نتایج جستجو

2509

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

251

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LING T. | JUN R. | FANGKE Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (31)
 • صفحات: 

  493-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  39704
 • دانلود: 

  23493
چکیده: 

The present investigation reports the results of the cadmium accumulated by Salix matsudana, S. alba var. Tristis and S. babylonica in a pot experiment at six different levels of cadmium supply (0, 0.5, 2, 6, 25, 60 mg/kg). All tested Salix species showed the different abilities to remove cadmium, which depend on species and concentrations level. cadmium accumulated by the leaves, twigs and roots linearly increased with increasing cadmium supply levels. The higher concentration cadmium treatments significantly promoted the cadmium accumulation. S. matsudana always performed the stronger ability of cadmium accumulation under different cadmium supply treatments, while S. alba var. Tristis and S. babylonica had the poorer accumulation ability. cadmium in soil was more intensively absorbed in the leaves and twigs for all three Salix species, was not retained in roots and was transferred to aboveground plant tissues. The results indicated that Salix has an excellent potential for cadmium phytoremediation because of its high accumulation ability.

آمار یکساله:  

بازدید 39704

دانلود 23493 استناد 455 مرجع 3996
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2842-2846
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4686
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4686

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  89-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11720
 • دانلود: 

  9309
چکیده: 

In this research, a cadmium(II) nano coordination compound, [Cd(dmph)I2] (1), {dmph= 2, 9-dimethyl-1, 10-phenanthroline (neocuproine)}, was synthesized by sonochemical method from cadmium(II) acetate, KI and the neocuproine ligand. The nano-structure (1) was characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray powder diffraction (XRD), elemental analyses and IR spectroscopy. The compound 1 was structurally characterized by single crystal X-ray diffraction and showed that Cd(II) ion is four-coordinated in a distorted tetrahedral configuration with two N atoms from a neocuproine ligand and two terminal iodine atoms. The thermal stability of compound 1 both in its bulk form and nano-size form had been studied by thermal gravimetric (TG) and differential thermal analyses (DTA) for comparsion with each other. Pure phase CdO and CdI2 nanoparticles were prepared by calcination of compound 1 at 700 ° C under air atmosphere and hydrothermal processing from the same compound at 150 ° C for 48 h, respectively. The morphology and phase of the prepared samples were further studied using SEM and XRD. The sonochemical method resulted in a significant reduction of reaction time, reaction temperature and particle sizes of the products.

آمار یکساله:  

بازدید 11720

دانلود 9309 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  751-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

زمینه و هدف آلودگی اکوسیستم ها با فلزات سنگین مبحث مهمی در دنیای امروز است. حذف فلزات سنگین از مکان های آلوده با استفاده از میکروارگانیسم ها، در مقایسه با روش های شیمیایی مقرون به صرفه تر است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به کادمیوم، تعیین کم ترین غلظت مهاری کادمیوم (MIC) و بررسی توانایی حذف کادمیوم توسط سویه ها بود. روش بررسی جداسازی باکتری های مقاوم با روش غنی سازی در محیط کشت حاوی فلز کادمیوم صورت گرفت. MIC کادمیوم با روش رقیق سازی در آگار و میزان حذف کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی بررسی شد. شناسایی با روش برگی ((Bergey و مطالعات فیلوژنتیک بر مبنای توالی ژنrRNA 16S انجام شد. یافته ها: در این مطالعه 40 سویه مقاوم به کادمیوم از رودخانه سالور در شهرستان اسلامشهر جدا شدند. نتایج نشان داد سویه ST1 که از رسوبات جدا شده بود، مقاومت بالایی به کادمیوم داشته و MIC کادمیوم برای این سویه mM 6 بود. این سویه توانایی حذف 2/65 % کادمیوم را از محلول mM 1 کادمیوم داشت. مطالعات مولکولی نشان داد که سویه جدا شده به جنس Proteus تعلق داشته و 99 % با Proteus mirabilis مشابهت دارد. سویه جدا شدهProteus sp. HM_AF12 نامیده شد و توالی نوکلیوتیدی آن در GenBank ثبت شد. این سویه توانایی تحمل محدوده وسیعی از pH (9-5/5) را داشته و در 5/7 % نمک نیز رشد می کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که Proteus sp. HM_AF12 می تواند یک جاذب زیستی کم هزینه و دوست دار محیط زیست باشد و کاربردهای مهمی در حذف کادمیوم از محیط های آلوده داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  98-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

استفاده مجدد از ضایعات آلی مانند لجن فاضلاب، روش مناسبی برای باز گرداندن مواد آلی و برخی عناصر غذایی به خاک به شمار می رود. قبل از کاربرد ضایعات آلی تعیین احتمال انباشت فلزات سنگین در خاک و آلودگی زنجیره غذایی انسان و حیوان در نتیجه کاربرد این ترکیبات، الزامی است. هدف از انجام این پژوهش گلخانه ای، تعیین اثر لجن فاضلاب شرکت پلی اکریل بر غلظت کادمیم شاخساره ذرت و مقایسه آن با کودگاوی و نمک معدنی کادمیم بود. این پژوهش در قالب طرح کاملا  تصادفی با سه تیمار (کودگاوی، لجن فاضلاب با نسبت 25 تن در هکتار و دو سطح کادمیم 10 و 5  میلی گرم بر کیلوگرم به صورت کلرید کادمیم) انجام شد. پس از برداشت گیاهان غلظت کادمیم در شاخساره آنها اندازه گیری شد. افزایش سطح کادمیم در تیمارهای آلی و نمک معدنی موجب افزایش معنی دار غلظت کادمیم شاخساره ذرت گردید. غلظت کادمیم گیاه در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب پلی اکریل و نمک معدنی کادمیم به طور معنی داری بیشتر از خاک تیمار شده با کود گاوی بود. بر اساس نتایج این پژوهش، مقدار جذب کادمیم توسط گیاه در حضور ضایعات آلی به طور معنی داری کمتر از خاک تیمار شده با نمک معدنی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1021
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

استفاده از لجن فاضلاب به عنوان یک منبع تامین کننده عناصر غذایی ارزان قیمت در اراضی کشاورزی سودمند است. لیکن به دلیل غلظت بالای فلزات سنگین در ترکیبات لجن فاضلاب، مصرف مستقیم آن با مشکلاتی به همراه است. تجمع فلزات سنگین به ویژه کادمیوم در خاک و جذب این عناصر به وسیله گیاهان از اهمیت زیادی برخوردار است. اهداف این تحقیق بررسی تاثیر مصرف لجن فاضلاب و کادمیوم بر غلظت کادمیوم در شاهی، کاهو اسفناج بوده است. در یک آزمایش مزرعه ای، طرح آماری کرت های خرد شده بر روی یک خاک آهکی اجرا گردید. غلظت هایی از کادمیوم معادل صفر، 5/42 و 85 میلی گرم در کیلوگرم به خاک اضافه شد و خاک با لجن فاضلاب تیمار گردید (50 تن در هکتار). پس از گذشت 50 روز از زمان کاشت، گیاهان برداشت شدند و غلظت کادمیوم در اندام های هوایی و ریشه آنها به طور جداگانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف 85 میلی گرم در کیلوگرم کادمیوم، غلظت کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاهان را به طوری معنی دار افزایش می دهد، و این افزایش، هم در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و هم در خاک تیمار نشده مشاهده گردید. غلظت کادمیوم در اندام های هوایی و ریشه هر گیاه تقریبا یکسان بود. همچنین اختلاف معنی داری بین غلظت کادمیوم در اندام هوایی گیاهان مشاهده نشد. لیکن غلظت کادمیوم در ریشه شاهی به طور معنی داری بیش از غلظت این عنصر در ریشه کاهو و اسفناج بود. غلظت کادمیوم در گیاهان در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در سطوح مختلف کادمیوم به طور معنی داری بیش از غلظت کادمیوم در گیاهان در خاک تیمار نشده با لجن فاضلاب بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1021

دانلود 263 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  513-526
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

کادمیم جذب شده در بدن منشا بسیاری از سرطانهای شناخته شده ی امروزی است. جذب کادمیم از طریق تنفس دود توتون بسیار بیشتر از آشامیدن آب و خوردن غذای آلوده به کادمیم است. این پژوهش به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری، کود سوپر فسفات تریپل و آلودگی کادمیم خاک بر غلظت کادمیم در خاکستر، دود توتون و سرنوشت کادمیم در بخش های مختلف خاک انجام شد. آزمایش با سه عامل شوری آب آبیاری (صفر، 20 و 40 میلی مولار NaCl)، کود سوپر فسفات تریپل (صفر و 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک) و آلودگی کادمیم اضافه شده به خاک (صفر و 12 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، بیشترین سهم غلظتی کادمیم در خاک آلوده شده به کادمیم، در بخش کربناتی با میانگین کل 84/6 میلی گرم بر کیلوگرم و کمترین غلظت کادمیم در بخش اکسید های آهن با میانگین کل 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده گردید. کاربرد سوپرفسفات تریپل در خاک آلوده به کادمیم، در شوری صفر، 20 و 40 میلی مولار به ترتیب باعث افزایش غلظت کادمیم خاکستر توتون به مقدار 47/1%، 89/15% و 80/29 درصد و غلظت کادمیم دود به مقدار 20/23%، 30/23% و 18 درصد نسبت به تیمار شاهد شد. با افزایش سطوح شوری آب آبیاری در خاک های آلوده به کادمیم، غلظت کادمیم محلول+ تبادلی در شوری 20 و 40 میلی مولار، به طور میانگین و به ترتیب 15/22% و 42 درصد افزایش نشان داد که این افزایش غلظت در سطح 5 درصد آماری معنی دار بود. کاربرد کود سوپر فسفات تریپل در خاک های آلوده به کادمیم و در سطوح شوری 20 و 40 میلی مولار، به ترتیب سبب کاهش 65/14% و 12 درصدی غلظت کادمیم محلول+تبادلی نسبت به شاهد شد. برهمکنش شوری آب آبیاری و کود فسفاتی اثر فزاینده ای بر غلظت کادمیم خاکستر و دود توتون داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

کادمیم (Cd) یکی از فلزات سنگین است که افزایش غلظت آن در محیط ریشه گیاه سبب بروز اختلالات متابولیسمی در گیاه می گردد. از طرف دیگر به دلیل شباهت رفتاری یونهای روی (Zn) و Cd، افزایش Zn در محیط ریشه می تواند تعدیل کننده تاثیرات سمی Cd باشد. به منظور بررسی اثر این دو یون بر رشد و عملکرد چغندر لبویی (Beta vulgaris L. cv. dark red) آزمایشی گلخانه ای با سه سطح) Cd صفر، 45 و 90 میکرو مولار( و سه سطح0.5) Cd ،155  و 310 میکرو مولار) با چهار تکرار به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1385 انجام گرفت. بذور چغندر لبویی در گلدانهای 14 لیتری در بستر پرلایت کاشته شد. گیاهان با محلول غذایی هوگلند آبیاری گردیدند. مقدار کلروفیل، فتوسنتز و سطح برگ گیاهان در طول زمان رشد، بررسی و پس از گذشت سه ماه چغندر لبویی برداشت و غلظت Zn و Cd در برگ و ریشه گیاهان تحت آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف Cd موجب افزایش معنی دار غلظت Cd در برگ و ریشه گیاه چغندر لبویی و کاهش معنی دار فتوستنز خالص شد. در تیمار 90  میکرومولار(Zn1Cd2) Cd ، وزن خشک، سطح برگ، فتوسنتز، کلروفیل و غلظت Zn  برگ به ترتیب 72، 32، 39، 29 و 60 درصد نسبت به تیمار شاهد (Zn1Cd0) کاهش نشان دادند. مصرف Zn باعث افزایش معنی دار عملکرد گیاه، مقدار کلروفیل، سطح برگ و تعداد برگ گردید. مصرف Zn باعث افزایش غلظت Cd در برگها و ریشه چغندر لبویی گردید. اثر متقابل Zn و Cd بر میزان کلروفیل برگ معنی دار بود وZn  تخریب کلروفیل توسط Cd راکاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 121 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

Soltanian fard M. J. | Firoozadeh a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10490
 • دانلود: 

  7326
چکیده: 

Two nano-sized mixed-ligand Cd (II) coordination polymers; [Cd (4, 4'-bpy) (C4H4O4)]. 1/4 H2O (1) and[Cd(bpy)1. 5 (NO3)2]. 3H2O (2) (bpy=bipiridine) were synthesized by a sonochemical method and characterized by elemental analyses, thermal gravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The crystallinity of these compounds were studied by Powder X-ray diffraction (XRD). CdO nanostructures were obtained by direct calcinations of nano polymers at 400 oC. The cadmium (II) oxidenano-particles were characterized by Powder X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM).

آمار یکساله:  

بازدید 10490

دانلود 7326 استناد 0 مرجع 0
litScript