نتایج جستجو

76

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خضاب محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  2-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بررسی سیتوژنتیکی و مطالعات کروموزومی جنس های نر و ماده گاومیش های بومی استان آذربایجان غربی به وسیله تهیه گسترش های متافازی حاصل از کشت لنفوسیتی نمونه های خونی اخذ شده از گاومیش های مرکز اصلاح نژاد گاومیش شمال غرب کشور واقع در منطقه جبل شهرستان ارومیه انجام شد. این بررسی معلوم کرد که تعداد دیپلویید کروموزوم ها در گاومیش آذربایجانی 2n=50 می باشد که از تعداد 24 جفت کروموزوم های اتوزومی، 5 جفت کروموزوم اول، ساب متاسانتریک و تمامی 19 جفت کروموزوم اتوزومی دیگر تلوسانتریک بودند. کروموزوم های جنسی از نوع تلوسانتریک بوده و کروموزوم X بزرگ ترین کروموزوم تلوسانتریک بود. کروموزوم Y نیز جز کروموزوم های تلوسانتریک تعیین گردید. ضمنا برای شناسایی دقیق تر کروموزوم ها و مطالعات بعدی از نواربندی G استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

استفاده از الکتروکاردیوگرافی یک روش تشخیصی مهم در رابطه با اختلالات قلبی می باشد. بنابراین، استاندارد نمودن آن در انواع دام و حتی نژادهای مختلف از یک گونه، ضروری خواهد بود، چرا که ویژگی های مختلف نژادی می تواند در پارامترهای الکتروکاردیوگرام تغییراتی را ایجاد کند. یکی از پارامترهای الکتروکاردیوگرام، فواصل و قطعات آن است که تعیین مقادیر طبیعی آنها می تواند به شناسایی اختلالات قلبی به ویژه تشخیص آریتمی ها کمک کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروکاردیوگرام روی 100 راس گاومیش رودخانه ای به ظاهر سالم صورت گرفت. به این منظور گاومیش ها به دو گروه نر و ماده و بر اساس فرمول دندانی نیز به دو گروه سنی کمتر و بیشتر از 2.5 سال تقسیم شدند. پس از اخذ سابقه و معاینه بالینی، ثبت الکتروکاردیوگرام با استفاده از اشتقاق قاعده ای - راسی و با بهره بردن از لید II دستگاه الکتروکاردیوگراف و با سرعت 25 میلی متر بر ثانیه و حساسیت 10 میلی ولت بر دقیقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانه ± دامنه بین چارکی فواصل P-R، Q-T و R-R و قطعات PR، ST و TP بدون توجه به جنسیت و سن به ترتیب 0.03±0.22، 0.04±0.36، 0.16±0.89، 12.02±0.0، 0.05± 0.21و 0.12±0.30 ثانیه بود. آزمون های آماری نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در رابطه با فاصله P-R و قطعه PR در بین دو گروه جنسی و نیز فاصله P-R، فاصله Q-T و قطعه PR در دو گروه سنی بود (0.05>p). به نظر می رسد که عواملی مانند نژاد، اقلیم و رفتارهای گاومیش می تواند روی پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام ازجمله فواصل و قطعات آن تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (62 پیاپی)
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

ارزیابی دستگاه قلبی-عروقی، یکی از مراحل با اهمیت در معاینه دام ها و روشی جهت تعیین سلامت این دستگاه می باشد در این بین، بررسی مایع پریکارد می تواند تا حد زیادی به ارزیابی سلامت قلب کمک نماید. بدین منظور از خون و مایع پریکارد تعداد 60 رأس گاومیش به ظاهر سالم کشتارشده در کشتارگاه اهواز، نمونه گیری صورت گرفت. نمونه های مایع پریکارد از نظر رنگ، شفافیت، وجود یا عدم وجود لخته و همچنین حجم، وزن مخصوص، شمارش سلولی و نیز غلظت فیبرینوژن، پروتئین و گلوکز مورد بررسی قرار گرفتند. در تمامی نمونه ها، مایع پریکارد رنگ کهربایی داشته و نیمه شفاف بود و در صورت جمع آوری در لوله های فاقد ماده ضدانعقاد، به سرعت منعقد می گشت. متوسط و خطای استاندارد حجم مایع پریکارد 8/17±, 4/37 میلی لیتر، وزن مخصوص آن 0004/±, 1021، تعداد گلبول های قرمز و سفید مایع مذکور به ترتیب 3000±, 9000 و160±, 3300 سلول در میکرولیتر و نیز غلظت فیبرینوژن و پروتئین تام آن به ترتیب 2/4±, 9/146 و 07/0±, 05/2 گرم در دسی لیتر و مقدار گلوکز آن-هم 5/9±, 3/100 میکروگرم در دسی لیتر تعیین گردید. فراوانی نوتروفیل ها، لنفوسیت ها، مونوسیت ها و ائوزینوفیل های مایع پریکارد نیز به ترتیب 6/1±, 2/52، 7/1±, 1/46، 2/0±, 3/1 و 2/0±, 8/0 درصد بود. به نظر می رسد که مایع پریکارد گاومیش رودخانه ای خوزستان، ویژگی هایی شبیه به مایع صفاقی گاو را داشته و همچنین شباهت برخی مشخصات آن به ترانسودای اصلاح شده، قابل توجه می باشد که بایستی در تحلیل نتایج پاراسنتز مایع پریکارد گاومیش های مشکوک به بیماری های قلبی به ویژه بیماری های پریکارد مدنظر قرارگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 4 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4500
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

فارماکوکینتیک سفتریاکسون به دنبال تجویز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی و داخل عضلانی در گوساله های گاومیش (bubalus bubalis) مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت دارو در نمونه های پلاسما به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با استفاده از شناساگر UV اندازه گیری شد. به دنبال تجویز داخل وریدی، دارو به سرعت منتشر گردید (Vdarea=0.48±0.05L/kg. t1.2a=0.09±0.01h, Cpo=106.5±9.64µg/ml) و با میزان کلیرانس 4.40±0.44ml/min.kg از بدن حذف گردید. پس از تجویز داخل عضلانی، حداکثر غلظت دارو در پلاسما (15.8±2.4µg/ml) بعد از نیم ساعت مشاهده و وجود دارو بیش از 12 ساعت بعد در بدن نشان داده شد. دارو به سرعت از محل تزریق جذب شد (t1.2ka=0.35±0.01h)، در سطح گسترده ای انتشار یافت (Vdarea=1.53±0.2L/kg) و به آرامی از بدن دفع گردید (t1.2β=4.38±0.4h;ClB=4.01±0.30ml/min.kg). فراهمی زیستی سفتریاکسون به دنبال تزریق داخل عضلانی 2.0±70.2 درصد بود. سفتریاکسون فارماکوکینتیک مطلوب و فراهمی زیستی متوسطی در گوساله های گاومیش دارد و بنابراین می توان از دارو به صورت داخل عضلانی در عفونت های حساس در گوساله ها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 4500

دانلود 180 استناد 0 مرجع 1916
نویسندگان: 

ZANDI M. | MUZAFFAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  551-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4028
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4028

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  264-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20062
 • دانلود: 

  33934
چکیده: 

Objective: In order to retain an undifferentiated pluripotent state, embryonic stem (ES) cells have to be cultured on feeder cell layers. However, use of feeder layers limits stem cell research, since experimental data may result from a combined ES cell and feeder cell response to various stimuli.Materials and Methods: In this experimental study, a buffalo ES cell line was established from in vitro derived blastocysts and characterized by the Alkaline phosphatase (AP) and immunoflourescence staining of various pluripotency markers. We examined the effect of various factors like fibroblast growth factor 2 (FGF-2), leukemia inhibitory factor (LIF) and Y-27632 to support the growth and maintenance of bubaline ES cells on gelatin coated dishes, in order to establish feeder free culture systems. We also analyzed the effect of feeder-conditioned media on stem cell growth in gelatin based cultures both in the presence as well as in the absence of the growth factors.Results: The results showed that Y-27632, in the presence of FGF-2 and LIF, resulted in higher colony growth and increased expression of Nanog gene. Feeder-Conditioned Medium resulted in a significant increase in growth of buffalo ES cells on gelatin coated plates, however, feeder layer based cultures produced better results than gelatin based cultures. Feeder layers from buffalo fetal fibroblast cells can support buffalo ES cells for more than two years.Conclusion: We developed a feeder free culture system that can maintain buffalo ES cells in the short term, as well as feeder layer based culture that can support the long term maintenance of buffalo ES cells.

آمار یکساله:  

بازدید 20062

دانلود 33934 استناد 0 مرجع 5985
strs
نویسندگان: 

ZANDI M. | SANJABI M.R. | KHAMOUSHI S. | CHAUHAN M.S.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  84-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11177
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: In order to retain an undifferentiated pluripotent state, embryonic stem (ES) cells depend on culture on feeder cell layers. However, use of feeder layers limits stem cell research design, since experimental data may result from a combined ES cells and feeder cell response to various stimuli. In this study, the effects of FGF-2 (5 ng/ ml), LIF (1000 U) and Y-27632 (10 mM) in gelatin based culture were analyzed and feeder layer based culture and gelatin coat based culture, either alone or in the presence of feeder-conditioned media (CM) from fibro blast cells, were compared. Alkaline phosphatase and immunofluorescence staining (pluripotency and cell surface markers) were used to characterize buffalo ES cells. Materials and Methods: Data were analyzed by ANOVA, and statistical significance was accepted at p<0.05. Results: The results showed that Y-27632, in presence of FGF-2 and LIF, resulted in higher colony growth and increased expression of NANOG gene. Feeder-CM resulted in a significant increase in growth of buffalo ES cells on gelatin coated plates, however, feeder layer based culture showed better results than gelatin based culture. Feeder layer from buffalo fetal fibroblast cells support buffalo ES cells for more than two years.Conclusion: In conclusion we developed a feeder free culture system that support buffalo ES cells for short term maintenance as well as feeder layer based culture that support long term maintenance of buffalo ES cells.

آمار یکساله:  

بازدید 11177

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 42)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گاومیش های رودخانه ای هندی به تغییرات محیطی حساس هستند. این تغییرات بر پروتئین های پلاسمای مایع منی تاثیر می گذارند که به نوبه خود بر باروری تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تغییرات در پروفایل پروتئین های مایع منی در گاومیش (bubalus bubalis) هندی در دو فصل زمستان و تابستان با بکارگیری الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید دو بعدی (2D-PAGE) و یافتن ارتباط آن با تحرک و زنده مانی اسپرم می باشد. 9 نمونه منی در فصل تابستان و 9 نمونه در زمستان از سه حیوان گرفته شد. منی های گرفته شده دارای ویژگی های مشابه از نظر فعالیت جرمی و غلظت کل بودند. اما زنده مانی اسپرم ها در فصل زمستان بیشتر بود. نتایج الکتروفورز دو بعدی تعداد 42، 29 و 28 لکه را در گاوهای شماره 1، 2 و 3 در فصل زمستان و تعداد 44، 29 و 29 لکه را در همین گاوها در تابستان نشان داد. از سیستم کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق بالا و طیف سنج جرمی (UPLC-MS) برای شناسایی پروتئین های بیان شده استفاده شد. در هر دو فصل، 4 لکه پروتئین به صورت مشترک بیان شدند که عبارت بودند از لکه B6 (نقطه ایزو الکتریک برابر 8.5 و وزن مولکولی 122.54 کیلو دالتون)، لکه B7 (نقطه ایزو الکتریک برابر 9.7 و وزن مولکولی 89.98 کیلو دالتون)، لکه B9 (نقطه ایزو الکتریک برابر 9.3 و وزن مولکولی 19.72 کیلو دالتون) و لکه B10 (نقطه ایزو الکتریک برابر 9.7 و وزن مولکولی 16.80 کیلو دالتون) شناسایی شدند که به ترتیب مربوط هستند به گلوکوز فسفات ایزومراز، پروتئین ترشحی اپیدیدیم E1، ماده اولیه پروکسی ردوکسین 5 و پروتئین تحریک کننده پلیمریزاسیون توبولین. این پروتئین ها در مکانیسم های بلوغ و ساختار اسپرم شرکت دارند. افزون بر آن، لکه های B37W (نقطه ایزو الکتریک برابر 6 و وزن مولکولی 32.88 کیلو دالتون)، لکه B48W (نقطه ایزو الکتریک برابر 8.2 و وزن مولکول 80.14 کیلو دالتون)، لکه B59W (نقطه ایزو الکتریک برابر 5.6 و وزن مولکولی 90.37 کیلو دالتون) و لکه B61W (نقطه ایزو الکتریک برابر 5.8 و وزن مولکولی 15.34 کیلو دالتون) فقط در نمونه های زمستانی مشاهده شدند. لکه های B37W، B48W، B59W، B61W، B6، B7،B9  و B10 به ترتیب متعلق به فسفوگلیسرات کیناز LOC538592، پروتئین تنظیم کننده آندروژن، پروتئین مفروض LOC514663، سوربیتول دهیدروژناز، گلوکوز فسفات ایزومراز، پروتئین ترشحی اپیدیدیم E1، ماده اولیه پروکسی ردوکسین 5 و عضو خانواده پروتئین تحریک کننده پلیمریزاسیون توبولین هستند که به عنوان پروتئین های مسوول کنترل خواص اسپرم از جمله حرکت و ماندگاری اسپرم و همچنین تولید انرژی برای اسپرم شناخته شده اند. باروری بیشتر گاو نر در زمستان می تواند به دلیل بیان متمایز پروتئین ها در این فصل قلمداد شود. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  9-10
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

مطالعه حاضر بر روی بیضه های 74 جنین گاومیش به ظاهر سالم دارای طول CRL=4-70cm انجام گرفت. نمونه ها عمدتا از کشتارگاه اهواز جمع آوری شدند. دراین پژوهش ابعاد بیومتریک و نزول بیضه مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی بیومتری، بیضه راست و چپ از نظر طول، عرض، ضخامت و وزن مساوی بودند. رشد بیضه در ابتدا سریع بوده ولی بعد کند گردید. شکل بیضه که در ابتدا به صورت کروی و کنجدی است، بتدریج به صورت بیضی کشیده نمایان می شود. همچنین نزول داخلی شکمی، قبل از تولد و تا طول (CRL=20cm) صورت گرفته و بیضه راست زودتر از بیضه چپ وارد مجرای مغابنی می شود ولی هیچ گونه نزول بیضه خارج شکمی قبل از تولد مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  339-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اهداف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ذخیره سازی بیضه و اپیدیدیم گاومیش در دمای یخچال بر زنده مانی و تحرک پیشرونده اسپرم و تاثیر دو رقیق کننده پایه انجماد اسپرم گاو (شیر-گلیسرول و زرده تخم مرغ گلیسرول) بر تحرک و زنده مانی پس از انجماد اسپرم گاومیش است. به این منظور بیضه گاومیش بالغ از کشتارگاه تهیه و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. جهت انجام آزمایش بر اساس مدت زمان ذخیره سازی در دمای یخچال بیضه ها به سه گروه (گروه صفر: 10= n، گروه 24 ساعت: 10=n و گروه 48 ساعت: n=12) تقسیم شدند. پس از پایان ذخیره سازی بیضه ها، اسپرم اپیدیدیمی استخراج و با دو رقیق کننده شیر کامل گاو و زرده تخم مرغ حاوی 7% گلیسرول در استراوهای فرانسوی منجمد شدند. زنده مانی و تحرک اسپرم پس از 24 ساعت ذخیره سازی در دمای یخچال به شدت کاهش یافت (P<0.05). میزان زنده مانی اسپرم 48 ساعت پس از ذخیره سازی تفاوتی با 24 ساعت نداشت اما تحرک اسپرم در همین زمان به طور قابل توجهی کاهش یافت. انجماد به شدت تحرک و زنده مانی اسپرم اپیدیدیمی را کاهش داد (P<0.05). رقیق کننده حاوی شیر گاو بهتر از زرده تخم مرغ تحرک و زنده مانی اسپرم اپیدیدیمی را محافظت نمود. نتایج نشان داد اسپرم اپیدیدیمی گاومیش پس از 48 ساعت ذخیره سازی در اپیدیدیم در یخچال، زنده و متحرک است و رقیق کننده حاوی شیر بهتر از زرده تخم مرغ اسپرم اپیدیدیمی گاومیش را در مقابل اثرات نامطلوب محافظت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript