نتایج جستجو

1773

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

178

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  51-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف این مقاله، بررسی و مقایسه نانوایی های آزادپز با نانوایی های یارانه ای است. بدین منظور از روش مطالعه میدانی (پرسشنامه ای) استفاده شده است. در این مطالعه، نظرات مصرف کنندگان نان در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بر اساس سوالات پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نان های آزادپز از نظر کیفیت، گلوتن آرد، عدد کیفی نان و قابلیت ماندگاری در جایگاه بالاتری هستند و نان های یارانه ای از دسترسی آسانتری برخوردارند. بنابراین 85 درصد مردم از نان آزادپز رضایت دارند و فقط 25 درصد مردم از نان یارانه ای راضی هستند که آنها هم از خمیر بودن نان اظهار نارضایتی می کنند. همچنین، ضایعات نان های یارانه ای بیشتر از نان های آزادپز است.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Asian J Appl Chem Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  26-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  25
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1134
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1134 استناد 25 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  233-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

تحقیق حاضر روی بیست ژنوتیپ برتر گندم نان به همراه دو رقم شاهد سرداری و آذر-2 در دو منطقه کرمانشاه (ایستگاه سرارود) و کرج (ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر) به مدت دو سال زراعی (88-1386) در دو شرایط رطوبتی متفاوت (یک بار آبیاری در زمان کاشت و آبیاری کامل) انجام شد. ژنوتیپ ها در هر آزمایش، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج حاصل نشان داد که تعدادی از ژنوتیپ ها دارای شاخص تحمل تنش (STI) بیشتری بودند که در بین آن ها ژنوتیپ های شماره 1 (ORF1.158/FDL//BLO/3/SHI4144/CROW/4/c)، 7 (Jcam/Emu''s''//Dove''s''/3/Alvd/4/MV17/Attila)،19 (CRR/ATTILA)، 11 (KATILA-13)و 14 (KAUZ'S'/MACHETE) از نظر پایداری بهتر، میانگین عملکرد بالاتری در هر دو شرایط دیم و آبی داشتند و صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در آن ها مناسب بود. ژنوتیپ های شماره 10 (HAMAM-4) و 12 (KATIA-1) نیز دارای بیشترین صفات مطلوب با کیفیت نانوائی در هر دو شرایط دیم و آبی بودند. با در نظر گرفتن تمامی شاخص های محاسبه شده برای صفات مختلف، ژنوتیپ های شماره 1، 11 و 19 از نظر تحمل تنش رطوبتی، عملکرد و پایداری عملکرد و ژنوتیپ های شماره 10 و 12 از نظر تحمل تنش و کیفیت نانوایی مطلوب برای مراحل بعدی گزینش شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 249 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FISZMAN S.M. | SALVADOR A. | VARELA P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  221
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  616-623
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5043
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5043

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  281-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

یکی از روش های نوین مورد استفاده در برنامه های اصلاحی در گیاهان شناسایی مکان های صفت کمی (QTL) در ژنوم به کمک نشانگرهای مولکولی است. به منظور شناسایی QTL برای صفات کیفیت نانوایی نظیر محتوای پروتئین، حجم رسوب زلنی، حجم نان، حجم رسوب SDS، میزان جذب آب، درصد رطوبت، شاخص گلوتن، الاستیسیته گلوتن، گلوتن مرطوب، شاخص سختی دانه و وزن هزار دانه در گندم نان، یک جمعیت ژنتیکی متشکل از 169 لاین اینبرد نوترکیب (RIL) حاصل از تلاقی SeriM82 و Babax در رابطه با صفات فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شناسایی QTL از نقشه پیوستگی که با استفاده از 249 نشانگر AFLP، 264 نشانگر DarT و 74 نشانگر SSR تهیه شده بود و شامل 29 گروه لینکاژی بود، استفاده شد. در مجموع سی QTL برای صفات مورد مطالعه در شرایط نرمال و تنش به دست آمد که سه QTL برای محتوای پروتئین، شش QTL جهت گلوتن مرطوب، دو QTL مربوط به حجم نان، دو QTL جهت حجم رسوب زلنی، شش QTL جهت وزن هزار دانه و سه QTL مربوط به شاخص گلوتن شناسایی شد؛ و واریانس فنوتیپی توجیه شده به وسیله این QTLهای شناسایی شده بین 05/0 تا 47/21 درصد متغیر بود و LOD در دامنه 50/2 – 08/6 قرار داشت. QTLهای شناسایی شده بعد از اعتبارسنجی می توانند در برنامه های اصلاحی و گزینش به کمک نشانگر مورداستفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  413-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2395
 • دانلود: 

  565
چکیده: 

سن معمولی گندم با نام علمی Eurygaster integriceps Put. از آفات مهم غلات به ویژه گندم و جو در ایران است که علاوه بر خسارت کمی و کاهش عملکرد، باعث افت شدید کیفیت نانوایی گندم می شود. در این تحقیق برای بررسی میزان افت کیفیت نانوایی گندم در اثر سن زدگی، 10 رقم گندم نان تجارتی کشور با کیفیت نانوایی مختلف انتخاب شد. از هرکدام از آنها یک نمونه بذر ده کیلوگرمی از مزارع سن زده کشور (مزارع کشاورزان استانهای تهران، همدان، یزد و آذربایجان شرقی) جمع آوری شد. از هر نمونه تمام دانه های سن زده جدا و سپس با استفاده از این دانه های سن زده بطور مصنوعی تعداد 8 زیر نمونه 100 گرمی با درصدهای مختلف سن زدگی آماده گردید. این زیر نمونه ها که براساس تجربیات و مطالعات گذشته انتخاب شدند، عبارت بودند از: بدون سن زدگی، %05، %1، %1.5، %2، %3، %4، %5 سن زدگی. این زیر نمونه ها برای هر رقم در چهار تکرار تهیه شد. علاوه بر نمونه های 5-0 درصدی، یک نمونه %10 نیز در دو تکرار برای هر رقم تهیه و نسبت به اندازه گیری شاخص های کیفیت نانوایی کلیه نمونه ها اقدام گردید. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری بین ارقام وجود دارد ولی تفاوت معنی دار بین درصدهای مختلف سن زدگی (صفر تا 5 درصد سن زدگی) و اثر متقابل آن با ارقام دیده نشد. در حالیکه در سن زدگی بالای %5 افت شدیدی در شاخص های کیفیت نانوایی از جمله درصد پروتئین، حجم رسوب زلنی، حجم رسوب SDS و درصد گلوتن مرطوب مشاهده گردید. میزان کاهش شاخص های مورد بررسی در دامنه سن زدگی 10-5 درصد ارتباط مستقیمی با کیفیت نانوایی ارقام نشان داد. بطوریکه هرچه کیفیت نانوایی ارقام بالاتر بود کاهش شدیدتری در شاخص های کیفیت در اثر سن زدگی بالای %5 مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2395

دانلود 565 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

SADEGHI F. | NAJAFIAN G. | DEHGHANI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY, ATRAK CULTIVAR WITH VERY GOOD BAKING QUALITY AND MV-17 CULTIVAR AS PARENTS OF POOR BAKING QUALITY WERE SELECTED TO PRODUCE DIFFERENT GENERATION’S NECESSARY FOR GENERATION MEANS ANALYSIS. IN ORDER TO INVESTIGATE THE GENE BEHAVIOUR OF THE ATRAK ´ MV-17 CROSS SIX GENERATIONS METHOD (P1, P2, F1, F2, BC1 AND BC2 GENERATIONS) WERE USED. THE EXPERIMENTS WERE CONDUCTED IN A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN WITH FOUR REPLICATIONS IN MAHIDASHT RESEARCH STATION, KERMANSHAH PROVINCE, IRAN IN 2010- 2011 CROPPING PERIOD. AFTER HARVESTING, SOME BAKING QUALITY RELATED TRAITS WAS MEASURED. THE RESULTS ESTIMATE OF THE GENETIC COMPONENTS OF THE AVERAGE CHARACTERISTICS OF THE ATRAK ´ MV-17 CROSS SHOWED THAT THE BEST MODEL WAS SIX PARAMETERS MODEL INCLUDING: [M], [A], [D], [I], [J] AND [L] COMPONENTS. IN THE CROSSING SCHEME PARTIAL DOMINANCE FOR THOUSAND KERNEL WEIGHT, GRAIN PROTEIN PERCENTAGE, HARDNESS INDEX AND PERCENTAGE OF WET AND THE PERCENTAGE OF WET GLUTEN WAS TOWARD THE MORE POOR PARENT (-1 <H / D <0 ), THUS CONTRIBUTION OF ADDITIVE GENE EFFECTS IN GENETIC CONTROL OF TRAITS WAS MORE THAN NON-ADDITIVE GENE EFFECTS

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

بطور کلی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا نقش کلیدی را در شکل و ساختار گلوتن بازی می کنند و ارتباط تنگاتنگی با کیفیت گندم دارند. تنوع در الگوهای باندی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا، جهت بررسی کیفیت نانوایی 80 رقم و لاین سنتتیک توسط الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودسیل سولفات 10%، بررسی شد.  26ترکیب زیرواحدی شامل 15 آلل مختلف در بین این ارقام شناسایی شدند، که بیشترین فراوانی در مکان Glu-A1 مربوط به زیر واحد *2(41.25%) و در مکان Glu-B1 مربوط به زیر واحد 8+7 (45%) و در مکان Glu-D1 مربوط به زیر واحد 10+5 (48.75%) بود، همچنین زیر واحد 12+***2 که برای اولین بار از پاکستان گزارش شد، در 7 لاین سنتتیک مشاهده شد. آزمون ارتفاع رسوب، جهت بررسی اثرمکان ژنی Glu1 روی کیفیت نانوایی انجام گرفت، نتایج نشان داد که آلل های *2، 10+5 و 18+17 به ترتیب با فراوانی های 41.25، 48.75 و 18.75 درصد بیشترین تاثیر مثبت و آلل نول با فراوانی 43.75 درصد بیشترین تاثیر منفی را روی ارتفاع رسوب داشته و همبستگی معنی داری با ارتفاع رسوب داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که زیرواحدهای 10+5، 18+17 و 8+7، به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع، 31.4% تغییرات در ارتفاع رسوب را توجیه می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ماپار مریم | پاشا غلامرضا

نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  262-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

جهت بررسی تاثیر گلوتن گندم های با الگوی الکتروفورزی متفاوت در کیفیت نانوایی، دو دسته گندم با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالای متفاوت انتخاب شدند. یک گروه با زیرواحدهای 10+5 در مکان ژنی Glu-D1 و گروه دوم با زیرواحدهای 12+2 در همین مکان ژنی که دسته اول از نظر زیرواحدهای دو مکان ژنی دیگر نسبت به دسته دوم برتری داشتند (با امتیاز دهی با روش استفاده شده توسط پین). گلوتن هر دو دسته به روش شستشو استخراج و خشک گردید و سپس گرد گلوتن در سطوح 1%، 2% و 4% به آرد پایه (آرد گندم سردار) با زیرواحدهای 12+2 در مکان ژنی Glu-D1 افزوده شد. خصوصیات فارینوگرافی خمیر و ارزش نانوایی نان های لواش تولید شده بررسی و مقایسه گردید. گلوتن گندم های دارای زیرواحدهای 10+5 نسبت به دسته دوم عموما تاثیر بهتری بر اندیس والوریمتری به ویژه در سطح گلوتن 4% نشان داد. امتیاز نهائی ارزیابی حسی نان لواش توسط هیات داوری نیز بیانگر اثر برتر گلوتن گندم های دسته اول بر کیفیت نانوائی آرد پایه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  368
 • صفحات: 

  2420-2428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر، اطلاعات کمی از شیوع آفلاتوکسین در آرد و مقایسه آن در نان های سنتی و حجیم موجود در بازار منتشر شده است. در پژوهش حاضر، حدود آلودگی به آفلاتوکسین در برخی از محصولات نانوایی و ارزیابی خطر دریافت آن مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه مقطعی- تجربی، 66 نمونه شامل 29 نمونه مختلف آرد ستاره، 14 نمونه نان سنتی، 10 نمونه نان حجیم و 13 نمونه مغز برای تزیین نان به صورت تصادفی از کارخانه ها و نانوایی های مختلف استان اصفهان جمع آوری و از نظر حضور باقی مانده آفلاتوکسین به روش کیت اختصاصی Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) بررسی شد. ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین برای مصرف کنندگان با استفاده از شاخص خطر محاسبه و داده ها به کمک آزمون های آماری One-way ANOVA و آزمون Fishers least significant difference) Fisher's LSD) تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: کلیه نمونه های مورد مطالعه، حاوی آفلاتوکسین در محدوده 6.54-0.5 قسمت در بیلیون (Parts per billion یا ppb) و کمتر از حد استاندارد ملی ایران (15 ppb) تشخیص داده شدند. محدوده آلودگی در نان های سنتی دو برابر نان های حجیم محاسبه گردید. ضریب خطر بین 101-5.4 و عامل خطر اضافی بروز سرطان در طول عمر بالاتر از 4-10 به دست آمد.نتیجه گیری: اگر چه نتایج بررسی میزان باقی مانده آفلاتوکسین در نمونه های آرد و نان، نشان دهنده نمای ایمنی از نظر آلودگی نان به آفلاتوکسین است، اما بالاتر بودن ضریب خطر برآورد شده از دریافت آفلاتوکسین در نان، نسبت به حدود قابل تحمل برای بدن نشان دهنده لزوم کاهش سرانه مصرف نان در رژیم غذایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
litScript