نتایج جستجو

123015

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12302

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALI ATIEH M. | YEHYA BAKATHER O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  6394
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6394

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  5 (پیاپی 157)
 • صفحات: 

  475-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

فرضیه: خواص سطحی و ساختاری غشا از موثرترین عوامل بر عملکرد فیلترکردن آن است. نانوساختارها به عنوان مهم ترین اصلاح ک ننده های غشاهای پلیمری در سال های اخیر مطرح بوده اند. در این پژوهش، به منظور بهبود چیدمان نانوذرات زیرکونیا در بستر غشاهای فرافیلترکردن پلی سولفون، گروه عاملی سولفات و کربوکسیلیک بر سطح این نانوذرات پوشش داده شدند. سپس ساختار و رفتار غشاهای نانوکامپوزیتی با غشای خام مقایسه شد روش ها: نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به بستر غشای پلی سولفون (PSf) افزوده شده و عملکرد فیلترکردن غشاهای نانوکامپوزیتی در تصفیه پساب نساجی بررسی شد. بدین منظور آزمون های PZC، EDX، SEM، AFM زاویه تماس، تخلخل سنجی، اندازه گیری گرانروی سنجی، بازیابی شار و جداسازی رنگینه انجام شد. یافته ها: نتایج آزمون pH نقطه بار صفر (PZC) نشان داد، بار سطحی غشا با وجود نانوذرات ZrO2 و Zr-COOH، مثبت و با وجود نانوذرات Zr-SO4، خنثی است. تصاویر SEM نشان داد، وجود نانوذرات Zr-COOH به تخلخل بیشتر و اندازه کوچک تر نانوذرات و نانوذرات Zr-SO4 به تخلخل کمتر و اندازه بزرگ تر نانوذرات منجر می شود. نتایج آزمون های AFM و EDX نشان داد، وجود گروه عاملی موجب چیدمان نانوذرات در لایه سطحی غشا می شود و اثربخشی آن ها را در بهبود خواص سطحی غشا تقویت می کند. طراحی آزمون ها در این پژوهش به روش سطح پاسخ (RSM) انجام شد و تحلیل واریانس برای آزمون تخلخل و زاویه تماس نشان داد، مهم ترین عامل موثر در تخلخل و زاویه تماس مقدار غلظت نانوذره است، به طوری که در غلظت %13 پلیمر با افزایش از %0 تا %2 نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به ترتیب مقدار تخلخل 5، 19/12 و %24 و مقدار زاویه تماس 18، 22 و %19، کاهش می یابد. نتایج تحلیل واریانس جداسازی رنگینه نشان داد، عامل غلظت پلیمر موثرتر از عامل غلظت نانوذرات در جداسازی رنگینه است. همچنین، افزایش بازیابی شار از 0 تا %2 نانوذرات در غلظت %13 پلیمر برای نانوذرات ZrO2، وZr-COOH و Zr-SO4 به ترتیب 15، 25 و %45 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

هدف: اتیلن یکی از هورمون های گیاهی است که در شرایط کشت در شیشه تولید می شود و تجمع آن با کاهش رشد و تغییرات مورفولوژیکی گیاه همراه است. هدف این مطالعه بررسی اثر کلرید کبالت به عنوان یک مهار کننده سنتز اتیلن بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیان ژن ACC) Aminocyclopropane 1-carboxylic acid) اکسیداز سیب زمینی است.مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا جوانه های جانبی گیاه به مدت 5 هفته در محیط کشت MS حاوی غلظت های صفر، 5، 10، 15، 20، 30، 40و 60 میلی گرم در لیتر CoCl2 در شرایط درون شیشه کشت داده شدند و غلظت بهینه انتخاب شد. سپس سطح برگ، میزان کلروفیل و کاروتنوئید و بیان ژن ACC اکسیداز بررسی شد.نتایج: نتایج نشان داد که کلرید کبالت در محیط کشت از ایجاد ریشه های هوایی و نابجا جلوگیری کرد و سبب افزایش سطح برگ، میزان کلروفیل وکاروتنوئید شد. غلظت 20 میلی گرم در لیتر کلرید کبالت بهترین تاثیر را بر شاخص های رویشی نشان داد. همچنین در این غلظت بیان ژن ACC اکسیداز نسبت به گیاه شاهد کاهش یافت.نتیجه گیری: کبالت با کاهش بیان ژن ACC اکسیداز سبب کاهش تولید و تجمع اتیلن در کشت در شیشه می شود و در نهایت رشد گیاه سیب زمینی به خوبی بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2417
 • دانلود: 

  981
چکیده: 

سنتز مزو حفره های سیلیکایی از سال 1992 تا به حال زمینه پژوهشی و کاربردی بسیار وسیعی را ایجاد کرده است. در مقایسه با سایر مزوحفره های سیلیکایی SBA-15 دارای دیواره های ضخیم تری بوده و حجم حفره و مساحت سطح بیشتری دارند. سطح مزوحفره های سیلیکایی را می توان با گروه های آلی برای دست یابی به هدف های خاص بهینه کرد. کاربرد اصلی مزوحفره ها فرایندهای جذبی برای تصفیه پساب های موجود در محیط زیست است. حذف رنگ از محلول های آبی از مهم ترین مشکلاتی است که بشر با آن روبه رو است. زیرا این مواد سمی بوده و مانع ورود نور به داخل آب می شوند. مالاشیت سبز (تری فنیل متان) به صورت گسترده در رنگ رزی چرم، پشم و ابریشم مورد استفاده بوده است. اما در سال های اخیر مشخص شده است که این رنگدانه اثرات سمی روی آبزیان داشته و با تاثیر گذاری بر روی DNA موجب سرطان می شود. به همین دلیل کاربرد آن توسط سازمان کنترل دارو و مواد غذایی آمریکا ممنوع اعلام شده است. در این پژوهش مقدار جذب مالاشیت سبز روی SBA-15 عامل دار شده با گروه کربوکسیل اندازه گیری و مطالعات سینتیک و نمودار هم دمای جذب انجام شد. نمودار هم دما های جذب و واجذب نیتروژن، سطح ویژه SBA-15 را 603m2g-1، SBA-15-NH2 را 277m2g-1 و SBA-15-COOH را 252m2g-1 نشان داد، کم شدن مساحت سطح، حاکی از نشستن مرحله به مرحله گروه های عاملی درون حفرات جاذب است. در ادامه مطالعات نمودار هم دما روی رنگدانه مالاشیت سبز انجام گرفت. داده های نمودار هم دمای به دست آمده از مدل فروندلیچ پیروی می کنند و نشان از جذب چندلایه ای مالاشیت سبز بر روی سطح جاذب SBA-15-COOH دارد. این جاذب نسبت به دو جاذب فاقد گروه های عاملی کربوکسیل جذب بسیار مطلوبی را نشان می دهد. داده های سینتیکی به دست آمده نیز حاکی از شبه درجه اول بودن مدل جذبی بر روی سطح جاذب SBA-15-COOH است.

آمار یکساله:  

بازدید 2417

دانلود 981 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش  کننده های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل موثر بر انحلال ماده رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش  کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهند که میزان انحلال ماده رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش کننده غیر یونی و آنیونی، دما و زمان افزایش می یابد. در تمامی حالت ها انحلال ماده رنگزا در پراکنش  کننده آنیونی بیشتر از نوع غیریونی است. مطالعه سینتیکی انحلال ماده رنگزا در حضور هر دو ماده پراکنش  کننده در دماها و غلظت های مختلف نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا در دو پراکنش کننده به کار رفته از رابطه تابع نمایی پیروی می کنند. ضمنا نتایج نشان داد که ماده رنگزا در آب حاوی پراکنش  کننده آنیونی با سرعت بیشتری نسبت به پراکنش  کننده غیریونی حل می شود. اندازه گیری سرعت انحلال ماده رنگزا در هر دو ماده پراکنش کننده نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا با افزایش زمان کاهش می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 28 استناد 0 مرجع 15
نویسندگان: 

THOMAS L.A. | DEKKAR L. | KALLUMADIL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  6529-6535
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1729
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1729

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

POLYOLEFINS JOURNALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15027
 • دانلود: 

  10532
چکیده: 

9, 10-Dihydro-9, 10-ethano-anthracene-11, 12-dicarboxylic acid disodium salt (DHEAS) was synthesized and used as a nucleating agent for poly (1-butene) (iPB). The isothermal crystallization kinetics of iPB having different nucleating agents were investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and polarized optical microscopy (POM). The results showed that the nucleating agents increased the crystallization temperature and the crystallization rate and shortened the crystallization half-time (t1/2). As well, the nucleating agents could be used as heterogeneous nuclei in the iPB matrix and decreased the size of iPB. When the nucleating agent was DHEAS, the crystallization temperature of iPB was up to 93.6oC which was higher than that of other nucleating agents for iPB and pure iPB. The crystallization half-time in the presence of DHEAS was 0.58 min which was less than that of other nucleating agents for iPB and pure iPB. In this case, the spherulitic size of iPB was the smallest and the morphology was changed, which indicated that DHEAS displayed better nucleation effect among the studied nucleating agents.

آمار یکساله:  

بازدید 15027

دانلود 10532 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THIS WORK EXPLAINS THE ABILITY OF SILICA-SUPPORTED DENDRIMERS AS SUBSTRATES FOR LOADING OF METAL NANOPARTICLES LIKE AG NANOPARTICLES (AGNPS). SILVER NANOPARTICLES WERE FORMED BY REDUCING AGNO3 TO AGNPS ON DENDRIMERS USING NABH4 AS A REDUCTANT [1]. THIS SYNTHESIZED AG LOADED DENDRIMERS WERE CHARACTERIZED USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM), FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FT-IR), AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY (TEM). THE FT-IR SPECTRA REPRESENTED THE SYNTHESIS OF DENDRIMERS. THE SEM AND TEM IMAGES SHOWED THE AVERAGE SIZE OF AG NANOPARTICLES AROUND 15 NM. THE OPTIMIZED AMOUNTS OF THE DENDRIMERS WERE BLEND WITH GRAPHITE AND PARAFFIN OIL. THE CARBON PASTE ELECTRODES WERE STUDIED USING ELECTROCHEMICAL METHODS INCLUDING CYCLIC VOLTAMMETRY, LINEAR SQUARE WAVE VOLTAMMETRY, AND ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY. THE STABILITY OF ELECTRODES WAS STUDIED IN DIFFERENT PH MEDIA OF PHOSPHORIC BUFFER SOLUTIONS. CYCLIC VOLTAMMOGRAMS REPRESENTED DIFFERENT EFFECTS OF MEDIA ON THE PEAK POTENTIAL LOCATIONS, PEAK CURRENT INTENSITIES, AND BASELINE CURRENTS OF ELECTRODES. THE STUDIES OF SQUARE WAVE VOLTAMMETRY SHOWED THE EFFECTS OF SCAN RATES ON THE VOLTAMMOGRAMS. THE EIS WAS USED TO COMPARE THE CONDUCTIVITY OF ELECTRODES. THESE STUDIES REPRESENTED THE DIFFERENCES OF THE DENDRIMERS BY CHANGING THEIR LENGTHS AND COMPOSITIONS. IN FURTHER STUDIES, THE DENDRIMERS CAN BE INVESTIGATED TO ANALYZE OF DIFFERENT SPECIES.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  229-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1345
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

در این تحقیق، اثر حضور نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با عامل کربوکسیلیک در ترکیب درصدهای وزنی 0.01 و 0.02 مطالعه شد. نمونه های نانوکامپوزیت بتنی از توزیع یکنواخت نانولوله ها در مخلوط سیمان و ماسه در آب تهیه شدند. تاثیر مکانیکی نانولوله های کربنی توسط آنالیزهای فشاری و خمشی و اثرات ریزساختاری و تغییرات مورفولوژیکی آنها توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. افزودن نانولوله های کربنی به بتن، سبب افزایش مقاومت فشاری و خمشی به ترتیب به میزان %30 و %13 می شود. همچنین سبب کاهش خلل و فرج نانوکامپوزیت بتنی و در نتیجه ایجاد نانوکامپوزیت بتنی فشرده تر و پیوسته تر می گردد. نانولوله اصلاح شده در ماتریس کامپوزیت بتنی، با ایجاد سطح تماس بیشتر و در نتیجه سطح انتقال نیروی بیشتر، سبب پیوند بهتر نانولوله با ماتریس بتنی پیرامون آن می گردد و از پیشرفت نقص های توده جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1345

دانلود 297 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Analytical Biochemistry

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  545
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4361
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4361

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript