نتایج جستجو

2533

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

254

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KHATTAB R.Y. | ARNTFIELD S.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1119-1124
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4031
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4031

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1681
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیری تازه زای هلشتاین از 12 راس گاو تازه زای هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از جیره حاوی کنجاله سویا (6=n) و یا جیره حاوی کنجاله کانولا (6=n). برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تکرار شده در زمان از رویه Mixed به صورت تکرار در زمان و برای سایر داده ها از رویه GLM نرم افزار آماری SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که تولید شیر، پروتئین، چربی و لاکتوز در بین خوراک های مورد استفاده مشابه بود. خوراک دارای کنجاله کانولا، درصد چربی شیر را به طور معنی داری افزایش داد. اثر خوراک های مختلف بر روی مصرف ماده خشک معنی دار نبود. سطوح گلوکز، کلسترول، نیتروژن غیر آمینی و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) سرم خون تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر زمان بر روی همه مولفه های مورد بررسی به استثنای درصد چربی معنی دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیبات شیر (به استثنای درصد چربی)، غلظت های گلوکز، کلسترول، نیتروژن اوره ای خون و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در خون نداشت. بنابراین می توان کنجاله کانولا را بدون داشتن اثرات مضر بر روی فراسنجه های تولیدی و متابولیت های خونی، جایگزین کنجاله سویا در جیره گاوهای شیرده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1681

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

به منظور اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر رشد قزل آلای رنگین کمان پنج جیره غذایی با جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا به وسیله کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تمامی جیره های فرموله شده از لحاظ میزان انرژی و پروتئین خام یکسان بودند. دوره آزمایش 63 روز در نظر گرفته شد و 450 بچه ماهی با میانگین وزنی 10 گرم به طور تصادفی در 15 تانک فایبرگلاس (30 ماهی در هر تانک) مستقر شدند. به ازای هر جیره فرموله شده سه تکرار انجام گردید. در پایان دوره رشد، شاخص های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین، ضریب رشد ویژه و بازماندگی ماهی های تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا تاثیری بر عملکرد رشد ماهی ها نداشت. در شرایط این مطالعه نشان داده شد که کنجاله کانولا می تواند به طور کامل جایگزین کنجاله سویا در جیره قزل آلای رنگین کمان شود بدون اینکه در عملکرد رشد ماهی تاثیر منفی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 60 استناد 1 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله کلزا بر رشد، ترکیب لاشه و آمونیاک دفعی (NH3) ماهیان انگشت قد قزل آلا، در یک آزمایش 8 هفته ای بررسی شد. جیره های آزمایشی با پروتئین (40%) و انرژی (3320 کالری بر گرم انرژی قابل هضم) یکسان، دارای پنج سطح مختلف کنجاله کلزا، (صفر، 12، 24 ، 36 و 48 درصد) که به ترتیب جایگزین (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) آرد ماهی جیره غذای شاهد شده بود، ساخته شد. تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار با بچه ماهیان انگشت قد (15.2±2.3 گرم) انجام شد. 50 قطعه بچه ماهی به هر تکرار اختصاص یافت و در تانک های 250 لیتری توزیع شد. نتایج نشان داد که جایگزینی آرد ماهی با کنجاله کلزا تا سطح 75 در صد تاثیر منفی بر عملکرد رشد بچه ماهی ها نداشت. در حالی که جایگزینی کامل آرد ماهی منجر به کاهش معنی دار (p<0.05) تمامی پارامترهای رشد نسبت به سایر تیمارها گردید. ترکیب لاشه نیز تحت تاثیر سطح جایگزینی قرار گرفت، بطوری که جایگزینی کامل آرد ماهی با کنجاله کلزا افزایش معنی دار (p<0.05) ماده خشک و کاهش رطوبت را باعث گردید. همچنین جایگزینی آرد ماهی با کنجاله کلزا کاهش آمونیاک دفعی ماهیان را بدنبال داشت، فلذا کاهش اثرات محیطی پساب مزارع آبزی پروری را باعث گردید. بعلاوه راندمان اقتصادی تحت تاثیر سطح جایگزینی قرار داشت و بالاترین ارزش در سطح 75% جایگزینی بدست آمد. در مجموع نتایج نشان داد که کنجاله کلزا پتانسیل لازم برای جایگزینی تا 75 در صد آرد ماهی در جیره غذایی قزل آلا را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 33 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه گاوهای شیری هلشتاین ایران بود. بدین منظور 6 راس گاو شیرده هلشتاین در طول مدت 5 تا 56 روز پس از زایش انتخاب شدند. جیره های مورد استفاده محتوی کنجاله سویا (تعداد: 3 راس) و کنجاله کلزا (تعداد: 3 راس) بودند. گاوها در جایگاه های بسته در طول مدت اعمال جیره نگهداری و خوراک به صورت کاملا مخلوط روزی 2 بار به آنها داده شد. به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی تحت تیمارهای تغذیه ای از روش PCR رقابتی استفاده گردید. قطعه استاندارد در واکنش PCR رقابتی از ژنوم فاژ لامبدا سنتز گردید و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه کنترل استاندارد در یک واکنش PCR انجام و مورد ارزیابی قرار گرفت. از شدت نسبی باندهای قطعه الگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت جیره های مختلف استفاده گردید. داده های حاصل با نرم افزار SAS با روش GLM در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه احتمالا تغییرات معنی داری را در اثر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا (به ترتیب 35.12±1.87 و 34.79، واحد اختیاری) نشان ندادند.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  261-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه ای پروتئین کنجاله های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به منظور فرآوری کنجاله ی سویا (کنترل، 10 و 15 درصد از ماده ی خشک کنجاله) و کنجاله ی کلزا (کنترل، 5 و 10 درصد از ماده ی خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن های مختلف (انار-پسته، چای-پسته و انار) در یک سطح یکسان ( 10 درصد از ماده ی خشک کنجاله ها) برای فرآوری هر یک از کنجاله استفاده شد. درنهایت بخش های مختلف پروتئین کنجاله های فرآوری شده و نشده بر پایه ی روش CNCPS با پودر ماهی و کنجاله ی گلوتن ذرت مقایسه شدند. ترکیب تاننی انار-پسته در سطح 10 درصد برای کنجاله ی سویا و 5 درصد برای کنجاله ی کلزا می تواند سبب افزایش بخش عبوری قابل هضم در روده شود. این فرآوری ها نسبت به خوراک هایی مانند پودر ماهی و کنجاله ی گلوتن ذرت بخش عبوری بیشتری را داشته اند. درنهایت چنین به نظر می رسد که کنجاله های فرآوری شده با ترکیب های تانن دار می توانند برای تأمین بخش عبوری در جیره ی نشخوارکنندگان استفاده شوند. اما استفاده از روش های درون تنی برای تأیید این نتایج ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این تحقیق، 5 جیره غذایی برای بررسی تاثیرات جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا بوسیله کنجاله کلزا بر ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان با کمک نرم افزار UFFDA فرموله شد. تمامی جیره های فرموله شده دارای حدود 3800 کیلوکالری انرژی قابل هضم بر کیلوگرم و 42 درصد پروتئین خام بودند. 450 قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 10 گرم به طور تصادفی در 15 تانک فایبرگلاس (30 ماهی در هر تانک) معرفی شدند. به ازای هر جیره فرموله شده، سه تکرار در نظر گرفته شد. جهت آنالیز لاشه ماهی ها در ابتدا و انتهای آزمایش، تعدادی ماهی به طور تصادفی انتخاب و نمونه هایی از لاشه چرخ شده آنها به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا تاثیری بر میزان چربی، خاکستر و رطوبت لاشه ندارد، اما میزان پروتئین و فیبر لاشه تفاوت معنی داری را نشان داد و مشخص شد که این جایگزینی تاثیری بر عملکرد رشد ماهی ها نداشت. این مطالعه ثابت نمود که کنجاله کانولا می تواند در جیره قزل آلای رنگین کمان با کنجاله سویا جایگزین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 32 استناد 1 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

به منظور بررسی آثار جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و همچنین روش فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای پر تولید از 12 رأس گاو شیرده هلشتاین (زایش دوم با میانگین روزهای شیردهی 14± 80 و تولید شیر 3± 46 کیلوگرم در روز) در قالب طرح مربع لاتین تکرار شونده 4×4 به روش فاکتوریل 2×2 استفاده شد. عامل اول روش فرآوری دانه ذرت شامل آسیاب نرم و پرک شده با بخار بود و عامل دوم شامل دو نسبت کنجاله کلزا به کنجاله سویا (50: 50 و 100: صفر) در جیره بود. ماده خشک مصرفی، تولید شیر، غلظت ترکیبات شیر و همچنین پارامترهای شکمبه ای تحت تأثیر نوع کنجاله مصرفی در جیره قرار نگرفت. حذف کامل کنجاله سویا در جیره سبب کاهش قابلیت هضم ظاهری ماده خشک گردید. پرک کردن ذرت با بخار سبب کاهش خوراک مصرفی، کاهش درصد چربی شیر، افزایش درصد پروتئین شیر و افزایش غلظت گلوکز خون شد، اما تولید شیر تحت تأثیر قرار نگرفت. اثر متقابل جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و روش فرآوری دانه ذرت بر پاسخ های عملکردی گاوهای شیری معنی دار نبود. استفاده از کنجاله کلزا به عنوان جایگزین مناسب کنجاله سویا و همچنین پرک کردن ذرت با بخار به علت بهبود راندمان خوراک و اثر مثبت بر متابولیسم نیتروژن و انرژی جهت تغذیه گاوهای پرتولید، قابل توصیه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOARES C.M. | HAYASHI C. | DE FARIA A.C.E.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1172-1177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2217
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2217

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صفری امید | بداجی فتح اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی آیند 79) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

برای بررسی اثر جایگزینی نسبی منابع پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی بر عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان، دو منبع گیاهی شامل کنجاله های کانولا و سویا در 4 سطح 30،20،10 و 40 درصد به جای آرد ماهی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 4×2 به علاوه یک شاهد، در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 240 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان انتخاب و در 24 قفس ( هر قفس 10 قطعه ماهی) جای گرفتند و پس از دو هفته سازگاری، به مدت 56 روز با 9 جیره آزمایشی تغذیه شدند. وزن نهایی، شاخص وزن بدن، ضریب تبدیل غذا، میزان رشد ویژه، مصرف اختیاری غذا و بازده نسبی پروتئین برای کل دوره آزمایش و ترکیب لاشه (ماده خشک، پروتئین و انرژی) برای محاسبه تثبیت نیتروژن و تثبیت انرژی در روز اول و 56 آزمایش اندازه گیری شد. این جایگزینی (بجز در وزن نهایی، مصرف اختیاری غذا، تثبیت نیتروژن و تثبیت انرژی) موجب تفاوت آماری معنی داری در معیارهای مورد نظر در مقایسه با جیره شاهد نشد (p>0.05). بدون در نظر گرفتن سطح جایگزینی، مقایسه ماهیان تغذیه شده با دو منبع گیاهی مختلف نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی کنجاله کانولا به طور معنی داری (p<0.05) وزن نهایی، شاخص وزن بدن، میزان رشد ویژه، مصرف اختیاری غذا، بازده نسبی پروتئین، تثبیت نیتروژن و تثبیت انرژی بالاتر و ضریب تبدیل غذای پایین تری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره های محتوی کنجاله های سویا داشتند. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی کنجاله کانولا تا سطح 40 درصد به دلیل بهبود بیشتر جذب نیتروژن و عملکرد ماهی قزل آلا نسبت به سطح جایگزینی 40 درصد کنجاله سویا، امکان پذیر است. جایگزینی کنجاله کانولا، سبب بهبود عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان گردید. این نتایج نشان می دهد که کنجاله کانولا می تواند به عنوان منبع، جایگزین مناسب تری نسبت به کنجاله سویا برای آرد ماهی در جیره های قزل آلای رنگین کمان توصیه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 53 استناد 0 مرجع 2
litScript