نتایج جستجو

2027

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

203

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  103-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3604
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3604

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

MAYER F.L. | WILSON D. | HUBE B.

نشریه: 

VIRULENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مطالعه اثرات مهاری عصاره گیاه Myrtus communis و نیستاتین برروی ایزوله های بدست آمده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیایی و سویه استاندارد ATCC90028 candida albicans در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره گیاهی مورد، محصول شرکت باریج اسانس کاشان به منظور تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره به همراه سویه استاندارد و نمونه های کلینیکی مخمری، به روش Macrodilution brothاستفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین میزان غلظت مهاری از عصاره گیاه بر روی نمونه های کلینیکی و سویه استاندارد به ترتیب معادل 25 میکروگرم در میلی لیتر و 5/2 میکروگرم در میلی لیتر و نیز بهترین میزان غلظت مهاری از داروی نیستاتین معادل 36 میکروگرم در میلی لیتر بوده است. همچنین مشخص گردیدکه عصاره گیاهی مورد در غلظت های کمتری نسبت به داروی نیستاتین بر روی سویه های کلینیکی و استاندارد اثرات مهاری خود را نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 26 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

CALDERONE R.A. | FONZI W.A.

نشریه: 

TRENDS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  327-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6124
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6124

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: DUE TO THE ALARMING SPREAD OF RESISTANCE TO CLASSIC ANTIMICROBIAL AGENTS, INNOVATIVE THERAPEUTIC METHODS TO COMBAT ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIAL PATHOGENS ARE URGENTLY REQUIRED. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

SUDBERY P.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  737-748
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4291

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  161-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مقدمه: آمفوتریسین B یکی از قدیمی ترین داروهای ضدقارچی بوده و برای درمان عفونت های قارچی سیستمیک مناسب می باشد. از مضرات عمده این دارو می توان به اثرات جانبی وابسته به دوز درمانی آن، به خصوص سمیت بر روی کلیه ها اشاره نمود. بنابراین امروزه جهت افزایش کارایی و کاهش سمیت این دارو فرمولاسیون های جدیدی از آن تهیه و استفاده می گردد.هدف: هدف از این مطالعه تهیه نانوکپسول های حاوی آمفوتریسین B با فرمولاسیونی جدید و بررسی کارایی آن در شرایطin vitro  بوده است.مواد و روش ها: نانوکپسول های حاوی آمفوتریسین B به روش جانشینی حلال با استفاده از پلیمرهایی نظیر پلی D وL  - لاکتید - کو - گلیکولید تهیه گردید و با استفاده از اکسید سیلیسیم به صورت پودر خشک درآمد. در مرحله بعد به روش اسپکتروفتومتری کارایی محصورسازی روش فوق محاسبه گردید. سپس به روش رقت سازی متوالی مقدار حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) نانوکپسول های تهیه شده برای قارچ کاندیدا آلبیکانس (ATCC 90028) اندازه گیری شد. همچنین اثرات سمی آن بر روی گلبول های قرمز انسانی در شرایط in vitro بررسی گردید.نتایج: یافته ها نشان داد که کارایی محصورسازی روش به کار گرفته معادل 0.13±75 درصد است. همچنین MIC نانوکسپول های حاوی آمفوتریسین B نسبت به فرم آزاد این دارو 50 درصد کاهش نشان داد. آزمایش بررسی همولیز روی گلبول های قرمز بیانگر این بود که اثر همولیزی نانوکپسول های تهیه شده نسبت به آمفوتریسین B به فرم آزاد 5.89 بار کمتر می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده فرمولاسیون جدید به کار گرفته شده می تواند به عنوان یک گزینه مناسب جهت تجویز آمفوتریسین B در درمان عفونت های قارچی مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  247-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

هدف: بررسی وجود کاندیدا دابلی نینسیس در بین جدایه های بالینی و بررسی روشهای تشخیص افتراقی آن با کاندیدا آلبیکنس می باشد. روش بررسی: در این مطالعه 520 جدایه بالینی با استفاده از 5 روش فنوتیپی تشخیص افتراقی کاندیدا دابلی نینسیس از کاندیدا آلبیکنس در دو مرحله شامل مرحله تشخیص احتمالی و تشخیص قطعی (تکمیلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله اول از بررسی رنگ کلنی در محیط کروم آگار کاندیدا، بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کازئین آگار و بررسی رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گرفت. جدایه های که در این مرحله خصوصیات کاندیدا دابلی نینسیس را بروز دادند در مرحله دوم از نظر جذب قندهای ترهالوز و گزیلوز و فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز درون سلولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از 520 جدایه مورد بررسی در مرحله اول 13 جدایه مشکوک به کاندیدا دابلی نینسیس شناسایی شدند. در مرحله دوم و با انجام آزمایشات تکمیلی در نهایت 5 جدایه به عنوان کاندیدا دابلی نینسیس شامل 4 جدایه واژن و یک جدایه ادرار شناخته شدند. نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع کاندیدا دابلی نینسیس در واژن 1.33% و در ادرار 0.74% و در مجموع جدایه های بالینی 0.96% تعیین می گردد و باید گفت این گونه در عفونتهای انسانی از شیوع نادری برخوردار است. همچنین در بین روشهای فنوتیپی جهت تشخیص افتراقی این دو گونه کاندیدا استفاده توام از محیط کروم آگار و بررسی آنزیم بتاگلوکوزیداز درون سلولی جهت جدایه های اولیه و تازه بدست آمده از نمونه های بالینی توصیه می گردد. در مورد جدایه هایی که از کشت های مجدد بدست می آیند روشهای فنوتیپی توصیه نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BROWN V. | SEXTON J.A. | JOHNSTON M.

نشریه: 

EUKARYOTIC CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1726-1737
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6543
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6543

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript