نتایج جستجو

4369

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

437

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1953
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

این پژوهش در پی نمایان ساختن رنج های زن عرب در رمان های«هیفاء بیطار»، نویسنده سرشناس سوری است. این نویسنده در نوشته های خویش روی هم رفته همه دوره های زندگی زن عرب از نوجوانی و جوانی تا میان سالی را نشان می دهد. پژوهنده می کوشد رنج های شخصیت های زن را در رمان های این نویسنده سوری بکاود. می توان گفت صدای زن تحصیل کرده ناکام در سپهر زناشویی، صدای چیره رمان های پیش گفته است. در این رمان ها، ما با رنج های زن مطلقه یی آشنا می شویم که فرودست احساس شکست و سرخوردگی است، او می کوشد از رهگذر ارتباط با مردان به نبرد دیو تنهایی که سراسر هستی اش را گرفته است برود. از این رو بیشتر رمان های بیطار، رنج های زنی را می نماید که با سرکوب جامعه مردسالار عربی و گذر سنگین زمان می ستیزد.

آمار یکساله:  

بازدید 1953

دانلود 447 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  165-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

نحوه ای که امروزه از سنت پرسش می شود و در آن اندیشه می رود، بی بنیاد (groundless) است. بی بنیادی شاخصه ی دوگانه ی سنت یا تجدد است. در حالی که بنیاد اصیل، به واسطه ی تجربه ی دقیقه ی «نفی» بنیادی مغاکی/ عدمی است. رویکردهای بی بنیادی چون «هرمنوتیک رمانتیک، تاریخ گری، بنیادگرایی و سنت گرایی» سنت را امری سپری شده فهم می کند در حالی که «هرمنوتیک فلسفی، تاریخ مندی و سنت مندی» سنت را گذشته حاضر در اکنون می دانند. این رویکردها مستلزم قائل شدن به بنیاد و سرآغاز مغاکی/ عدمی و محدث، فهم زمان به مثابه ی تکرار گذشته در حال و وجود به مثابه ی وجودِ پیشِ دست و در نتیجه مبتنی بر وقت، نقد و احضار هستند. در سنت اسلامی نخستین جرقه های این مواجهه اصیل را می توان در نقد حقیقتِ آفاقی و سنتِ فرادست و تأکید بر کشف و شهود از سوی جریان تصوف و عرفان ردیابی کرد. عارفان حقیقت رویکرد خویش به سنت را «نقد» می دانستند که امری مقدم بر ارزیابی است و به فراخوانی وجودی حاضر اشاره دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کدیور محسن | کرمی طیبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  دفتر 77 (2)
 • صفحات: 

  201-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1285
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

در این دیدگاه سنت با حقیقت مرتبط است و مانند حقیقت می تواند درصورتهای خاصی تعین یافته و جلوه گرشود . اما همواره تعینات خاص آن مرتبط و متصل با سنت و یا حقیقت اولیه باقی می ماند . دلیل تعین یافتن سنت در صورتهای خاص، نیاز زمانی و مکانی بشر است . دین و وحی جلوه ها و تعیناتی ازاین حقیقت اند . قلسفه (مابعدالطبیعه )،عرفان (تصوف) و الهیات نیز طرق شناخت سنت یا حقیقت اصیل ، به شمار می آیند . در این سیر شناختی ،نقش انسانهای کامل و برگزیده کاملا برجسته است . سنت ها این قابلیت را دارند که رشد و تحول یابند اما همواره در اتصال به منبع اصلی خود باید پذیرای تغییرات باشند. توجه به تجلیات سنت ،انسان هنرمند را وامی دارد تا آن را در شکلی رمزگونه و نمادین در اثرخودش منعکس کندواین رمزها و نمادها واسطه اتصال انسان باسنت (حقیقت) نخستین را فراهم می آورد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1285

دانلود 391 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOCK G.W. | KIM Y.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7992

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTIONIN SHALLOW WATERS IN COASTAL ZONES, THE SHOREWARD WAVE PROPAGATION GENERALLY INVOLVES COMPLEX PHENOMENA SUCH AS WAVE breaking AND RUN-UP, WHICH ARE OF FUNDAMENTAL IMPORTANCE IN COASTAL ENGINEERING. ALONG WITH PHYSICAL EXPERIMENTS, NUMERICAL SIMULATIONS ARE USEFUL TOOLS FOR DESIGNING COASTAL STRUCTURES AS WELL AS FOR UNDERSTANDING NATURAL HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE FIELD OF COASTAL ENGINEERING.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسنده: 

HEDAYAT A. | BASTAN HAGH M.H. | BAVANDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTIONALONG WITH PHYSICAL EXPERIMENTS, NUMERICAL SIMULATIONS ARE USEFUL TOOLS FOR DESIGNING COASTAL STRUCTURES AS WELL AS FOR UNDERSTANDING NATURAL HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE FIELD OF COASTAL ENGINEERING. AMONG THE NUMERICAL MODELS, THE VOF-TYPE MODEL (VOLUME OF FLUID) HAS BEEN ATTRACTED AS A POTENTIAL TOOL TO CONSTRUCT PRACTICAL NUMERICAL WAVE CHANNELS IN THE PAST DECADE. THE VOF MODEL CAN SIMULATE FLOWS INCLUDING THE SHAPE AND EVOLUTION OF THE FREE SURFACE, THUS THE COMPLEX FREE SURFACE BOUNDARY CAN BE EFFICIENTLY SIMULATED.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  199-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

هنگام مطالعه متون عرفانی، در کنار ارتباط جذبی سالک با خدا که توأم با توکل، شیفتگی، تسلیم و در نهایت فناست، ارتباط دیگری نیز وجود دارد که در ظاهر گفتار و کردار، حریم مقدس و نامقدس را رعایت نمی کند. اجتماع این تلقی «تابوشکنانه» با آن رابطه انفعالی، هر خواننده ای را دچار تناقض می کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی انواع، مصادیق و دلایل تابوشکنی در متون عرفانی با استناد به برخی از اقوال و رفتار ده تن از مشاهیر عرفان اسلامی از رابعه تا مولوی است. تابوشکنی در آثار این عرفا با دو شکل «فاصله گریزی» و «واسطه ستیزی» نسبت به مقدس و نامقدس نمود می یابد و شامل موضوعات متعددی از جمله «حال اتحاد»، «من و تو کردن با خدا»، «نماز و روزه»، «ابلیس» و غیره است. تامل در دلایل تابوشکنی نشان می دهد که گرچه گستاخی عرفا در مواردی اعتراض به تحریف ارزش هاست، در اغلب موارد محصول صمیمیت و شیفتگی انسان نسبت به خداوند است و هیچ منافاتی با سرسپردگی وی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 242 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  127-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3651
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

مغفول ماندن مفهوم ”سنت“ در دنیای جدید امری حادث است. سیطره روحیه ضد ”سنت“ در جوامع غربی و اخیرا در جوامع شرقی موجب عدم فهم صحیح مفهوم ”سنت“ و تعبیرهای نادرست از آن شده است. به کار بردن مفهوم نابجای ”سنت“ در هنر و معماری باعث شده است که مقولاتی از این دست را به اموری صرفا بشری نسبت دهنده و امور فوق بشری در محاق قرار گیرند. حال آنکه ”سنت“ به عنوان امری فوق بشری و نسبت آن با امر قدسی، دین و هنر در خور بررسی است. تبیین ”سنت“ و ارتباط آن با هنر، زیبایی، هنر سنتی، هنر قدسی و معماری بحث اصلی این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 3651

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مشیرزاده حمیرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  201-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

یکی از پایه های تدوین نظریه های بومی روابط بین الملل، توجه به سنت های فکری و عملی در طول تاریخ روابط خارجی یک کشور است. البته ایرانیان در طول تاریخ چه در سطح نخبگان سیاسی و چه در سطح نخبگان علمی و فرهنگی تصور و فهم ثابتی از سیاست جهانی نداشته اند و برداشت هایشان درنتیجه شرایط خاص تاریخی چه در داخل و چه سطح منطقه ای و بین المللی دچار تحول شده است. استدلال اصلی این مقاله آن است که می توان تداوم عنصری واقع گرایانه را در بسیاری از این تصورات و برداشت های متفاوت دید. کاوش در این فهم ها و ضعف ها و قوت های آنها می تواند راه را برای تولید نوعی نظریه «واقع گرایانه ایرانی» در مورد روابط بین الملل با اتکا بر فرهنگ ایرانی و تجارب تاریخی هموار کرده و به فهم رفتار سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف کمک کند. این پژوهش در تلاش برای روشن ساختن خصوصیات سنت واقع گرایی در ایران نشان می دهد که چهار تقریر اصلی از «واقع گرایی ایرانی» را می توان تشخیص داد که عبارت اند از: منطقه ای، انقیادی یا تسلیم طلبانه، عمل گرایانه و انتقادی/ مواجهه جویانه. این تقریرات بیشتر بر اساس نگاه سیاستمداران و دولتمردان و تا حدی بر اساس عملکرد سیاست خارجی ایران استخراج شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 364 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABBASI SURKI ALI | NAZARI MONIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IMPERIAL CROWN (FRITILLARIA IMPERIALIS) IS A PERENNIAL PLANT HAS A HIGH MEDICINAL AND ORNAMENTAL VALUE AND IMPORTANCE. THE CRUDE DRUG COMPRISING ‘‘FRITILLARAE BULBS’’ HAS BEEN LONG USED AS A PRINCIPAL CHINESE MEDICINE, POSSESS BLOOD PLATELET AGGREGATION INHIBITORY ACTIVITY AND USED FOR THE TREATMENT OF VARIOUS AILMENTS SUCH AS SORE THROAT, COUGH, ASTHMA, BRONCHITIS, SCROFULA, GLAND TUMOR, DYSURIA AND HAEMOPTYSIS IN FOLKLORE…..

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
litScript