نتایج جستجو

3305

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

331

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

بیست قطعه لاشه جوجه گوشتی از یک مرغداری 5000 قطعه ای جهت تعیین علت تلفات به کلینیک طیور ارجاع گردید. کلیه لاشه ها کالبد گشایی گردیدند و نشانی های کلی باسیلوز در 19 لاشه مشاهده شدند و اشریشیاکلی از جراحات مربوطه جدا گردید. در یک نمونه که فاقد جراحات کلی باسیلوز بود، کبد تغییر شکل ظاهری در کبد مشخص بود. در کشت کبد این مورد باکتری پروتوس جدا گردید. برای تشخیص علت ضایعه غیر طبیعی کبد نمونه برداری برای بررسی های هیستوپاتولوژیک صورت گرفت که جزایر بزرگ و متعدد از سلول های توموری مجاری صفراوی درون بافت سیروتیک و کاملا منفک از پارانشیم طبیعی کبدی مشاهده شدند. تشخیص ما در خصوص علت بروز ضایعه غیر طبیعی در کبد جوجه گوشتی مورد مطالعه، کلانژیوکارسینوما (تومور بدخیم مجاری صفراوی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2988
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

کم خونی عفونی جوجه ها یک بیماری ویروسی است که در جوجه های جوان با کم خونی آپلاستیک و تضعیف سیستم ایمنی مشخص می گردد. در فاصله زمانی، زمستان 84 تا تابستان 85 خونریزی های غیر معمول در بافت های زیر جلد و عضلات جوجه های گوشتی در کشتارگاههای استان خراسان، اصفهان و تهران به وقوع پیوست. در معاینات گالبدگشایی خونریزی های شدید در بال ها، عضلات پا و آتروفی تیموس در تمام جوجه های مبتلا آشکار شد. بیست و دو گله مرغ گوشتی از کشتارگاههای این استانها تحت مطالعه قرار گرفتند، آزمایش PCR جهت تعیین DNA ویروس از مخلوط بافت های صلایه شده کبد و تیموس انجام شد و همچنین نمونه های خون جهت بررسی توسط آزمایش الایزا برداشت شد. تمامی نمونه بافت های جمع آوری شده از گله های مبتلا در آزمایش PCR مثبت ارزیابی شدند، از 440 نمونه سرم جمع آوری شده از گله های مبتلا 316 نمونه (71.8 درصد) با دامنه حداقل 25 درصد تا 100 درصد مثبت بودند. تعداد نمونه های مثبت در آزمایش PCR بصورت معنی داری از نمونه های سرم مثبت در آزمایش الایزا بیشتر بود. در نتیجه به نظر می رسد که ویروس کم خونی جوجه ها در بین گله های مرغ گوشتی ایران گستردگی وسیعی داشته و این ویروس نقش عمده ای در ایجاد خونریزیهای کشتارگاهی مرغ های گوشتی ایفا می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2988

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSARIO M.F. | SILVA M.A.N. | COELHO A.A.D.

نشریه: 

ANIMAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  419-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3673
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3673

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26383
 • دانلود: 

  7318
چکیده: 

Overcrowding of broiler chicks due to lack of space induces harmful effects which act as predisposing factor in the reduction of production and performance in poultry. Supplementation of antistressor products can ameliorate adverse effect of various stressors in poultry. An experiment was designed by inducing overcrowding stress and its management by supplementation of polyherbal antistressor, adaptogenic and immunomodulator formulation Stresroak in broiler chicken. One hundred and fifty day old broiler chicks were randomly divided into five groups of 30 chicks each. Groups I, II and III served as control and were only offered with basal diet. Group I served as control with a normal space. The chicks in groups II and III (positive control) were provided with space 25% and 50% lesser than normal, respectively.The bird in therapeutic group IV and V were provided with 25% and 50% less space along with antistressor Stresroak@1g/1kg of feed, respectively. Growth and performance related parameters like feed consumption, body weight, feed conversion ratio (FCR) were evaluated in addition to haematological, serum biochemical and gross pathological studies. Polyherbal formulation not only improved growth and performance related parameters, but also normalized the haematological and serum biochemical parameters. Gross pathological lesions in vital organs also showed improvement in therapeutic group compared to control.It was concluded that Stresroak exhibits antistressor and adaptogenic activity to ameliorate the overcrowding stress in poultry.

آمار یکساله:  

بازدید 26383

دانلود 7318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: مطالعه اثرات مقادیر مختلف کادمیوم 100 ppm) و 50 و(5  بر روی سلولهای خونی و بررسی نوع کم خونی.طرح: مطالعه تجربی.حیوانات: تعداد 280 قطعه جوجه خروس یک روزه نژاد راس (Ross).روش: به صورت توزیع تصادفی جوجه ها به 4 گروه و هر گروه به سه تکرار جداگانه تقسیم و در 12 قفس به مدت هفت هفته 49) روز( در شرایط استاندارد، نور و تهویه نگهداری شدند. در طول رشد، جوجه های گروه شاهد با جیره پیش دان (Starter) و پس دان (Finisher) و گروه های یک، دو و سه با همین جیره ها که به ترتیب حاوی 100ppmو 50، 5 کادمیوم بودند تغذیه شدند. برای آزمایش های خون شناسی، در هر یک از سنین 1، 2، 4 و 7 هفتگی از جوجه ها خونگیری به عمل آمد و از نظر تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین حجم گلبول قرمز (MCV)، میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC)، تعداد گلبول های سفید، شمارش تفریقی گلبول های سفید و تعداد ترومبوسیت ها آزمایش شدند.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس دو طرفه و یک طرفه (p<0.05) و مقایسه چندگانه شفه.نتایج: هیچگونه اختلاف معنی داری بین تکرارهای هر یک از گروههای کنترل و گروههای تغذیه شده با جیره های کادمیوم در گروه 5 ppm مشاهده نگردید. در گروه 50 ppm، تعداد گلبول های قرمز، میزان PCV و هموگلوبین نسبت به گروه کنترل کاهش یافته (p<0.05) اما مقادیر MCV و MCHC تغییر معنی داری را نشان نمی دهند. بنابراین کم خونی از نوع نورموسیتیک نورموکرومیک است. تغییرات سایر پارامترهای خونی همچون گروه 5 ppm است. کاهش پلاکت ها از 7 روزگی آغاز شده تا 49 روزگی بطور معنی داری ادامه یافته است. در گروه 100 ppm نیز تعداد گلبول های قرمز، میزان PCV و هموگلوبین نسبت به گروه کنترل کاهش یافته اما مقادیر MCV و MCHC به ترتیب افزایش و کاهش نشان می دهند (p<0.05). بنابراین کم خونی از نوع ماکروسیتیک هیپوکرومیک می باشد. تغییرات سایر پارامترهای خونی همچون گروههای 5 ppm و 50 است. کاهش پلاکت ها که از 7 روزگی آغاز شده و تا 49 روزگی به طور معنی داری ادامه یافته، در کلیه گروه های 5 ppm؛ 50 و 100 مشاهده شد.نتیجه گیری: کادمیوم باعث تغییر تدریجی در پارامترهای خونی جوجه گوشتی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

مدل ‎های رشد کلاسیک مانند گومپرتز و ریچاردز به صورت وسیع در مطالعات مربوط به جوجه های گوشتی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از 3 نوع مدل ‎هایپربولستیک موسوم به H1 (منتج از مدل رشد لجستیک(، H2 (مستقل)، و H3 (منتج از مدل رشد وی بول) برای توصیف پاسخ رشد در طیور گوشتی و مقایسه آنها با مدل ‎های کلاسیک بوده است. در این تحقیق از داده های مربوط به میانگین وزن 92 قطعه جوجه نر گوشتی که از سن 1 تا 56 روزگی پرورش داده شدند استفاده گردید. نکویی برازش هر یک از مدل ‎ها با استفاده از R2, MSE, RSD, Bias تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مدل (R2=0.99993) H3 احتمالا به دلیل انعطاف ‎پذیری بیشتر، توانایی برازش بهتری داشته است. به علاوه مدل رشد H3 با داشتن بالاترین دقت R2=0.99993 و کمترین خطا (MSE=264، RSD=16 و Bias=0.5) بهتر از دیگر مدل ‎های رشد منحنی رشد جوجه ‎های گوشتی را برازش کرده و به دنبال آنها مدل ‎های رشد وی بول، گومپرتز، ریچاردز، H2،H1  قرار داشتند، در حالیکه مدل رشد لجستیک به عنوان مدلی با کمترین دقت (R2=0.99897) و بیشترین خطا (MSE=3432) برآورد گردید. استنتاج کلی این است که با توجه به دقت و ویژگی های مدل H3 می ‎توان از آن در ارزیابی رشد جوجه های گوشتی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1350
 • دانلود: 

  469
چکیده: 

برای بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان کردستان، از میان 230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یک دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت.نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای مرغداریهای مورد بررسی 0.45 بوده به این معنا که در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی 0.45 کیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری متوسط نیروی کار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 10229.11 به دست آمد که نشان می دهد به ازای وجود هر کارگر در یک دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 کیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهره وری کل برای واحدهای مورد بررسی 3.92 و بهره وری نهایی برای نهاده دان مصرفی 0.13 و برای نیروی کار 2250.41 محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1350

دانلود 469 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  302-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14213
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This study aimed to investigate the effect of different levels of silymarin against lead induced oxidative stress in broiler chickens. Therefore, 240 broiler chickens of Ross 308 allocated to 24 experimental units in a completely randomized design with factorial 2x3 arrangements and four replicates of 10 birds. The experimental diets containing silymarin at 3 levels (0, 100, 200 mg/kg) and 2 levels of lead (0, 200 mg/kg) were fed for 6 weeks. Results of this experiment showed that supplementation of 200 mg/kg silymarin attenuated adverse effect of lead on body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) in 42 d. Also, addition of 200 mg/kg silymarin in lead-induced oxidative stress improved carcass characteristics. In addition, supplementation of silymarin in lead-induced oxidative stress no significantly decreased blood lipid parameters (cholesterol, triglyceride, LDL). Furthermore, supplementation of 200 mg/kg silymarin significantly increased superoxide dismutase (SOD) and decreased malondealdehyde (MDA) and heterophyle /lymphocyte (H/L ratio). These results suggested that supplementation of silymarin in lead induced oxidative stress had a protective role and by improving the antioxidant system improved the performance.

آمار یکساله:  

بازدید 14213

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 208 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE STUDY WAS CONDUCTED TO EVALUATE THE EFFECTS OF COMMON AND NANO-ENCAPSULATED ESSENTIAL OILS OF THYME, OREGANO AND FENNEL IN DIET ON THE PERFORMANCE OF broiler chickenS. 240 ROSS 308 broiler CHICKS WERE USED IN A COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN WITH EIGHT EXPERIMENTAL GROUPS (DIETS) AND THREE REPLICATES OF TEN CHICKS EACH (TOTALLY 24 PENS).

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript