOBILIZATION [1]. IN THIS WORK, FIRSTLY TO ENHANCEMENT OF EFFICIENT INTERACTION BETWEEN CAT MOLECULES AND IMMOBILIZING MATRIX, AQUEOUS MWCNTS SUSPENSION WERE SONICATED AT 70OC FOR 20 MINUTES AND WERE DRIED UNDER IR LAMP. THEN 3 ML OF 2MG/ML FUNCTIONALIZED MWCNTS SUSPENSION IN DIMETHYLFORMAMIDE (DMF) WERE DROPPED ON GLASSY CARBON ELECTRODE (GCE) SURFACE AND WAS ALLOWED TO DRY UNDER ROOM TEMPERATURE. THEN MWGNTS/GCE WAS IMMERSED IN CAT SOLUTION (0.02 MPBS, PH 7.0) FOR 5 HOURS. FINALLY, THE CAT/MWCNT/GCE WAS INVESTIGATED FOR IMMOBILIZATION BY CYCLIC VOLTAMMETRY METHOD. THE CYCLIC VOLTAMMOGRAM EXHIBITED A PAIR OF WELL-DEFINED QUASI-REVERSIBLE PEAKS CORRESPONDING TO THE FE(III)/FE(II) REDOX COUPLE IN THE ACTIVE SITE OF CAT. THE FORMAL POTENTIAL (EO’) WAS 0.072 V VS. AG/AGCL (CATHODICAND ANODIC PEAKS AT -0.185 AND 0.041 V, RESPECTIVELY) IN 0.05 M PBS, PH 7.0. THE KNOWLEDGE GAINED FROM THIS REPORT OFFER SIMPLE WAY TO FUNCIONALIZATION AND IMMOBILIZATION OF ENZYMES ON MWCNTS. CAT/MWCNT/GCE COULD USE FOR DIRECT ELECTROCHEMISTRY STUDIES AS WELL AS THIRD GENERATION BIOSENSOR TO H2O2 DETERMINATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

زمینه و هدف: بارداری بدون جنین وقتی اتفاق می افتد که یک تخم تخمک لقاح یافته به دیواره رحم متصل می گردد ولی جنینی به وجود نمی آید. شایعترین آسیب قابل شناسایی در سه ماهه اول بارداری است که ممکن است منجر به سقط شود. این مطالعه نیز با هدف اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز بزاق، از مهمترین آنزیم های آنتی اکسیدان، در زنان بیمار مبتلا به بارداری بدون جنین و زنان سالم با سابقه بارداری طبیعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 34 زن مبتلا به بارداری بدون جنین و 34 زن سالم به عنوان کنترل از مهر 1393 تا تیر 1394 در شهر رشت، استان گیلان، آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه گیلان انجام گرفت. طیف سنی در گروه بیمار 20 تا 44 سال و در گروه کنترل 18 تا 45 سال بود. نمونه های بزاق غیرتحریکی جمع آوری گردیدند. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز بزاق بر اساس سنجش اسپکتروفتومتری و تجزیه هیدروژن پراکسید در دو گروه بیمار و شاهد سنجیده شد.یافته ها: گروه بیمار از لحاط متوسط سن و عدم سابقه به بیماری های دیگر با گروه سالم یکسان بودند. بررسی های بیوشیمیایی نشان دادند که میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد کاهش معناداری داشت (P=0.03).نتیجه گیری: به نظر می رسد که استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی بیماری بارداری بدون جنین دارد بنابراین تعیین میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ممکن است نقش موثری در پیش بینی و در نتیجه، پیشگیری از بارداری بدون جنین داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1567-1574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22386
 • دانلود: 

  14894
چکیده: 

Background: Keratoconus (KC) is a degenerative eye disease which results from thinning of the cornea and causes vision distortion. Oxidative stress damage to KC corneas may be because of the failure of corneas to process reactive oxygen species which leads to corneal thinning and loss of vision. Genetic variants in antioxi-dant defense genes such as catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX) can decrease antioxidant capacity or increase oxidative stress and alter the risk of KC in patients. We investigated and evaluated the effects of single nucleotide polymorphisms in CAT, GPX-1 on the risk of KC in an Iranian population sample. Methods: This case-control study was performed on 140 patients with KC and 150 healthy control subjects in a sample of Iranian population from Zahedan, southern Iran in 2015. Genotyping of CAT rs7943316 and GPX-1 rs1050450 polymorphisms was done using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Results: CAT rs7943316 A/T, AA genotype and A allele have a protective role against disease (OR =0. 28, 95% CI =0. 13-0. 61, P=0. 001 and OR = 0. 50, 95% CI =0. 35-0. 72, P=0. 0001, respectively) and decreased the risk of KC. Moreover, GPX-1 rs1050450 T allele increased the risk of KC in comparison with C allele (OR = 1. 42, 95% CI = 1. 01-2. 03, P=0. 03). Conclusion: CAT rs7943316 A/T, AA genotype, and A allele decreased the risk of KC. Moreover, in GPX-1 rs1050450 C/T polymorphism, T allele was associated with an increased risk of KC in our population.

آمار یکساله:  

بازدید 22386

دانلود 14894 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26138
 • دانلود: 

  8970
چکیده: 

Osteoporosis is a disease of high prevalence with increased bone loss. It has potential public health threat and that the health authorities had taken several measures for its control. In recent years, considerable attention has been given to physiopathology of osteoporosis. Oxidative stress has been proved to be involved in bone resorption. Oxidative stress occurs when balance between oxidants and biochemical antioxidants is disrupted because of excess reactive oxygen species.Thus, we measured catalase activity, as one of the marker of stress oxidative, in 138 women. Participants were selected by inclusion and exclusion criteria from those who were referred to Jamie Clinic in Tehran for BMD evaluation. catalase antioxidant activity was 262.01±44.70 k/gHb in the group of subjects with osteoporosis in comparison with the group of healthy subjects, 273.77±46.92 k/gHb. The results show that catalase activity in patients with bone deficiency was less than in the control group, though it was not significant. This difference was more between control and patients group with more acute disease (T score -1.7) than patients group with milder disease (T score<-1).The results show that it may be useful to monitor osteoporosis in the more expanded sample size to obtain more definition results.

آمار یکساله:  

بازدید 26138

دانلود 8970 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HASHEMNIA S. | MORADI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE STUDY OF THE INTERACTION FEATURES BETWEEN SMALL MOLECULES AND BIOLOGICAL MACROMOLECULES SUCH AS PROTEINS AND DISCUSSIONS REGARDING THE THERMODYNAMIC QUALITY, AND THE MECHANISM OF THE INTERACTIONS PLAY A CRITICAL ROLE IN PROMOTING RESEARCH IN PROTEINS.THE AIM OF THIS WORK WAS TO INVESTIGATE THE DOPAMINE INTERACTION WITH catalase AS A PROTEIN MODEL BY UV-VIS SPECTROSCOPY. CT BELONGS TO THE OXIDOREDUCTASE FAMILY CLASS AND POSSESSES A HEME PROSTHETIC GROUP AT ITS ACTIVE SITE WITH METALLIC IRON (FE (III)). IT EXISTS IN ALL ALMOST AEROBICALLY RESPIRING ORGANISMS PROTECTS CELLS FROM THE TOXIC EFFECTS OF HYDROGEN PEROXIDE. THE RESULTS CONFIRM THAT THE INTERACTION HAS PREDOMINAN EFFECTS ON STRUCTURE, ACTIVITY AND THERMODYNAMIC PARAMETERS OF THE PROTEIN.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

LOEWEN P.C. | MARTIN G.

نشریه: 

ASM NEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3866
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3866

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RIZHSKY L. | HALLAK HERR E. | BREUSEGEM F.V.

نشریه: 

PLANT JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5546
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5546

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript