نتایج جستجو

2817

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

282

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27952
 • دانلود: 

  7904
چکیده: 

An MI-group is an algebraic structure based on a generalization of the con-cept of a monoid that satis es the cancellation laws and is endowed with an invertible anti-automorphism representing inversion. In this paper, a topology is de ned on an MI-group G under which G is a topological MI-group. Then we will identify open, discrete and compact MI-subgroups. The connected components of the elements of G and connected MI-groups are also identi ed. Some features of the maximal MI-subgroups and ideals of a topological MI-group are investigated as well. Finally, some theorems about automatic continuity will be introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 27952

دانلود 7904 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DE FALCO M. | DE GIOVANNI F.

نشریه: 

COLLOQUIUM MATHEMATICAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  12421
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12421

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

DE GIOVANNI FRANCESCO | TROMBETTI MARCO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41725
 • دانلود: 

  20229
چکیده: 

A result of Dixon, Evans and Smith shows that if G is a locally (soluble-by- finite) group whose proper subgroups are (finite rank) -by-abelian, then G itself has this property, i.e. the commutator subgroup of G has finite rank. It is proved here that if G is a locally (soluble-by- finite) group whose proper subgroups have minimax commutator subgroup, then also the commutator subgroup G’ of G is minimax. A corresponding result is proved for groups in which the commutator subgroup of every proper subgroup has finite torsion-free rank.

آمار یکساله:  

بازدید 41725

دانلود 20229 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  656
چکیده: 

زمینه و هدف: افلاتوکسینها متابولیتهای سمی ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های سمی قارچ آسپرژیلوس تولید می گردند و نقش مهمی را در شیوع برخی از بیماریهای انسان از قبیل سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبدی دارند. مطالعه حاضر به منظور تعیین کمیت افلاتوکسین MI در نمونه های شیر پاستوریزه انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – کاربردی به طور تصادفی تعداد 90 نمونه شیر پاستوریزه (45 نمونه در پاییز و زمستان و 45 نمونه در بهار و تابستان) از مراکز تولید این فرآورده جمع آوری و به منظور بررسی میزان افلاتوکسین MI به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت و اطلاعات با استفاده از آزمون t.student مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 34 نمونه (77.55%) از 45 نمونه اخذ شده در زمستان و پاییز و 18 نمونه (40%) از 45 نمونه اخذ شده در بهار و تابستان بیشتر از میزان مجاز پذیرفته شده توسط برخی از کشورهای اروپایی (50 ng/L) با افلاتوکسین MI آلوده بودند. آزمونهای آماریF)  (T, نشان داد که میانگین افلاتوکسین MI در نمونه های پاییز و زمستان به طور معنی داری (0.05>P) بیشتر از میانگین نمونه های بهار و تابستان می باشد.نتیجه گیری: درصد بالایی از نمونه ها از نظر کیفیت بهداشتی با استانداردهای موجود منطبق نبودند. افلاتوکسین MI در حرارت پاستوریزاسیون به صورت پایدار باقی می ماند. در ایران میزان استانداردی برای افلاتوکسین MI در شیر و فرآورده های آن وجود ندارد و ضروری است. غذاهای دامی دور از آلودگی قارچی نگهداری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 656 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میری حمزه | نوروزی یاسین

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  131-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3038
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری های قلبی عروقی مهم ترین عامل مرگ و میر در اغلب کشورهای جهان شناخته شده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان مرگ و میر ناشی از این پدیده در ایران رو به افزایش است. تعیین میزان بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران دارای سکته قلبی حاد جزء اهداف این مطالعه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده که به روش آینده نگر بر روی 800 نفر از بیماران دارای سکته قلبی حاد در بیمارستان بوعلی شهر اردبیل انجام گرفت. برای سنجش میزان بقا، بیماران به مدت یک سال پیگیری و اطلاعات لازم بر اساس چک لیست از قبل طراحی شده که روایی و پایایی آن بر اساس نظر افراد صاحب نظر و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه کمکی قبل و بعد 30 تایی سنجیده شده بود، جمع آوری و در نهایت با استفاده از روش های مختلف آماری در نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شدند. برای نشان دادن میزان بقا بیماران از روش کاپلان مایر و برای مقایسه میانگین بقا در گروه های مختلف از آزمون لگ رنگ و برای نشان دادن عوامل موثر بر میزان بقا از مدل رگرسیونی کاکس و رسم نمودار تابع بقا استفاده کردیم.یافته ها: میانگین سنی بیماران 60.6 سال با انحراف معیار 12.4 سال بود. میزان مورتالیته در بین کل بیماران در یک سال مورد بررسی به تعداد 84 نفر (10.5%) بود. 72.8% بیماران مرد و 27.3% زن بودند. 47.4% بیماران سیگاری، 33.4% دارای سابقه پرفشاری خون، 18.1% دیابتی، 15.3% دارای لیپید بالا، 30% دارای اریتمی بودند. میزان بقا در 10 روز اول 0.94، در یک ماه اول 0.93 و در یک سال 0.90 بود. میانگین زمان بقا 333 روز با انحراف معیار 3.5 روز بود. عوامل موثر بر میزان بقا بر اساس مدل رگرسیونی کاکس عبارتند از دیابت، سن، مصرف استرپتوکیناز، میزان کسر جهشی و داشتن بلوک قلبی.نتیجه گیری: باداشتن میزان بقا و عوامل موثر بر میزان بقا در بیماران با سکته قلبی حاد می توان در ارایه خدمات بهینه برای بیماران و همچنین اقدامات ویژه جهت کنترل و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی حاد و افزایش طول عمر و بقای این بیماران اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 3038

دانلود 398 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AJMAL N. | JAHAN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14667
 • دانلود: 

  12911
چکیده: 

In this paper, we extend the construction of a fuzzy subgroup generated by a fuzzy subset to L-setting. This construction is illustrated by an example. We also prove that for an L-subset of a group, the subgroup generated by its level subset is the level subset of the subgroup generated by that L-subset provided the given L-subset possesses sup-property.

آمار یکساله:  

بازدید 14667

دانلود 12911 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DE FALCO M. | DE GIOVANNI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  12168
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12168

دانلود 15153 استناد 383 مرجع 0
نویسندگان: 

KAHENI AZAM | Johari Farangis

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29744
 • دانلود: 

  16432
چکیده: 

In this paper, groups with trivial intersection between Frattini and derived sub-groups are considered. First, some structural properties of these groups are given in an important special case. Then, some family invariants of each n-isoclinism family of such groups are stated. In particular, an explicit bound for the order of each center factor group in terms of the order of its derived subgroup is also provided.

آمار یکساله:  

بازدید 29744

دانلود 16432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AJMAL N. | JAHAN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44106
 • دانلود: 

  21009
چکیده: 

In this paper, we study the notion of solvable L-subgroup of an L-group and provide its level subset characterization and this justifies the suitability of this extension. Throughout this work, we have used normality of an L-subgroup of an L-group in the sense of Wu rather than Liu.

آمار یکساله:  

بازدید 44106

دانلود 21009 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هرفورت ولفگانگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  496
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 496

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
litScript