نتایج جستجو

465

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

47

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  437-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1587
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

با تغییر تکنولوژی و جهانی شدن، بازارهای مالی با فشار رقابتی برای بهبود عملکرد مواجه شدند. از راه های مقابله با این فشارها، تاسیس بانک های خصوصی است. تحقیق حاضر با بررسی و مقایسه عملکرد مالی بانک های تجاری دولتی و خصوصی بر اساس مدل camel در دوره زمانی 1385 تا 1388 در پی پاسخ به این سوال است که آیا بانک های خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بانک های دولتی دارند. نمونه آماری این تحقیق هشت بانک تجاری (چهار بانک دولتی و چهار بانک خصوصی) است که به روش قضاوتی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به صورت های مالی بانک های نمونه استخراج شد. با اجرای آزمون کلموگورف-اسمیرنف توزیع نمونه نرمال گزارش شد، لذا برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق آزمون تی دوجامعه اجرا شد. نتایج عملکرد بهتر بانک های خصوصی در ابعاد نقدینگی و درآمدها، و عملکرد بهتر بانک های دولتی در بعد کیفیت مدیریت را نشان داد. و در ابعاد دیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد. از سوی دیگر، تفاوت معناداری بین ابعاد نشان داده نشد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد در عملکرد بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد بانک ها (دولتی و خصوصی) مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1587

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  115-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

بانک ها منابع مالی را از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایت می کنند. ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تأثیرآنها در رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیت به سزایی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل camel است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکرد بانک های تجاری در بعد کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، عملکرد درآمدها، عملکرد بانک های تجاری در بعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازی آزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت، سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کمالی الهه | حنیفی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  153-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت هایشان در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیت های ضروری در اداره این موسسات می باشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی می شود. یکی از منابع قابل توجهی از ریسک، وجود پرتفوی وام ریسکی و دارایی های سمی در سیستم بانکی است که به نوبه خود پیامدهای منفی در تراز مالی بانک ها دارد. در تحقیق پیشرو با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق ترکیب مدل camel و دوپانت، وضعیت مدیریت ریسک را در بانک های عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و رابطه آن با مدیریت دارایی های بانک بررسی می گردد تا مشخص شود که آیا وضعیت مدیریت ریسک در ایران بر ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک اثرگذار است یا خیر. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین حاشیه سود خالص بهره ای و کفایت سرمایه با کیفیت دارایی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد در حالی که نسبت وجه نقد به سپرده های دیداری با کیفیت دارایی رابطه ای معکوس دارد

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ALMUBRAD T. | KHAN F. | AKHTAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5999
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5999

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  59-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36548
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

During the last two decades, camel has become very important species worldwide. It is considered as a source of functional food and a factory to produce pharmaceutical products for human being. camel population increased during the last 14 years by 10 million (26, 944, 669 heads, FAO, 2012). Unfortunately, camel population in Iran remained constant during the last 2 decades (150, 000 heads) ! UAE is the only country in the world that makes strong move toward industrialization of camel milk and received the import permit for the milk to Europe. Although Africa has the greatest camel population (80%), its role in producing science in this species is very limited. In contrast, America and Europe with nearly no camel population, have great impact on producing science in camel proteins! During the last 2 decades, 283 articles on camel proteins were indexed by ISI (web of science). The contribution of Asia, Europe, America and Africa in producing such articles was 44, 37, 14 and 5%, respectively. Among 202 articles published in camel milk, 48 articles were on camel milk proteins, 33 articles were on the effect of camel milk on treating the diseases such as diabetes and allergies and 121 articles were on milk component analysis. Iran produced 18 articles in this topic. All articles published regarding proteins in camel blood (81 articles) were on immunoglobulins and nano-bodies. Iran produced 8 articles in this subject. With long term programs to study about camel proteins, we are able to produce more scientific articles and wealth for our country.

آمار یکساله:  

بازدید 36548

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANERJEE P. | JOSHI J. | SHARMA U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3890
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3890

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHASKHELI M. | ARAIN M.A. | CHAUDHRY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  164-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20365
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20365

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NIKKHAH AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

camel MILK IS RICH IN NUMEROUS BIOACTIVE SUBSTANCES THAT FUNCTION BEYOND THEIR NUTRITIVE VALUE. camel MILK IS MORE SIMILAR TO GOAT MILK AND CONTAINS LESS SHORT-CHAIN FATTY ACIDS THAN COW, SHEEP AND BUFFALO MILKS, AND ABOUT 3 QMES GREATER VITAMIN-C THAN COW MILK. ONE KG OF camel MILK MEETS 100% OF DAILY HUMAN REQUIREMENTS FOR CALCIUM AND PHOSPHORUS, 57.6% FOR POTASSIUM, 40% FOR IRON, COPPER, ZINC AND MAGNESIUM, AND 24% FOR SODIUM. camel MILK HELPS TREAT LIVER PROBLEMS, LOWERS BILIRUBIN OUTPUT, LIGHTENS VITAMIN INADEQUACY AND NUTRIENT DEFICIENCY, AND BOOSTS IMMUNITY. camel MILK REDUCES ALLERGIES CAUSED BY COW DAIRY PRODUCTS. camel MILK HAS LOW MILK FAT MADE MAINLY FROM POLYUNSATURATED FATTY ACIDS. IT LACKS B-LACTOGLOBULIN AND IS RICH IN IMMUNOGLOBULINS, COMPATIBLE WITH HUMAN MILK. PERSISTENT SYSTEMATIC EDUCATION OF camel MILK SCIENCE WILL BE AN OBLIGATION FOR HEALTH IMPLICATIONS TO BE OPTIMALLY PERCEIVED BY WORLDWIDE HUMAN POPULATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

GHOLI AHMAD | AHMDI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

camelS ATTRACTED HUMANS FROM EARLY TIMES BECAUSE OF THEIR REMARKABLE PHYSIOLOGY WHICH CAN RESIST THE HORRIBLE WEATHER CONDITIONS AND THEIR ABILITY TO TOLERATE THIRSTINESS, AS WELL AS OF BEING SUITABLE FOR RIDE AND CARRYING LOADS. SO THE HUMANS TAMED THEM. FROM THAT TIME ONWARD, APPEARED IN THEIR HUMAN CULTURE; THEREFORE, THEIR PRESENCE IS TRACEABLE IN MEDICINE, ASTRONOMY, SCRIPTURES SUCH AS KORAN AND BIBLE, AS WELL AS LITERATURE. THIS ARTICLE TRIES TO TRACK DOWN THEIR FOOTPRINTS IN THE ABOVE MENTIONED AREAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript