نتایج جستجو

2662

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

267

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

El Khasmi m. | Faye b.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  585-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10716
 • دانلود: 

  10281
چکیده: 

In ruminants, circulating vitamin D levels may be influenced by photoperiod, nutrition, physiological stage, ambient temperature, attitude and season, whereas, in meat, vitamin D content may be impacted by vitamin D status of animal, ageing and cooking. The information on nutritional value of camel milk and meat is largely available, but, there are very few reports evaluating the vitamin D levels and their variations in blood and these products in the dromedary camel. In this context, this review proposes a gathering of cur-rent knowledge about the vitamin D in this species and discusses findings considering those obtained in other mammal animals.

آمار یکساله:  

بازدید 10716

دانلود 10281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  192-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7449
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: camel meat is known as a low fat source of red meat in human diet while it is comparable to the other sources of red meat in terms of many nutritional points of view. The present study aimed to investigate how fat and iron content of camel meat are affected by the traditional cooking methods currently are in use in Iran.Methods: pouching, frying and grilling were applied in this study to process the camel meat samples. The time and the temperature were selected according to the habitual of the Iranian households. Moisture, ash and cooking loss were determined using standard methods while the method of Folch was adapted to measure the fat content. Total iron was measured by atomic absorption spectrophotometer at 248 nm and heme Iron was determined using colorimetric method at 640 nm.Results: Boiling and frying resulted in the least and most fatty material in the cooked camel meat respectively. The changes of the ash content reflected the effectiveness of grilling and frying in reserving the mineral content of cooked camel meat, while about 40% of ash was shown to be lost during boiling. Despite no significant difference P>o.o5 in total iron content between the three applied cooking methods, it underwent significant changes from raw meat to the cooked ones, Heme Iron concentration, instead, appeared to be significantly different between trail in a way that grilling led to the most heme iron content.Conclusions: In grilling, increase in fat content is less than that of other cooking methods. Also, the highest available iron content can be provided by grilling comparing to the other trials. Shorter cooking time period and less internal temperature of the pieces of samples in grilling may give rise to what was resulted in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 7449

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  287-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

گوشت شتر ارزش تغذیه ای بالا و طعم مشابه با سایر منابع گوشت قرمز دارد. در این پژوهش به منظور بهبود ویژگی های بافتی تاثیر افزودن محلول های ماریناد (5 سطح)، زمان (2 سطح) و فرایند اولتراسیون (2 سطح) بر روی گوشت شتر بر پایه طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. قطعات گوشت به دو گروه تقسیم شد و یک گروه تحت فرایند اولتراسیون قرار گرفت. پنج گروه محلول ماریناد (عصاره زنجبیل 30%، عصاره زنجبیل 30%+ 5/0%، %1 و 5/1% اسیدسیتریک و آب مقطر (شاهد)) تهیه شد. قطعات گوشت در داخل محلول ها در دمای C˚ 1± 4 داخل کیسه های پلی اتیلنی خوابانده شد. پس از طی 24 و 48 ساعت خصوصیات فیزیکوشیمیایی، شاخص های رنگ (a*، b* وL*)، بافت و ساختار میکروسکوپی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های ماریناد شده در عصاره زنجبیل 30% و 5/1% اسیدسیتریک، کمترین میزان pH (بعد از ماریناد و بعد از پخت) و بیشترین میزان افت پخت را نسبت به نمونه شاهد داشتند (05/0(P<. برای نمونه های گوشت ماریناد شده در عصاره زنجبیل 30%، بالاترین میزان شاخصa*، b* و L* نسبت به نمونه شاهد گزارش شد (05/0(P<. زمان و اولتراسیون در بهبود ویژگی های بافتی تاثیرگذار بودند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی ایجاد تغییرات در ساختار داخلی پروتئین های گوشت و افزایش فضای خالی بین میوفیبریل ها پس از 48 ساعت را نشان داد. استفاده همزمان از عصاره زنجبیل، اسیدسیتریک و اولتراسوند گزینه مناسب تری جهت افزایش تردی گوشت نسبت به نمونه شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOUKI M. | KHAZAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  460-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3938
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3938

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

در این پژوهش اثر ماریناد اسید استیک (در چهار غلظت صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد) و کلرید سدیم (2درصد) بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی عضله دوسر ران (Biceps femoris) شتر یک کوهانه ایرانی طی زمان های غوطه وری0، 24، 48 و 72 ساعت بررسی گردید. pH، جذب ماریناد و رطوبت، شاخص های رنگی، ظرفیت نگهداری آب، گونه های شیمیایی مختلف میوگلوبین، شاخص اسید تیوباربیتوریک مورد آزمون قرار گرفت. غلظت و زمان نگهداری در اسید استیک بر جذب ماریناد، رطوبت، ظرفیت نگهداری آب، افت پخت، درصد میوگلوبین، درجه روشنایی (L*) و قرمزی نمونه ها (a*) اثر معنی دار داشت. اثر غلظت ماریناد اسیدی بر شاخص تیوباربیتوریک اسید بی معنی ولی اثر زمان غوطه وری در اسید بر این شاخص معنی دار بود. از طرف دیگر اثر مدت زمان غوطه وری در اسید بر درجه زردی (b*) بی معنی ولی اثر غلظت اسید معنی دار بود. به طور کلیpH با ظرفیت نگهداری آب، میزان میوگلوبین و درجه قرمزی رابطه مستقیم اما با افت پخت، شاخص تیوباربیتوریک اسید و میزان مت میوگلوبین رابطه عکس نشان داد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ترکیب ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم می تواند به عنوان یک روش مؤثر بر ویژگی های کیفی عضله دوسر ران شتر به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1146-1158
تعامل: 
 • استنادات: 

  2205
 • بازدید: 

  5552
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5552

دانلود 9195 استناد 2205 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

ماریناد کردن گوشت در محلول های حاوی اسیدهای آلی و عصاره گیاهان سبب کاهش بار میکروبی و افزایش زمان ماندگاری آن می-شود. در مطالعه حاضر اثر ماریناد کردن گوشت شتر در عصاره آبی زنجبیل و اسیدسیتریک بر میزان رشد باکتری-های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای و تغییرات pH و کل مواد ازته فرار (TVN) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه های گوشت ران شتر به گروه کنترل (آب مقطر) و گروه های ماریناد شده با اسیدسیتریک (5/0 و 1 و 5/1 درصد) و ترکیب عصاره آبی زنجبیل 30 درصد و اسیدسیتریک (5/0 و 1 و 5/1درصد)، دسته بندی شدند. نمونه ها در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شده و پس از زمان های 24 و 48 ساعت، آزمون های میکروبی و شیمیایی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین گروه کنترل با سایر گروه ها، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (05/0˂, p ). بیشترین رشد میکروبی در زمان 24 و 48 ساعت مربوط به گروه کنترل بود. کمترین میزان pH مربوط به اسیدسیتریک 5/1 درصد و بیشترین آن در گروه کنترل و عصاره زنجبیل 30 درصد مشاهده شد. مقدار TVN در نمونه کنترل در زمان 48 ساعت نسبت به سایر گروه های ماریناد به شکل چشم گیری بالاتر بود (05/0˂, p ). با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که تغییرات غلظت اسیدسیتریک بر میزان رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای تلقیح شده بر گوشت شتر مؤثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EBADI Z. | SARHADDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9722
 • دانلود: 

  9512
چکیده: 

In this study twenty-four male and female one-humped and crossbred (camelus dromedarius and camelus bactrianus) camel meat were evaluated during two fattening periods (6 and 9 months). The characteristics of camel meat and fatty acid profile in different parts of body (leg, shoulder, loin and neck) were measured. The results indicated that the pH ultimate of crossbred camel meat was lower than one-humped sample and the males had higher level than the females (P<0. 05). The genetic groups of crossbred and one-humped had significantly different percentage of cooking loss, water binding capacity (WBC) and meat pigment concen-trations. The fatty acid (FA) composition of camel meat was affected by crossbreeding and fattening peri-ods especially in neck, loin and shoulder cuts. High level of unsaturated FA percentage and the ratio of mono and polyunsaturated FA (MUFA+PUFA) to saturated FA (SFA) were found in crossbred meat sam-ples. Fattening period from 6 to 9 months increased the level of MUFA + PUFA/SFA ratio and health index of crossbred camel meat.

آمار یکساله:  

بازدید 9722

دانلود 9512 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Food Safety

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9341
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9341

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر جنسیت، نوع عضله (دو سر ران (BF) و طویل سینه ای (LT)) و زمان 14 روز بر الگوی پروتئولیز پروتئین های میوفیبریلی گوشت شتر با استفاده از SDS-PAGE بررسی شد. شدت پروتئولیز زنجیره سنگین میوزین (MHC) و اکتین خیلی جزئی و در جنس ماده MHC بیشتر از جنس نر تجزیه شد (P<0.05). پروتئولیز پروتئین C تحت تاثیر زمان، جنسیت و نوع عضله قرار گرفت (P<0.05). -a اکتینین در هفته دوم پس از کشتار توسط کاتپسین ها تخریب و شدت پروتئولیز در عضله LT کمتر از BF بود (P<0.05). قسمت عمده تخریب دسمین در هفته اول نگهداری انجام و در عضله LT بیشتر از عضله BF بود (P<0.05). تروپونین T تا روز پنجم نگهداری حدود 80% تجزیه شد و هر دو زمان و نوع عضله تاثیر معنی داری بر شدت پروتئولیز ایجاد نمود. باند 30 کیلو دالتون 24 ساعت پس از کشتار پدیدار شده و شدت باند آن در مدت 14 روز نگهداری افزایش معنی داری داشت (P<0.05). نتایج نشان داد زمان مهم ترین فاکتور تاثیرگذار بر تجزیه پروتئین های میوفیبریلی گوشت در مدت نگهداری بوده و بجز اکتین و میوزین پروتئولیز سایر پروتئین ها تحت تاثیر زمان نگهداری قرار گرفت. نوع عضله نیز در تجزیه دسمین و پروتئین-های تنظیم کننده (a-اکتینین و تروپونین T) نقش معنی داری ایفا نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
litScript