نتایج جستجو

2153

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

216

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAHIMI M.

نشریه: 

VETERINARNI MEDICINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  395-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3101
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3101

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

بیست قطعه لاشه جوجه گوشتی از یک مرغداری 5000 قطعه ای جهت تعیین علت تلفات به کلینیک طیور ارجاع گردید. کلیه لاشه ها کالبد گشایی گردیدند و نشانی های کلی باسیلوز در 19 لاشه مشاهده شدند و اشریشیاکلی از جراحات مربوطه جدا گردید. در یک نمونه که فاقد جراحات کلی باسیلوز بود، کبد تغییر شکل ظاهری در کبد مشخص بود. در کشت کبد این مورد باکتری پروتوس جدا گردید. برای تشخیص علت ضایعه غیر طبیعی کبد نمونه برداری برای بررسی های هیستوپاتولوژیک صورت گرفت که جزایر بزرگ و متعدد از سلول های توموری مجاری صفراوی درون بافت سیروتیک و کاملا منفک از پارانشیم طبیعی کبدی مشاهده شدند. تشخیص ما در خصوص علت بروز ضایعه غیر طبیعی در کبد جوجه گوشتی مورد مطالعه، کلانژیوکارسینوما (تومور بدخیم مجاری صفراوی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LANGHOUT P.

نشریه: 

WORLD POULTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  28123
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28123

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

شریعتمداری فرید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برای بررسی چگونگی کاربری و ابعاد تاثیرگذاری جیره مرطوب بر عملکرد طیور گوشتی (نر آرین) 4 آزمایش طراحی و به مرحله اجرا در آمد. در هر آزمایش از 4 تکرار و 7 جوجه گوشتی نر (آرین) در هر تکرار برای هر تیمار استفاده گردید. دوره آزمایش از سن 2 تا 7 هفتگی بود. در آزمایش اول جوجه های گوشتی به دو گروه آزمایشی شاهد (C) از جیره استاندارد و تیمار آزمایشی که جیره استاندارد ولیکن مرطوب شده (W) و استفاده نمودند تقسیم شدند. خوراک مصرفی، وزن و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک مصرفی گروه W بیشتر از شاهد C بود (p<0.05) مرطوب کردن جیره موجب افزایش معنی داری در وزن اکثر بخشهای مختلف دستگاه گوارش گردید (p<0.05) لیکن تاثیر چندانی بر محتویات لاشه نداشت. در آزمایش دوم جوجه های گوشتی در سه گروه برای بررسی جیره استاندارد (C)، جیره مرطوب (W) و ارایه محدود (معادل جیره خشک) مرطوب (Pf) تیماربندی شدند. خوراک مصرفی و وزن تیمار W به مانند آزمایش اول بیش از گروه شاهد بود در حالیکه افزایش وزن گروه محدود شده (Pf) فی مابین دو گروه دیگر بود. به منظور بررسی تاثیر قطع آب از گروه مرطوب خوار، در آزمایش سوم جوجه های گوشتی در 3 گروه تیماربندی شدند، دو تیمار اول به مانند آزمایش 2 و به تیمار 3 جیره مرطوب بدون دسترسی به آب (WO) ارایه گردید. خوراک مصرفی، افزایش وزن در گروه WO بیش از دو گروه دیگر بود (p<0.05). چگونگی تاثیرگذاری همزمان رقیق کردن و مرطوب کردن جیره با سبوس در آزمایش 4 مورد بررسی قرار گرفت. هر چند رقیق کردن جیره موجب کاهش روند رشد (افزایش وزن) گردید، لیکن جیره مرطوب رقیق شده تا حدی موجب بهبود رشد در مقایسه با گروه شاهد گردید. جیره مرطوب موجب بهبود عملکرد طیور می گردد. هر چند این بهبود عملکرد تا حدی مدیون بالارفتن خوراک مصرفی و در نتیجه افزایش وزن می باشد لیکن غیر از تاثیر بالا رفتن خوراک مصرفی بر افزایش وزن جیره مرطوب تاثیر مستقل بر بهبود رشد دارد. بالا رفتن قابلیت هضم خوراک مصرفی بر اثر مرطوب کردن جیره سهم و نقش بسزایی در این امر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رشیدی احمد | بهلگردی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

جراحات منقار در خروس های یک گله مادر گوشتی 50  هفته که با جیره ای متفاوت از مرغان، حاوی پروتئین و انرژی پایین، تحت پرورش بودند مشاهده شد. همه خروس هایی که با مرغان نگهداری می شدند بدشکلی ها در منقار بالا و پایین را نشان دادند و لی خروس هایی که جدا از مرغان نگهداری می شدند، فاقد این ضایعات بودند. دانخوری های مرغان با تور سیمی گالوانیزه پوشیده شده بود تا خروس ها نتوانند از غذای مرغان استفاده نمایند. حدود 5  درصد تلفات در خروس های دارای ضایعات منقار مشاهده شد. کاهش مشخصی در میزان جوجه درآوری (23درصد) مشاهده شد، اما در تولید تخم تغییری رخ نداد. جراحات منقار دلیل اصلی حذف خروس ها در گله بود. آزمایش های هیستوپاتولوژیک ضایعات نشان داد که اپی درمیس، لایه کراتین و بافت همبند شدیدا دچار نکروز شده اند. در کشت باکتریولوژیک نمونه ها عمدتا استافیلوکوکوس اورئوس همولیتیک جدا شد. آزمایش های هماتولوژیک افزایش ملایمی در تعداد گلبول های سفید خون نشان داد. به نظر می رسد مورد گزارش شده در مقاله مشکلی در ارتباط با مدیریت گله باشد. یافته های این گزارش برای صنعت طیور مفید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAYYANI NEMATOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1326-1333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41847
 • دانلود: 

  16507
چکیده: 

There is nothing quite so helpless in this world as a baby broiler chick which has been snatched from the warmth of its surrogated mother, carted umpteen kilometers in a box dumped unceremoniously in a broiler shed and then told to get on with the job of making the boss a wealthy man. Yet within the space of 14 days, that same chick, under optimum conditions, will have increased its day-old body mass eightfold by putting on weight at an average rate of one gram per hour, costing its owner no more than a meager 1, 3 grams of feed per hour! Or, putting it another way, at today's market prices, that little chap is growing at the rate of one cent every three hours on a feed cost of no more than 0, 2 of a cent.

آمار یکساله:  

بازدید 41847

دانلود 16507 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALIM H.M.J.C. | LEE B.D.

نشریه: 

AVIAN BIOLOGY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2956
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2956

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در سالهای اخیر دفع فسفر تولید شده در سیستم های متراکم پرورش تک معده ایها از نظر آلودگی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا جهش های غیرکشنده در ذرت و جو شناسایی شده است که باعث کاهش سطح فیتات در آنها می شود. در این آزمایش 4 واریته کم فیتات به نامهای جو ال پی 422، ال پی 635، ال پی955 و ال پی 1070 همراه با جو معمولی سی دی سی دالی در جوجه های گوشتی از سن 2 تا17 روزگی مورد مطالعه قرار گرفت. واریته های کم فیتات نسبت به جو معمولی سی دی سی دالی در جیره ای که کمبود فسفر داشت، سبب افزایش ابقای فسفر و در نتیجه افزایش خاکستر استخوان درشت نی شد. میزان فسفر دفع شده نیز کاهش یافت (P<0.01). میزان اضافه وزن(P<0.05)  و ضریب تبدیل خوراک (P<0.01) نیز در جیره های حاوی جوهای کم فیتات به طور معنی داری بهبود یافت. اثرات فوق در مورد جو ال پی 955 برجسته تر بود. قابلیت هضم سایر بخش های جیره (ماده خشک، چربی، پروتیین، اسیدهای آمینه) در جیره های حاوی واریته های نوین جو تفاوت معنی داری با جو معمولی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

نانو ذرات نقره با ایجاد رادیکالهای آزاد میتوانند بسیاری از باکتریها، ویروسها و قارچها را نابود کنند به همین دلیل توصیه شده به عنوان یک ضد عفونی کننده در سیستم پرورش دام وطیور مورد استفاده قرار گیرند. در این مطالعه 240 قطعه جوجه از سویه تجاری راس 308 در قالب یک طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تیمار صفر (گروه کنترل) 4، 8 و ppm12 نانو سیلور کلوئید در آب آشامیدنی و در چهار تکرار (در هر قفس 15 قطعه جوجه) پرورش داده شدند. در پایان دوره پرورش از هر تکرار دو قطعه مرغ گوشتی با وزن میانگین آن تکرار انتخاب شده و نمونه خون وریدی و همچنین بافت کلیه درفرمالین بافر 10% جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک گرفته شد. بررسی های انجام گرفته نشان داد که با افزایش مقدار نقره بویژه مقادیر بیش از 8 میلی گرم در کیلو گرم شدت ضایعات از جمله پرخونی، حضور سلولهای التهابی از جمله هتروفیلها و لنفوسیتها، نکروز سلولهای توبولی، گلومرونفریت پرولیفراتیو ونیز فیبروز کلیه بیشتر میشود. همچنین افزایش سطح سرمی اسیداوریک در تیمار چهارم (ppm12) نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (p<0.05) ولی در دو تیمار دیگر معنی دار نبود. با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از نانوسیلور در مقادیر بیش از ppm8 در آب آشامیدنی بر بافت کلیه اثرات نامطلوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 73 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره وری کل عوامل تولید ترنکویست - تیل، عمل کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح های آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران از مرغداری های گوشتی سراسر کشور در سال های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص بهره وری کل صنعت طی سال های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 4.6 درصد در سال برخوردار بوده و بهره وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست «ساماندهی صنعت طیور» در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه رو شده است. مقایسه منطقه ای عمل کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل کرد تولید بیش از پیش نمایان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript