نتایج جستجو

840

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  665-683
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14514
 • دانلود: 

  33452
چکیده: 

In this work, the nonlinear buckling and post-buckling behavior of shallow arches made of Shape Memory Alloy (SMA) is investigated. Arches are susceptible to large deflections, due to their slenderness, especially when the external load exceeds the serviceability limit point. Beyond this, loss of stability may occur, the famous snap-through buckling. For this reason, curved beams can be used in passive vibration control devices for seismic response mitigation, and the geometrically nonlinear analysis is needed for the accurate prediction of their response. Thus, in this research effort, the assumptions of the Euler-Bernoulli beam theory are considered, and the Von Karman strain field is employed to account for large deflections. The formulation of the problem is displacement-based regarding the axial (tangential) and transverse (normal) displacements, while the two governing equations are coupled and nonlinear. In order to introduce the SMA constitutive law, the stress-strain experimental curves described in the literature are employed together with a fiber approach at specific control cross-sections along the beam. The numerical solution of the longitudinal problem is achieved using the Analog Equation Method (AEM), a Boundary Element Method (BEM) based technique, and the iterative procedure is based on a Newton-Raphson scheme by using a displacement control algorithm to trace the fully nonlinear equilibrium path and overcome the limit points. Several representative examples are studied, not only to validate the proposed model but also to investigate the nonlinear buckling and post-buckling of SMA shallow arches.

آمار یکساله:  

بازدید 14514

دانلود 33452 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پی در پی 27)
 • صفحات: 

  212-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1960
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیشینه و هدف: با توجه به شایع بودن جداشدگی شبکیه و گزارش هایی از موفقیت عمل مینیمال سرجری در این بیماران در منابع خارجی، برای پاسخ به این سوال که آیا در بیمارستان لبافی نژاد به عنوان یک مرکز ارجاعی نیز این روش جراحی در بیماران با موفقیت همراه است یا خیر، این تحقیق بر روی جراحی های انجام شده طی سال های 1374-79 انجام گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه داده های موجود انجام شد. پرونده همه بیماران دچار جداشدگی شبکیه که تحت عمل اسکرال باکلینگ به روش مینیمال سرجری segmental buckling) بدون درناژ مایع زیر شبکیه و بدون استفاده از باند( عمل شدند و حداقل 6 ماه پس از عمل پی گیری داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های فردی و بیماری بررسی شد و میزان موفقیت براساس معیار آناتومیک و نیز میزان دید بالای 20.200 تعیین گردید. عوارض حین و پس از عمل بررسی و ثبت شد. نقش عوامل وسعت جداشدگی، طول مدت جداشدگی، جداشدگی ماکولا، PVR، علایم ازمان، نوع پارگی، وضعیت عدسی، نزدیک بینی، عوارض حین عمل و استفاده از کرایو در عدم موفقیت و دید نهایی بیماران تعیین شد و در صورت داشتن رابطه، خطر نسبی آن مشخص گردید. هم چنین آنالیز رگرسیون جهت تعیین نقش عامل یا عوامل تاثیر گذار بر روی موافقت و میزان دید انجام شد. یافته ها: طی 6 سال مزبور، از 1029 چشم تحت عمل اسکرال باکلینگ، 104 چشم 10.1) درصد( به روش مینیمال سرجری عمل شده بودند. بیماران شامل 73.8 درصد مرد و 26.2 درصد زن و در سنین 44.5± 17 سال بودند. هفتاد بیمار 70) چشم( واجد شرایط بودند. بیماران به مدت 11.7 ±6.8 ماه پی گیری شده بودند. جراحی در 65 نفر 92.9) درصد( موفق بود و دید خوب یا مفید در 58 نفر 89.2) درصد( به دست آمد. جداشدگی ماکولا (P<0.04) و نوع پارگی نعل اسبی (P<0.08) احتمال بروز عدم موفقیت را افزایش دادند. هم چنین وسعت جداشدگی به میزان 3 کوآدران و بیش تر، احتمال دید ضعیف را 4.4 برابر بیش تر می کرد. آنالیز رگرسیون نشان داد که غیر از 3 عامل فوق، وسعت جداشدگی به میزان 2 کوآدران و کم تر، با موفقیت بیش تری همراه بود (P<0.05). نتیجه گیری: و پیشنهادها: میزان موفقیت عمل مینیمال سرجری و نیز میزان دید پس از عمل در بیماران مورد مطالعه در حد قابل قبول و مشابه تجربیات دیگران بود. ارایه تجربیات سایر مراکز و نیز بررسی نقش عوامل طول مدت جداشدگی، وسعت جداشدگی، جداشدگی ماکولا و دید قبل از عمل را بر پیامدهای آناتومیک و عملکردی به روش شاهددار و در مدت پی گیری طولانی تر بیماران توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1960

دانلود 87 استناد 6 مرجع 1
نویسندگان: 

NOMIDES R.

نشریه: 

RETINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  30-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  6405
 • دانلود: 

  12521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6405

دانلود 12521 استناد 361 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

در این مقاله رفتار یک ورق با ضخامت متغیر و با لبه های مفصلی تحت تاثیر بارهای فشاری صفحه ای به کمک روش انرژی، تفاوت های محدود و المان های محدود تحلیل گردیده و پارامترهای موثر در تعیین ظرفیت باربری ورق مورد بحث قرار می گیرند. این عوامل عبارتند از موقعیت خوردگی در سطح ورق، سطح خورده شده و ضخامت ناحیه خورده شده ورق که با تغییر هر کدام از آنها تاثیر مربوطه در ظرفیت باربری ورق مطالعه گردیده و بحرانی ترین نوع خوردگی در یک ورق ارائه می گردد. برای این منظور در ابتدا بار بحرانی ورق که پارامتری اساسی برای تعیین باربری فشاری آن می باشد به کمک روش انرژی و تفاوت محدود به دست می آید. واضح است که خوردگی در ورق باعث تغییر موقعیت میان صفحه گردیده و صفحه مسطح به صفحه نامسطح تبدیل می شود به طوری که ضخامت ورق در ناحیه خوردگی کاهش می یابد. بنابراین تغییر شکل های عمود بر صفحه ورق ایجاد می شود و متناسبا تنش های خمشی اضافی را در ورق باعث می گردد. در این حالت با روش اجزا محدود و به کمک نرم افزار ALGOR رفتار غیرخطی هندسی و مادی ورق ردیابی می گردد و تاثیر پیشرفت خوردگی در باربری ورق بررسی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMI A.R. | HAJMOHAMMAD M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18207
 • دانلود: 

  13449
چکیده: 

buckling and post buckling of cylindrical shells under hydrostatic pressure is regarded as important issue in structure of submarines. These cylindrical shells have variable thickness due to construction process which effected by pressure of buckling and its destruction. In this paper, effects of changing thickness on buckling and destruction pressure under external hydrostatic pressure of a shell are studied. Results of buckling pressure of cylindrical shell have been obtained with theoretical relations and finite element method. Then, using machining process a sample of cylindrical shell with variable thickness has been produced. buckling pressure and post buckling of the constructed sample have been obtained with the reservoir under closed-ended hydrostatic pressure. Changes of the test sample size have been considered with closed-ended testing apparatuses which are used for new evaluation of buckling. In this research, results of the pressure have been obtained in terms of the volume change. At the end, results of the finite element method have been compared with results of the analytical solutions and experimental data. Results show that the shell with variable thickness has buckling pressure close to shell bucking pressure with mean thickness.

آمار یکساله:  

بازدید 18207

دانلود 13449 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOWKATI H. | SHAYANDEH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  C1
 • صفحات: 

  93-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10471
 • دانلود: 

  8629
چکیده: 

In this paper the behaviour of steel frames is investigated under an applicable range of initial rotational geometric imperfection in joints, which are mostly created during the manufacturing process. A nonlinear analysis is applied in both geometry and material behaviour of steel frames. The results show considerable reduction in buckling and ultimate load carrying capacity of portal frames, when they are affected by a rotational imperfection.

آمار یکساله:  

بازدید 10471

دانلود 8629 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHAHSIAH R. | NIKBIN K.M. | ESLAMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (13)
 • صفحات: 

  64-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22881
 • دانلود: 

  11588
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this article, thermal stability of beams made of functionally graded material (FGM) is considered. The derivations of equations are based on the one-dimensional theory of elasticity. The material properties vary continuously through the thickness direction. Tanigawa's model for the variation of Poisson's ratio, the modulus of shear stress, and the coefficient of thermal expansion is considered. The equilibrium and stability equations for the functionally graded beam under thermal loading are derived using the variational and force summation methods. A beam containing six different types of boundary conditions is considered and closed form solutions for the critical normalized thermal buckling loads related to the uniform temperature rise and axial temperature difference are obtained. The results are reduced to the buckling formula of beams made of pure isotropic materials….

آمار یکساله:  

بازدید 22881

دانلود 11588 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعیدی علی | حسنی بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

روش آیزوژئومتریک رویکردی جدید در حوزه مکانیک محاسباتی محسوب می شود که در آن از توابع نربز و بی-اسپلاین برای مدل سازی هندسه و نیز تقریب سازی مساله استفاده می شود. مزیت روش آیزوژئومتریک در این است که فرآیند گسسته سازی و حل مسئله یکپارچه می شود که خود باعث صرفه جویی در زمان و هزینه محاسبات خواهد شد. در این پژوهش به کمک روش های حساب تغییراتی و نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول، معادلات حاکم مربوط به کمانش ورق نازک مستطیلی تقویت شده با هندسه های متنو ع برای تقویت کننده به دست آمده است. شکل تقویت کننده و محل قرارگیری آن روی ورق دلخواه در نظر گرفته می شود. با استفاده از انرژی پتانسیل کل، رابطه کمانش ورق به دست آورده می شود و با گسسته سازی به روش آیزوژئومتریک، دستگاه معادلات مربوطه حل شده است. یکی از مزایای اصلی این روش، عدم نیاز به شبکه المان های خیلی ریز برای یکپارچه کردن اتصال ورق و تقویت کننده ها است که منجر به حصول جواب هایی دقیق تر در مقایسه با سایر روش های عددی و نیز نرم افزارهای تجاری با همان تعداد مجهولات می شود. در انتها نتایج به دست آمده از حل چند مثال ارائه شده و با مقایسه با نتایج روش های تحلیلی و عددی در دسترس اعتبارسنجی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABOLGHASEMI S. | EIPAKCHI H.R. | SHARIATI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  816-830
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15019
 • دانلود: 

  10824
چکیده: 

This paper investigates the buckling of finite isotropic rectangular plates with circular cutout under uniaxial and biaxial loading. The complex potential method is used to calculate the pre-buckling stress distribution around the cutout in the plate with finite dimensions. To satisfy the in-plane boundary conditions, the generalized complex-potential functions are introduced and a new method based on the boundary integral which has been obtained from the principle of virtual work is used to apply the boundary conditions at the plate edges. The potential energy of the plate is calculated by considering the first order shear deformation theory and the Ritz method is used to calculate the buckling load. The effects of cutout size, type of loading and different boundary conditions on the buckling load are investigated. Comparing of the calculated buckling loads with the finite element results shows the accuracy of the presented method for buckling analysis of the plates.

آمار یکساله:  

بازدید 15019

دانلود 10824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2673
 • دانلود: 

  1109
چکیده: 

شمع ها در واقع ستون های لاغری هستند که به صورت جانبی متکی به خاک پیرامون خود می باشند. شمع هایی که از لایه های خاک روانگرا عبور می کنند، در اثر روانگرایی حاصل از زلزله، تکیه گاه جانبی خود را تا حد زیادی از دست می دهند. در این حالت شمع می تواند همانند ستون حمایت نشده، آمادگی برای ناپایداری محوری داشته باشد. این ناپایداری می تواند به کمانش جانبی شمع در جهت ضعیف تر و ایجاد مفصل مومسان بیانجامد. در سالیان گذشته موردهای زیادی از گسیختگی پی شمعی پل ها و ساختمان ها در اثر روانگرایی لایه های خاک پس از زلزله گزارش شده که فروریزش سازه های متکی به آنها را به همراه داشته است، در حالی که این شمع ها بیشتر بر مبنای آیین نامه های معتبری همچون JRA و NEHRP طراحی شده بودند. بنابراین، به نظر می رسد رفتار این گونه شمع ها و روش تحلیل آن ها به طور کامل شناخته شده نیست. در این پژوهش برای محاسبه ظرفیت کمانشی شمع ها در خاک های لایه ای روانگرا، از کمینه کردن کارمایه گرفته کل به روش عددی با در نظر گرفتن تغییر شکل مناسب برای شمع به روش ریلی - ریتز (Rayleigh-Ritz) استفاده شده است. همچنین با ارائه یک روش کاربردی برای ارزیابی کمانشی شمع ها در خاک های لایه ای، رابطه هایی برای محاسبه طول موثر شمع در خاک های روانگرا ارائه شده که به وسیله آن می توان با در اختیار داشتن سختی شمع و خاک و نیز ضخامت لایه روانگرا، نیروی کمانشی شمع را به دست آورد. این روش برای شمع های امتداد یافته که بیشتر در پایه پل ها به کار می رود نیز به کار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 2673

دانلود 1109 استناد 0 مرجع 0
litScript