نتایج جستجو

2567

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

257

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 22
عنوان: 
نویسندگان: 

DAWKINS C. | SRINIVASAN T.N. | WHALLEY J.

نشریه: 

HANDBOOK OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3653-3703
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6684
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6684

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MULTIVARIATE DATA MAY INCLUDE MISSING VALUES FOR VARIOUS REASONS. MISSING VALUES CAN BE ESTIMATED USING DIFFERENT APPROACHED, SUCH AS INTERPOLATION, NIPALS LIKE PROCEDURE AND ETC [1].A MAIN GOAL IN THE calibration METHODS SUCH AS CLS, ILS, PCR AND PLS IS THE PREDICTION OF UNKNOWN SAMPLES USING THE ESTIMATED MODEL [2]. IN THIS STUDY MULTIVARIATE calibration PURPOSES IS ACHIEVED BY USING MISSING VALUES ESTIMATION STRATEGIES. CONSEQUENTLY, MULTIVARIATE PREDICTION OF UNKNOWN SAMPLES IS POSSIBLE WITH NO NEED TO CONSTRUCTION AND APPLICATION OF calibration MODELS.STANDARD ERROR OF PREDICTION (SEP) SET AS THE CRITERION FOR EVALUATION OF THE PROPOSED METHOD. FOR THIS PURPOSE NIPALS, KIERE, WOLD, AND ITERATIVE IMPUTATION METHODS WERE EXAMINED. FINALLY THE SEP OF calibration METHODS WERE COMPARED WITH THE SEPS FROM THE PROPOSED METHOD. AMONG THE calibration MODELS, PLS RESULTED IN LOWEST SEP VALUES.THE METHODS OF HANDLING MISSING VALUES WERE SUCCESSFULLY USED AS FOR calibration TRANSFER PURPOSES [3], AS WELL. calibration TRANSFER IS UTILIZATION OF calibration MODEL FROM ONE CONDITION TO ANALYSIS THE DATA OF A SECOND CONDITION. TRANSFER OF calibration FROM ONE INSTRUMENT TO ANOTHER IS AN EXAMPLE. A NOVEL POINT IN THIS APPROACH IS THE POSSIBILITY OF calibration TRANSFER IN THE ABSENCE OF TRANSFER SAMPLES, WHICH IS AN ADVANTAGE TO COMMON calibration TRANSFER TECHNIQUES.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

اشرف امامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

در این مقاله، کاربردی نو از یک حسگر ژیروسکوپ ممز (MEMS) ارزان قیمت برای تعیین وضعیت یک ماهواره کوچک، ارائه و مراحل کالیبراسیون این حسگر شرح داده شده است. از آنجا که کاربرد مورد نظر ماهواره بوده است و در این وسیله عملا شتاب گرانش بی اثر خواهد بود در این تحقیق برای اولین بار تاثیر بایاس گرانش بر داده های حسگر دیده شده و با پیشنهاد یک روش نو میزان این اثر، محاسبه و در کالیبراسیون لحاظ شده است. برای کالیبراسیون این حسگر از یک میز چرخان دقیق تک محوره استفاده و با توجه به تاثیر تغییرات دمایی بر بایاس و ضریب مقیاس، روشی برای حذف اثر منفی این خطاها از طریق جبران سازی دمایی ارائه می شود. این حسگر سه محوره از نصب متعامد سه ژیروسکوپ شکل گرفته است. با توجه به دشواری دسترسی به میز چرخان سه محوره، روشی بر پایه استفاده از میز چرخان تک محوره برای حذف خطای عدم تراز بودن (Misalignment) استفاده شده است. خطای عدم هم ترازی با قرار دادن حسگر در وضعیت های متفاوت و چرخش میز در سرعت های مختلف به طور قابل ملاحظه ای حذف شده است. نتایج آزمایشگاهی، صحت روش پیشنهادی برای کالیبراسیون حسگر ژایروی ممز سه محوره را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از 48016 بیشینه دامنه ی رکوردهای مصنوعی لرزه نگاشت وود-اندرسون استخراج شده از شکل موج های مربوط به 2650 زلزله ی ثبت شده توسط لرزه نگاشت های مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله و شبکه های موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، رابطه کاهندگی برای بزرگای محلی برای کل ایران به صورت زیر محاسبه شده است: که در این رابطه فاصله کانونی بر حسب کیلومتر و بیشینه دامنه جابه جایی موج برشی برحسب میلی متر است. داده های استفاده شده برای محاسبه رابطه بالا مربوط به زلزله های با فواصل کانونی 10 الی 800 کیلومتری است و در نتیجه رابطه محاسبه شده برای فواصل کانونی مساوی و کمتر از 800 کیلومتر معتبر است. در رابطه کاهندگی محاسبه شده، پارامتر پخش هندسی بیشتر از مقدار ارائه شده توسط رابطه هاتون و بور [1] است که پخش فوق کروی جبهه موج در فواصل نزدیک را نشان می دهد. در صورت عدم استفاده از داده های با فاصله کانونی کمتر از 60 کیلومتر، پارامتر پخش هندسی به مقادیر پخش کروی نزدیک می شود. مقادیر تصحیح ایستگاهی در محدوده ی 44/0-و 32/0 است. به طورکلی، برای بیشتر ایستگاه های واقع در زاگرس، البرز و شمال غرب ایران مقادیر تصحیح ایستگاهی منفی محاسبه شده است که نشان دهنده ی تقویت دامنه امواج برشی و برای بیشتر ایستگاه های ایران مرکزی و شمال شرق ایران تصحیح ایستگاهی مثبت به دست آمده است. رابطه ی کاهندگی به دست آمده برای ایران به طور قابل توجهی در فواصل نزدیک کانونی بزرگای متفاوتی از روابط مورد استفاده در مراکز زلزله نگاری ایران می دهد. با توجه به گسترش شبکه های لرزه نگاری ایران و افزایش ثبت زلزله ها در فواصل نزدیک کانونی، پیشنهاد می شود از رابطه ی محاسبه شده در این مطالعه برای تخمین بزرگای محلی در ایران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DEMYANOVICH Y.K. | KOSOGOROV O.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  164
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  364-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3832
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3832

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A COMMON SOLUTION TO PROBLEM OF RANK DEFICIENCIES AND COMPLETE RESOLVING OF IT IS COLUMN AUGMENTATION [1]. IF THERE IS NOT ANY DIFFERENCE BETWEEN PURE SPECTRA OF COMPONENTS IN DIFFERENT DATA MATRICES, THEN ANALYSIS OF AUGMENTED DATA GIVES THE PARAMETERS AND CORRECT SPECTRAL PROFILES.HOWEVER IN THE CASE OF INDIVIDUAL DATA ANALYSIS, ONLY THE PARAMETER CAN BE ESTIMATED CORRECTLY AND NOT SPECTRAL PROFILES [2-3]. IN PRESENCE OF SPECTRAL DIFFERENCES IT IS NOT POSSIBLE TO AUGMENT THE DATA.calibration TRANSFER MAKES IT POSSIBLE TO AUGMENT THE DATA. IN THIS STUDY, FIRST, calibration TRANSFER METHOD WAS USED AS AN ADDITIONAL STEP IN A HARD MODELING PROCEDURE TO CORRECT THE SPECTRAL DIFFERENCES BETWEEN THE TWO DATA MATRICES [3]. HOWEVER IN FIRST STEP, THE RANK DEFICIENT EQUILIBRIUM SYSTEM CANNOT BE RESOLVED COMPLETELY AND ONLY THE PARAMETERS CAN BE ESTIMATED CORRECTLY AND LINEAR COMBINATIONS OF PURE SPECTRAL PROFILES ARE OBTAINED.IN THE NEXT STEP, AFTER CALCULATION OF CORRECT PARAMETERS, A NEW METHOD WAS PROPOSED TO CALCULATE THE PURE SPECTRAL PROFILES OF THE CONSIDERED RANK DEFICIENT SYSTEM. THE PROPOSED NEW METHOD IS BASED ON PIECE WISE DIRECT STANDARDIZATION (PDS) METHOD. HOWEVER, THIS STEP IS ANOTHER NEW APPLICATION OF calibration TRANSFER IN CALCULATION OF SPECTRAL PROFILES. THIS METHOD GIVES A RANGE OF ACCEPTABLE PURE SPECTRAL PROFILES AND NOT UNIQUE SPECTRAL PROFILES. IN ORDER TO INVESTIGATE THE POTENTIAL OF PROPOSED METHOD, THREE DIFFERENT SIMULATED EQUILIBRIUM SYSTEMS WERE USED.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

KASHANI M. | MIYAMOTO T. | TANIMURA Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  6-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16913
 • دانلود: 

  28397
چکیده: 

The calibration procedure of silver activation detectors using a mono energetic neutron source with 5MeV beam energy at FRS of JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) is described in this paper. These detectors are fabricated for measuring fusion neutron burst emitted of z-pinch and plasma focus devices in ASRL (the Atomic Science Research Laboratory).

آمار یکساله:  

بازدید 16913

دانلود 28397 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 16
litScript