نتایج جستجو

11447

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1145

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  163
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

سابقه و هدف: پره اکلامپسی از عوارض شایع بارداری است. مطالعات قبلی نشان داده که سطح NT-pro BNP در بیماران پره اکلامپتیک بیش تر از زنان باردار با فشار خون طبیعی است. از آن جا که شدت پره اکلامپسی در شیوه اداره بیماران موثر است، هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی NT-pro BNP با شدت پره اکلامپسی بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی سطح NT-pro BNP در سه گروه زنان باردار نرمال، زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای تشخیص و طبقه بندی پره اکلامپسی بر اساس راهنمای سال 2013 کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا بود. NT-pro BNP با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آماری آزمون تی، فیشر، کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید. یافته ها: نتایج مطالعه روی 29 زن باردار نرمال، 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و 31 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید نشان داد که سطح NT-pro BNP در بارداران نرمال 26± 40 پیکوگرم/ میلی لیتر، در افراد با پره اکلامپسی غیر شدید 33 ± 55 پیکوگرم / میلی لیتر و در افراد با پره اکلامپسی شدید 37± 74 پیکوگرم/ میلی لیتر بود. این اختلاف سطح بین دو گروه با بارداری نرمال و افراد با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار داشت (0003/0=p). استنتاج: میزان NT-pro BNP در بارداران پره اکلامپتیک بیش تر از بارداران نرمال است و هم چنین با شدت پره اکلامپسی در ارتباط است. لذا شاید بتوان از آن به عنوان شاخصی جهت افتراق پره اکلامپسی شدید و غیر شدید استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  365-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1157
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

زمینه مطالعه: در طی سالیان گذشته ارزیابی عملکرد قلب با استفاده از معاینه بالینی،الکتروکاردیوگرافی (electrocardiography)، رادیوگرافی (radiography) واکوکاردیوگرافی (echocardiography) انجام می گرفته است. در طی پانزده سال گذشته استفاده از بیومارکرهای قلبی (cardiac biomarker) از جمله تروپونین (troponin) و ناتریورتیک پپتیدها (natriuretic peptide) نقش مهمی را در تشخیص و پیگیری بیماری های قلبی در طب انسانی بر عهده داشته است. در طب حیوانات کوچک نیز استفاده از این بیومارکر ها می تواند کمک شایانی در تشخیص بیماری های قلبی کند. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت بیومارکر pro-brain natriuretic peptideا(NT-pro BNP) در بیماری دریچه ای قلبی (valvular disease) و تعیین شدت بیماری براساس آن می باشد. روش کار: این مطالعه بروی 20 قلاده سگ مبتلا به بیماری مزمن دریچه ای (chronic valvular disease) انجام شد. سگ های ارجاعی به بیمارستان حیوانات کوچک را ابتدا مورد معاینه بالینی قرار داده و در صورت تشخیص بیماری قلبی، نمونه خون بیمارجهت سنجش NT-pro BNP گرفته شد. سپس بیمار را جهت انجام رادیوگرافی و اکوکاردیوگرافی به بخش رادیولوژی ارجاع داده پس از ثبت کلیه یافته ها و سنجش وثبت غلظت های به دست آمده NT-pro BNP، اقدام به تفسیر و بررسی نتایج گردید. نتایج: سطح سرمی بیومارکر NT-pro BNP در سگ های بیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش پیدا کرده از طرفی این اختلاف سطح در سگهای گروه B2 نسبت به گروه C نیز معنی دار می باشد. سه گروه مورد مطالعه با سطح اطمینان 95% اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر در سطح متغیر «NT-pro BNP» دارند (0.001>p). سطح سرمی این بیومارکر با نسبت دهلیز چپ به آئورت (Left Atrium/Aorta) نیز بررسی شد و مشخص گردید که در گروه B2 و C، دو متغیر «نسبت دهلیز چپ به آئورت» و «NT-pro BNP» در سطح خطای کوچک تر از 0.05 و اطمینان 95%، با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی دار دارند. نتیجه گیری نهایی: با توجه به غلظت های به دست آمده از بیومارکر NT-pro BNP و اختلاف معنی دار میزان این بیومارکر بین گروه بیمار و شاهد و ارتباط معنی دار آن با نسبت دهلیز چپ به آئورت (LA/AO) استفاده از این بیومارکر می تواند در تشخیص بیماری و همچنین تعیین شدت آن کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1157

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18674
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: brain natriuretic peptide (BNP) reflects myocardial wall stress. BNP activities are similar to those of atrial natriuretic peptide, including diuresis, natriuresis, hypotension and smooth muscle relaxation as well as ability to inhibit the rennin aldosterone system. It is mainly produced and released into the circulation by the ventricle in response to increased ventricular wall pressure or stretching. Therefore, BNP can be served as a marker of left ventricular dysfunction. The aim of this study was to investigate effect of various professional exercises on plasma BNP levels. Methods: We enrolled 20 consecutive healthy professional athletic males from different sporting disciplines including 5 football players, 5 volleyball players, 5 bodybuilders and 5 water- polo players. Plasma BNP samples were taken immediately before and 1 hour after exercise. Results: Plasma BNP level was significantly increased after exercise (30.01 ± 23.46 vs. 16.72 ± 10.86 pg/ml; P= 0.042). The highest increase in BNP level was found among volleyball players (mean values: 19.12 to 43.38 pg/ml; 126.3% increase after volleyball) compared to other exercises.Conclusion: Exercise can increase plasma BNP levels, particularly among volleyball players.

آمار یکساله:  

بازدید 18674

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Shahdusti Siavash | Nameni Farah | Hashemi Majid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

Background and Objective: Clinical studies have indicated, that exercise activity and supplementation may have different effects on heart function and health. The aim of this study was to assess the effects of weight training with whey protein supplementation on ANP, BNP, and Galactin-3 in 60-65 years old sedentary men. Material and Methods: This study was based on a quasi-experimental design. The sample population was selected from volunteers out of the Kahrizak charity sanitarium of the Tehran province. Forthy men were randomly assigned to 4 groups (control, exercise, whey protein, and exercise + whey protein). Whey protein and exercise + whey protein groups were asked to consume whey protein. Training protocol lasted for 6 weeks. Blood levels of ANP, BNP, and Galactin-3, before and after the study were measured. Normality and variance heterogeneity was assessed using Shapiro-Wilk and Levene's tests respectively. The significance of differences between training and supplementation groups was assessed by ANOVA and LSD hock post-test. Results: The results showed that weight training program and in combination with whey protein supplementation significantly reduced Atrial natriuretic peptide (P=0. 001), brain natriuretic peptide (P=0. 001), and Galactin-3 (P=0. 001), compared to the control group (P<0. 01). Conclusion: The reduction of cardiac injury indices and structural and physiological recovery and the increase of cardiac function have been affected by the synergy of his training and protein.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6 (30)
 • صفحات: 

  1847-1856
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14922
 • دانلود: 

  14216
چکیده: 

Background: Acute respiratory distress (ARD) is a critical respiratory failure due to lung injury of neonates leading to the clinical appearance of poor lung compliance. The aimed of the study was to evaluate the diagnostic values in differentiating respiratory from heart diseases with using of N-terminal pro brain natriuretic peptide (NT-pro BNP) and Atrial natriuretic peptide (ANP) in neonates. Material and Methods: Ninety neonates randomly collected from those who hospitalized in the neonate ward of the Ali Ebne abitalib Hospital, Zahedan, Iran. After taking blood samples ANP and NT pro Brian natriuretic peptide using ELISA kit were measured. The separated serum was kept in-20 ° C until BNP measurement. 250 μ l of the patients’ serum was isolated to assess pro BNP level using ELISA kit (USA). Data were analyzed using SPSS-20 with considering of P< 0. 05. Results: NT pro-BNP level had the highest in cardiac patients and followed by respiratory. The level of NT pro-BNP for control neonates had the lowest. These levels had significant variation (P<0. 05). The level of ANP had the lowest for the cardiac patients. ANP level had the lowest for the acyanotic. NT pro-BNP had the highest concentration in acyanotic patients and and had the second highest concentration in cyanotic. Respiratory diseases ranked in the third levels in concentration of pro-BNP. The level of NT pro-BNP had the lowest for controls. The analysis showed a significant difference in the level of NT pro-BNP (P<0. 05). Conclusion: Many studies revealed that NT pro-BNP cannot be used as a tool for differentiation between cardiac and respiratory as a cause of respiratory distress during neonate, but the results of the present study showed that it would be good biomarker.

آمار یکساله:  

بازدید 14922

دانلود 14216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9 (45)
 • صفحات: 

  5693-5707
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16961
 • دانلود: 

  11695
چکیده: 

Background: Dilated cardiomyopathy (DCM) is revealed with the left ventricular dilatation and systolic dysfunction. This study was performed to determine the level of Calcitonin Gene Related peptide (CGRP) and brain natriuretic peptide (BNP) in children with dilated cardiomyopathy and controls and comparison of these two biomarkers in patients. Materials and Methods: This case-control study was performed from April 2014 to March 2015 on patients with DCM. The levels of BNP and CGRP were measured by ELISA and final amounts of biomarkers were compared with echocardiographic finding. 37 DCM patients compared with 30 healthy children selected randomly from those who referred to the hospital for routine checkup. Results: In this study the mean age was 10. 567± 5. 50 and 12. 135 ± 4. 626 years for controls and cases, respectively (P=0. 321). The majority of echocardiography indices in the left and right heart had different means in case and controls (P<0. 05). Means of BNP were 213. 814 ± 309. 601 and 2. 76 ± 1. 013 for case and control groups, respectively (P< 0. 001). Means of CGRP were 2. 278± 1. 586 and 1. 488± 0. 501 for case and control groups, respectively (P = 0. 001). In the dilated cardiomyopathy children however, no significant relationship was observed between CGRP level and Ross classification, but observed a significant association between Ross classification and BNP (Chi square = 15. 85 and P=0. 001). Conclusion: The present research was performed on DCM patients and showed that most echocardiographic parameters, mean of CGRP and mean of BNP increased in patients compared to healthy children. The severity of illness based on the Ross classification showed significant and positive correlation with BNP level but not with CGRP. Probably could be concluded that, BNP would be a better biomarker in DCM patients.

آمار یکساله:  

بازدید 16961

دانلود 11695 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15405
 • دانلود: 

  7230
چکیده: 

Background: One of the main components involving in the pathogenesis and prognosis of sepsis and septic shock is natriuretic peptide. Hemodynamic changes in sepsis or septic shock might explain increased plasma levels of these peptides circulations. Objectives: The present study aimed to assess the value of brain natriuretic peptide (BNP) in prediction of sepsis state and its related morbidity. We also attempted to determine the best cutoff point of BNP for diagnosis of sepsis state in those with critical illnesses, admitted to the hospital.Patients and Methods: In a cross-sectional study on critically ill patients referred to infections unit of Hazrat Rasoul Akram Hospital, the enrolled patients were assigned to one of the sepsis (n=30) and nonsepsis (n=30) groups, based on their results of blood culture and clinical manifestations. Plasma level of BNP was measured by immunoassay.Results: In-hospital mortality was only observed in one patient suffering from sepsis. Hospital length of stay (LOS) was significantly longer in the sepsis group compared with the nonsepsis one (17.47±10.10 days versus 7.93±2.92 days). The plasma BNP level, as a marker, was significantly higher in the sepsis group than the nonsepsis one (786.87±164.11 ng/mL versus 154.57±44.67 ng/mL, P=0.039). The BNP level was significantly correlated with some baseline variables including respiratory rate (beta=0.295, P=0.022) and ESR measurement (beta=0.296, P=0.022), but not with other characteristics. Through multivariable linear regression analysis, having other patients' variables information including demographics and hemodynamic parameters, the BNP level was significantly higher in the sepsis group compared with the nonsepsis one (odds ratio=1.008, P=0.046). According to the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, BNP measurement had an acceptable value for discriminating sepsis and nonsepsis states (c=0.734, 95% CI: 0.605-0.864, P=0.002). The optimal cutoff point of BNP for discriminating sepsis and nonsepsis states was 170 ng/mL, yielding a sensitivity of 66.7% and a specificity of 60.0%. Conclusions: Elevated BNP level was associated with a significantly increased risk of sepsis state in critically ill patients.

آمار یکساله:  

بازدید 15405

دانلود 7230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  189-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17265
 • دانلود: 

  9822
چکیده: 

Background: Respiratory distress syndrome (RDS) is considered as one of the most popular prematurity-related respiratory problems and among the most prominent reasons of deaths in preterm infants.Objectives: brain natriuretic peptide (BNP) is the secret of the volume and pressure overload response of the vessels and decreases due to resistance as well as rises in systemic vessels and also in decline of pulmonary artery pressure. In the present paper, BNP is considered as a biomarker for prediction of RDS scoring.Materials and Methods: In this case, 65 preterm infants under 37 weeks with an Apgar score more than seven and 65 healthy term infants were chosen. All of them were controlled for three days in NICU and then divided into 4 groups based on the RDS scoring and intensity, as well as chest x-ray findings; normal, mild, moderate, and severe. Serum BNP of all the infants was measured through ELISA kit and a questionnaire was filled up for each infant based on his/her demographic information and clinical findings. The collected data were analyzed by SPSS software based on the independent statistical t-test, one-sided variance analysis and X2. P<0.05 was considered as the significant.Results: The study results revealed a significant difference between the two groups regarding the pregnancy age, weight and type of delivery between cases and control groups (P³0.05); but there was no significant difference between BNP in cases and control groups (P£0.05). However, the comparison between the mean of pregnancy weight, pregnancy age, and BNP based on RDS frequency among the patients was significant (P³0.05).Conclusions: The results of this study demonstrated that serum BNP level correlates with increased RDS scoring. Therefore, it is possible to use BNP as the prediction marker for the progressive changes of RDS which occur in premature infants.

آمار یکساله:  

بازدید 17265

دانلود 9822 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  140-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14538
 • دانلود: 

  7487
چکیده: 

Introduction: Acute dyspnea is a common cause of hospitalization in emergency departments (ED).Distinguishing the cardiac causes of acute dyspnea from pulmonary ones is a major challenge for responsible physicians in EDs. This study compares the characteristics of bedside ultrasonography with serum level of blood natriuretic peptide (BNP) in this regard.Methods: This diagnostic accuracy study compares bedside ultrasonography with serum BNP levels in differentiating cardiogenic causes of acute respiratory distress. Echocardiography was considered as the reference test. A checklist including demographic data (age and sex), vital signs, medical history, underlying diseases, serum level of BNP, as well as findings of chest radiography, chest ultrasonography, and echocardiography was filled for all patients with acute onset of dyspnea. Screening characteristics of the two studied methods were calculated and compared using SPSS software, version 20.Results: 48 patients with acute respiratory distress were evaluated (50% female). The mean age of participants was 66.94±16.33 (28-94) years. Based on the results of echocardiography and final diagnosis, the cause of dyspnea was cardiogenic in 20 (41.6%) cases. Bedside ultrasonography revealed the cardiogenic cause of acute dyspnea in 18 cases (0 false positive) and BNP in 44 cases (24 false positives). The area under the ROC curve for bedside ultrasonography and BNP for differentiating the cardio-genic cause of dyspnea were 86.4 (95% CI: 74.6-98.3) and 66.3 (95% CI: 49.8-89.2), respectively (p=0.0021).Conclusion: It seems that bedside ultrasonography could be considered as a helpful and accurate method in differentiating cardiogenic causes of acute dyspnea in emergency settings. Nevertheless, more study is needed to make a runaway algorithm to evaluate patients with respiratory distress using bedside ultrasonography, which leads to rapid therapeutic decisions in a short time.

آمار یکساله:  

بازدید 14538

دانلود 7487 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10 (34)
 • صفحات: 

  3615-3626
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17094
 • دانلود: 

  15769
چکیده: 

Background Since the studies about the diagnostic value of brain natriuretic peptide (BNP) in determining ventricular dysfunction in patients with Congenital Heart Diseases (CHD) is low and early detection of heart dysfunction from the mortality and morbidity rates decrease, this study aimed to assess BNP early diagnose of cardiac function in children with CHD. Materials and Methods This study was performed on children with CHD (n=100, case group) and healthy children (n=50, control group). Severity of heart failure modified Ross classification system was used for grouping patients in four classes. For all participants, height, weight and head circumference were measured. From all participants 3cc blood samples were taken and after separation, the plasma placed at temperature of-80° C. After collecting all samples they were in testing using an ELISA, BNP kit. For control group, statistical methods used to generate right venrticle (RV) and pulmonary artery (PA) pressure randomly. The data were analyzed using SPSS-15 with 0. 05 for the level of significant. Results The results of the study showed that among cyanotic patients 68. 19% were boys when these proportions were 51. 28% and 60% in cyanotic patients and control respectively. Also, RV, HB and O2 saturation (O2Sat) had different mean significantly accordance with the severity of disease. BNP had correlation with PA (P<0. 05 and r=021) and PA had correlation with pulmonary-to-systemic blood flow ratio (Qp/Qs) ratio (P<0. 05 and r=0. 45), resistance (Rp/Rs) ratio (P<0. 05 and r=0. 59), RV (P<0. 001 and r=0. 28) and O2Sat (P<0. 05 and r=0. 36) respectively. Conclusion The results of the present study showed that the BNP levels in children with CHD compared with healthy children increased; and the positive correlation was observed between the pulmonary hypertension and BNP level.

آمار یکساله:  

بازدید 17094

دانلود 15769 استناد 0 مرجع 0
litScript