نتایج جستجو

49224

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4923

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

KHOSRAVI M. | NEMATPOUR F. | BASHIRPOUR N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسندگان: 

DANESHVAR N. | ASHASSI H. | RAKHSHAEI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  24175
 • دانلود: 

  22728
چکیده: 

Electrochemically generated iron can remove most contaminants present in water and waste water, by precipitation, adsorption, electrostatic interaction, and complex formation (generally called electro coagulation- EC). In the present paper, pretreatment of brackish water having high total hardness (TH), alkalinity (A), SO2-4 and Cl- ions, is studied by application of a DC-electrical current to the iron electrodes. Operating parameters such as electrical current density, volume flow, surface area of electrodes, distance between the two electrodes, water temperature, aerating flow, retention time, contact time of produced sludge before and after the process, addition of coagulant aid (bentonite) and the colloidal additive(clay particles) were optimized. The results of this study for a brackish sample with 11.8TH, 5.6 HCO3- (A), 12.4 SO2-4, and 23.5 Cl- meq/lit indicate that the process is able to lower more than %94 the (TH), %92 (.4), %50 SO2-4 and %43 Cl-.

آمار یکساله:  

بازدید 24175

دانلود 22728 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

تحقیق حاضر بمنظور تعیین امکان پرورش میگوی سفید غربی با استفاده از آب زیرزمینی لب شور در استان بوشهر، ایران انجام شد. در تیر ماه سال 1387 نسبت به ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی در 4 تانک فایبرگلاس (هریک به مساحت 3.8 مترمربع) اقدام گردید. دو عدد از تانک ها با آب دارای شوری 35 قسمت در هزار و دو تانک دیگر با آب چاه با شوری 4 قسمت در هزار، آبگیری و تا پایان دوره این شوری ها حفظ گردید. تانک ها در فضای باز (بیرون از سالن تکثیر ایستگاه) مستقر و با یکدستگاه هواده مرکزی در طول شبانه روز هوادهی شدند. تراکم ذخیره سازی 58 عدد در هر مترمربع و طول دوره پرورش 90 روز بود. غذای مصرف شده در طول دوره برای تغذیه میگوها، غذای تجاری تولید داخل کشور بوده است. در هر تانک، غذای مورد نیاز هر وعده، در 2 سینی غذادهی هر یک با قطر 75 سانتیمتر ریخته می شد. معمولا هفته ای 2 بار آب تانک ها به میزان 20 تا 30 درصد تعویض می گردید. در طول دوره به فاصله هر 15 روز یکبار، با استفاده از یکدستگاه ترازوی دیجیتالی، 40 عدد میگو بصورت انفرادی وزن می گردیدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در شوری های 35 و 4 قسمت در هزار، میانگین وزن در پایان دوره بترتیب 21.34 و 18.22 گرم، بازماندگی بترتیب 92.25 و 97.75 درصد، میانگین تولید در واحد سطح بترتیب 1.11 و 1.03 کیلوگرم بر مترمربع و ضریب تبدیل غذایی بترتیب 1.20 و 1.28 بوده است. با استفاده از آنالیز واریانس مشخص گردید که از نظر شاخص های ذکر شده، بین تیمارها اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

محدودیت منابع آب در کشور باعث شده است تا بهره وری از منابع آب نامتعارف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. استان اصفهان در حوضه آبخیز گاوخونی از مناطقی است که پهنه های گسترده ای از آبهای شور و لب شور سطحی و زیرزمینی در آن جریان داشته، و تخلیه پساب شهری و صنعتی به چالش اصلی بهره برداری از آب در منطقه مزبور مبدل شده است. در این تحقیق اثر کیفیتهای مختلف آب بر عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در برخوار اصفهان با سه تیمار آب چاه، پساب و مخلوط آب شور چاه و پساب به ترتیب با رسانایی کهربایی (هدایت الکتریکی) 7، 1.4 و 4 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که اثر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و تمامی اجزاء عملکرد به جز ارتفاع گیاهی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بوده است. همچنین، از نظر عملکرد دانه، وزن خشک کل گیاه، وزن هزار دانه، سطح برگ، طول برگ، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع سنبله بیشترین عملکرد مربوط به پساب بوده، و پساب مخلوط با آب چاه از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد در مرحله بعدی قرار داشته است. پایش دوره ای منابع خاک باید برای مهار کردن میزان آلودگی در اراضی تحت آبیاری با آب نامتعارف انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Desalination

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  433
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  199-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KALANTAR M. | CRAMPON J.

همایش: 

IRANIAN FUEL CELL SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BECAUSE OF THE CRITICAL water IN THE WORLD DESALINATION HAS BEEN INTRODUCED AN ALTERNATIVE OPTION FOR PRODUCING POTABLE water FROM SEA water AND brackish water IN MANY PARTS OF THE WORLD. BUT THESE SYSTEMS REQUIREMENT MORE CAPITAL COSTS AND HIGH ENERGY. IN RECENT YEARS, BIO-ELECTROCHEMICAL SYSTEMS HAVE BEEN DEVELOPED THAT WITH THE OXIDATION OF ORGANIC MATTER BY MICROORGANISMS AND WASTEwater TREATMENT SIMULTANEOUSLY, water DESALINATED, AND ELECTRICITY ENERGY IS OBTAINED. IN MICROBIAL DESALINATION CELL CAN BE ACHIEVED TO EFFICIENCY REMOVAL OF SALT TO90% WITHOUT THE NEED FOR AN EXTERNAL ENERGY SOURCE. THE PROCESS IS ALSO EFFECTIVE FOR DESALINATION OF water, EVEN AT CONCENTRATIONS GREATER THAN 35G/ L.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

در این تحقیق تغییرات فاکتورهای خونی ومقایسه رشد ماهیان قزل آلا در آب لب شوربا شوری برابر 8.9 گرم بر لیتر و آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق، تعداد 180 قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن 0.1±47.1 گرم در 6 حوضچه پلی اتیلنی با ظرفیت 1.5 مترمکعب آب رها سازی گردید. هر تیمار (آب لب شور و آب شیرین) در 3 تکرار انجام گردید. در طول دوره آزمایش کلیه شرایط محیط زیست دیگرثابت نگهداشته شد. غذادهی در طول دوره پرورش به طور یکسان برای هر دو تیمار و با توجه به دمای آب و بیوماس ماهی ها صورت گرفت.هر 15 روز یکبار از ماهیان زیست سنجی انجام و ثبت گردید. پس از 126 روز ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال و پس از توزین (گرم) و طول سنجی (سانتی متر)، خونگیری مستقیم از قلب انجام گردید، و فاکتورهای خونی موردنظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعد از مرحله سوم بیومتری افزایش معنی داری نسبت به تیمار دیگر نشان داد. (P<0.05).میزان WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, Lymph, Throm و یون پتاسیم درخون ماهیان در آب لب شور افزایش معنی داری نسبت به آب شیرین نشان داد (P<0.05). Mono و Neut و Eos و یون سدیم درخون ماهیان آب لب شور و آب شیرین نسبت به هم اختلاف معنی داری نداشتند (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARZEGAR M. | RAEISI M. | BOZORGNIA A. | JALALI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (24)
 • صفحات: 

  256-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20248
 • دانلود: 

  15694
چکیده: 

In the present investigation a total of six parasite species, some eye-specific and others non-organ specific parasites were found in the eyes of 48 examined fish species, collected from fresh and brackish waters of Iran during 2004-2006. Ichthyophthirius multifiliis was isolated from the external surface of the eyes of Oncorhynchus mykiss, Gyrodactylus stankovici from Cyprinus carpio and Lernaea cyprinacea from Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix. In the vitreous humor parasite species were Tylodelphys clavata (metacercaria) observed in H. molitrix, Alhurnus alburnus, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Chondrostoma regium, Ctenopharyngodon idella and Capoeta capoela, and Ornithodiplostomum sp. (metacercaria) in Aphanius vladykovi. Diplostomum spathaceum (metacercaria) was found in the lens of eyes of 40 out of 48 fish species. Among parasite species identified, Tylodelphys clavata and Ornithodiplosrtomum sp. are recorded in Iran for the first time. Additionally, the geographical distribution and host range of Diploslomum spathaceum metacercaria is also presented in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 20248

دانلود 15694 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BARZEGAR M. | JALALI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37306
 • دانلود: 

  23193
چکیده: 

This paper presents a total of 11 known crustacean parasite species from 51 host species belonging to 7 families, with 17 genera reported from cultured and wild fishes in three faunal regions of Iran. Among them, one belonging to Branchiura order, namely Argulus foliaceus, was found on Capoeta capoeta in Makoo Reservoir as well as on Cyprinus carpio, Chalcalburnus sp., Hypophthalmichthys molitrix and Mastacembelus mastacembelus in Zarivar Lake. The other 10 species belonging to Copepoda order include 1) Ergasilus sieboldi, found on the gills of 2) Barbus sharpeyi, B. luteus, Aspius vorax and Cyprinus carpio; 3) E. peregrinus on Ctenopharyngodon idella and Leuciscus cephalus in Khandaqloo Reservoir; 4) Lamproglena compacta and 5) L. polchella on the gills of infected fish species inhabiting Tigris, Caspian and Oriental Regions of Iran. 6) Tracheliastes longicollis on the fins of Capoeta capoeta and Leuciscus cephalus; 7) T. polycolpus on the fins of Capoeta trutta, C. capoeta and Leuciscus cephalus in water bodies situated in Azerbaijan Province (Caspian Region) and Kurdistan Province (Tigris Region), 8) Achtheres percarum on the skin and fins of Sander lucioperca and Perca fluviatilis in Anzali Lagoon and Sefid-rud River in North of Iran (Caspian Region); 9) Pseudotracheliastes stellatus on the skin of acipenserids in Caspian Sea and finally 10) the most economically significant parasite, Lernaea cyprinacea, which is commonly found on cultured cyprinids in ponds and natural water bodies. Furthermore, several unknown crustacean species belong to both orders identified to genus level, which need further study for a detailed description. Geographical distribution as well as host ranges of the mentioned parasites are presented and discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 37306

دانلود 23193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  191-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14517
 • دانلود: 

  9782
چکیده: 

This paper presents a detailed thermodynamical exergy analysis of an optimized MSF distillation plant based on the latest published thermodynamics properties of water and seawater software of the Massachusetts Institute of Technology by using design and optimized plant operation data. Exergy flow rates are evaluated throughout the plant and the exergy flow diagram is prepared in both cases. The rates of exergy destruction and their percentages are indicated on the diagram so that the locations of each exergy destruction can easily be identified. The study concludes that as a result of an optimization, making the MSFD unit once-through cooling system to recirculating type by using cooling tower system, the unit's exergy destruction pattern changes meaningfully. Besides, in the three exist thermal desalination plants up to 53 percent of feed water, i.e.; 667 m3/h and the same amount of reject water can be conserved. Though, with this modification, the unit steam consumption has been increased up to 13 ton/h, about 50 percent of design. Moreover, the detail of the study showed that the exergy destruction can be reduced more than 39% in the pumps, and 30% in blowdown and around 29% in distillate streams. For brine heater, an enhance as small as 0.37% is also achieved. In the other hand, the rate of destruction of exergy increased around 25% in the cooling process and above 5% in the evaporators.

آمار یکساله:  

بازدید 14517

دانلود 9782 استناد 0 مرجع 315
litScript