نتایج جستجو

1064

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  448-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1619
 • دانلود: 

  658
چکیده: 

اهداف: آلزایمر بیماری دژنراتیو مغزی و مزمن و پیش رونده است که بر حافظه و شناخت و توانایی افراد در انجام فعالیت های روزانه تاثیر می گذارد و در بسیاری از موارد به مراقب همیشگی نیاز خواهد داشت. بیماران مبتلا به آلزایمر دچار کاهش ظرفیت حافظه فعال می شوند. مراقبت از فرد مبتلا به آلزایمر می تواند هزینه های جسمی و عاطفی و مالی فراوانی داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر وجود دارد، مساله فشار مراقبتی است. فشار مراقبتی بر سلامت مراقبان تاثیرگذار خواهد بود، به طوری که بسیاری از آنان استرس زیادی را تجربه می کنند. روش های مختلفی برای کاهش فشار ناشی از مراقبت در مراقبان همچون تکنیک های آرام سازی معرفی شده است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه ذهن آگاهی بر فشار مراقبتی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران بود.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی دوگروهی قبل و بعد بود که در آن 60 نفر از مراقبان اصلی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران شرکت داشتند. این افراد به روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند، به صورتی که در هرگروه 30 نفر قرار گرفتند. ابتدا برای انجام پژوهش از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مجوزهای لازم گرفته شد. سپس برنامه ذهن آگاهی به مدت شش جلسه هفتگی و هر جلسه به مدت دو ساعت برای گروه مداخله اجرا شد. به گروه شاهد هیچ برنامه مداخله ای ارائه نشد. داده ها از طریق پرسش نامه جمعیت شناختی و ابزار فشار مراقبتی رابینسون قبل و یک هفته بعداز پایان مداخله جمع آوری شد و با استفاده از نسخه نوزدهم نرم افزار SPSS و با آزمون های تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری (0.05) تحلیل شد. ملاحظات اخلاقی مطالعه حاضر عبارت بود از: محرمانه بودن اطلاعات افراد شرکت کننده، داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه در تمام مراحل اجرای پژوهش و ارائه آموزش کامل برنامه ذهن آگاهی به گروه شاهد به دنبال موثر شناخته شدن مطالعه پس از انجام مداخله.یافته ها: پس از انجام برنامه ذهن آگاهی، میانگین فشار مراقبتی در گروه مداخله از 36.96±6.72 به 30.63±6.37 تقلیل یافت که نشان دهنده کاهش فشار مراقبتی در گروه مطالعه شده بود. این در حالی بود که در گروه کنترل این میزان قبل و پس از انجام مداخله از 35.56±7.61 به 35.80±6.68 اختلاف معناداری نداشت.نتیجه گیری: باتوجه به آنکه امکان کنترل همه متغیرهای پژوهش وجود نداشت، نتایج نشان می دهد مساله فشار مراقبتی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر از مسائل بهداشتی مهم به شمار می آید که به توجه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی نیاز دارد. همچنین راهکارهای جلوگیری و تسکین فشار مراقبتی این افراد باید در اولویت مراقبت های بهداشتی در جامعه مدنظر قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان داد برنامه ذهن آگاهی موجب کاهش فشار مراقبتی مراقبان آلزایمر در این مطالعه شده است، ازاین رو کاربرد این روش به مراقبان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1619

دانلود 658 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1879
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1879

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17401
 • دانلود: 

  13790
چکیده: 

Background: Providing care for an old person with a psychiatric disorder is a long-term and stressful process exerting negative outcomes on the caregivers’ physical, psychological, and social health. Objectives: The aim of the study was to determine the burden among family caregivers of psychiatric elderly and its related factors. Methods: This descriptive study was conducted on 200 elderly psychiatric patients via convenient sampling, referring to the zare teaching psychiatric hospital of Sari, Iran. The sampling lasted from June tomid-November, 2015. Twoquestionnaires of demographics (the elderly and caregivers) and Zarit Burden Interview were used to collect the data. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics, such as independent t-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Scheffe Post Hoc test. Results: The results indicated that the mean of the caregivers’ age was 51. 24 12. 16. Ninety-four percent of the caregivers were married, and 49% had higher diploma education. Sixty-seven percent reported average economic status. The findings showed 68% of caregivers came up with mild to severe burden. According to the demographics, the hours of care per week (P = 0. 001) and having other psychiatric patients in the family (P = 0. 006) were related to the burden. Conclusions: Significantly high caregivers’ burden can overshadow the risk of low quality of care the psychiatric elderly patients and expose their caregivers’ psychological health to danger. Thus, it seems that community-oriented interventions are required to reduce the burden and boost long-term quality of care by informal caregivers, such as patients’ families.

آمار یکساله:  

بازدید 17401

دانلود 13790 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

زمینه و هدف: با افزایش جمعیت سالمندان، ارایه مراقبت خانوادگی به سالمندان مبتلا به آلزایمر به صورت یک چالش بسیار مهم درحوزه سلامت و رفاه آنان در آمده است. هدف این مطالعه، کشف نیازهای مراقبت دهندگان به سالمندان مبتلا به آلزایمر با تحلیل تجربه مراقبین خانوادگی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه کیفی، روش تحلیل محتوایی درونی-معمول انجام شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند 35 نفر که در مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر حداقل یک سال تجربه داشتند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده های مطالعه، ثبت خاطرات مربوط به روزهای سخت مراقبت توسط مراقب بود. محتوای تحت تحلیل، بارها خوانده شده و واحدهای معنایی مشخص، مقایسه و تحت تفسیر قرار گرفته و کدگذاری شدند و بر اساس استمرار استقراء و تفسیر محتوا، طبقات و زیر طبقات و رابطه آنها استخراج گردید. یافته ها: 80 درصد مراقبین را زنان با میانگین سنی 56.2 سال و باسواد در سطح تحصیلی زیر دیپلم به خود اختصاص می داد. در این مطالعه 794 کد اولیه استخراج شد که در 7 طبقه اصلی، نیاز به اطلاعات، جلب همکاری سایر اعضا خانواده در مراقبت، مناسب سازی محیط خانه، مدیریت سلامت خود، نیاز به دیده شدن، نیاز به نظام های بهداشتی جایگزین و امکانات مراقبتی تنظیم گردید. نتیجه گیری: با گسترش جهانی بیماری آلزایمر در سالمندان، توجه به موضوع مراقبت خانوادگی از آنان ضروری ست. بنابراین، باید به تامین موثر نیازهای مراقبین از طریق اطلاع رسانی مناسب، ارایه آموزش پیرامون بیماری، مدیریت بیمار و مدیریت سلامت مراقب، حمایت روانی و اجتماعی مراقب و ایجاد نظام های مراقبتی جایگزین توجه شود. این راهبردها سبب تسهیل مراقبت خانوادگی و حمایت مراقبین در مسیر شان خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF RENAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  38
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1620
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1620 استناد 38 مرجع 0
نویسندگان: 

OVAYOLU O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1857-1864
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5183
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5183

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

گازرانی اکرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  192-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

زمینه و هدف: بار مراقبت از بیماران روانی به عنوان یک عامل مهم برای حفظ بیمار در سطح جامعه اثرگذار است، در زمینه ارزیابی و اندازه گیری این موضوع در بیمارن اسکیزوفرنی ابزار اندازه گیری مشخصی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مراقبان بیماران اسکیزوفرنی بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 147نفر از مراقبان بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روانپزشکی روزبه و سازمان حمایت از خانواده بیماران اسکیزوفرنی احباء در شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مراقبان بیماران اسکیزوفرنی، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه علایم مثبت و منفی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. یافته ها: در تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل (توانمندی مراقب، روابط بین فردی، استقلال، شان اجتماعی، نگرانی مراقب و خستگی مراقب) استخراج شد. در مجموع این شش عامل توانسته اند 7/70 درصد از واریانس 32 سوال این پرسشنامه را تبیین کنند. همسانی درونی خرده مقیاس ها نیز با آلفای کرونباخ در دامنه مطلوب به دست آمد. ماتریس چرخش یافته واریماکس نشان داد که همه سوالات قابل استفاده هستند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل آماری نشان می دهد پرسشنامه بار مراقبت از بیمار اسکیزوفرنی از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان یک ابزار معتبر (با ضریب اعتبار 67/)0 در جمعیت ایرانی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: TO EXPLORE HOW FAMILY caregivers OF WOMEN WITH BREAST CANCER IN IRAN DESCRIBE THE AREAS IN LIFE WHICH ARE IMPORTANT TO THEIR QUALITY OF LIFE (QOL), AND TO DETERMINE WHICH AREAS IN LIFE THAT ARE INFLUENCED BY HAVING A FAMILY MEMBER WITH BREAST CANCER...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript