نتایج جستجو

310

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

به منظور واسنجی داده های دستگاه القاگر الکترومغناطیس از روش های مختلفی استفاده می شود. سوال پیش رو این است که کدام یک از تکنیک ها قابلیت بیشتری برای برآورد غیرمستقیم داده های شوری خاک دارند. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، از 600 نمونه خاک جمع آوری شده از منطقه اردکان برای واسنجی داده های هدایت الکتریکی ظاهری خاک با استفاده از روش های رگرسیونی و هوش مصنوعی بهره گرفته شد. در این راستا، داده ها به دو سری شامل سری آموزشی (80 درصد داده ها) و سری ارزیابی (20 درصد داده ها) تقسیم شد. به منظور مدل سازی و برآورد شوری، از مدل های نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل ها بر اساس شاخص های ریشه مربعات خطا، میانگین خطا و ضریب تبیین نشان داد مدل نروفازی بالاترین دقت در برآورد شوری خاک در چهار عمق را دارد. به طوری که این مدل به میزان 9، 9، 5 و 2 درصد دقت برآورد شوری را به ترتیب در اعماق 15، 30، 60 و 100 سانتی متری نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه افزایش داده است. با توجه به عدم قطعیت در پدیده های مرتبط با خاک یا تقریبی بودن مقادیر اندازه گیری شده خصوصیات مختلف خاک، به نظر می رسد کارایی بالاتر مدل مبتنی بر مجموعه های فازی در پردازش توابع انتقالی خاک به همین علت باشد. بعد از این مدل، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به معادلات رگرسیونی کارایی بهتر داشته است. در مجموع، نتایج نشان داد روش های هوش مصنوعی کارایی بالاتری نسبت به روش های رگرسیونی برای واسنجی دستگاه القاگر الکترومغناطیس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BADAWI M.S. | GOUDA M.M. | NAFEE S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2661-2668
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2397
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2397

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  337-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

با توجه به افزایش جمعیت، افزایش تولید گیاهان زراعی یکی از نیازهای ضروری جامعه است. از آنجایی که شوری آب و خاک تأثیر زیادی در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی دارد، لذا با اعمال روش های مناسب آبیاری می توان میزان کاهش محصول را تا حدود زیادی برطرف کرد. در تحقیق حاضر، با بسط مدل کامپیوتری VENSIM که مبتنی بر روش تحلیل پویایی سیستم است، علاوه بر شبیه سازی اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند، رطوبت و شوری خاک در ناحیه ریشه نیز شبیه-سازی شد. همچنین، به منظور واسنجی و اعتباریابی نتایج مدل از داده های جمع آوری شده مربوط به 9 تیمار از اراضی تحقیقاتی شبکه آبیاری سمت راست آبشار واقع در حوضه هیدرولوژیک رودخانه زاینده رود استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه RMSE و خطای استاندارد، میزان برازش میان مقادیر اندازه گیری و شبیه سازی شده عملکرد محصول، رطوبت و شوری خاک در ناحیه ریشه محاسبه شد. میانگین این شاخص ها برای تمامی تیمارها به ترتیب 98/2776 کیلوگرم بر هکتار و 07/0 برای عملکرد محصول، 026/0 و 09/0 برای رطوبت خاک و نهایتاً 54/0 دسی زیمنس بر متر و 08/0 برای شوری خاک در ناحیه ریشه برآورد شد که دقت خوبی را نسبت به شرایط واقعی نشان می دهد. نتایج نشان داد که مدل حاضر می تواند با واسنجی دقیق و کامل، در تخمین عملکرد محصول از دقت خوبی برخوردار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  18-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برآورد سیل ناشی از یک بارش، همواره یکی از مسائل مهم در علم هیدرولوژی بوده است. با توجه به اهمیت هیدروگراف واحد در تعیین و پیش بینی سیلاب رودخانه ها و طراحی سازه های آبی و کافی نبودن آمار ایستگاه های هیدرومتری حوضه های آبریز استان خوزستان، لزوم استفاده از هیدروگراف واحد مصنوعی در برآورد سیلاب رودخانه های فاقد آمار هیدرومتری مشهود می باشد. از طرف دیگر، با توجه به نقش بسیار مهم تلفات بارش در ایجاد روانابها، ارزیابی تاثیر مدلهای تلفات در تولید جریانات سطحی، حائز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی و ارزیابی مدل های تلفات اولیه- پیوسته و تلفات SCS، در تخمین بارش مازاد حوضه آبریز ابوالعباس، پرداخته شده است. همچنین، دو مدل رواناب مستقیم شامل هیدروگراف های واحد SCS و اشنایدر در شبیه سازی هیدروگراف سیل بکار رفته است. لذا با استفاده از 15 سری داده های بارش- رواناب ثبت شده در حوضه آبریز مورد مطالعه (ابوالعباس) و با به کارگیری مدل HEC-HMS به واسنجی و صحت سنجی مدلهای تلفات و رواناب مستقیم، پرداخته شد. جهت خطایابی، از سه شاخص آماری میانگین خطای نسبی (MARE)، متوسط جذر میانگین مربع خطاها (RMSE) و ضریب همبستگی (R2) استفاده شده است. نتایج حاصل از میانگین خطای نسبی (MARE) دبی اوج و زمان رسیدن به دبی پیک سیلاب در ارزیابی مدل، نشان داد که بهترین برآورد دبی اوج و زمان رسیدن به دبی پیک سیلاب در مدل تلفات شماره منحنی، با روش هیدروگراف واحد اشنایدر و در مدل تلفات اولیه- پیوسته، با روش هیدروگراف واحد SCS، بدست می آید. مقایسه بین مقادیر متوسط جذر میانگین مربع خطاها (RMSE) در مرحله ارزیابی مدل، نشان داد که در مدل تلفات شماره منحنی، روش هیدروگراف واحد اشنایدار و در مدل تلفات اولیه- پیوسته، روش هیدروگراف واحد SCS، دارای کمترین میزان خطا می باشند که نشان می دهد این مدل ها از لحاظ جداسازی بارش مازاد در مقایسه با دیگر مدل ها نتایج بهتری را دارا می باشند. در نهایت، رخدادهایی که با مدل تلفات شماره منحنی SCS و مدل رواناب مستقیم اشنایدر، شبیه سازی شده اند، بهترین برازش را با شرایط واقعی دارا می باشند. بنابراین، روش مذکور برای برآورد هیدروگراف سیل در حوضه های فاقد آمار، که شرایط مشابه این حوضه را دارند، مطلوب ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدانی سحر | اسکندری نصیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

در مطالعات باستان شناسی امروزی در جهان استفاده از گاهنگاری مطلق با روش سالیابی رادیوکربن یا کربن 14 متداول می باشد و حتی می تواند خطاهای ناشی از لایه نگاری نادرست و لایه های مضطرب را برای کاوشگران تقلیل دهد. دقت اندازه گیری در این روش به شرط نمونه برداری صحیح بسیار بالا می باشد و با پیشرفت علم و فناوری، نرم افزارهایی برای انجام محاسبات تخصصی و طولانی تبدیل و کالیبره کردن نتایج به سن تقویمی مورداستفاده باستان شناسان، به وجود آمدند. یکی از این نرم افزارها برنامه OxCal بوده که هم به صورت برخط و هم برون خط برای پژوهشگران قابل استفاده می باشد. در این نوشتار علاوه بر توضیح مختصری از روش انجام این سالیابی، به آموزش استفاده از این برنامه برای کالیبراسیون داده های تکی یا داده های فازهای متوالی، زیرفازها (فازهای هم جوار) و فازهای هم پوشان با ساده ترین روش ممکن و بدون نیاز به کدنویسی خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رزم خواه هما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5-6-7
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  655
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

رود کر همه ساله حجم قابل توجهی از آب را به درون جلگه مرودشت و در نهایت دریاچه بختگان روانه می سازد. از دیرباز برنامه های وسیع بهره برداری از جریان های سطحی این رود با هدف های مشخص کشاورزی، ذخیره سازی آب، تامین آب مشروب و غیره تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده اند. از آن جا که در مطالعات آبشناسی غالب حوضه ها با کمبود داده های ثبت شده رواناب مواجه هستیم، برای محاسبه بده سیلاب، ناچار به استفاده از روش های غیرمستقیم، از جمله روابط تجربی ارائه شده در دیگر کشورها هستیم. نظر به این که استفاده از روابط فوق در ایران بدون واسنجی با مقادیر مشاهداتی خطای زیادی را در تخمین بده بیشینه سیلاب ایجاد می کند، در تحقیق حاضر برخی شبیه های تجربی، نظیر هورتون و فولر واسنجی شده اند. به دلیل عدم همگنی شرایط آبشناسی زیرحوضه ها، قبل از تحلیل سیلاب، تفکیک زیرحوضه ها به مناطق همگن انجام گردید. استفاده از توزیع های آماری برای پیش بینی بده بیشینه سیلاب با دوره های بازگشت مختلف نیز در ایستگاه های آبسنجی موجود در منطقه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های سیلاب قبل و بعد از احداث سد درودزن، اثر احداث سد مزبور را بر تغییر رژیم (وضعیت) آماری جریان بررسی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 655

دانلود 265 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

روندیابی رودخانه و مخزن یکی از نکات مهم در پیش بینی سیلاب خروجی از حوزه آبخیز می باشد. بنابراین دقت در محاسبه آن سبب افزایش دقت سیلاب خروجی از حوزه آبخیز می شود. روش ماسکینگام یکی از روش های روندیابی رودخانه می-باشد که ضرایب K و X با توجه به نوع حوزه آبخیز و رودخانه تعیین می شود. در اکثر حوزه های آبخیز به دلیل عدم دسترسی به همه ی پارامترها، این ضرایب به صورت تقریبی در نظر گرفته می شوند لذا هدف از این پژوهش واسنجی روش ماسکینگام در حوزه گرمرود و تعیین ضرایب K و X بهینه می باشد. به این منظور ابتدا حوزه آبخیز گرمرود با استفاده از الحاقیه HEC-GeoHMS در محیط نرم افزار ARC GIS به 21 زیر حوزه و 18 بازه رودخانه تقسیم بندی شد. با استفاده از نرم افزار HEC-HMS سیلاب خروجی از هر یک از زیر حوزه ها محاسبه و روندیابی سیستم رودخانه ها با استفاده از مدل کامپیوتری تهیه شده انجام شد. به منظور واسنجی از روش بهینه سازی الگوریتم جامعه مورچگان استفاده شد، به صورتی که در مجموع 36 متغیر تصمیم (شامل 18 متغیر K و 18 متغیر X) تعیین شد. تابع هدف مجذور میانگین مربعات خطای داده های دبی هیدروگراف محاسباتی و مشاهداتی خروجی حوزه آبخیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد ضرایب بهینه نسبت به ضرایب معمول در دوره های واسنجی و صحت سنجی به ترتیب مقدار تابع هدف را 28% و 2/4% کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Bahleke M. | Rouhani H. | Fathabadi A.H. | Seyedian S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

In this study the HBV hydrological model and runoff indices have been applied to investigate the impacts of climate change on runoff in the ArazKoose watershed. Therefore, the projected future temperature and precipitation under the three representative concentration pathways (RCPs) 2. 5, 4. 5 and 8. 5 scenarios for the first future epoch (2031-2051) and the second future epoch (2051-2071) were incorporated into the calibrated HBV model. The Dynamic Dimension Selection (DDS) optimization technique was used to calibrate the HBV model’ s input data of precipitation, potential evapotranspiration and temperature in daily scale. Daily flow data from 1986 to 1999 and from 2006 to 2009 were used to calibrate and validate the model, respectively. The Support Vector Machine (SVM) model projected the evapotranspiration in two future epochs. Future runoff simulations compared to the base period with respect to hydrological indices of flow duration curves indicating a decreasing trend in monthly runoff of ArazKoose watershed. Furthermore, projected extreme events resulted in decreasing high flow and low flow by 60% and 25%, respectively, in the future when compared to the baseline period. While, the annual mean flow projected to increase by 25% than that of historical period in two scenarios except in RCP8. 5.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1257-1267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی، از مدل شبیه سازی شرایط غیرماندگار زهکشی، SWAP، استفاده شد. این مدل با استفاده از داده های روزانه اندازه گیری شده به مدت 120 روز طی سال 1385، در شبکه زهکشی ران بهشهر که شامل عمق سطح ایستابی، دبی خروجی از زهکش، شوری عصاره اشباع خاک و شوری زه آب خروجی از زهکش بود، مورد واسنجی قرار گرفت. واسنجی مدل SWAP به روش مدل سازی معکوس و از طریق اتصال آن به مدل WinPEST انجام شد. به منظور واسنجی پارامترهای کمی، دو تابع هدف به طور همزمان به منظور حداقل کردن اختلاف مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده عمق سطح ایستابی و شدت زهکشی در نظر گرفته شد. همچنین برای واسنجی پارامترهای کیفی، تابع هدف کمینه کردن اختلاف بین مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده شوری عصاره اشباع خاک تعریف شد. مقادیر شبیه سازی شده شدت تخلیه زهکش و سطح ایستابی تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده داشت. مقدار خطای مطلق برآورد سطح ایستابی و شدت زهکشی به ترتیب 7 و 4 درصد به دست آمد. زهکشی تجمعی اندازه گیری شده حدود 7.5 درصد (5.3 میلی متر) بیشتر از مقدار شبیه سازی شده بود. مدل SWAP همچنین توانست با دقت قابل قبولی شوری خاک و زه آب خروجی از زهکش را شبیه سازی نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که با مدل سازی معکوس، عملکرد مدل SWAP به طور قابل توجهی بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 39 استناد 0 مرجع 9
litScript